Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 14.11.17
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Галушко М. Формування художньо-читацької компетентності у процесі вивчення літератури
2013-Жов-09, 05.45.15

Галушко М. Формування художньо-читацької компетентності у процесі вивчення літератури [Текст] / М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №9. – 48 с. – С. 27–29.

 

У статті проаналізовано тлумачення поняття «художньо-читацька компетентність» у дослідженнях відомих педагогів та методистів. Визначено особливості її функціонування у межах навчального процесу у вищій школі. Виокремлено засадничі принципи формування художньо-читацької компетентності на заняттях з літератури у вищих навчальних закладах.

Ключові слова: методика викладання літератури, художньо-читацька компетентність, читацька культура, читач, художній текст, сприйняття, відчуття.

Галушко Максим. Формирование художественно-читательской компетентности в процессе изучения литературы

В статье проанализировано толкование понятия «художественно-читательская компетентность» в исследованиях известных педагогов и методистов. Определены особенности ее функционирования в рамках учебного процесса в высшей школе.

Выделены основные принципы формирования художественно-читательской компетентности на занятиях по литературе в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: методика преподавания литературы, художественно-читательская компетентность, читательская культура, читатель, художественный текст, восприятия, ощущения.

Maksym Galushko. Art-Reading Competence Creation In Literature Lessons

The paper deals with the notion of «art-reading competence» in famous teachers and educators’ researches. The features of its functioning within the educational process in higher education are defined.

The basic principles of art-reading competence creation in literature lessons at the university are singled out.

Key words: methods of teaching literature, art reader competence, reading culture, reader, text art, perception, sensation.

 

Цитата, с. 27. Проблема формування художньо-читацької компетентності як елемент більш складного утворення, так званої професійної компетентності, знайшла підґрунтя у професійній педагогіці та методиці викладання вітчизняної та зарубіжної літератури. Висвітлення аспекту освоєння читачем художньої дійсності знаходимо у дослідженнях учених і в інших галузях науки, зокрема філософії, психології, естетиці, теорії комунікації, літературознавстві, перекладознавстві тощо.

Глибокий інтерес до питання художньо-читацької компетентності простежується у психології (Н. Чепелєва) та педагогіці (Л. Гребнєв). Концептуальні засади методичного поняття читацької компетентності закладено у дослідженнях О. Ісаєвої, С. Шаповал, В. Уліщенко, О. Шкловської та ін.

Художньо-читацьку компетентність зазвичай розглядають як здатність майбутніх словесників брати активну участь у діалозі культур, однією із форм якого є ефективна естетична комунікація «читача-інофона» (О. Ісаєва) з «інонаціональними» творами (Л. Мірошниченко).

За визначенням методиста С. Шаповал, читацька компетентність – це такий рівень готовності особистості читача до сприйняття літературно-художнього твору, на основі якого виявляється невимушене володіння прийомами роботи з художнім текстом. Науковець О. Ісаєва на основі проведених експериментальних досліджень підтверджує значущість читацької компетентності у системі літературної освіти і характеризує її когнітивну та комунікативну складові.

Нам імпонує інтерпретація художньо-читацької компетентності методиста В. Уліщенко «як комплекс індивідуально неповторних властивостей реципієнта (знань, умінь, ціннісних установок), що виявляються в особливостях сприйняття віртуальної художньо-естетичної реальності, змодельованої уявою митця; у відтворенні низки уявних діалогів, суб’єктами яких є герої твору, автор, інші мистецькі тексти (національні, інонаціональні), контекст тощо; в інтерпретації зображеного, формулюванні свого емоційно-оцінювального судження та створенні власного художньо-творчого продукту [5, с. 76] .»

Заслуговує на увагу визначення художньо-читацької компетентності психолога Е. Соломки, який тлумачить її як «інтегральну властивість особистості читача», що включає знання, необхідні для адекватного розуміння прочитаного, сформованість прийомів діалогічної взаємодії з твором та основних операцій читання [4, с. 3].

 

Цитата, с. 28. До суб’єктивних аспектів сприймання літературного твору належать такі індивідуальні риси особистості майбутнього словесника, як творчий потенціал, уява, пам’ять, читацький досвід, запас життєвих і художніх вражень, культурна підготовленість розуму і почуттів. Рівень сприймання художнього тексту також залежить від навичок читання. Досвід читача, який був отриманий не з реального життя, а з прочитаного чи сприйнятого іншого виду мистецтва, можемо вважати вторинним [2].

Будучи внутрішнім психологічним актом, функцією людської психіки, художнє сприймання водночас не зводиться до того первинного процесу, який виділяють психологи у ланцюжку: відчуття-сприймання-мислення. Його своєрідність зумовлюється особливостями самого мистецтва, специфікою художнього образу як найважливішої естетичної категорії, що поєднує в собі засіб відображення і пізнання, осмислення і оцінки проблем людського буття, вираження ставлення до нього. А тому процес художнього сприймання є одним із найскладніших у духовному житті людини, а своєрідність сприймання творів літератури зумовлена специфікою самої літератури як мистецтва слова, що впливає на читача вербально (словесно) вираженим змістом, підтекстом образів та ситуацій, стилю, літературного роду та жанру твору.

 

Література

1. Етика та естетика: навчальний посібник / [Петрушенко В.Л., Сурмай І.М., Карвацька Г.Ф., Мазур Л.І., Шадських Ю.Г.]; за ред. В.Л. Петрушенко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – 180 с.

2. Неделевич В.Ю. До проблеми розуміння учнями художніх текстів [Електронний ресурс] / В.Ю. Неделевич. -Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum /NiO/2011_9/2_rozd/Nedel.htm

3. Полянська В.І. Естетика російських формалістів: мистецтво, інтерпретація, творчість [Електронний ресурс] / В.І. Полянська.Режим доступу: http://archve.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/Gileya/2009_29/Gileya29 /F12_doc.pdf

4. Соломка Е.Т. Формування читацької компетентності учнів старших класів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Е.Т. Соломка; Ін-т психол. ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2000. – 20 с.

5. Уліщенко В.В. Теорія і практика інтерсуб’єктного навчання української літератури в школі: монографія / В.В. Уліщенко.- К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 398 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 677 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS