Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 15.47.47
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Г. Шелехова. Урахування сучасних підходів до навчання української мови учнів 8–9 класів ЗНЗ
2015-Тра-31, 14.28.45

Г. Шелехова. Урахування сучасних підходів до навчання української мови учнів 8–9 класів ЗНЗ …2–7.

Для покликання: Шелехова Г. Урахування сучасних підходів до навчання української мови учнів 8–9 класів ЗНЗ [Текст] / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2015. – №2. – 64 с. – С. 2–7.

 

У статті розкрито особливості навчання української мови учнів 8–9 класів крізь призму сучасних підходів, зосереджено увагу вчителів на способах навчанняв умовах компететнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів. Зроблено акценти на необхідності забезпечення мотивації навчання учнів, рефлексії, на особливостях домашнього завдання відповідно до типу уроку, деяких аспектах оцінювання навчальних досягнень.

Ключові слова: компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний підходи, мотивація навчання,рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

В статье раскрыты особенности обучения украинскому языку учащихся 8–9 классов сквозь призму современных подходов, сосредоточено внимание учителей на способах обучения в условиях компетентностного, личностно ориентированного и деятельностного подходов. Сделаны акценты на необходимости обеспечения мотивации обучения учащихся, рефлексии, на особенностях домашнего задания в соответствии с типом урока, некоторые аспекты контроля знаний.

Ключевые слова: компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, мотивация обучения, рефлексия, оценка знаний учащихся.

 

The article reveals peculiarities of Ukrainian languageteaching in grades 8–9 through the prism of modernapproaches, focusing on ways of training teachers in theconditions of competence, personality and activityoriented approaches. To focus on the need to ensure studentlearning motivation, reflection on the specifics of homework in accordance with the type of lesson, some aspectsof the control of knowledge.

Keywords: competence, personalityoriented, activityapproach, motivation training, reflection, assessment ofstudents’ knowledge.

 

Цитата, с. 5. Для формування й розвитку рефлексійних умінь і навичок в учнів 8–9 класів на уроках української мови пропонуємо використовувати навчально-практичні й навчально-пізнавальні завдання, що вимагають від учнів самостійної оцінки чи аналізу власної навчальної діяльності з позицій відповідності здобутих результатів навчальним завданням, цілям і способам дій, виявлення позитивних і негативних факторів, що впливають на результати та якість виконання завдання, а також самостійного визначення навчальних завдань (що треба змінити, виконати по-іншому, додатково дізнатися і т.п.); вираження ціннісних суджень, своєї позиції з обговорюваної проблеми на основі наявних уявлень про соціальні, особистісні й естетичні цінності, морально-етичні норми, а також аргументації (пояснення або коментаря) своєї позиції.

 

Література

1. Компетентнісний підхід до навчання української мови в основній школі: матеріали круглого столу // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 4. – С. 51–64.

2. Леонтьев А.А. Что такое деятельностный подход в образовании? / А.А. Леонтьев // Начальная школа: плюс-минус. – 2001. – № 1. – С. 36.

3. Омельчук С. «Підхід до навчання» як базова категорія сучасної лінгвістичної науки / С. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 2. – С. 28.

4. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; за ред. О.М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2004. – 256 с.

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. [Текст] / Г.К. Селевко. – Т. 1. – М. : НИИшкольных технологий, 2006. – 816 с. – (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»).

6. Сергеев И.С., Блинов В.И. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности: Практическое пособие / И.С. Сергеев, В.И. Блинов. – М. : АРКТИ, 2007. – 132 с.

7. Сериков В.В. Теория и практика личностно ориентированного образования: «Круглый стол» / В.В. Сериков. – Педагогика. – 1996. – № 5. – С. 78.

8. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех поразному?: пособие для учителя / А.В. Хуторской. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. 2005. – 383 с.

9. Шелехова Г.Т. Формування мотивації на уроках української мови в учнів основної школи / Г.Т. Шелехова // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М., 2012. – Вип. 12. – С. 129–134.

 

Literatura

1. Kompetentnіsniy pidhid do navchannya ukrayinskoyi movi v osnovniy shkoli: materiali kruglogo stolu / /Ukrayinska mova i literatura v shkoli. – 2012. – № 4. – S. 51–64.

2. Leontev A.A. Chto takoe deyatelnostnyiy podhod v obrazovanii? // Nachalnaya shkola: plyusminus. – 2001. – № 1. – S. 36.

3. Omelchuk S. «Pidhid do navchannya» yak bazova kategoriya suchasnoyi lingvistichnoyi nauki / S. Omelchuk // Ukrayinska mova i literatura v shkoli. – 2013. – №2. – S. 28.

4. Osvitni tehnologiyi: Navch.-metod. posib. / O.M. Pehota, A.Z. Kiktenko, O.M. Lyubarska ta in.; za red. O.M. Pehoti. – K. : A.S.K., 2004. – 256 s.

5. Selevko G.K. Entsiklopediya obrazovatelnyih tehnologiy : V 2 t. [Tekst] / G.K. Selevko. – T. 1. – M. : NII shkolnyih tehnologiy, 2006. – 816 s. – (Seriya «Entsiklopediya obrazovatelnyih tehnologiy»).

6. Sergeev I.S., Blinov V.I. Kak realizovat kompetentnostnyiy podhod na uroke i vo vneurochnoy deyatelnosti: Prakticheskoe posobie. – M. : ARKTI, 2007. – 132 s.

7. Serikov V.V. Teoriya i praktika lichnostno orientirovannogo obrazovaniya: «Kruglyiy stol». – Pedagogika. – 1996. – № 5. – S. 78.

8. Hutorskoy A.V. Metodika lichnostno-orientirovannogo obucheniya. Kak obuchat vseh poraznomu? : posobie dlyauchitelya / A.V. Hutorskoy. – M. : Izdvo VLADOSPRESS. 2005. – 383 s.

9. Shelehova G.T. Formuvannya motivatsiyi na urokah ukrayinskoyi movi v uchniv osnovnoyi shkoli /G.T. Shelehova // Teoretichna i didaktichna fіlologiya : zb. nauk. prats. – Pereyaslav-Hmelnitskiy : FOP Lukashevich O.M., 2012. – Vip. 12. – S. 129–134.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1316 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS