Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.30.53
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Дідук-Ступ’як Г. Формування комунікативної компетенції у ході реалізації інноваційної лінгвометодичної макротехнології «Інтеракція різно...
2014-Лют-13, 02.30.33
Г. Дідук-Ступ’як. Формування комунікативної компетенції у ході реалізації інноваційної лінгвометодичної макротехнології «Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови» в основній школі ... 6–10.

Для покликання: Дідук-Ступ’як Г. Формування комунікативної компетенції у ході реалізації інноваційної лінгвометодичної макротехнології «Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови» в основній школі [Текст] / Г. Дідук-Ступ’як // Українська мова і література в школі. – 2013. – №8. – 64 с. – С. 6–10.
 
У статті розкрито концептуальні положення формування комунікативної компетенції в учнів основного контрцентру загальноосвітніх навчальних закладів в контексті інноваційної лінгвометодичної макротехнологп «Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови». Уточнено поняттєво-категоріальний апарат лінгводидактики; обґрунтовано методику реалізацїі інтерактивного навчання української мови як рідної і як державної. З’ясовано принципи, методи й прийоми сучасного уроку української мови з урахуванням традиційних і новітніх підходів до формування мовнокомунікативної, духовно багатої, різнобічно компетентної особистості.
Ключові слова: інтеракція різнотипових підходів, традиційні та інноваційні підходи, інтерактивне навчання, міні- та макротехнологп, вправи неоднорідного характеру, модель сучасного уроку.
 
We found out that transformational processes in education, caused by the present-day problems, globalization and thoughtlessness of miscellaneous societies, have necessitated application of progressive approaches which provide a transfer from a ‘cognitive’ to ‘activity’ teaching paradigm, based on the students’ formation of communicative skills so that they can speak in different speech situations. According to the time requirements, we presented a linguistic, didactic system of macrotechnique application of innovative approaches to teaching Ukrainian as a state language and mother tongue at school in order to change the value-semantic settings while working on speaking topics and to develop communicative skills in speaking and writing. Interaction of various aspects of Ianguage learning is based on classical approaches, namely, systematic and descriptive, functional, anthropocentric, general pedagogic, level-based, stylistic and psychologic, To effectively master the language, we offer a combination of competentive, individually-oriented, communication and activity, discourse text-centered and socio-cultural (linguoconceptual) approaches based on interactive, creative and experimental teaching, using traditional and innovative forms, mini-technologies, methods, strategies, tactics, techniques and means; tests of varying difficulty and for different activities, tasks and exercises that are based on precedent textsofdifferenttypesandgenresofspeechdiscourse, in which information and cognitive national matrix is embedded.
Keywords: macrotechnique, interaction of various approaches, creative research teaching, information and cognitive national matrix.
 
Цитата, с. 7. Останнім часом усе більше наукових публікацій присвячується проблемам лінгводидактичних підходів. Безперечно, що всі вони є важливими й необхідними для формування мовнокомунікативної особистості, яка буде здатна до спілкування у різних дискурсах суспільного життя. Сьогоденні підходи до навчання української мови потребують оновлення сучасних освітніх програм, змін методичного забезпечення, переорієнтацію на розвиток комунікативної компетенції в учнів різних вікових груп. Традиційні та інноваційні лінгводидактичні підходи мають сприяти вихованню мовця, який буде плекати й шанувати мову, культуру, звичаї й традиції суспільства, у якому зростає і живе. Реалізація цих завдань у ході вивчення української мови відповідно до вимог Стандарту з мови та літератури (2011 р.) та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти нами бачиться на основі поєднання комунікативно-діяльнісного, дискурсно-текстоцентричного, особистісно орієнтованого, соціокультурного й компетентнісного підходів і яке нами виділено як лінгвометодична макротехнологія «Інтеракція різнотипо-вих підходів до вивчення української мови».
 
Цитата, с. 9. Потреба розвивати мовнокомунікативну особистість школяра, здатного висловлюватися грамотно, продукувати власні висловлювання певних дискурсів адекватними мовними засобами, а також необхідність виховувати цю особистість як національно свідомого громадянина України вимагає від учителів-словесників знання окреслених нами вище концептуальних положень інноваційної авторської макротехнології.
Отже, вивчення української мови за створеною макротехнологією допомагає інтенсивному формуванню комунікативної компетенції учнів основної ланки загальноосвітніх навчальних закладів. Вважаємо, як і більшість наших колег-однодумців, що інтерактивне навчання, яке базується на використанні креативних, когнітивних, комунікативно-ситуативних, мовленнєвих, комплексних і дослідного характеру вправ і завдань, істотно впливає на мотив навчальної діяльності, оскільки сприяє урізноманітненню навчальних дій, що в свою чергу запобігає втомі, викликає інтерес, активізує діяльність учнів і, як показали результати педагогічного експерименту, підвищує ефективність навчальної діяльності.
Розглянута нами проблема є також перспективною і для реалізації вказаної макротехнології «Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови» на уроках старшої школи (10-11 класах).
 
Література
1. Бакум 3. Навчання української мови в старшій школі: реалії та перспективи / 3. Бакум // Рідна школа. – 2010. – № 7-8. – С 57-60.
2. Варзацька Л. Інтерактивні технології в системі особистісно зорієнтованої освіти / Л. Варзацька, Л. Кратасюк // Бібліотечка «Дивослова». – 2006. – № 4. – С. 9-14.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і гол. ред. В.Т. Бусел. – К: ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с. – С. 704.
4. Голуб Н. Категорійний апарат сучасної української лінгводидактики : проблеми і перспективи / Н.Б. Голуб // Дивослова – 2013. – № 6. – С 14-18.
5. Голуб Н. Компетентнісне навчання – це актуально / Н. Голуб // Дивослово. – 2012. – № 6. – С. 60-68.
6. Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України; головний ред. проф. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008.– 1040 с.
7. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: [метод, посіб.] / авто-уклад. О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К: А.П.Н. – 136 с
8. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. / Ю.Н. Караулов. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. –       264 с.– С. 218.
9. Краевский В. Дидактика и методика: учебное пособие / В. Краевский, А. Хуторской. – Москва: ИЦ «Академия», 2007. – 348 с.
10. Кучай О. Компетенція і компетентність – відображення цілісності та інтеграційної суті результату освіти / О. Кучай // Рідна школа. – 2009. – № 11 (959). – С 44-47.
11. Омельчук С. Методи і прийоми навчання української мови : сучасний стан проблеми / С.А. Омельчук // Дивослово. –2013. – № 6. –С 19-21.
12. Освітні технології: навчальн.-метод. посіб. / О.М. Пехота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К: А.С.К., 2001. – 256 с
13. Освітні технології у короткому викладі: навчально-методичний посібник / О.І. Янкович, Л.М. Романишина, М.М. Бойко, Н.М. Лупак, Л.М. Паламарчук. – Тернопіль : Астон, 2013. – 160 с
14. Пентилюк М.І. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови / М. Пентилюк, О. Горошкіна, А. Нікітіна // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 1. – С. 15-20.
15. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998.– 256 с.
16. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2-х т. / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 1. – С. 71. – (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»).
17. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы / А.В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.
18. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь / А.Н. Щукин. – М.: Астрель, 2007. – 752 с.
19. Anthony Е.М. Aproach, method and technique / E.M. Anthony // English Language Teaching. – London, 1963. – Vol. 17. – Pp. 63-67.
20. New English-Ukrainian Dictionary / Склав M.I. Балла. – К.: Чумацький шлях, 2000. – 700 с. – С. 294.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 848 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS