Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.37.58
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Сидоренко Вікторія. Психолого-педагогічні й науково-методичні засади сучасного підручника з української літератури для старшої школи
2015-Чер-15, 09.26.10

Сидоренко Вікторія. Психолого-педагогічні й науково-методичні засади сучасного підручника з української літератури для старшої школи …10–18.

Для покликання: Сидоренко Вікторія. Психолого-педагогічні й науково-методичні засади сучасного підручника з української літератури для старшої школи [Текст] / Вікторія Сидоренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №5. – 48 с. – 10–18.

Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячений актуальній проблемі розроблення науково-методичного забезпечення навчання української літератури в старшій школі з урахуванням суспільних і освітніх викликів, визначених Державним стандартом освітніх підходів і складників літературного компонента. Вияскравлено специфіку сучасного підручникотворчого процесу в Україні. Розкрито основні принципи розроблення сучасного підручника з української літератури для старшої школи, зокрема принцип економії в освіті (за Хосе Ортега-і-Гасетом). Виділено й схарактеризовано організаційні, психолого-педагогічні, методичні й технологічні умови розроблення навчальних книг нового покоління. З’ясовано інноваційні педагогічні функції підручника. Обґрунтовано вимоги до підручника з української літератури для старшої школи. Деталізовано творчі здібності старшокласників, що мають формуватися засобами сучасного підручника. Проаналізовано критерії культури мови сучасних підручників з української літератури.

Ключові слова: неперервна літературна освіта, компетентний учень-читач, науково-методичне забезпечення, навчальна книга, навчальна програма, сучасний підручник, підручникотворення, розвантаження навчальних програм і підручників, читацька компетентність, літературна компетентність, метазнання, освітні підходи, старша школа, старший підлітковий вік, сенситивний період.

Сидоренко В.В. Психолого-педагогические и научно-методические основы современного учебника по украинской литературе для старшей школы

Статья продолжает цикл публикаций автора, посвященный актуальной проблеме разработки научно-методического обеспечения обучения украинской литературы в старшей школе с учетом общественных и образовательных вызовов, определенных Государственным стандартом образовательных подходов и составляющих литературного компонента. Описано специфику современного учебникотворческого процесса в Украине. Раскрыто основные принципы разработки современного учебника по украинской литературе для старших классов, в частности принцип экономии в образовании (по Хосе Ортега-и-Гассету). Выделено и охарактеризовано организационные, психолого-педагогические, методические и технологические условия разработки учебных книг нового поколения. Выяснено инновационные педагогические функции учебника. Обосновано требования к учебнику по украинской литературе для старших классов. Детализировано творческие способности старшеклассников, которые должны формироваться средствами современного учебника. Проанализировано критерии культуры речи современных учебников по украинской литературе.

Ключевые слова: непрерывное литературное образование, компетентный ученик-читатель, научно-методическое обеспечение, учебная книга, обучающая программа, современный учебник, разгрузка учебных программ и учебников, читательская компетентность, литературная компетентность, метазнания, образовательные подходы, старшая школа, старший подростковый возраст, сенситивный период.

Sydorenko Victoria. Psychological and educational, scientific and methodical bases modern handbook Ukrainian literature for senior high school

This article continues the series of publications of the author, devoted to the issue of development of scientific methods of teaching Ukrainian literature in high school with regard to social and educational challenges set by the state standard educational approaches and components literary component. We describe the specifics of modern pidruchnykotvorchoho process in Ukraine. The basic principles of development of modern Ukrainian literature textbook for high school, including the principle of economy in education (by Jose Ortega y Gasset). High light and points out the organizational, psychological, educational, methodical and technological conditions develop educational books new generation. It was found innovative pedagogical function tutorial. Grounded requirements of Ukrainian literature textbook for high school. Refine creative abilities of senior pupils, which should be formed by means of the modern textbook. The analysis criteria of modern culture language textbooks on Ukrainian literature.

Keywords: continuous literary education, competent student-reader, scientific and methodological support, educational book, curriculum, modern textbook, textbook, unloading curriculaand textbooks, readers competence, literary competence, metaznannya, educational approaches, high school senior teenage, sensitive period.

Література

1.  Бандура О. Шкільний підручник з української літератури / Олександра Бандура. – К.: Пед. думка, 2001. – 76 с.

Кан-Калик В.В. Психолого-педагогические основи преподавания литературы в школе : уч. пособ. для студентов пед. ин-тов / Виктор Абрамович Кан-Калик, Владимир Ильич Хазан. – М.: Просвещение, 1988. – 255 с.

3. Клочек Г. Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет – українська література) / Григорій Клочек. – Кіровоград, 2011. – 40 с.

4. Лейдерман Н.Л. Уроки для души. О преподавании литературы в школе / Наум Лазарович Лейдерман. Статьи / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Тюменский гос. ун-т. – Тюмень: Тюм. гос. ун-т, 2006. – 326 с.

5. Найдёнов Б.С. Выразительность речи и чтения : пособ. для учителей нач. и сред.шк. / Борис Степанович Найдёнов. -
М.: Просвещение, 1969. – 263 с.

6. Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета / Х. Ортега-и-Гассет; пер. с исп. М.Н. Голубевой / под общ.ред. М.А. Гусаковского. – Мн.: БГУ, 2005. – 104 с., ил. – (ипіуегвіїав).

7. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти / Євген Андрійович Пасічник. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.

8. Підласий І.П. Формування професійного потенціалу як мета підготовки вчителя [Текст] / Іван Павлович Підласий, Світлана Володимирівна Трипольська// Рідна школа : щомісячний наук.-пед. журнал. – 1998. – № 1 (818). – січень. – С. 3—8.

9. Сидоренко В.В. Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: акме-синергетичний аспект : термінологічний словник-довідник/ автор-укладач В.В. Сидоренко. – Донецьк: Каштан,

2013. – 100 с.

10.Сидоренко В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : монографія / Вікторія Вікторівна Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2012. – 492 с.

11.Сидоренко В.В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.04 / Вікторія Вікторівна Сидоренко; [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – К., 2013. – 486 с.

12.Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах : навч. посіб. для студентів-філологів / Анатолій Люціанович Ситченко. – Ленвіт, 2011. – 291 с.

13.Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі : підручник / Ганна Леонідівна Токмань. – К.: Академія, 2012. – 312 с. – Серія («Альма-матер»).

References

1. Bandura O. Shkil’nyy pidruchnyk z ukrayins’koyi literatury / Oleksandra Bandura. – K.: Ped. dumka, 2001. – 76 s.

2.  Kan-Kalyk V.V. Psykholoho-pedahohycheskye osnovu prepodavanyya lyteraturbb v shkole : uch. posob. Dlya studentov ped. yn-tov / Vyktor Abramovych Kan-Kalyk, Vladymyr Yl’ych Khazan. – M.: Prosveshchenye, 1988. – 255 s.

3.  Klochek H. Kontseptsiya reformuvannya literaturnoyi osvity v seredniy shkoli (predmet – ukrayins’ka literatura) / Hryhoriy Klochek. – Kirovohrad, 2011. – 40 s.

4.  Leyderman N.L. Uroky dlya dushy. O prepodavanyy lyteraturbi v shkole / Naum Lazarovych Leyderman. stat’y / Ural. otd-nye Ros. akad. obrazovanyya, Tyumenskyy hos. un-t. – Tyumen’: Tyum. hos. un-t, 2006. – 326 s.

5.   Naydenov B.S. Vbbrazytel’nost’ rechy y chtenyya : posob. Dlya uchyteley nach. y sred. shk. / Borys Stepanovych Naydenov. – M.: Prosveshchenye, 1969. – 263 s.

6.  Orteha-y-Hasset Kh. Myssyya unyversyteta / Kh. Ortehay-Hasset; per. s ysp. M.N. Holubevoy / pod obshch. red. M.A. Husakovskoho. – Mn.: BHU, 2005. – 104 s., yl. – (Universitas).

7.  PasichnykYe.A. Metodyka vykladannya ukrayins’koyi literatury v serednikh navchal’nykh zakladakh : navch. posib. Dlya stud. Vyshchykh zakladiv osvity / Yevhen Andriyovych Pasichnyk.

-   K.: Lenvit, 2000. – 384 s.

8.  Pidlasyy I.P. Formuvannya profesiynoho potentsialuy іak meta pidhotovky vchytelya [Tekst] / Ivan Pavlovych Pidlasyy, Svitlana Volodymyrivna Trypol’s’ka // Ridna shkola : shchomisyachnyy nauk.-ped. zhurnal. – 1998. – # 1 (818). – sichen’. – S. 3-8.

9.    Sydorenko V.V. Pedahohichna maysternist’ uchytelya ukrayins’koyi movy i literatury v systemi pislyadyplomnoyi osvity: akme-synerhetychnyy aspekt : terminolohichnyy slovnyk-dovidnyk / avtor-ukladach V.V. Sydorenko. – Donets’k: Kashtan, 2013. – 100 s.

10.Sydorenko V.V. Rozvytok pedahohichnoyi maysternosti vchytelya ukrayins’koyi movy i literatury v systemi pislyadyplomnoyi osvity: monohrafiya / Viktoriya Viktorivna Sydorenko. – Donets’k: Kashtan, 2012. – 492 s.

11.Sydorenko V.V. Teoretychni i metodychni zasady rozvytku pedahohichnoyi maysternosti vchytelya ukrayins’koyi movy i literatury v systemi pislyadyplomnoyi osvity: dys. ...d-raped.nauk: 13.00.04 / Viktoriya Viktorivna Sydorenko; [In-t ped. Osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrayiny]. – K., 2013. – 486 s.

12.Sytchenko A.L. Metodyka navchannya ukrayins’koyi literatury v zahal’noosvitnikh zakladakh: navch. posib. Dlya studentivfilolohiv / Anatoliy Lyutsianovych Sytchenko. – Lenvit, 2011. – 291 s.

13. Tokman’ H.L. Metodyka navchannya ukrayins’koyi literatury v seredniy shkoli: pidruchnyk / Hanna Leonidivna Tokman’. – K.: Akademiya, 2012. – 312 s. – Seriya («Al’ma-mater»).

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 682 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS