Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 16.00.53
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Ю. Бондаренко. Характеристика літературних героїв за рисами внутрішнього світу
2015-Тра-31, 14.17.23

Ю. Бондаренко. Характеристика літературних героїв за рисами внутрішнього світу …30–34.

Для покликання: Бондаренко Ю. Характеристика літературних героїв за рисами внутрішнього світу [Текст] / Ю. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2015. – №2. – 64 с. – С. 30–34.

 

Автор статті розглядає основні види діяльності, які можна застосовувати з метою осмислення внутрішніх якостей образів-персонажів. Він вважає їх базовими, оскільки вони дають змогу активізувати властивий школярам наївно-реалістичний погляд на літературні твори, що необхідно робити перед тим, як вийти на вищий рівень аналізу – художньо-естетичний.

Ключові слова: внутрішній світ героя, риси характеру, план психологічно характеристики, визначення художнього надзавдання, дослідження внутрішніхсуперечностей, «інтерв’ювання», «сповідь героя», читання в ролях та ін.

 

Автор статьи рассматривает основные виды деятельности, которые можно использовать с целью осмысления внутренних качеств образов-персонажей. Он считает их базовыми, поскольку они дают возможность активизировать свойственный школьникам наивно-реалистический взгляд на художественные произведения, что необходимо делать перед тем, как выйти на высший уровень анализа – художественно-эстетический.

Ключевые слова: внутренний мир героя, черты характера, план внутренней характеристики, определение художественной сверхзадачи, «интервьюирование», «исповедь героя», чтение в ролях и др.

 

The author of the article considers main activitieswhich can be used for teaching students to reflect on personality characteristics of character images. He regardsthese activities as basic since they allow to activate thenaive realistic approach to literary works which is common among students. This should be done prior to movingto the next level, which is the aesthetic analysis.

Keywords: character personality, personality characteristics, psychological characterization plan, determiningthe fictional supertask, studying the internal conflicts,«interviewing», «character`s confession», role reading etc.

 

Цитата, с. 31. Отже, необхідно встановити набір знань і вмінь для формування у школярів. Учні мають знати:

риси характеру персонажів із вивчених літературних творів та художні засоби їх утілення;

епізоди, де їх зображено;

поняття «характер» («внутрішній світ героя», «психологічний портрет»), «внутрішній конфлікт», «тип».

Школярі повинні вміти здійснювати психологічну характеристику персонажів, а саме:

осмислювати як окремі риси, так і сукупний набірвнутрішніх якостей персонажів;

простежувати їх вираження в різних сюжетно-змістових точках тексту;

окреслювати основні засоби вираження;

робити усні повідомлення та виконувати письмові роботи, присвячені аналізу внутрішнього світу персонажа;

створювати прості і складні, звичайні та цитатні плани психологічної характеристики героя;

визначати художнє надзавдання і внутрішні суперечності персонажа;

виявляти власне ставлення до образу;

читати в ролях та засобами голосу відтворювати особливості характеру героя;

інтелектуально й емоційно проникати у внутрішній світ персонажа, застосовуючи прийоми під назвою «інтерв’ювання» та «сповідь»;

окреслювати роль психологічних властивостей у змалюванні літературного героя;

узагальнювати духовну сутність персонажа, розмежовуватити пове й індивідуальне в характері;

осмислювати виховну функцію, яку може виконувати літературний герой.

 

Література

1. Забарний О.В. Формування в школярів умінь здійснювати психологічну характеристику персонажів художніх творів // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – № 3. – С. 172–174.

2. Методика преподавания литературы (под ред. З.Я. Рез). – М. : Просвещение, 1985. – 368 с.

3. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К. : Ленвіт,2000. – 384 с.

4. Рыбникова М.А. Герои и события в произведении (К вопросу об изучении теории литературы в старшихклассах) // Рыбникова М.А. Избранные труды. – М. : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1958. – С. 228–241.

5. Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 312 с.

 

Literatura

1. Zabarnyi O.V. Formuvannia v shkoliariv umin zdiisniuvaty psykholohichnu kharakterystyku personazhiv khudozhnikh tvoriv // Naukovi zapysky. Seriia «Psykholoho-pedahohichni nauky» (Nizhynskyi derzhavnyi universytet imeni Mykoly Hoholia). – Nizhyn : NDU im. M. Hoholia, 2014. – № 3. – S. 172–174.

2. Metodyka prepodavanyia lyteratury (pod red. Z.Ia. Rez). – M. : Prosveshchenye, 1985. – 368 s.

3. Pasichnyk Ie.A. Metodyka vykladannia ukrainskoi literatury v serednikh navchalnykh zakladakh. – K. : Lenvit, 2000. – 384 s.

4. Rybnykova M.A. Heroy y sobytyia v proyzvedenyy (K voprosu ob yzuchenyy teoryy lyteratury v starshykh klassakh) // Rybnykova M.A. Yzbrannye trudy. – M. : Yzdatelstvo Akademyy pedahohycheskykh nauk RSFSR, 1958. – S. 228–241.

5. Tokman H.L. Metodyka navchannia ukrainskoi literatury v serednii shkoli. – K. : VTs «Akademiia», 2012. – 312 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 646 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS