Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 14.08.38
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Олена Семеног. Навчальна книга: діалогічна взаємодія і співтворчість учителя й учнів
2014-Лис-27, 08.26.13

Олена Семеног. Навчальна книга: діалогічна взаємодія і співтворчість учителя й учнів …46–48.

Для покликання: Олена Семеног. Навчальна книга: діалогічна взаємодія і співтворчість учителя й учнів [Текст] / Семеног Олена // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №11. – 48 с. – С. 46–48.

 

У статті розглядається структурно-змістове наповнення навчального посібника «Народився він для бою... Вивчення творчості Івана Багряного в школі» О. Куцевол. Доводиться, що ключові концепти педагогічного дискурсу – індивідуальність письменника і педагогічні технології – подані у книжці у вимірах діалогічної взаємодії і співтворчості вчителя й учнів.

Ключові слова: навчальна книга, І. Багряний, О. Куцевол, учитель, учень, діалогічна взаємодія, співтворчість.

 

Елена Семеног. Учебная книга: диалогическое взаимодействие и сотворчество учителя и учащихся

В статье рассматривается структура и содержание ученого пособия «Родился он для битвы…Изучение творчества Ивана Багряного в школе» О. Куцевол. Доказывается, что ключевые концепты педагогического дискурса – индивидуальность писателя и педагогические технологии – в книге представлены сквозь призму диалогического взаимодействия и сотворчества учителя и учащихся.

Ключевые слова: учебная книга, И. Багряный, О. Куцевол, учитель, ученик, диалогическое взаимодействие, сотворчество.

 

Olena Semenog. Text book: teacher and students dialogic interaction and co-creation

In the light of dialogic interaction and co-creation of teachers and students is presented structurally meaningful composition of textbook "He was born to fight ...". It is proved that key concepts of the pedagogical discourse – the individuality of the writer and educational technology are presented trough the measurements of teachers and students dialogic interaction and co-creation.

Keywords: textbook, I. Bagrjany, O. Kucevol, teachers, students, dialogic interaction, co-creation.

 

Цитата, с. 47.

Українськими і зарубіжними дослідниками розробляються теоретичні основи побудови навчальних посібників для вищої і загальноосвітньої школи, окреслені вимоги до змісту, структури, оформлення, визначені функції й оцінки якості (В. Безпалько, Н. Бібік, Н. Волошина, О. Ісаєва,О. Жосан, І. Лернер, В. Краєвський, О. Савченко, Н. Тализіна, Д. Чернілевський та ін.). Започатковано науково-педагогічний журнал «Підручник ХХІ століття». Означені праці слугують методологічною основою статті,мета якої – крізь призму діалогічної взаємодії і співтворчості вчителя й учнів розглянути структурно-змістове наповнення навчального посібника «Народився він для бою...», що підготовлений О. Куцевол для вчителів-словесників, студентів, магістрантів, старшокласників.

Зазначимо, що проблеми української школи, української і зарубіжної літератури, професійного становлення і розвитку вчителя літератури О. Куцевол вивчає безпосередньо у навчально-виховному середовищі загально-освітньої і вищої школи. Тривалий час дослідниця вчителювала, понад двадцять п'ять років залучає до літературознавчого пошуку студентську молодь, тісно співпрацює з учителями-словесниками, письменниками, вченими, громадськістю. У відповідальній справі літературного виховання молодих громадян О. Куцевол продовжує розвиток методичних ідей Є. Пасічника, котрий власним досвідом переконував: «урок – це творчість, а остання не терпить надмірної стандартизації й шаблону, вона передбачає новизну, оригінальність, відхід від традиції, переборення стереотипів» [7, с. 169]. На необхідності імпровізації у процесі проведення уроку літератури наголошували також Т. Бугайко, Н. Волошина, Л. Мірошниченко, Б. Степанишин та ін.

Урок літератури дає можливість якнайповніше загострити відчуття особистої приналежності до національної долі країни; загалом, ідучи за Г. Сковородою, література є носієм своєрідного генетичного коду, без якого людина і суспільство втрачають спадкові зв’язки по вертикалі часу. Тож сучасний педагог-словесник, доводить О. Куцевол у численних наукових працях, – не урокодавець, запрограмований освітньою парадигмою; це креативна особистість з виразними націоментальними рисами, майстер-дослідник. Це й літературознавець, здатний осягнути й пояснити глибинну сутність художнього твору, і сценарист, що складає конспект-сценарій майбутнього уроку, і виконавець, котрий втілює його в життя, і режисер, і актор, чиє виразне читання приносить слухачам хвилини істинної естетичної насолоди. Такі професійні якості і риси в сукупності з когнітивним, діяльнісним, особистісним компонентами становлять готовність учителя до методичної творчості. Розвиток здатності до творчого виконання професійної діяльності, на переконання О. Куцевол, має здійснюватися поетапно й послідовно, з урахуванням парадигмальних позицій креативної педагогіки, психології та особистісно орієнтованого навчання. Креативність учителя літератури дослідниця розглядає як здатність пластично й адекватно змінювати досвід методичної діяльності, що за певних умов перестав бути продуктивним, а також створювати нові оригінальні засоби і способи навчальної взаємодії з учнями з метою їхнього творчого розвитку за допомогою мистецтва слова.

Власне, такій меті – орієнтації на вчителя, котрий здатний сприяти розвитку особистості учня, впроваджує новітні педагогічні технології, а результатом такої роботи є створення особистісно-професійної «Я-концепції», готовність до професійного саморозвитку, підпорядковано рецензовану книжку. Ключові концепти педагогічного дискурсу – індивідуальність письменника і педагогічні технології – подані у вимірах Гуманності, Добра, Любові, Правди й Моральності. Це цілісна методична система вивчення творчості Івана Багряного в загальноосвітній і вищій школі, що розроблена й обґрунтована відповідно до особистісно зорієнтованої, діалогічної, розвивальної, креативної освітніх концепцій.

 

Література

1. Жосан О. Е. Шкільний підручник: яким йому бути / О.Е. Жосан // Управління школою. – 13–15 травня 2012.

2. Ісаєва О. М. Чи буде особистість майбутнього «HOMOLEGENS»? /Олена Ісаєва // [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://ozonlit.org/chy-bude-osobystist-majbut-noho-homo-legens-2

3. Костюк Г. О. Звеличеник відважних і чесних. Іван Багряний / Григорій Костюк // Слово і час. –1964. – Ч.2. – С. 272 –273.

4. Куцевол О. М. Будівничі перекладацьких мостів: навч. посіб. / Ольга Куцевол. – Вінниця : Меркьюрі–Поділля, 2012. – Кн. 1. – 2012. – 455 с.

5. Куцевол О. М. «Народився він для бою...» (Вивчення творчості Івана Багряного в школі) : навч. посіб. / Ольга Куцевол. – Вінниця : ТОВ «Ландо ЛТД», 2011. – 288 с.

6. Куцевол О. М. Осмислення читачами епіграфа літературного твору як засобу експлікації інтертекстуальності / О. Куцевол // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail

7. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: навч. посіб. / Є. А. Пасічник – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.

8. Потебня О. О. Естетика і поетика слова. – К. : Мистецтво, 1985. – 302 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 665 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS