Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.03.40
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

№03, 2012
[ Викачати з сервера (484.5 Kb) ] 2012-Бер-17, 16.18.14

«Українська мова і література в школі», 2012, №3

 

Передплатний індекс – 22419ЗМІСТ

 

ЗМІСТ МЕТОДИКА МОВИ

 

Н. Голуб. Навчання риторики учнів старших класів (матеріали для вчителя)...2

У статті представлено теоретичний матеріал для вчителів, що навчають риторики учнів старших класів. Дібрана автором інформація виходить за межі програмових питань, що дасть змогу вчителеві оби­рати, варіювати і мати додатковий матеріал для планування самостійної роботи з риторики.

Ключові слова: риторика, роди і види ораторсько­го мистецтва, академічне красномовство, особливос­ті академічного красномовства, оратор, уміння ора­тора, риси оратора, аудиторія.

 

О. Шуневич. Використання фреймових структур у процесі формування загальнонавчальних умінь учнів на уроках української мови й літератури...8

У статті порушується проблема необхідності структурування навчального матеріалу на уроках української мови й літератури з метою формування в учнів загальнонавчальних умінь. З'ясовуються особ­ливості фреймового структурування на уроках сло­весності. Вивчаються переваги й недоліки викорис­тання фреймів, методичні особливості їх застосу­вання у процесі навчання української мови й літера­тури.

Ключові слова: здобуття інформації, структурування, навчальна інформація, візуалізація, фрейм, загальнонавчальні вміння.

 

С. Цінько. Дидактичний матеріал для розвитку аудіативних умінь учнів (5 клас)...12

У статті подано зразки дидактичного матеріалу (тексти та орієнтовні тести для перевірки розу­міння сприйнятого на слух) для учнів 5 класу, дібрані відповідно до вимог чинної програми щодо кількості слів і тематики. Матеріал статті стане у нагоді вчителю-словеснику в процесі розроблення конспек­тів уроків, а також студентам педагогічних універ­ситетів.

Ключові слова: аудіювання, текст, зміст вислов­лення, тестові завдання.

 

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ

 

А. Усатий. Закономірності процесу сприймання літературних творів старшокласниками...16

У статті розглянуто особливості сприймання літературних творів учнями старших класів, зако­номірності формування читацьких умінь старшо­класників.

Ключові слова: читацькі вміння, сприймання, пізнання, творчі здібності.

 

Л. Назаренко. Методичні засади використання інформаційних технологій у навчанні літератури: теоретичний і практичний аспекти...22

У статті представлено моделі алгоритмів побу­дови різних типів уроків української літератури з використанням інформаційно-комунікаційних тех­нологій (за концепцією В. Шуляра), подано рекомен­дації щодо співробітництва вчителя літератури й учня-читача.

Ключові слова: урок з використанням інформацій­них технологій, інформаційно-творча особистість, модель.

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

Т. Колеснікова. Вивчення сполучника на уроках української мови в 7 класі...28

У статті подано методичні розробки уроків з теми «Сполучник» у 7 класі. Автором пропонують­ся вправи й завдання, спрямовані на формування вмінь і навичок правильного написання і вживання сполучників, використання їх для поєднання одно­рідних членів речення та частин складного речення.

Ключові слова: сполучник, службова частина мо­ви, сурядні й підрядні сполучники, однорідні члени речення, складне речення.

 

УКРАЇНСЬКА МОВА У ШКОЛАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

 

Н. Палій. Порівняльний аналіз фонетичних систем української та румунської мов...33

У статті висвітлено результати зіставлення фонетичних систем української й румунської мов, проведеного для визначення можливості транспозиції фонетичних умінь і попередження орфоепічної ін­терференції під час навчання української грамоти у школах з румунською мовою викладання.

Ключові слова: фонетична система, зіставлення, звуки, класифікація звуків, транспозиція, інтерфе­ренція.

 

МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ І ВНЗ

 

О. Красовська. Формування стилістичної компетентності студентів-філологів засобами епістолярію (на матеріалі листування Лесі Українки)...37

У статті проаналізовано етапи формування сти­лістичної компетентності студентів-філологів та національно свідомої мовної особистості засобами епістолярного стилю (на матеріалі листування Лесі Українки).

Ключові слова: стилістична компетентність, національно свідома мовна особистість, епістоляр­ний стиль, мовний матеріал.

 

Л. Базиль. Технологія формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників у системі фахових практик...40

У статті запропоновано авторський підхід до формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у системі фахових практик. Серед системоутворювальних факторів технології — літературознавча праця студентів-практикантів, спрямована на дослідження різних видів текстів із метою формування високого рівня літературознавчої компе­тентності.

Ключові слова: учитель української мови і літе­ратури, літературознавча компетентність, прак­тика, літературознавча діяльність.

 

Л. Береза. Формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови...46

Стаття присвячена проблемі формування етно­культурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови, запропоновано підходи та умови розвитку міжкультурної комуні­кації.

Ключові слова: етнічна специфіка української культури, міжкультурна комунікація, культура мовлення, етнічна компетентність.

 

Т. Беценко. Структура і зміст спецкурсу «Фоніка» в системі професійної підготовки студентів-філологів...49

У статті представлено авторську програму спецкурсу «Фоніка», подано систему завдань, не­обхідних для поглибленого вивчення фоностилістичних засобів, їх художньо-виражальних функцій.

Ключові слова: фоніка, фоностилістика, фоностилістичний аналіз тексту.

 

НАУКА ШКОЛІ

 

С. Мартиненко, Г. Бондаренко. Вітчизняне соціально-побутове красномовство як національний кодекс словесної добропристойності...53

У статті проаналізовано основні види національ­ного соціально-побутового красномовства в риторич­них, фольклорних дослідженнях і творах українських письменників.

Ключові слова: соціально-побутове красномовство, побажання, застільна промова (тост), весільна про­мова, ювілейна промова, промова з нагоди дня наро­дження (іменин), надмогильна промова, усне побуто­ве оповідання, анекдот.

 

Т. Видайчук. Витоки формування правописної компетенції та українського правопису...57

У статті розглянуто особливості формування правописної компетенції у зв'язку зі становленням і розвитком українського правопису. Правописна ком­петенція розуміється як набута здатність передачі мови на письмі засобами графіки, уміння добирати та використовувати необхідні правописні засоби.

Ключові слова: мовна компетенція, правописна компетенція, графіка, правопис.

 

ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ

С. Пультер. Одухотворений художнім словом (творчі набутки методиста А.М. Лісовського)...60

Весела усмішка, інколи трохи лукава, можливо іронічна, але завжди щира й добро­зичлива для вчителя і студента — таким сприймається образ педаго­га і вченого, доцента кафедри ди­дактичної лінгвістики та літерату­рознавства Житомирського дер­жавного університету ім. І. Франка Антона Михайловича Лісовського. Його ім'я відоме широкому загалу представників української мето­дичної науки — з лінгвістики та літературознавства. Не одне по­коління учнів і студентів-філологів пам'ятає свого навчителя й духов­ного наставника.

Портрет методиста А.М. Лісовського Ви можете вивантажити із сервера. Див. зверху сторінки (ліворуч).


РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

 

А. Лісовський. У відповідь на виклики часу...62

Викладання мистецтво, в якому завершеність і досконалість недосяжні, а можливості для вдосконалення невичерпні. Ці слова Л. Толстого приходять на згадку, коли на­роджуються нові книги з методики літератури, допо­внюючи зроблене попередниками новими методични­ми ідеями та пошуками. Такою книгою є і новий нав­чальний посібник професора Анатолія Ситченка «Ме­тодика навчання української літератури у загально­освітніх закладах», що вийшов наприкінці 2011 року у видавництві «Ленвіт».

КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Треті Бугайківські читання»... 63

Оргкомітет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя запрошує взяти участь у Все­українській науково-практичній конференції «Треті Бугайківські читання», що відбудеться 4-5 жовтня 2012 року в м. Ніжині Чернігівської області.

Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу таких секцій:

1. Науковий внесок Т.Ф. та Ф.Ф. Бугайків у розвиток методичної галузі.

2. Художня література в освітньому просторі.

3. Українська мова як наукова і навчальна дисципліна.

 

Світ поезії. Марія Кушмет-Небайдужа...27, 36, 52, 64

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 2519 | Завантажень: 232 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS