Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 15.55.52
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Семеног О. Особистість учителя у вимірах педагогічної майстерності Любові Мацько
2014-Січ-23, 03.37.35
Семеног О. Особистість учителя у вимірах педагогічної майстерності Любові Мацько [Текст] / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №1. – 48 с. – С. 2–7.

У статті на основі наукових, науково-методичних праць, виступів, лекцій доктора філологічних наук, професора, академіка НАПН України Любові Іванівни Мацько окреслено педагогічну майстерність, що проявляється в авторській педагогічній діяльності, у мовно-літературній обдарованості, в самобутньому індивідуально-творчому стилі, наставництві. Акцентується увага на інтелектуальності, інтелігентності, шляхетній вихованості, духовній елітарності, відкритості особистості вчителя, вчи-теля-словесника до нових знань і вмінь у вимірах педагогічної, мовної майстерності Любові Мацько.
Ключові слова: особистість, учитель, учитель-словесник, педагогічна майстерність, мовна майстерність, діалогічна взаємодія, Любов Мацько.

Елена Семеног. Личность учителя в измерениях педагогического мастерства Любови Мацько
В статье на материале научных, научно-методических работ, выступлений, лекций доктора филологических наук, профессора, академика НАПН Украины Любови Ивановны Мацько представлено педагогическое мастерство, что проявляется в авторской педагогической деятельности, в языково-литературной одаренности, в самобытном индивидуально-творческом стиле, наставничестве. Акцентируется внимание на интеллектуальности, интеллигентности, благородной воспитанности, духовнойэлитарности, открытости личности учителя, учителя-словесника к новым знаниям и умениям в измерениях педагогического, языкового мастерства Любови Мацько.
Ключевые слова: личность, учитель, учитель-словесник, ученик, педагогическое мастерство, языковое мастерство, диалогическое взаимодействие, Любовь Мацько.

On the basis of scientific, methodological papers, speeches, lectures of doctor of philological sciences, professor, academician of NAPS of Ukraine Lubov Macko is outlined the pedagogical mastership that appears in the author’s educational activities, linguistic and literary talent, in distinctive individual creative style, mentoring. Attention is focused on intelligence, intelligent, noble upbringing, spiritual elitism and openness of the teacher personality and language- teacher to new knowledge and skills in measurements of Lubov Macko pedagogical and language mastership.
Key words: personality, teacher, language-teacher, pedagogical mastership, language skills, dialogical interaction, Lubov Macko.

Цитата, с. 2. В епоху надвисоких інформаційних технологій зростає роль особистостей, яскравих, унікальних і неповторних носіїв культурно-історичної пам’яті етносу й інтелектуальних творців соціуму. Зростає вага й особистості вчителя як майстра педагогічної дії в інноваційній освіті. Фасилітативну діяльність такий учитель здійснює на основі неперервного методичного пошуку, нешаблонного вирішення актуальних педагогічних задач, поширення перспективних ідей для підвищення ефективності навчально-виховного процесу; власним прикладом він стимулює навчання, розвиток і саморозвиток учнів.
Цитата, с. 3. Мовна культура –це постійна робота, спрямована на виховання і вдосконалення кращих людських чеснот, створення свого фахового образу, досягнення соціального престижу в суспільстві, – власною педагогічною діяльністю –дією доводили вчителі. Для Л.Мацько вони назавжди залишаються яскравими особистостями, інтелектуальними й інтелігентними, високоосвіченими і шляхетно вихованими, чутливими до учнів і студентів, відкритими до нових знань і вмінь.
Цитата, с. 6. Для того, щоб досягти виразності й багатства індивідуального стилю, потрібно, на її переконання, постій-но збагачуватися новими мовними засобами зі сфери професійного мовлення власного та споріднених фахів; користуватися словниками і довідниками; виробити увагу до чужого бездоганного мовлення, аналізувати, чим воно досконале: багатством словника, інтонацій, особливостями тембру, різноманітністю синтаксичних структур, умінням будувати фрази і текст, індивідуальною образністю, порівняннями, епітетами, метафорами тощо; читати, якщо не постійно, то хоча б періодично, українську класичну і сучасну літературу та публіцистику, пресу з тим, щоб мати «на слуху» рівень розвитку сучасної української літературної мови; хоча б періодично читати вголос; читати «з олівцем»; постійно бути уважним до власного мовлення і мовлення найближчих людей, колег, не розслаблюватися, дбати про природність, невимушеність мовлення; заучувати гарні зразки напам’ять; бути уважним до життя, до різноманіття його форм, барв, явищ, процесів як у природі, так і в суспільстві; помічати, як усе відображається у нашій мовній картині світу; сприймати мову як свою людинолюбну сутність, як картину світу, як порадника і помічника у суспільному житті;своє мовне вдосконалення розуміти як постійний органічний стан і поширювати це розуміння серед інших.

Література (с. 7)
1. Академік АПН України Любов Іванівна Мацько: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І.Тарасова; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека. – К.: НПУ, 2005. – 30 с.; порт. – Серія «Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова».
2. Білецький О. Об одной из очередных задач историко-литературной науки (Изучение истории читателя) / О. Білецький // Білецький О. Зібр. творів: у 5-ти т. – К.: Наукова думка, 1966. –      Т. 3. – С. 255-273.
3. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения / Перевод Н. М.Соколова // Кант Иммануил – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bim-bad.ru/docs/ kant_anthoropology.pdf.
4. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: «Смысл», 2003. – 287 с.
5. Мацько Л.І. Вигуки іншомовного походження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kulturamovy.univ.kiev.ua/.../Magazine27-9.pdf
6. Мацько Л.І. Мова наша – українська: навч.-метод. посіб / Л.І.Мацько, О.М.Семеног, Н.Б.Голуб / за ред. Л.І.Мацько.– К.: Богданова А.М., 2011. – 512 с.
7. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі: навчальний посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»/ Любов Мацько. – К.: Вид-во НТУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 607 с.
8. Мацько Л. Українська мовна особистість учителя у проекції лінгвокультурологічного аналізу / Любов Мацько //Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика. Монографія / За ред. Л.І.Мацько, О.М.Семеног. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. – С. 7–32.
9. Мацько Л. І.Стилістика української мови / Мацько Л.І., Сидоренко О.М.: підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.
10. Потебня А. Мысль и язык (фрагменты) – Poetica – Народ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: philologos. narod.ru/potebnja/poteb_lth.htm
11. Потебня О. О. Естетика і поетика слова /О.О.Потебня. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.
12. Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці / В.В.Рибалка: навчальний посібник. –Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – 575 с.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 871 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS