Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.40.52
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Яровенко Т. Тандем Л. Куценко – О. Гольник: «маланюкіана» to be continued …
2014-Кві-02, 20.35.01

Яровенко Т. Тандем Л. Куценко – О. Гольник: «маланюкіана» to be continued …42–46.

Для покликання: Яровенко Т. Тандем Л. Куценко – О. Гольник: «маланюкіана» to be continued [Текст] / Т. Яровенко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №4. – 48 с. – С. 42–46.

Стаття є стислим викладом наукового доробку представників кіровоградської літературознавчої школи Л. Куценка та О. Гольник в контексті досліджень діаспорних та вітчизняних учених, їх внеску у вивчення життєпису і творчої спадщини Є. Маланюка.

Ключові слова: апокаліпсис, біографізм, елітарність, есхатологія, історіографія, концепт, менталітет, містицизм, міфологія, міфологема, поетика, реконструкція.

Т. Яровенко. Тандем Л. Куценко – О. Гольник: «маланюкиана» to be continued…
Статья является кратким изложением научных наработок представителей кировоградской литературоведческой школы Л. Куценко и О. Гольник в контексте исследований диаспорных и отечественных ученых, их вклада в изучение жизни и творчества Е. Маланюка.

Ключевые слова: апокалипсис, биографизм, элитарность, эсхатология, историография, концепт, менталитет, мистицизм, мифология, мифологема, поэтика, реконструкция.

T. Yarovenko. L. Kutsenko – A. Golnik tandem: «Malanyukiana» to be continued...
Article is a summary of the scientific developments of the representatives of Kirovograd literary school L. Kucenko and A. Golnik in the context of investigations of diaspora and domestic scientists and their contribution to the study of E. Malanyuk’s life and work.

Keywords:apocalypse, biographism, elitism, eschatology, historiography, the concept, the mentality, mysticism, mythology, myth, poetics, reconstruction.

Цитата, с. 42. Ученими Кіровоградщини здійснено значний внесок у розвиток материкового маланюкознавства, що засвідчує факт проведення першої Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Є. Маланюка (травень 1997 р.). Своєрідною «програмою» для неї (за напрямами змістового наповнення) стала розвідка Г. Клочека «Князь духа і мислі» [11, 68–89]. Стаття складається з двох умовних частин: у першій – біографічні дані з акцентацією на дивовижній згармонізованості «емоціо» та «раціо» поета [11, 74–75]; у другій – оцінка особистості Є. Маланюка як носія енергетики поетичного слова, зарядженого національною ідеєю, природу якої слід «розглядати із різних точок зору – біографічно-психологічних, образно-поетикальних…» [11, 78–79]. Щодо еволюції провідної стильової тональності поетичної інвективи Є. Маланюка, то її вчений проілюстрував у послідовності вираження лінії «Біблія – Шевченко – Маланюк» [11, 79–83].
У зорганізованому зусиллями кіровоградців Л. Куценка, Г. Клочека, В. Марка науковому форумі взяли участь представники практично всіх регіонів України і вчені зарубіжжя: Ю. Барабаш (Росія), З. Ульбрехта, І. Качуровський (Німеччина), Ю. Войчишин (Канада), М. Неврлий (Словаччина), А. Моравкова (Чехія), А. Зельвак (Польща) [9]. У свою чергу літературознавці Кіровоградщини (С. Барабаш [2, 86–88], Г. Бондаренко [3, 98–101], Г. Клочек [10, 24–30], В. Марко [24, 31–37], Л. Ожоган [25, 100–102] та ін.) представляли розмаїття напрямків вивчення спадщини видатного краянина.
Цитата, с. 43. Нарівні з поезією в полі зору науковців Кіровоградщини – публіцистика Є. Маланюка у формі «літературної критики, історії і теорії літератури, історіософії, культурології, мемуарної замальовки…» [11, 86–87]. Робляться спроби концептуально окреслити методологічну систему поета, «суть якої полягає в тому, що кожне літературне явище пізнається, інтерпретується та оцінюється з націоналістичних позицій» [10, 26]. Ефективність такого підходу залежить, на думку Г. Клочека, від підпорядкованості мети дослідження національній ідеї, що дає можливість виявити феномен досліджуваної особистості як системно організованої еволюційної цілісності [10, 26]. Звідси логічно випливає питання про методологію системного підходу, коли спрацьовує взаємно збагачений пізнавальний процес: від особистості митця та специфіки його мислення до «особливостей його художнього світу, стилю, поетики» [10, 27] і навпаки – від інтерпретації творчості до кращого осягнення постаті автора.
Яскравою ілюстрацією історичної публіцистики Є. Маланюка є дослідження В. Панченка [27, 291 – 299], у якому вчений у порівняльному аспекті двох студій історіософа («Трагічний гетьман» та «Illustrissimus Dominus Mazepa. Тло і постать») розглядає Маланюкову візію гетьмана І. Мазепи в контексті його доби, але з проекцією подій початку ХVІІІ ст. на подальшу українську історію, наголошуючи, що «Євгена Маланюка варто читати не як кандидата історичних наук, а як самодостатнього мислителя, публіциста» [27, 296]. Необхідно зазначити долучення В. Панченком до аргументів Є. Маланюка на користь висновку про Мазепу-державця (ментально-психологічний аспект і політична та культурна діяльність), факту звернення дослідника до літературних джерел, а саме до Мазепиної «Думи» 1698 року [27, 294–295]. Також Є. Маланюк, на думку вченого, всупереч міфологічному офіціозу Російської імперії в особах М. Ломоносова (порівняння переможця битви під Полтавою Петра І з Богом) [27, 296] та О. Пушкіна (його «Полтаву» названо «вікопомним зразком коктейлю брехні й майстерства, таланту й плазування, натхнення й самогвалту») [27,297], творить антиміф гетьмана Мазепи. Чутливий до історичної містики, Є. Маланюк 1960 року напише у доповненні до своєї статті в контексті 250-річчя Полтавської битви про «мазепинське опритомнення» України 1917 року як «тріумф тяглості, неубієнності національного духу» [27, 298].
Цитата, с. 45. У подальшому О. Гольник розглядає питання «музичності» світовідчуття Є. Маланюка на основі смислової та функціональної ролі звукових символів у його творчому доробку [13,148–156]; досліджує есхатологічний мотив оновлення дійсності посередництвом художньої апробації поетом образів «вогонь», «вода», «повітря» в контексті переосмислених «сюжетів і образів Біблії та національної міфології» [14, 179–187] та реалізацію теми Апокаліпсису у творчості періоду «другої еміграції», викликану поетовим проживанням у США та візіями буття північноамериканського континенту [15, 162–169] тощо. Численні наукові розвідки і дисертаційна праця дослідниці передували появі ґрунтовної монографії «Міф у художньому світі Євгена Маланюка» [7]. Витоками дослідження слугувало багаторічне (ще із студентських часів) вивчення авторкою поетики античного світу, так щедро представленої в ліриці та есеїстиці Є. Маланюка.
Світ античності був органічною складовою світогляду митця і мислителя, його концепти стали основою для поетової індивідуально авторської картини світу, а символічні образи, переосмислені і сповнені нових оригінальних смислів, – виразниками авторської аксіологічної системи, своєрідними категоріями мислення. Багатство образів, запозичених Є. Маланюком із античної культури, може конкурувати по вагомості і частотності звернення поета до них хіба що з образами, мотивами і сюжетами біблійного характеру.
Ці особливості унікального художнього світу Є. Маланюка наштовхнули О. Гольник на думку про міфопоетичний характер лірики митця й обумовили її звернення до проблеми вивчення художньої трансформації міфологічних мотивів, образів, сюжетів у творчості поета-земляка. Результат наукових спостережень авторки – дисертаційна праця, що стала основою майбутньої монографії. У центрі наукових роздумів дослідниці знаходиться авторська картина світу, зіткана із традиційних міфологічних мотивів і сюжетів (космогонічного, апокаліптичного та есхатологічного), втілених через систему міфопоетичних образів, знаків, символів.

Література
1. Базилевський В. Бути собою // Базилевський В. Холодний душ історії: Есеї, ст. /Володимир Базилевський. – К.: Ярославів Вал, 2008. – 680 с.
2. Барабаш С. Українство як етноментальний та духовний феномен у світлі історіософської та художньої думки Євгена Маланюка / Світлана Барабаш // Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Є. Маланюка: У3-х ч. – Кіровоград: КДПУ 1997. -. -Ч. ІІ. – С. 86–88.
3. Бондаренко Г. Українська ідея у контексті творчості Євгена Маланюка/ Ганна Бондаренко // ЄвгенМаланюк:література, історіософія, культурологія. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Є. Маланюка: У3-х ч. – Кіровоград: КДПУ, 1997. -. -Ч. ІІ. – С. 98–101.
4. Бондаренко Г. Художнє розв’язання проблеми духовного пошуку в збірці Євгена Маланюка «Стилет і стилос» / Ганна Бондаренко. – Наукові записки. – Випуск 61. – Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – С. 37–44.
5. Бондаренко Г. Мотив самоти в контексті внутрішньої еволюції Євгена Маланюка-поета/ Ганна Бондаренко. – Наукові записки. – Випуск 47. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – С. 37–44.
6. Бойчук Б. Відбронзований портрет Євгена Маланюка // Маланюк Є. Земна мадонна/Євген Маланюк. – Братислава, 1991.-450 с.
7. Гольник О. Міф у художньому світі Євгена Маланюка. Монографія / Оксана Гольник. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 218 с.
8. Державин В. Поет своєї епохи/ Володимир Державин // Український самостійник. – Мюнхен, 1952. – №13.
9. Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Є. Маланюка: У 3-х ч. – Кіровоград: КДПУ, 1997. – Ч. І. -108 с.;1997. – Ч. ІІ. – 112 с.; 1997. – Ч. ІІІ. – 64 с.
10. Клочек Г. Про методологію літературознавчої есеїстки Євгена Маланюка / Григорій Клочек // Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Є. Маланюка: У 3-х ч.- Кіровоград: КДПУ, 1997. -. - Ч. ІІІ. – С. 27.
11. Клочек Г. Князь духа і мислі/ Григорій Клочек // Кур’єр Кривбасу, 1997. – №4. – С. 68–89.
12. Кухар О. Еволюція національної ідеї від романтиків 20–30-х рр. ХІХ ст. до «пражан» / Оксана Кухар. – Наукові записки. – Випуск 27. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУім. В. Винниченка, 2000. – С. 169–178.
13. Кухар О. Категорія «музичність» і звукова символіка у світоглядних уявленнях та художньому світі Є. Маланюка / Оксана Кухар. – Наукові записки. – Випуск 47. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – С. 148–156.
14. Кухар О. Образи «вогонь», «вода», «повітря» в ліриці Є. Маланюка / Оксана Кухар. – Наукові записки. – Випуск 56. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУім. В. Винниченка, 2004. – С. 179–187.
15. Кухар О. Буття цивілізації у ліриці Є. Маланюка / Оксана Кухар. – Наукові записки. – Випуск 50. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУім. В. Винниченка, 2003. – С. 175–176.
16. Куценко Л. Боян степової Еллади: науково-популярна література / Леонід Куценко. – Кіровоград: Вечірня газета, 1993.- 56 с.
17. Куценко Л. Літературний дебют Євгена Маланюка /Леонід Куценко//Дивослово, 1997. -№7. – С. 8–10.
18. Куценко Л. Два поетичні прозріння Євгена Маланюка...: Історія віршів «Напередодні» та «Побачення» / Леонід Куценко // Слово і час, 1997. – №7. – С. 41–47.
19. Куценко Л. «На хресті слова розіп’ятий…» / Леонід Куценко// Маланюк Є. Невичерпальність: Поезії, статті: Для ст. шк. віку / Євген Маланюк. – Київ: Веселка, 1997. – С. 5–24.
20. Куценко Л. «Ні, вже ніколи не покаюся...»: (Євген Маланюк: історія ісходу) /Леонід Куценко. – Кіровоград: Б. в., 1997. – 111 с.: іл. -(Б-ка журналу «Вежа»).
21. Куценко Л. «Так розчахнулось дерево родини...»: (Штрихи до сімейної драми Маланюків. Листи поета до сина) / Леонід Куценко. – Кіровоград: Ред.-вид. група інформ. Центру Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка, 1997. – 27 с.
22. Куценко Л. Dominus -Маланюк: тло і постать / Леонід Куценко. – Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2001. – 264 с.
23. Маланюк Є. Невичерпальність: Поезії, статті: Для ст. шк. віку / Євген Маланюк; Упоряд., передм. та прим. Л. Куценка. – К.: Веселка, 1997. – 317 с.
24. Марко В. Тропи зі складником «золото», «золотий» у поетичному світі Є. Маланюка (на матеріалі збірок 20–30-х років) / Василь Марко // Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Є. Маланюка: У3-хч. – Кіровоград: КДПУ, 1997. -. -Ч. ІІІ. – С. 32.
25. Ожоган Л. Національна ідея у творчості Євгена Маланюка / Лілія Ожоган // Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Є. Маланюка: У 3-х ч. – Кіровоград: КДПУ, 1997. -. – Ч. І. – С. 100–102.
26. Панченко В. Князь висоти / Володимир Панченко // Дивослово, 1988. – № 12. – С. 56–57.
27. Панченко В. Іван Мазепа в історичній публіцистиці Євгена Маланюка/ Володимир Панченко// Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. Винниченка, 1998. – С. 291 – 299.
28. Славутич Яр. Боян степової Геллади // Яр Славутич. Твори. Том третій. – К.: Дніпро; Едмонтон: Славута, 1998. – 494 с.
29. «Я обрав свій шлях…». Леонід Куценко у спогадах, листах, пам’яті / Упоряд., підгот. текстів та примітки І. М. Задої. – Одеса: «Астроспринт», 2012. – 334 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 731 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS