Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.25.54
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

І. Кучеренко. Цілевизначення – концептуальний стрижень сучасного уроку української мови
2014-Срп-08, 22.22.22

І.    Кучеренко. Цілевизначення – концептуальний стрижень сучасного уроку української мови …11–17.

Для покликання: Кучеренко І. Цілевизначення – концептуальний стрижень сучасного уроку української мови [Текст] / І. Кучеренко // Українська мова і література в школі. – 2014. – №5(115). – 64 с. – С. 11–17.

 

У статті схарактеризовано відповідність та ієрархію цілей мовної освіти, з’ясовано особливості взаємозв’язку і взаємодії процесів цілевизначення, цілеспрямованості та цілереалізаії, визначено алгоритм реалізацій цілей рідномовного навчання, розкрито суть цілевизначення сучасного уроку української мови, окреслено шляхи втілення і реалізації мети і цілей навчання на уроці української мови в основній школі.

Ключові слова: цілі мовної освіти, цілевизначення, цілеспрямованість, цілереалізація, сучасний урок української мови, мета і цілі сучасного уроку рідної мови в основній школі.

 

В статье охарактеризовано соответствие и иерархия целей языкового образования, выяснены особенности взаимосвязи и взаимодействия процессов целеполагания, целеустремленности и целереализации, определен алгоритм реализаций целей языкового обучения, раскрыта суть целеполагания современного урока украинского языка, намечены пути воплощения и реализации целей обучения на уроке украинского языка в основной школе.

Ключевые слова: цели языкового образования, целеполагание, целеустремленность, целереализации, современный урок украинского языка, цели современного урока родного языка в основной школе.

 

This paper describes the relevance and hierarchy of language educations that reflect needs of society and declared in the current state documents. The features of the relationship process goals, objectives and implementation of orientation purposes, the algorithm implementation. The essence of the process of defining the goals of the modern Ukrainian language classes, are characterized its main components – the purpose and objectives, which are closely related to the means of achieving them, and are essential for the formulation and implementation of specific targets individual training session. In the field of teaching and research linguodidactic purpose and goals of the study of the native (Ukrainian) language involves solving three interrelated targets: training (learning scientific linguistic knowledge, development of speech, language and communication skills and abilities); Training (language development, thinking, memory, creativity, etc.); educational (formation of ideology, moral and ethical qualities, aesthetic culture, etc.). Achieving the goals set enables the formation of the communicative competence of the student. This paper outlines ways to implement the goals and learning objectives in the classroom Ukrainian language in primary school.

Keywords: language education, language education objectives, purpose and goals of the modern Ukrainian language lessons, training, developing, educated goal, objectives and targets, implementation of the goals and objectives of the lesson.

 

Цитата, с. 11. У сучасній загальноосвітній школі провідною формою організації мовної освіти є урок української мови, що функціонує як реальна платформа й навчально-практична лабораторія, в межах якої формуються знання, виробляються вміння та навички, розвиваються комунікативні компетентності учня, розкриваються його задатки й реалізуються особистісні якості. Успіх реалізації мовної освіти в Україні XXI століття прямо пропорційно залежить від того, які цілі, зміст навчального матеріалу, структура, методичний інструментарій і процесуальне забезпечення уроку, як він технологічно розроблений, спроектований, підготовлений і проведений учителем-словесником. Суттєвий вплив на визначення основних компонентів уроку мають чинні державні документи (нова редакція Державного стандарту, Концепції мовної освіти, програма з української мови), що визначають їх наповнюваність, композиційну організацію й опосередковано регламентують діяльність учасників навчально-виховного процесу – учителя й учнів. Функціювання уроку пов’язано насамперед з визначенням його мети, цілей і процесом їх реалізації. Оскільки новочасний урок передбачає досягнення високої якості організації навчального процесу, урахування сучасних підходів до організації педагогічної взаємодії суб’єктів навчання, виникає необхідність детальніше зупинитися на розкритті цілей сучасного уроку та визначенні форм і шляхів досягнення їх.

 

Цитата, с. 16. Реалізація мети й цілей сучасного уроку рідної мови обов’язково повинна бути спроектована на основі технологічного підходу, що дає можливість «конструювати такий навчальний процес, який би відповідав змісту, меті й навчальним цілям, що ставить перед собою й учнями вчитель [13, с 47]», «забезпечує системний спосіб його організації, спрямований на оптимальну побудову й реалізацію навчально-виховний цілей на діяльнісному підході [13, с 49]» і передбачає:

  • чітке мотивоване цілевизначення: постановку вчителем мети і цілей, їх уточнення з орієнтацією на досягнення результатів, а також особистісне цілевизначення кожного учня;
  • підготовку методичного інструментарію, навчальних матеріалів та організацію навчання відповідно до наперед визначених цілей;
  • поточну рефлексію, оцінку і, в разі потреби, корекцію результатів навчання, спрямованого на досягнення наперед поставлених цілей;
  • підсумкову рефлексію, оцінку результатів навчальної діяльності і корекцію навчальних дій.

Зазначимо, що такі характерні ознаки технологічного підходу є необхідною умовою технології сучасного уроку української мови, що здійснюється в алгоритмі: проектування кінцевого результату, мотивація, чітке цілевизначення, покрокова цілереалізація із поточним контролем результатів, рефлексія, моніторинг результатів і, у разі потреби, корекція педагогічної діяльності вчителя та навчальної діяльності учнів.

Підбиваючи підсумки вище викладеного, можна зробити такі висновки. Формування мети та цілей мовної освіти відбувається на міжнародному рівні, проголошується на міжнародних конвенціях, затверджується у міжнародних настановах і рекомендаціях і є стратегічним орієнтиром рідномовного навчання загалом і кожного уроку української мови зокрема. Функціювання сучасної мовної освіти, компетентнісно орієнтованої й особистісно спрямованої, необхідно упорядкувати до взаємодії на всіх рівнях ієрархічної організації: від загальної соціальної мети через освітню мету й до мети та цілевизначення конкретного уроку. Цілевизначення уроку української мови є комплексним цілісним утворенням, усі компоненти якого тісно взаємозв’язані, підсилюють і конкретизують один одного. Визначення кожного виду певної цілі (навчальної, розвивальної, виховної) відображає цілісну мету навчального заняття й реалізовується на конкретному уроці за допомогою специфічних педагогічних засобів: організаційних форм навчальної діяльності учнів, методів, прийомів і засобів навчання.

Література

1. Бондар В. Дидактика / Володимир Іванович Бондар [Текст]. – Київ : Либідь, 2005. – 264 с.

2. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі: [метод, посібник] [Текст] / Микола Самійлович Вашуленко. – К. : Освіта, 2006. – 268 с

3. Гончаренко С. Український педагогічний словник [Текст] / Семен Устимович Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. –              376 с.

4. Державна національна програма «Освіта (Україна XXI століття)» [Текст]. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.

5. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Проект [Текст] // Дивослово. – 2011. – № 7. – С 20-27.

6. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України [гол. ред. В.Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

7. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе / М.В. Кларин. – М.: Педагогика, 1989. – 175 с.

8. Концепція мовної освіти в Україні. Проект [Текст] // Освіта України. – 2011. – № 1-2. – С. 6.

9. Методика викладання української мови в школі: [навч.-метод. посібник] [Текст] / О.М. Біляєв, В.Я. Мельничайко, М.І. Пентилюк та ін. – К. : Радянська школа, 1987. – 246 с

10. Мойсеюк Н. Педагогіка : [навч. посібник] [Текст]/ Н.Є. Мойсеюк. – К.: ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2007. – 656 с.

11. Педагогічний словник [Текст]/ [за ред. Ярмаченка М.Д.]. – К: Педагогічна думка, 2001. – 516 с.

12. Пентилюк М. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : [збірник статей] [Текст] / Марія Іванівна Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2011. – 256 с.

13. Пентилюк М., Окуневич Т. Сучасний урок української мови [Текст] / М.І. Пентилюк, Т.Г. Окуневич. – X. : Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.

14. Програма «Українська мова для шкіл з українською мовою навчання 5-9 класи». 2012 р. [Електронний ресурс] : Режим доступу : ttp://www.president.gov.ua/content/constitution.html/

15. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : [підр. для студентів пед. факультетів] [Текст] / Олександра Яківна Савченко. – К: Генеза, 1999. – 368 с.

16. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения : [учеб. пособие] [Текст] / Владислав Александрович Скакун. – М.: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2007. – 336 с.

17. Словник-довідник з української лінгводидактики : [навч. посібник] [Текст] / Кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

18. Фіцула М. Педагогіка : [навч. посібник] / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : Академвидав, 2009. – 560 с.

19. Чернецька Т. Сучасний урок : теорія і практика моделювання : [навч. посібник] [Текст] / Тетяна Іванівна Чернецька. – К. : ТОВ «Праймадрук», 2011. – 352 с.

20. Шарко В.Д. Методологічні засади сучасного уроку: [посібник для вчителів і студентів] [Текст] / Валентина Дмитрівна Шарко. – Херсон, вид-во ХНТУ, 2009. – 111 с.

21. Шарко В.Д. Сучасний урок : технологічний аспект [посібник для вчителів і студентів] [Текст] / Валентина Дмитрівна Шарко. – К. : СПД Богданова A.M., 2007. – 220 с.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1284 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS