Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 07.25.31
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

А. Ярмолюк. Методика формування ціннісного компонента комунікативної компетентності в учнів 5–7 класів
2015-Січ-20, 09.55.21

А. Ярмолюк. Методика формування ціннісного компонента комунікативної компетентності в учнів 5–7 класів ... 2–8.

Для покликання: Ярмолюк А. Методика формування ціннісного компонента комунікативної компетентності в учнів 5-7 класів [Текст] / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2014. – №8(118). – 64 с. – С. 2–8.

 

У статті викладено основні результати дослід­ження проблеми формування ціннісного компонента комунікативної компетентності в учнів 5-7 класів на уроках української мови. Представлено розроблені тех­нології експериментального навчання, визначено інно­ваційну сутність їх. Описано методи й форми робо­ти, які сприяють ефективній реалізації дослідної ме­тодики; схарактеризовано систему завдань і вправ, спрямовану на формування в учнів соціокультурної компетентності, визначено критерії добору текс­тів для цієї системи й види творчих завдань. Наведе­но узагальнені результати апробації створеної ме­тодики, здійсненої в експериментальних загально­освітніх школах. Визначено суть і способи контролю рівня сформованості соціокультурної компетент­ності в учнів 5-7 класів, з’ясовано час проведення його й місце в структурі уроку української мови. Запропо­новано зразки ситуативних завдань, завдань на реф­лексію й комплексних вправ, розроблених на основі текстів.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, ко­мунікативна компетентність, соціокультурна ком­петентність, методи навчання, форми навчання, критерії навчальних текстів, ситуативні завдання.

 

В статье изложены основные результаты иссле­дования проблемы формирования ценностного компо­нента коммуникативной компетентности учащих­ся 5-7 классов на уроках украинского языка. Пред­ставлены разработанные технологии эксперимен­тального обучения, определена их инновационная сущность. Описаны методы и формы работы, спо­собствующие эффективной реализации исследова­тельской методики; охарактеризована система за­даний и упражнений, направленная на формирование у учащихся социокультурной компетентности, оп­ределены критерии отбора текстов для этой систе­мы и виды творческих заданий. Представлены обоб­щенные результаты апробации созданной методики, осуществленной в экспериментальных общеобразова­тельных школах. Определена суть и способы контро­ля уровня сформированности социокультурной ком­петентности учащихся 5-7 классов, выяснено время проведения его и место в структуре урока украинс­кого языка. Представлены образцы ситуативных за­даний, заданий на рефлексию и комплексных упраж­нений, разработанных на основе текстов.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориента­ции, коммуникативная компетентность, социокуль­турная компетентность, методы обучения, формы обучения, критерии учебных текстов, ситуативные задания.

 

The article presents the main results of the study con­cerning formation of valuable component of communica­tive competence in pupils of 5-7 classes at the Ukrainian language lessons. The developed technologies of experi­mental teaching and their innovative essentiality are reported. The methods and forms of work, which support effective realization of research methodology are descri­bed; the system of tasks and exercises aimed at the deve­lopment of pupils sociocultural competence is characte­rized; the types of creative tasks and criteria for selection of texts for this system are defined. The summarized results of testing of developed methodology, performed in experimental schools of general education are demonstrat­ed. The essence and the methods of control of the level of formation of sociocultural competence in the pupils of 5-7 classes are determined. We offer the examples of situational tasks, tasks on reflection and complex exercises developed based on the texts.

Keywords: values, value orientations, communicative competence, socio-cultural competence, teaching methods, the forms of teaching, criteria of educational texts, situational tasks.

 

Цитата, с. 7. Контроль рівня сформованості соціокультурної компетентності охоплює насамперед перевірку того, як учні засвоїли країнознавчі, лінгвокраїнознавчі й соціокультурні знання (як учні розуміють прочитані й прослухані тексти, чи досягли взаєморозуміння під час усного й письмового спілкування). У ході дослід­ження з’ясовано, що такий контроль здійснюється під час поточного, тематичного й підсумкового контролю рівня сформованості мовних і мовленнєвих компетентностей, оскільки соціокультурна компетентність є невід’ємним складником комунікативної компетент­ності. Необхідно перевіряти й оцінювати також рецеп­тивне й репродуктивне володіння окремими навичка­ми й уміннями, серед яких – мовні й мовленнєві засо­би з національно-культурним компонентом різних рівнів: лексичні одиниці, сталі вирази, формули мов­леннєвого етикету тощо. Компоненти соціолінгвістич­ної компетентності перевіряються опосередковано, під час перевірки читання й розуміння текстів.

Для контролю засвоєних знань і вмінь існує багато способів перевірки. Щоб оцінити рівень сформованості соціокультурної компетентності (або окремих компо­нентів її), варто проводити контрольні тестові завдан­ня з вибірковою відповіддю (множинного, альтернативного, перехресного вибору, завдання на впорядку­вання); з вільно конструйованою відповіддю (на завер­шення, підстановку, трансформацію, перефразуван­ня, відповіді на запитання).

 

Література

1. Андрущенко В.П. Науково-педагогічні пошуки молодих // Вища освіта України. – 2002. – № 4. – С. 5-7.

2. Аксіологічний підхід – основа формування цілісної особистості майбутнього педагога: Монографія / за заг. ред. Л.О. Хомич. – Київ-Ніжин, 2010. – 143 с.

3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М. : Педагогика-Пресс, 1996. – 536 с.

4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (Проект) // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 5. – C. 53-61.

5. Журавлева Н.А. Психология социальных изменений: ценностный подход. – М. : Изд-во «Институт психоло­гии РАН», 2013. – 524 с.

6. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд-во второе, доп., испр. и перераб. – М. : Ло­гос, 2005. – 384 с.

7. Каган М.С. Философская теория ценностей. – СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1997. – 205 с.

8. Крижко В.В. Антологія аксіологічної парадигми освіти. Навч. посібник. – К. : Освіта України, 2005. – 440 с.

9. Редько В.Г. Країнознавчий аспект в навчанні іноземних мов // Мистецтво та освіта. – 1997. – № 4. – С. 42-47.

10.Савченко О.Я. «Від людини освіченої – до людини культури». Ціннісні орієнтації загальноосвітньої підго­товки учнів // РШ. – 1996. – № 5-6. – С. 3-4.

11.Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного языкового образования // Иностр. языки в школе. – 2001. – № 3. – С. 17-24.

12.Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою на­вчання / Г.Т. Шелехова та ін. // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 1. – С. 32-55.

Literatura

1. Andrushchenko V.P. Naukovo-pedahohichni poshuky molodykh // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2002. – № 4.– S. 5-7.

2. Aksiolohichnyi pidkhid – osnova formuvannia tsilisnoi osobystosti maibutnoho pedahoha: Monohrafiia / za zah. red. L.O. Khomych. – Kyiv-Nizhyn, 2010. – 143 s.

3. Vyhotskyi L.S. Pedahohycheskaia psykholohyia. – M. : Pedahohyka-Press, 1996. – 536 s.

4. Derzhavnyi standart bazovoi i povnoi serednoi osvity (Proekt) // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 2011. – № 5. – C. 53-61.

5. Zhuravleva N.A. Psykholohyia sotsyalnykh yzmenenyi: tsennostnyi podkhod. – M. : Yzd-vo «Ynstytut psykholo-hyy RAN», 2013. – 524 s.

6. Zymniaia Y.A. Pedahohycheskaia psykholohyia: Uchebnyk dlia vuzov. Yzd-vo vtoroe, dop., yspr. y pererab. – M. : Lohos, 2005. – 384 s.

7. Kahan M.S. Fylosofskaia teoryia tsennostei. – SPb. : TOO TK «Petropolys», 1997. – 205 s.

8. Kryzhko V.V. Antolohiia aksiolohichnoi paradyhmy osvity. Navch. posibnyk. – K. : Osvita Ukrainy, 2005. – 440 s.

9. Redko V.H. Krainoznavchyi aspekt v navchanni inozemnykh mov // Mystetstvo ta osvita. – 1997. – № 4. – S. 42-47.

10.Savchenko O.Ia. «Vid liudyny osvichenoi – do liudyny kultury». Tsinnisni oriientatsii zahalnoosvitnoi pidho-tovky uchniv // RSh. – 1996. – № 5-6. – S. 3-4.

11.Safonova V.V. Kulturovedenye v systeme sovremennoho yazykovoho obrazovanyia // Ynostr. yazyky v shkole. – 2001. – № 3. – S. 17-24.

12.Ukrainska mova. 5-9 klasy. Prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv z ukrainskoiu movoiu navchannia / H.T. Shelekhova ta in. // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 2013. – № 1. – S. 32-55.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 824 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS