Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.36.48
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Бондаренко Н. Аналіз правописних помилок учнів 5-7 класів та шляхи запобігання їм
2013-Грд-24, 06.42.51
Бондаренко Н. Аналіз правописних помилок учнів 5-7 класів та шляхи запобігання їм [Текст] / Н. Бондаренко, Н. Скрипець, О. Василюк, Л. Зеленова // Українська мова і література в школі. – 2013. – №7. – 64 с. – С. 2–7.

У статті розкрито суть, природу і характер орфографічних і пунктуаційних помилок; на матеріалі їх аналізу в письмових роботах учнів 5-7 класів з’ясовано частотність і причини виникнення; надано методичні рекомендації щодо попередження й подолання правописних помилок, визначено основні параметри ефективності такої роботи.
Ключові слова: орфографічна помилка, пунктуаційна помилка, суть, природа, характер, причини, попередження, подолання, піднесення культури писемного мовлення.

В статье раскрыты суть, природа и характер орфографических и пунктуационных ошибок; на материале их анализа в письменных работах учащихся 5–7 классов определены частотность и причины возникновения; предоставлены методические рекомендации по предупреждению и преодолению правописных ошибок, очерчены основные параметры эффективности такой работы.
Ключевые слова: орфографическая ошибка, пунктуационная ошибка, суть, природа, характер, причины; предупреждение, преодоление, повышение культуры письменной речи.

Цитата, с. 3. Одним із актуальних завдань, які стоять перед сучасною методичною наукою та шкільною практикою, є піднесення мовленнєвої й, зокрема, правописної, культури учнів.
Пошуки ефективних засобів розвитку і вдосконалення правописних навичок учнів передбачає з'ясування стану вивчення орфографії та пунктуації в школі, а також виявлення типових помилок, оскільки «не можна домогтися істотного покращення чинної методики, не знаючи її слабких місць, що проявляються саме в помилках [4, с. 78]».
Аналіз орфографічних і пунктуаційних помилок створює теоретичні передумови для з'ясування їх причин і визначає обриси моделі ефективної методики їх попередження й подолання. «Помилки становлять той фактичний об'єктивний матеріал, який піддається точній кількісній обробці й багато говорить про закономірності в процесі засвоєння окремих правил, про їх порівняльну складність, про порушення цих закономірностей, а відтак, про причини помилок, що розкриває нові можливості для побудови раціональної методики» [5, с. 2].
Помилкою вважають порушення правописних (орфографічних або пунктуаційних) норм (правил).
Орфографічні помилки мають різну природу, характер і причини виникнення. Більшість із них стійкі, вони потребують значних зусиль для їх попередження й усунення, застосування ефективних методів, прийомів, організаційних форм і засобів навчання.
Особливе місце відводиться системі завдань і вправ, спрямованій на формування правописної пильності.
Під час аналізу помилок у письмових роботах учнів ми виходили з типології, яка розмежовує помилки загальномовленнєві й частково-мовленнєві. Перші не залежать від форми мовлення (усної чи писемної), другі помилки властиві тільки писемному мовленню (до них відносять орфографічні та пунктуаційні помилки).
Суть орфографічних помилок полягає у ненормативному використанні наданих графікою можливостей для передачі того чи іншого комплексу звуків української літературної мови. Орфографічна помилка характеризується відтворенням звукового складу слова в одному з можливих його графічних варіантів і ніколи не супроводжується неправильною вимовою. Вихідним у відмежуванні орфографічних помилок від інших є збереження звукового образу слова навіть у разі графічно неправильного зображення. У ряді випадків кваліфікація помилки неможлива поза контекстом.
У використовуваній нами класифікації типи орфографічних помилок визначаються відповідно до орфограми і правила, яке порушується в кожному конкретному випадку. У письмових роботах учнів трапляються помилки, зумовлені порушенням фонетичного, морфологічного, традиційного та смислового принципів орфографії.
 
Цитата, с. 6. Проаналізувавши письмові роботи учнів 5–7 класів щодо пунктуаційної грамотності, ми визначили чотири основні причини її незадовільного стану.
1. Пунктуація має специфіку, тому її засвоєння потребує належного рівня загального і мовленнєвого розвитку.
2. Робота над пунктуацією організована нераціонально, оскільки недостатньо враховуються специфічні принципи методики її засвоєння. Це має наслідком брак диференційованого підходу до усунення помилок, різних за характером і причинами їх виникнення.
3. У поданні пунктуаційних правил має місце надмірний поспіх. Це призводить до нагромадження в свідомості учнів різноманітних, часто суперечливих варіантів постановки того самого розділового знака, особливо якщо їх подають на одному уроці.
4. Збіг несприятливих умов, а саме: відносно низький рівень мовленнєвого розвитку частини учнів, несформовані вміння логічно членувати мовлення; нерозвинений інтонаційний слух; незадовільне знання учнями теорії синтаксису і, як наслідок, нерозрізнення речень за метою висловлювання, нерозуміння синтаксичної структури речень; невміння встановлювати межі речень, без чого, своєю чергою, неможливо засвоїти пунктуаційні правила; незнання правил уживання розділових знаків, а також недосконала методика навчання правопису, недостатньо вимогливе, а часом і терпиме ставлення школи до низького рівня правописної грамотності учнів.
У зв’язку з тим, що система роботи з попередження, виявлення й усунення правописних помилок потребує спеціального розгляду в окремій статті, визначимо лише основні параметри ефективності такої роботи.
Отже, для успішного формування стійких правописних навичок і попередження помилок необхідно:
– здійснювати цілеспрямовану роботу з навчання учнів теорії правопису і способів застосування правил;
– забезпечувати своєчасне поетапне формування в учнів відповідних умінь і навичок;
– залучати цікавий пізнавально-розвивальний різноплановий дидактичний матеріал (зокрема й текстовий), що містить орфограми/пунктограми та їх варіанти;
– систематично повторювати й застосовувати практично вивчений раніше матеріал з орфографії та пунктуації;
– використовувати завдання і вправи попереджувального характеру;
– з’ясовувати складні, зокрема й незнайомі учням, випадки написань, уживання розділових знаків.
Чимало вчителів звертає увагу на необхідність додержання мовного режиму в школі та в позаурочний час, що позитивно відіб’ється на рівні мовної грамотності учнів загалом і правописної зокрема.
Раціонально організована й керована вчителем робота учнів над виявленням, усуненням і попередженням помилок – ефективний вид навчальної діяльності. Завдяки йому учні набувають умінь об’єктивно оцінювати рівень здобутих знань, своєї грамотності, якість виконуваних завдань, набувають здатності бачити, усувати й попереджувати правописні помилки, розвивають мовне чуття, вдосконалюють культуру писемного мовлення.

Література
1. Алгазина Н.Н. Актуальные вопросы методики орфографии: автореф. дис. на соискание ученой степени драпед. наук / Н.Н.Алгазина. – М., 1973. – 78 с.
2. Ейгер Г.В. Механизмы контроля языковой правильности высказывания / Г.В. Ейгер. – Харьков, 1990.
3. Козачук Г.О. Підвищення грамотності учнів: навчальний посібник / Г.О. Козачук. – К.: Освіта, 1994.
4. Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному: психолингвистические очерки / А.А. Леонтьев. – М.: Издво МГУ, 1970. – 87 с.
5. Ушаков М.В. Об изучении орфографических ошибок // Русский язык в школе. – 1965. – № 1. – С. 41–44.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 2138 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS