Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 16.04.29
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Логвіненко Наталія. Вивчення національної автентичної міфології як джерела сучасного українського фентезі
2014-Лис-27, 08.27.47

Логвіненко Наталія. Вивчення національної автентичної міфології як джерела сучасного українського фентезі …40–46.

Для покликання: Логвіненко Наталія. Вивчення національної автентичної міфології як джерела сучасного українського фентезі [Текст] / Наталія Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №11. – 48 с. – С. 40–46.

 

Цитата, с. 40.

Звернення до проблеми засвоєння духовних багатств рідного народу, накопичених поколіннями, через розвиток інтересу до витоків традиційної культури, етнічної історії обумовлене необхідністю підвищення національної самосвідомості молодого покоління як вирішення важливих завдань реформування національної освіти на компетентнісних засадах. Як відомо, система світоглядних уявлень та вірувань будь-якого народу дає ґрунт для розуміння глибинної основи їх походження.

Сучасне українське фентезі твориться на основі автентичної міфології, що й висунуло проблему його джерел у низку актуальних. Витоки цього жанру фантастичної прози сягають глибин народної культури, розкривають увесь світ української фантазії. А за словами І. С. Нечуя-Левицького, «давній Українець був надарований добрим розумом і багатою фантазією [10, с. 4]».

Учені стверджують, що саме на українському міфологічному підґрунті виникла «фольклорно-фантастична новела, що стала, можна сказати, національним жанром. Вона вабила своєю екзотичністю, неймовірністю ситуацій, незвичайністю персонажів [14, с. 5]». Крім того, народні фантастичні і напівфантастичні оповідання передують, на думку А. О. Білецького, тому, що можна назвати історією, адже в перекладі з грецької historia – це розпитування, дослідження, розвідування,оповідання про події, розповідь, історія (в сучасному розумінні) і, взагалі, наука, знання. Отож давньоукраїнські міфи, як і міфи будь-якого народу, дають знання про первісний, донауковий світогляд далеких предків. Учені називають такий світогляд «міфологічним», від сукупності міфів (міфології) як фантастичних оповідань про виникнення світу, народження богів, появу людей на землі, про початки культури – вміння використовувати і добувати вогонь, колесо і плуг,орати землю, пекти хліб, приручати тварин, про стосунки людей і тварин, про всякі чудеса, про все «надприродне» [1, с. 6].

Щоб налаштувати учнів на свідоме й зосереджене слухання й конспектування колективної лекції з теми «Українська міфологія – одна з найдавніших та найоригінальніших міфологій світу», проведемо невеличку бесіду, під час якої учні мають висловити свої міркування щодо визначення джерел сучасного українського фентезі. Ними, на їхню думку, є: наукова фантастика,фольклорна фантастика,фантастика, давньоукраїнська міфологія, слов’янська міфологія.

Вислухавши учнів, словесник підіб’є підсумки, узагальнить, щоб перейти до висвітлення проблеми.

За спостереженнями вчених, поняття «міфологія»охоплює декілька значень. Це і сукупність оповідей однієї культурно-історичної традиції, і особлива форма світосприймання, і наукова дисципліна, що досліджує міфи й міфологічні системи.

У міфі як способі пізнання дійсності природа й людина взаємопов’язані. Вони становлять єдину систему світобачення, де світ пізнається через людину і навпаки. Отож міф не можна розглядати як первісну форму науки або філософії, тим більше недопустимо інтерпретувати міф як простий вимисел, оскільки «свідомість первісного суспільства єдина. Вона не знає роздвоєння. Первісний колектив не відокремлює себе від природи, на яку переносяться внутрішньо-родові відносини. Можна вважати, що міфологія як зібрання міфів відображає погляди первісних людей на явища природи і життя, зародки наукових знань, релігійні та моральні уявлення, які панували в родовій общині, і художньо-естетичні почуття людей на початку їхньої історії [13]». Є.А. Подольська стверджує, що міфологічна свідомість практично поставила всі основні світоглядні питання: про походження світу і людини; про її місце та призначення в світі; про шляхи і засоби виникнення найважливіших явищ природи і суспільного життя, культури та інші.

 

Література

1. Білецький А. О. Міфологія і міфи античного світу [Текст] / А. О. Білецький // Словник античної міфології / Уклад. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів; вступ. стаття А.О. Білецького;відп. ред. А. О. Білецький. – 2-е вид. – К. : Наукова думка, 1989. – 240 с.

2. Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування [Текст] / Георгій Булашев. – К. : Довіра, 1992. – 414 с.

3.Волошина Н. Й. Українська література. Підручник для 5 класу [Текст] / Н. Й. Волошина. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 188 с. (експериментальне видання).

4. Гурдуз А. І. Роман Дари Корній «Гонихмарник»: місце в мистецькому контексті з погляду традиції й новаторства /Андрій Гурдуз. – Українознавчий альманах. – 2012. – №9.

5. Завадська В., Музиченко Я.,Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології [Текст] / В. Завадська, Я. Музиченко, О. Таланчук, О. Шалак. – К. : Орфей, 2002. – 448 с. (100 найвідоміших).

6. Леоненко О. С. Жанр фентезі в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття / Олександра Сергіївна Леоненко. – Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, 10.01.01 – українська література. – Черкаси, 2010. – 20 с.

7.Логвіненко Н. М. Програма курсу за вибором «Сучасне українське фентезі» / Наталя Логвіненко [Текст] // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №2. – 48 с. – С. 35–39.

8.Лозко Г. С. Українське народознавство [Текст] / Галина Лозко. – 3-е вид. Х. : Видавництво «Див», 2005. – 472 с.: іл.

9. Наєнко М. К. Художня література України : Програма-мінімум. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2005. – Ч.І : Від міфів до реальності / Михайло Наєнко. – 660 с. – Бібліогр. : 27 с.

10.Нечуй-Левицький І. С.Світогляд українського народу /Ескіз української міфології/. – / Іван Нечуй-Левицький. – К. : АТ «Обереги», 1992. – 88 с.

11. Плачинда С. П. Міфи і легенди Давньої України /Сергій Плачинда. – К. : ФОП Стебляк О.М., 2013. – 304 с.

12.Повість врем’яних літ / Худож.-оформлювач А.С. Ленчик. — Харків: Фоліо, 2005. — 317 с. — (Укр. класика).

13.Подольська Є. А. Міфологія і релігія як витоки філософії [Електронний ресурс] / Є. А. Подольська. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/10780621/filosofiya/mifologi-ya_religiya_vitoki_filosofiyi

14. Пономарьов А. П. Царина народної уяви та її класичні розробки / А. П. Пономарьов // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та біогр. Нариси А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, О. О. Боряк; Вст. ст. А. П. Пономарьова; Іл. В.І. Гордієнка. – 2-е вид. – К. : Либідь, 1991. – 640 с.; іл. («Пам’ятки історичної думки України»).

15.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з української літератури: 5–9 класи // Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Українська мова; Українська література. 5–9 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с. – С. 99–159.

16. Проект програми для середньої загальноосвітньої школи з українською і російською мовами навчання. Українська література: 5–12 класи / Н. Й. Волошина, А. М. Градовський, С. О. Жила, Н. М. Логвіненко, І. В. Одинець, Б. І. Степанишин // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – №5. – 64 с.

17. Романенко О. А. Фольклорні мотиви та сюжети в сучасній українській літературі: кітчеві експерименти чинові художні акценти? [Електронний ресурс] / Олена Романенко. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-10764.html

18. Словник античної міфології / Уклад. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів; вступ. стаття А. О. Білецького; відп. ред. А. О. Білецький. – 2-е вид. – К. : Наукова думка, 1989. – 240 с.

19. Українські традиції і звичаї: Для дітей середнього шкільного віку / Авт.-упорядники В. М. Скляренко, А. С. Шуклінова, В. В. Сядро; Худож.-ілюстратор В. М. Юденков; Худож.-оформлювач Л. Д. Кирпач-Осипова.– Харків : Фоліо, 2007. – 318 с. – (Дитяча енциклопедія).

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 680 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS