Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.03.27
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

І. Хом'як. Внутрішня організація уроків мови
2014-Кві-10, 09.17.55

І. Хом'як. Внутрішня організація уроків мови …8–13.

Покликання: Хом'як І. Внутрішня організація уроків мови [Текст] / І. Хом'як // Українська мова і література в школі. – 2014. – №2 (112). – 64 с. – С. 8–13.

У статті охарактеризовано внутрішню структуру сучасного уроку мови; проаналізовано результати опитування вчителів української мови і літератури на предмет застосування методів і прийомів навчання; порушено питання некоректного іменування окремих елементів категорійного апарату; досліджено причину недостатньої теоретичної обізнаності деяких освітян, що пояснюється подекуди довільним тлумаченням ключових понять у методичній літературі; наведено приклади алогічних формулювань окремих лінгводидактичних понять; дано визначення методів і прийомів навчання; зроблено застереження від спроби універсалізувати інтерактивні технології навчання, рекомендовано застосовувати їх планомірно, аби ефект новизни сприяв кращому засвоєнню нового матеріалу; закцентовано увагу на потребі використання як базових традиційних методів і прийомів навчання, техніка застосування яких повсякчас удосконалюється і сприяє забезпеченню успішного досягнення цілей мовної освіти; вмотивовано доцільність комплексного використання інноваційних і традиційних методів навчання української мови.

Ключові слова: внутрішня організація уроку, класифікація методів і прийомів навчання, інноваційні і традиційні методи і прийоми навчання, їх комплексне використання.

В статье дана характеристика внутренней организации современного урока языка; проанализированы результаты опроса учителей украинского языка и литературы на предмет использования методов и приемов обучения; поднят вопрос некорректного наименования отдельных элементов категориального аппарата; исследованы причины недостаточной теоретической осведомленности некоторых словесников, что объясняется несогласованностью в использовании ключевых понятий в методической литературе; наведены примеры алогичных формулировок отдельных лингводидактических понятий; дано определение методов и приемов обучения; сделано предостережение от попытки универсализировать интерактивные технологии обучения, дана рекомендация применять их планомерно, чтобы эффект новизны способствовал лучшему усвоению нового материала; акцентировано внимание на необходимости использования как основных традиционных методов и приемов обучения, техника применения которых усовершенствуется и способствует успешному достижению целей языкового образования; обоснована мотивация целесообразности комплексного использования инновационных и традиционных методов и приемов обучения украинского языка.

Ключевые слова: внутренняя организация урока, классификация методов и приемов обучения, инновационные и традиционные методы и приемы обучения, их комплексное использование.

Internal structure of modern lesson of Ukrainian language is characterized in this article; the results of the survey conducted among teachers of Ukrainian language and literature, concerning usage of methods and techniques of the teaching process is analyzed; the issue of incorrect naming of separate elements of the system of structures is raised; the research of the reason of insufficient theoretical knowledge among some educators was performed, that being explained sometimes by arbitrary explanation of key concepts in methodological literature; there are examples of alogical concepts of particular linguodidactic terms; methods and techniques of the teaching process have been defined; a warning has been made to prevent interactive technologies of teaching from universalization, they are recommended to be used gradually so that novelty effects promote better assimilation of new material; attention has been drawn to the need for using basic and traditional methods and techniques of the teaching process that are always in the process of development, which helps to achieve the objectives of language teaching; advisability of combined use of new and traditional methods and techniques of teaching Ukrainian language has been motivated.

Keywords: internal organization of a lesson, classification of methods and techniques of the teaching process, new and traditional methods and techniques of the teaching process, their complex use.

Цитата, с. 9. Єдиної класифікації методів навчання на сьогодні в дидактиці немає. З цього приводу Ю.К. Бабанський цілком логічно висловився так: «Чим більше уявлень педагога про різноманітність методів, тим ефективнішим, дієвішим стане вибраний комплекс методів, і їх палітра дасть змогу зробити процес навчання особливо вдалим [3, с 128]».

Ми вирішили з'ясувати, яким методам навчання віддають перевагу вчителі української мови і літератури. Для цього нами було проведено опитування 180 словесників із західних, північних і центральних областей України.

Поділяючи позицію A.M. Алексюка, який вважає, що про «активний чи пасивний, добрий чи поганий сам по собі той чи інший метод говорити в принципі неправильно [1, с 46]», оскільки кожний із методів певною мірою служить досягненню різних цілей і завдань освіти, на основі класифікаційного поділу методів Ю.К. Бабанським [2] ми запропонували словесникам шляхом відповідних підкреслень указати, які методи застосовують на уроках української мови. Результати відображено в таблиці 1.

Як бачимо, до теоретико-практичних методів навчання, або методу вправ, вдаються всі вчителі, серед теоретичних методів особливо використовуваним є метод роботи з підручником, серед логічних – виділення головного у виучуваному матеріалі, серед пошукових – проблемний виклад. Однак слід зауважити, що окремі вчителі відповідали, спираючись не стільки на знання методики, скільки на інтуїцію, бо навіть після анкетування їм важко було характеризувати, наприклад, теоретичні методи навчання або пояснювати, що таке евристична бесіда чи алгоритм.

У зв'язку з цим словесникам іншої групи в складі 91 вчителя із міських, селищних і сільських загальноосвітніх навчальних закладів було запропоновано самостійно відповісти, яким методам і прийомам навчання вони надають перевагу на уроках української мови в основній школі. З'ясувалося, що лише частина педагогів адекватно відповіла на поставлене нами запитання, вправно оперує поняттями категорійного апарату сучасної лінгводидактики, зокрема диференціює поняття методів і прийомів навчання: 25% використовують метод бесіди, у тому числі й евристичної, і метод вправ; 12,1% – роботу з підручником; 10,1% – усний виклад учителем матеріалу; 6,6% – дослідницький метод; по 4,4% – спостереження над мовними явищами, метод проектів; по 3,3% – проблемний виклад і репродуктивний метод; 1,1% – проблемно-пошуковий. Серед прийомів фігурує один – інтерактивний. Його застосовують 85,7% опитаних україністів.

Література

1. Алексюк A.M. Методи навчання і методи учіння / A.M. Алексюк. – К: Знання, 1980. – 48 с

2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.

3. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.

4. Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови / О.М. Біляєв: навчально-методичний посібник. – К.: Генеза, 2005. – 180 с.

5. Дудников А.В. Методы и приемы преподавания русского языка с точки зрения развивающего обучения / А.В. Дудников // Русский язык в школе. – 1985. – № 4. – С. 43-50.

6. Кочан І.М. Словник-довідник з методики викладання української мови / І.М. Кочан, Н.М. Захлюпана. – Львів: Видавничий центр ЛНУ їм. Івана Франка, 2005. – 306 с

7. Кучерук О.А. Система методів навчання української мови в основній школі: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02 / Кучерук Оксана Анатоліївна. – К, 2012. – 524 с

8. Лукач С.П. Бесіда на уроках мови / С.П. Лукач: посібник для вчителя. – К: Рад. школа, 1990. – 112 с.

9. Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі / В.О. Онищук. – К: Рад. школа, 1973. – 158 с

10. Педагогическая энциклопедия / И.А. Каиров, Ф.Н. Петров и др. Т. 4. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 911 с.

11. Педагогический словарь. Т. 2. – М.: Изд-во АПН СССР, I960. – 766 с.

12. Пометун O.I. Енциклопедія інтерактивного навчання / O.I. Пометун. – К., 2007. – 144 с.

13. Словник-довідник з української лінгводидактики / за ред. M.I. Пентилюк. – К: Ленвіт, 2003. – 149 с.

14. Теклюк В.Я. Психолінгвістичні основи методу спостереження над мовою / В.Я. Теклюк // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 12. – С. 9-13.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 670 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS