Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.00.40
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Єременко Оксана. Метаморфоза в баладотворчості Тараса Шевченка
2015-Кві-26, 20.04.06

Єременко Оксана. Метаморфоза в баладотворчості Тараса Шевченка …2–5.

Для покликання: Єременко Оксана. Метаморфоза в баладотворчості Тараса Шевченка [Текст] / Оксана Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №4. – 48 с. – С. 2–5.

 

Стаття присвячена дослідженню специфічних ознак та національної своєрідності балад Т. Шевченка, в яких наявні мета-морфози й чарування.

Ключові слова: метаморфоза; фольклор; образ-символ; новаторство.

 

The article is devoted to the study of specific signs and national identity ballads T.Shevchenko, in which there is a metamorphosis and magic.

Keywords: metamorphosis; folklore; the image-symbol; innovation.

 

Цитата, с. 2. Міфологія, фольклор, суб’єктивно-авторське світосприйняття тісно переплелися у баладах, де природачасто стає аналогом людської душі. Природовірство, будучи органічною рисою давніх вірувань наших предків, відбилося і в баладах ХІХ століття, сюжети яких цементує метаморфоза, внаслідок якої один із героїв (найчастіше дівчина) перевтілюється у природний об’єкт. Мотив перетворення часто контамінується змотивом чарування (закляття), позаяк влучно сказане втаких сюжетах слово, супроводжуване магічними діями, має вирішальний вплив на перебіг подій. Чарівниця (ворожка) виступає водночас персонажем балади і персонажем міфу, від її взаємозв’язку з іншими героями залежить результат чаклування, а отже, і баладна розв’язка. Характерною ознакою балад, у яких наявні метаморфози та чарування, є те, що всі перетворення відбуваються після повного життєвого краху героя, що сприймається як його фізична смерть.

У народному світорозумінні склалися певні стереотипи перетворень, що відбилися і в літературній баладі: у квіти братики-й-сестрички перетворюються брат ісестра («Брат з сестрою» М. Костомарова), у ластівку –нещасна мати («Ластівка» М. Костомарова), стає вербицею закохана сестра («Верба» С. Руданського), утополю перевтілюється дівчина, зазнавши нещасливого кохання («Тополя» С. Руданського, «У широкім полістояла тополя» Ю. Федьковича). Показовими у цьому плані є чотири «метаморфозні» балади Т. Шевченка – «Лілея», «Тополя», «Коло гаю в чистім полі», «Чого тиходиш на могилу?».

Питань баладотворчості поета торкався І. Франко устатті «Тополя» Т.Г. Шевченка» (1890), у якій дослідив фольклорні витоки твору. Побіжно до цієї проблеми зверталася М. Коцюбинська, яка у статті «Поетика Шевченка і український романтизм» (1961) підкреслила, що у творах поета панують дві стихії – романтична іреалістична. Про специфічні ознаки його баладного доробку йшлося у працях М. Боженка, В. Шубравського, у монографії Г. Нудьги «Українська балада» (1970), що мала узагальнюючий характер. Нові перспективи комплексного дослідження жанрової своєрідності балад поета, аналізу тенденцій і закономірностей еволюції через типологічні зіставлення відкрила праця В. Кравченко «Балада в контексті творчості Т. Шевченка» (1998). Однак ніхто з дослідників не виокремлював і комплексно не досліджував «метаморфозні» балади поета на тлі тематично-стильових течій українського романтизму.

 

Література

1. Боженко М. Балади Т.Г. Шевченка і вивчення їх у школі / М.Боженко. – К. : Радянська школа, 1968. – 48 с.

2. Колесса Ф. Фольклористичні праці / Ф. Колесса. – К. : Наукова думка, 1970. – 219 с.

3. Костомаров Н.И. Об историческом значении русской народной поэзии / Н.И. Костомаров // Слов’янська міфологія. – К. : Либідь, 1994. – 80 с.

4. Кравченко В. Балади Тараса Шевченка / В.Кравченко. – Запоріжжя : ЗДУ, 1999. – 36 с.

5. Потебня А. Объяснения малорусских и сродных народных песен / А.Потебня. – Варшава: В тип. Земкевича М. и Нолковского В. Краковское предместье – № 415 (15). – 1883. – Т. 1. – 49 с.

6. Пустова Ф. Жанрове багатство «Кобзаря»: зб. пр. 17 наук. Шевченківської конф. / Ф.Пустова. – К. : Наукова думка, 1970. – 106 с.

7. Франко І. «Тополя» Т. Шевченка: у 20-ти т. / І.Франко. – Т. 17: Літературно-критичні статті. – К. : Держ. літ. видав. УРСР. – 1995. – 78 с.

8. Шевченко Т.Г. Повне зібр. тв.: у 12 т. / Редкол. : Жулинський М. (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2001 – Т. 1: Поезія 1837-1847 / Перед. слово І.М. Дзюби, М.Г. Жулинського. – 784 с.

9. Шевченко Т.Г. Повне зібр. тв. : у 12 т. / Редкол.: Жулинський М. (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2001. – Т. 2: Поезія 1847-1861. – 784 с.

Literatura

1. Bozhenko M. Balady T. H. Shevchenka i vyvchennya yikh ushkoli / M.Bozhenko. – K. : Radyans’ka shkola, 1968. – 48 s.

2. Kolessa F. Fol’klorystychni pratsi / F. Kolessa. – K. : Naukova dumka, 1970. – 219 s.

3. Kostomarov M.Y. Ob ystorycheskom znacheny y russkoynarodnoy poеzyy / M.Y.Kostomarov // Slov’yans’ka mifolohiya. – K. : Lybid’, 1994. – 80 s.

4. Kravchenko V. Balady Tarasa Shevchenka / V.Kravchenko.– Zaporizhzhya: ZDU, 1999. – 36 s.

5. Potebnya A. Obyasnenyya malorusskykh y srodnykh narodnykh pesen / A. Potebnya. – Varshava: V typ. Zemkevycha M. y Nolkovskoho V. Krakovskoe predmest’e – № 415 (15). –1883. – T. 1. – 49 s.

6. Pustova F. Zhanrove bahatstvo «Kobzarya»: zb. pr. 17 nauk. Shevchenkivs’koyi konferentsiyi / F.Pustova. – K. : Naukovadumka, 1970. – 106 s.

7. Franko I. «Topolya» T. Shevchenka: u 20-ty t. / I.Franko. – T. 17: Literaturno-krytychni statti. – K. : Derzh. lit. vydav. URSR. – 1995. – 78 s.

8. Shevchenko T. G. Povne zіbr. tv.: u 12 t. / Redkol.: Zhulins’kij M. (golova) ta іn. – K. : Naukova dumka, 2001 – T. 1: Poezіja 1837-1847 / Pered. slovo І.M. Dzjubi, M.G. Zhulins’kogo. – 784 s.

9. Shevchenko T.G. Povne zіbr. tv.: u 12 t. / Redkol.: Zhulins’kij M. (golova) ta іn. – K. : Naukova dumka, 2001. – T. 2: Poezіja 1847-1861. – 784 s.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 683 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS