Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.27.43
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Анісімова Ніна. «І пейзаж неначе натюрморт…»: осінні мотиви в модерній ліриці Тараса Федюка
2014-Лис-15, 01.44.29

Анісімова Ніна. «І пейзаж неначе натюрморт…»: осінні мотиви в модерній ліриці Тараса Федюка ...2–7.

Для покликання: Анісімова Ніна. «І пейзаж неначе натюрморт…»: осінні мотиви в модерній ліриці Тараса Федюка [Текст] / Ніна Анісімова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №10. – 48 с. – С. 2–7.

 

У статті проаналізовано художньо-філософські аспекти образу осені на матеріалі модерної лірики представника поетичного покоління 80-х рр. ХХ ст. Тараса Федюка. Визначено основні риси символізму та імпресіонізму у втіленні «осінніх» мотивів. Схарактеризовано низку виражальних засобів, притаманних стилю поета: психологізм, контраст, колористика, гіпотипозис, синестезія. Проведено зіставлення поезії Т. Федюка з типологічно подібною лірикою Ґеорга Тракля, Віри Вовк, Наталки Білоцерківець, Світлани Короненко.

Ключові слова: модерна лірика, пейзаж, мотив, образ-символ, медитація, символізм, імпресіонізм, поетика, стиль, гіпотипозис, колористика.

 

В статье проанализированы художественно-философские аспекты образа осени на материале модерной лирики представителя поэтического поколения 80-х гг. ХХ в. Тараса Федюка. Определены основные черты символизма и импрессионизма в воплощении «осенних» мотивов. Охарактеризован ряд выразительных средств, присущих стилю поэта: психологизм, контраст, колористика, гипотипозис, синестезия. Проведен сопоставительный анализ поэзии Т.Федюка с типологически подобной лирикой Георга Тракля, Веры Вовк, Натальи Белоцерковец, Светланы Короненко.

Ключевые слова: модерная лирика, пейзаж, мотив, образ-символ, медитация, символизм, импрессионизм, поэтика,стиль, гипотипозис, колористика.

 

The artistic and philosophic aspects of the autumn image have been analysed on the material of Taras Fedyuk’s modern lyrics, the representative of the 1980s poetic generation. The main features of the symbolism and impressionism have been defined in theembodiment of the «autumn» motives. The chain of the expressive means has been characterised, which are proper to the poet’sstyle: psychologism, contrast, colouristics, hypotyposis, synesthesy. The comparative analysis of T.Fedyuk’s poetry has been made with the typologically similar lyrics of Georg Trakl, Vera Vovk, Natalka Belotserkivets and Svetlana Koronets.

Keywords: modern lyrics, landscape, motive, image-symbol, meditation, symbolism, impressionism, poetics, style, hypotyposis, colouristics.

 

Цитата, с. 2. У поетичному дискурсі покоління 80-х рр. ХХ ст. виокремлюється коло представників пізнього модернізму (Наталка Білоцерківець, Оксана Забужко,Світлана Короненко, Тарас Федюк), у творчості яких філософський зміст лірики оприявнюється через утілення «осінніх» мотивів. Зображуючи найзагадковішу пору року, поети зосереджують основну увагу не на вираженні своєї любові до природи та оспівуванні її краси, а на розкритті таємниць світобудови, законів екзистенції індивіда, його ставленні до Землі, до іншої людини. Ця поезія позначена поглибленим філософським змістом, що виражається через складну систему образно-метафоричного відтворення картин довкілля. З цього погляду суголосною для вісімдесятників є думка Дмитра Чижевського, який завважив: у поетів-модерністів природа постає не конкретним«ландшафтом, а якоюсь її онтологічною часткою,одним із елементів її сил, певною сферою її буття. Ідеться про сутності, які надають предметному буттю символічного смислу» [14, с.61–62].

Варто наголосити, що в українській модерній поезії «осінні» мотиви мають доволі стійку і глибоку традицію. Кожен із відомих співців осені (Віра Вовк, М. Зеров, Ю. Клен, Оксана Лятуринська, М. Рильський, Є.Плужник та ін.) уносив своє суб’єктивне сприйняття,зображуючи найчарівнішу і найбарвистішу пору року,яка надихала на ліричні одкровення, мистецькі знахідки та філософські розмисли.

Чільне місце образ осені посідає і в творчості вісімдесятника Т. Федюка, презентованій збірками початку ХХІ ст.: «Золото інків», «Обличчя пустелі», «Горище»,«Трансністрія». Попри те, що поетика його лірики загалом був предметом студій Я. Голобородька, В. Моренця, К. Родика, Г. Тарасюк, О. Черткової, у літературознавстві ще не було спроб цілісних і системних інтерпретацій «осінніх» мотивів, які увиразнюють яскравість творчого обдарування поета, засвідчують філософське наповнення його віршових текстів, їхню емоційну різнобічність, інтермедіальний зв’язок із іншими видами мистецтв. Мета розвідки – проаналізувати основні аспекти художньо-філософського вираження образу осені у поезії Т. Федюка, що демонструють вияви модерністського стилю автора, зіставити його лірику з типологічно подібною творчістю інших представників поетичного модернізму.

Серед літературознавців утвердився погляд щодо переваги у поезії Т. Федюка постмодерністського стилю. Зазвичай на підтвердження цієї думки дослідники акцентують такі риси: іронічність, колажність, інтертекстуальність тощо. Варто висловити припущення, що лірика Т. Федюкає явищем пізнього модернізму [Див.: 1, с. 14–74]. Визначальні риси його поетики мають доцентровий зміст, а типові, на перший погляд, постмодерністські прийоми не руйнують, а утверджують вічні цінності, з-поміж яких особливе місце посідають мотиви, пов’язані з малою батьківщиною та причорноморською природою. Автор не ставить під сумнів універсальних гуманістичних концепцій смислу та центру. Про цю особливість стилю Т. Федюка можна сказати словами Марії Ревакович: поет грається «зі стилями, творами й традиціями минулих епох», але ніколи їх не заперечує, навпаки, парафразує, водночас приймає і цінує їх [9,с.106].

Схильність до модерністського світовідчуття виявляється у використанні автором художньо-виражальних засобів символізму, які повною мірою простежуються у пейзажно-психологічній ліриці. Для Т. Федюка, народженого восени, осінь – один із найуживаніших образів-символів, завдяки якому автор по-особливому тонко помічає красу і світлу печаль цієї пори року.

 

Література

1. Анісімова Н. «На зламі культурних епох: Поезія покоління 80-х років ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму»: [монографія] / Ніна Анісімова. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012. – 529 с.

2. Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ—ХХ сторіччя (укладач Д. С. Наливайко).— К. : «Навчальна книга», 2002. – 319 с.

3. Білоцерківець Н. Готель Централь: вибрані вірші / Наталка Білоцерківець. – Львів : Кальварія, 2004. – 120 с.

4. Вовк В. Поезії [Електронний ресурс] / Віра Вовк. – Режим доступу: http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=1026&type=tvorch

5. Генералюк Л. Пейжаз-гіпотипозис (пластичний пейзаж) у творчості Т.Шевченка / Леся Генералюк // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. – 2009. – Вип. XX. – С. 39–46.

6. Еліот Т. С. Вибране пер. з англ. / Томас Стернз Еліот. – К. : Дніпро, 1990. – 198 с.

7. Короненко С. Голос дощу: поезії / Світлана Короненко. – К. : Молодь, 1988. – 95 с.

8. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 2. – 624 с.

9. Ревакович М. Persona non grata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність / Марія Ревакович. – К. : Вид-во «Часопис «Критика», 2012. – 335 с.

10. Федюк Т. Золото інків [збірка поезій]. – Л. : Кальварія, 2001. – 109 с. / [Електронний ресурс] // Тарас Федюк. – Режим доступу до статті: http://maysterni.com/user.php?id=813&t=1

11. Федюк Т. Трансністрія: [збірка поезій]/ Тарас Федюк. – К. : Факт, 2007. – 108 с.

12. Федюк Т. Горище. Книга нових віршів / Тарас Федюк. – К. : Факт, 2009. – 120 с.

13. Федюк Т. Обличчя пустелі [збірка поезій] / Тарас Федюк. – К. : Факт, 2009. – 120 с.

14. Чижевський Д. Слов’янський модернізм / Дмитро Чижевський; [пер. з нім. та комент. М. Ігнатенка] // Слово і Час. –2004. –№6. – С. 53–64.

15. Чумак Г. Поет як критик: шляхи та рівні реалізації літературознавчої концепції Т. С. Еліота в його поетичній творчості: [монографія] / Галина Чумак. –Тернопіль : Медобори,2007. –192 с.

16. Эпштейн М. Природа, мир, тайник вселенной... лирическая философия природы [Електронний ресурс] / Михаил Эпштейн. – Режим доступу: http://www.nvkz.kuzbass.net/dwo-recki/other/e/1/lfp.htm

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 726 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS