Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.11.59
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Буряк О. Жанрово-стильові особливості художніх автопортретів Б.-І. Антонича, Ю. Тарнавського, І. Жиленко
2013-Жов-31, 13.11.52
Буряк О. Жанрово-стильові особливості художніх автопортретів Б.-І. Антонича, Ю. Тарнавського, І. Жиленко [Текст] / О. Буряк // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №11. – 48 с. – С. 21–24.
 
У статті досліджуються художні засоби творення літературного автопортрета Б.-І. Антонича, Ю. Тарнавського, І. Жиленко, а також функції автопортрета в художньому світі.
Ключові слова: художній автопортрет, ліричний герой, авторська індивідуальність, художня самопрезентація.
 
Цитата, с. 21. У сучасному літературознавстві зростає інтерес до проблеми вираження, буття авторського «Я» в різних літературних формах і жанрах.
Активізувалися наукові пошуки у сфері мемуаристики, щоденникової та епістолярної літератури, про що свідчать, зокрема, дисертація В. Чернецької [23], де осягається літературознавчий та психоавтобіографічний дискурс діаріушів В. Винниченка, праця О. Максименко «Жанрові модифікації письменницьких щоденників кінця ХХ-початку ХХІ століття» [12], в якій залучено поліфонічний у жанрово-стильовому плані матеріал – щоденники О. Довженка, А. Любченка, О. Гончара, В. Дрозда, К. Москальця, П. Сороки, М. Матіос і блогів Ю. Андруховича, О. Забужко, цікаве дослідження Л. Якименко [24], присвячене реконструкції долі письменниці, активної громадської діячки Надії Суровцової через призму її художніх і художньо-документальних творів, спогадів, епістолярію.
М. Корецька з’ясовує жанрову специфіку книги спогадів Анатолія Дімарова в розвідці «Прожити і розповісти. Повість про 70 літ» [10].
Літературознавче вивчення художньої проекції особистості митця здійснюється також через осягнення біографічної художньої літератури та автобіографічної як її різновиду.
У теоретичних студіях Л. Мороз [15, 16] визначено закономірності історичного розвитку біографічної прози, узагальнено спостереження науковців над виявом родових ознак наративу в жанрі біографіки.
Цитата, с. 23. Отже, «Автопортрети» українських поетів засвідчують, що цей жанр сприяє поглибленню, збагаченню уявлення про художню іпостась митця.
«Автопортрет» Богдана-Ігора Антонича, створений за принципом компенсаційного барокового портрета, демонструє метафоричність авторського художнього мислення як поетикальну стратегію, увиразнює емоційно-почуттєву оптимістично-драматичну домінанту його поезії та представляє авторську концепцію творення «іншої дійсності», де людина сягає вічності через перевтілення в реалії природи.
Імпресіоністично-сюрреалістичний «Автопортрет» Юрія Тарнавського фіксує драматичний стан самовід-чуження особистості через апробацію оригінального принципу творення художнього образу – від емоції автора до емоції читача, імпресіоністична динаміка зміни настроїв, почуттів, станів сприяє яскравому втіленню сюжету самопізнання.
Поетичний диптих Ірини Жиленко, на наш погляд, побудований на опозиційній основі – «справжнє обличчя – маска». Барокова контрастність виявляє акторську сутність ліричної героїні, здатної до вражаючих перевтілень із дитинної умиротвореної берегині до мужньої захисниці, жінки-борця.
Художній автопортрет – багатофункціональний компонент художнього світу, що концентрує комплекс різних за своєю природою виявів авторського «Я»: світоглядних, світовідчуттєвих інтенцій, які оприявнюють специфіку художнього мислення митця, сутність авторської концепції.
 
Література (с. 24)
1.Антонич Б.-І. Твори / Богдан-Ігор Антонич / Ред.-упо-ряд. М. Москаленко; упоряд. Л. Головата; передм. М. Новикова. – К.: Дніпро,1998. – 591 с.
2.Без Еспанії чи без значення? (Інтерв’ю В. Бургардта з Ю. Тарнавським про «Без Еспанії») // Сучасність. – 1969. - №12. – С. 14-15.
3.Вертипорох О.В. Авторефлексивний текст Євгена Пашковського як явище українського постмодернізму: авто-реф. дис. на здобуття ступеня канд.. філологічних наук: спец. 10.01.01. «Українська література» / О. В. Вертипорох. – Київ, 2007. – 20, [1].
4.Грегуль Г.В. Шевченко крізь призму біографічної традиції (за твором О. Ільченка «Петербурзька осінь») / Галина Василівна Грегуль // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка. - 2003. – Вип. 1. – С. 131-135.
5.Грегуль Г.В. Особливості біографічних творів Віктора Петрова / Галина Василівна Грегуль // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – 2004. – №3. - С. 55-60.
6.Грегуль Г.В. П’ять проблем сучасної біографістики / Галина Василівна Грегуль // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова. – 2004. – Вип. 9. – С. 230-240.
7.Жиленко І. Автопортрет [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.poetryclub.com.ua/metrs_poem. php?poem=18759
8.Жиленко І. В. Євангеліє від ластівки: Вибрані твори / Ірина Володимирівна Жиленко. – К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 20064. – 488 с. – (Бібліотека Шевченк. ком.).
9.Кандауров О. Автопортрет как исповедальный жанр: заметки художника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kandaurov.ru/texts/index.html
10.Корецька М. Жанрові особливості книги Анатолія Дімарова «Прожити і розповісти. Повість про 70 літ» / Марина Корецька // Вісник Черкаського університету. – 2012. – №5 (218). – С. 66-70.
11.Макаров А. Світло українського Бароко / Анатолій Макаров. – К.: Мистецтво, 1994. – 288 с.
12.Максименко О.В. Жанрові модифікації письменницьких щоденників кінця ХХ – початку ХХІ століття: дис. ... кандидата філологічних наук: 10.01.01 / Максименко Ольга Володимирівна. – Кіровоград, 2012. – 191 с.
13. Маслюченко Г.О. Диференціювання жанрів літератури спогадів: критерії розрізнення художніх мемуарів та автобіографічної повісті / Галина Олександрівна Маслюченко // Таїни художнього тексту: Збірник наукових праць. -Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2002. Вип. 2. – С. 73-84.
14.Маслюченко Г.О. Ідейно-естетичні засади шістдесятництва й українська автобіографічна повість 90-х років / Галина Олександрівна Маслюченко // Шістдесятництво як літературне явище: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Дніпропетровськ: Наукова книга, 2000. – С. 64-68.
15.Мороз Л. В. Еволюція біографічної прози у світовій літературі / Людмила Володимирівна Мороз // Художня біографія: проблеми теорії та історії. – Рівне, 1999. – С. 54-92.
16.Мороз Л.В. Розвиток художньої біографії від давнини до сьогодення / Людмила Володимирівна Мороз // Матеріали міжнарод. славіст. конф. – Львів, 1998. – С. 17-21.
17.Мифы народов мира. Энциклопедия: [в 2 т.]. / [под ред. С.А. Токарева]. – 2-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1992. Т. 2. – 719 с.
18.Сулима В. «Жила я просто, ясно, тихо..»: до ювілею Ірини Жиленко / Віра Сулима // Дивослово. – 2011. – №4. - С. 49-56.
19.Тарнавський Ю. Автопортрет // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: утрьох книгах. – К., Вид-во «Рось», 1994. – Кн. 3. – С. 257.
20.ЦяпаА.Г. Категорії автобіографічної естетики – національне наповнення вихідних термінів жанру: пошук культурних детермінант та накидання містків / Андрій Григорович Цяпа // Терміносистеми сучасного літературознавства: Науковий семінар / За ред. Р. Гром’яка. – Тернопіль, 2006. - С. 145-155.
21.ЦяпаА.Г. Термінологічна парадигма автобіографічного жанру / Андрій Григорович Цяпа // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2006. – Вип. 26. - С. 129-132.
22.Цяпа А. Біографія і автобіографія: діалог про найвищу інстанцію (на матеріалі творів У. Самчука та Е. Канетті) / Андрій Цяпа // Слово і Час. – 2006. – №7. – С. 35-40.
23.Чернецька В.М. «Щоденник» Володимира Винниченка: літературознавчий та психоавтобіографічний дискурс: дис. ... кандидата філологічних наук: 10.01.01 / Чернецька Вікторія Миколаївна. – Кіровоград, 2011. – 231 с.
Якименко Л.М. Надія Суровцова: доля, художньо-документальна творчість, критична рецепція: дис. ... кандидата філологічних наук: 10.01.01 / Якименко Людмила Миколаївна. – Кіровоград, 2012. – 234 с.
 
В статье исследуются художественные средства моделирования литературного автопортрета Б.-И. Антонича, Ю. Тарнавского, И. Жиленко, а также функции автопортрета в художественном мире.
Ключевые слова: художественный автопортрет, лирический герой, авторская индивидуальность, художественная самопрезентация.
 
This article investigates the artistic means of image creation of a literary self-portrait of B.-I. Antonych, Y. Tarnavsky, I. Zhylenko and functions of self-portrait in the artistic world.
Key words: artistic self-portrait, persona, the author’s individuality, artistic self-presentation.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 1084 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS