Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.23.04
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Г. Шелехова. Уроки навчання п’ятикласників сприймати мовлення (за новою програмою з української мови)
2014-Лис-13, 08.54.27

Г. Шелехова. Уроки навчання п’ятикласників сприймати мовлення (за новою програмою з української мови) …2–8.

Для покликання: Шелехова Г. Уроки навчання п’ятикласників сприймати мовлення (за новою програмою з української мови) [Текст] / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2014. – №6(116). – 64 с. – С. 2–8.

 

В статті наголошується на важливості оволодіння учнями такими життєво необхідними вміннями, як сприймати усне й писемне мовлення; висвітлюються особливості уроків навчання п’ятикласників аудіювання й читання, зокрема звертається увага на спеціально відведені новою програмою години для проведення уроків із розвитку мовлення, спрямованих на формування мовленнєвої компетентності в процесі сприймання текстів, необхідність систематичного використання вчителем запропонованих у статті вправ і завдань, на врахування об’єктивних і лінгвістичних труднощів, а також факторів, які впливають на якість сприймання п’ятикласниками текстів.

Ключові слова: п’ятикласники, сприймання мовлення, система вправ і завдань, мовленнєва компетентність, текст, спеціальні уроки, розвиток мовлення.

 

В статье подчеркивается важность овладения учащимися такими жизненно необходимыми умениями, как воспринимать устную и письменную речь; освещаются особенности уроков обучения пятиклассников аудированию и чтению, в частности обращается внимание на специально отведенные новой программой часы для проведения уроков по развитию речи, направленных на формирование речевой компетентности в процессе восприятия текстов, необходимость систематического использования учителем предложенных в статье упражнений и заданий, на учет объективных и лингвистических трудностей, а также факторов, влияющих на качество восприятия пятиклассниками текстов.

Ключевые слова: пятиклассники, восприятие речи, система упражнений и заданий, речевая компетентность, текст, специальные уроки, развитие речи.

 

The article stresses the importance of students mastering these vital skills, how to interpret oral and written language; specific features of learning fifth grade students listening and reading, in particular drawing attention to the new program designated hours for lessons with language development aimed at building competence in the process of speech perception texts, the need for systematic use of teacher proposed in the paper exercises and tasks for consideration at ‘objectively and language difficulties, and the factors that affect the quality perception fifth grade students texts.

Keywords: fifth grade students, speech perception, system tasks and exercises, speech competence, text, special lessons, language development.

 

Цитата, с. 2. На сучасному етапі розвитку шкільної освіти модернізація її відбувається на засадах орієнтації на особистість учня, його компетентність. Освітня парадигма утверджує знання як засіб самореалізації людини в житті, у зв’язку з чим змінюються цілі й завдання освіти, її мотиви, форми, методи, роль учителя.

Це повною мірою стосується шкільної мовної освіти, яка потребує розв’язання низки проблем, однією з яких є формування в процесі навчання української мови комунікативної компетентності учнів ЗНЗ як ключової і предметної, розвитку активного, самостійного,творчого мислення школярів.

Отже, формування комунікативної компетентності охоплює знання основ мовної системи й теорії мовлення, відповідні вміння, сформовані на основі цих знань, мінімальний досвід ефективно застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях повсякденного спілкування, дотримання правил поведінки, соціальних норм мовленнєвого спілкування, усвідомлення системи цінностей, на основі яких вони сформовані суспільством. Розв’язання цього завдання здійснюється через різні види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), що водночас виконують інформаційну й прагматичну функції й сприяють не лише виробленню вмінь і навичок сприймання й створення усних і письмових висловлювань, а й взаємодії та взаєморозумінню між людьми в процесі спілкування.

Для того, щоб навчання в школі, а потім у ВНЗ було успішним, ефективним, необхідно досконало сформувати в учнів уміння адекватно сприймати усні й письмові тексти (висловлювання) різних стилів мовлення, чітко розмежовувати в них основну й другорядну інформацію, відтворювати її зміст у перекодованому вигляді, критично оцінювати тощо.

Сучасна програма з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання [1] передбачає формування в учнів зазначених умінь і навичок, а реалізація такого завдання можливе за наявності спеціальної системи вправ і завдань,спрямованої на формування вмінь і навичок сприймати усні й письмові висловлювання.

Так, відповідно до вимог програми з української мови, формуванню мовленнєвої компетентності п’ятикласників у процесі сприймання усних і письмових текстів відведено чільне місце. Успішне опанування вмінь аудіювання й читання передбачає регулярне використання спеціально підготовлених учителем, цілеспрямованих завдань із розвитку в учнів умінь слухати-розуміти, читати-розуміти, аналізувати й оцінювати усні й письмові висловлювання (розуміти фактичний зміст, особливості побудови текстів, визначати тему й основну думку, причинно-наслідкові зв’язки, основну й другорядну інформацію, зображувально-виражальні засоби), висловлювати своє ставлення до почутого й прочитаного, критично формулювати власні судження тощо.

Зазначимо, що в оновленій програмі з української мови в 5 класі на формування й розвиток аудіативних і читацьких умінь виділяються по 2 год на рік (по 1 годна семестр), не враховуючи проведення тестового контролю за рівнем навчальних досягнень п’ятикласників з аудіювання й читання мовчки. Для цієї роботи спеціальних годин не відведено, і здійснюється такий контроль раз на рік: читання мовчки наукового тексту (І семестр), аудіювання художнього тексту (ІІ семестр), читання вголос (протягом року). Проблема вдосконалення різних видів мовленнєвої діяльності привертає увагу багатьох учених, які працюють у галузі лінгводидактики.

 

Цитата, с. 7. Як засвідчують дослідження, систематичне й цілеспрямоване формування мовленнєвої компетентності учнів у процесі сприймання усних і письмових висловлювань на уроках української мови – один із резервів удосконалення мовної й мовленнєвої підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів, адже успішність комунікації українською мовою значною мірою залежить від сформованості вмінь слухати, читати,володіти способами й прийомами навчання слухання й читання як видів мовленнєвої діяльності.

Результати дослідного навчання п’ятикласників засвідчують також складність процесу, пов’язаного зі сприйняттям і розумінням ними навчально-наукової інформації. Зокрема, потребує вдосконалення робота щодо навчання школярів таких прийомів розуміння,як складання схем, таблиць до науково-навчального тексту; необхідна особлива увага щодо вивчення й аналізу розвитку творчих здібностей учнів у процесі сприймання й розуміння усних і письмових текстів наукового стилю (його науково-навчального й науково-популярного підстилів).

Для полегшення планування роботи, спрямованої на формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності, можна скористатися орієнтовним календарним плануванням уроків і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 5-го класу з української (рідної) мови [7, с. 5459]. Зокрема в ньому передбачено в мовленнєвій змістовій лінії спеціальні уроки, час і форму контролю (тест) за рівнем навчальних досягнень щодо володіння п’ятикласниками вміннями слухати-розуміти й читати тексти вивчених стилів мовлення.

 

Література

1. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова: Українська література.5–9 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.

2. Гальперин И.Р.Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – 5е изд., стереотип. –М. : КомКнига, 2007. – 144 с.

3. Капинос В. И. Работа по развитию речи учащихся в свете теории речевой деятельности / В.И. Капинос //Русский язык в школе. – 1974. – № 4. – С. 58–66.

4. Мельничайко В.Я. Начальний текст як засіб поєднання змістових ліній шкільного курсу мови / В.Я. Мельничайко // Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти. – Рівне: РЕГІ, 2002. – С. 10–13.

5. Шелехова Г. Особливості навчання учнів 5–7 класів сприймати мовлення на уроках української мови / Г. Шелехова, С. Цінько // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 3. – С. 15–19.

6. Доблаев Л. П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания / Л. П. Доблаев. – М. : Педагогика, 1982. – С. 84–88.

7. Шелехова Г. Орієнтовне календарне планування уроків і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 5-го класу з української (рідної) мови / Галина Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3.– С. 54–59.

 

Lіteratura

1. Navchalnі programi dlya zagalnoosvіtnіx navchalnix zakladіv: ukraїnska mova: ukraїnska lіteratura. 5-9 klasi.– K.: Vidavnichij dіm «osvіta», 2013. – 160 s.

2. Galperin I.R. Tekst kak obekt lingvisticheskogo issledovaniya / I.R. Galperin. – 5-e izd., stereotip. – M. :Komkniga, 2007. – 144 s.

3. Kapinos V.I. Rabota po razvitiyu rechi uchashhixsya v svete teorii rechevoj deyatelnosti / V. I. Kapinos // Russkijyazyk v shkole. – 1974. – № 4. – S. 58–66.

4. Melnichajko V. YA. Nachalnij tekst yak zasіb poєdnannya zmіstovix lіnіj shkіlnogo kursu movi / V.YA. Melnichajko // Modernіzacіya zmіstu, form і metodіv shkіlnoї movnoї osvіti. – Rіvne: regі, 2002. – S. 10-13.

5. Shelehova G. Osoblivostі navchannya uchnіv 5–7 klasіv sprijmati movlennya na urokax ukraїnskoї movi / G.Shelehova, S. Cіnko // Ukraїnska mova і lіteratura v shkolі. – 2014. – № 3. – S. 15–19.

6. Doblaev I. P. Smyslovaya struktura uchebnogo teksta i problemy ego ponimaniya / I. P. Doblaev. – M. : Pedagogika, 1982. – S. 84–88.

7. Shelekhova H. Oriientovne kalendarne planuvannia urokiv i kontroliu za rivnem navchalnykh dosiahnen uchniv 5-ho klasu z ukrainskoi (ridnoi) movy / Halyna Shelekhova // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 2013. – № 3. –S. 54–59.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 593 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS