Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 07.59.49
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Л. Галаєвська. Психологічні передумови ефективної мовленнєвої комунікації учнів 8–9 класів
2015-Тра-31, 14.22.00

Л. Галаєвська. Психологічні передумови ефективної мовленнєвої комунікації учнів 8–9 класів …20–24.

Для покликання: Галаєвська Л.. Психологічні передумови ефективної мовленнєвої комунікації учнів 8–9 класів [Текст] / Л. Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2015. – №2. – 64 с. – С. 20–24.

 

У статті визначено психологічні чинники, важливі для ефективної мовленнєвої комунікації. Зосереджується увага на різних підходах і поглядах вітчизняних і зарубіжних психологів, педагогів на проблему дослідження. Окреслено смислове поле поняття «комунікація».

Ключові слова: спілкування, комунікація, мовленнєва діяльність, моделі комунікації, аспекти спілкування, функції комунікації.

 

В статье определены психологические факторы, важные для эффективной речевой коммуникации. Концентрируется внимание на различных подходах и взглядах отечественных и зарубежных психологов и педагогов на проблему исследования. Определено смысловое поле понятия «коммуникация».

Ключевые слова: общение, коммуникация, речевая деятельность, модели коммуникации, аспекты общения, функции коммуникации.

 

The article defines the psychological factors that are important for effective verbal communication. Focuses on the different approaches and views of domestic and foreign psychologists and educators to study the problem. Defined semantic field of the concept of «communication».

Keywords: communication, communication, speech activity, patterns of communication, aspects of communication, communication functions.

 

Цитата, с. 23. Важливо мати на увазі, що під час спілкування необхідно враховувати мовленнєві навички, які за своєю природою є механічними, стереотипними, і комунікативні вміння, що мають творчий характер, тобто передбачають добір необхідних мовних засобів і застосування мовленнєвих навичок.

Складниками, що виражають суть комунікативних умінь, є володіння різними функціональними стилями, уміння використовувати мовні засоби, оптимальні для конкретної мовленнєвої ситуації, додержання правильної літературної вимови, правопису, лексичних, граматичних і орфоепічних норм, без них не можна говорити про опанування комунікативними вміннями. Зміст цього поняття включає в себе й уміння найточніше й найповніше висловити думку, логічно її обґрунтовувати, уміло застосовувати мовну скарбницю досвіду багатьох поколінь.

 

Література

1. Загнітко А.П., Домрачева І.Р. Основи мовленнєвої діяльності: [навч. посіб. для студентів денної, без відривної та очно-заочної прискореної форми навчання спеціальності] / А.П.Загнітко, І.Р.Домрачева. – Донецьк : Український культурологічний центр, 2001. – 56 с.

2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К. : Академія, 2009. – 373 с.

3. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А.Леонтьев. – М. : Просвещение, 1969. – 214 с.

4. Лурия А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия: ред. Е.Д.Хомская. – [2е изд.]. – М. : МГУ, 1979. – 336 с.

5. Мелибруда Е. Я – ты – мы / Е. Мелибруда. – М. : Прогресс, 1986. – 256 с.

6. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн: редкол. Е.В. Шорохова (отв.ред.) и др. – 2-е изд. – М. : Педагогика., 1979. – 416 с.

7. Савенкова Л.О. Комунікативність учителя / Л.О.Савенкова // Початкова школа. – 1998. – № 8. – С. 58.

8. Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / О.А. Семенюк, В.Ю. Паращук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. (Серія «Альмаматер»).

9. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М., 1979. – 208 с.

10. Почепцов О. Г. Теорія комунікації / О.Г. Почепцов. – К. : Київський університет, 1999. – 308 c.

11. Притулик Н.В. Формування умінь українського комунікативного мовлення першокласників в умовах російсько-української двомовності / Н.В. Притулик // Початкова школа. – 2004. – № 6. – С. 12–13.

12. Прищак М.Д. Комунікація, спілкування, комунікативність: категоріальний аналіз / М.Д. Прищак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 2. – С. 58.

13. Мусатов С.О. Психологія педагогічної комунікації: Теоретико-методологічний аналіз : монографія / О.О. Мусатов. – К.-Рівне : Лістам, 2003. – 176 с.

14. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посіб. / Г.Л.Чайка. – К. : Знання, 2005. – 442 с.

15. Філоненко М.М. Психологія спілкування / М.М.Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

16. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: навч. посіб. / І.М. Цимбалюк – [2-ге вид., випр. та доп.]. – К. : Професіонал, 2007. – 464 с.

17. Dance F. The Concept of Communication // Journal of Communication. – 1970. – № 20. – P. 201–210.

18. Goban Klas T. Media i komunikowaniemasove. Teorie i analizyprasy, radia, telewizji i Internetu. – Warszawa, Krakow: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999. – 336 s.

19. Walinskade Hackbeil H. Pojecie «komunikacja» w amerykanskie j teorii komunikacji spo»ecznej: автореф. докт. дис… – UniwersytetWroc»awski, 1975. – 36 с.

 

Literatura

1. Zahnitko A.P., Domracheva I.R. Osnovy movlennievoi diialnosti: [navch. posib. dlia studentiv dennoi, bez vidryvnoi ta ochnozaochnoi pryskorenoi formy navchannia spetsialnosti] / A.P. Zahnitko, I.R. Domracheva. – Donetsk : Ukrainskyi kulturolohichnyi tsentr, 2001. – 56 s.

2. Batsevych F. S. Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky / F.S. Batsevych. – K. : Akademiia, 2009. – 373 s.

3. Leontev A.A. Yazyk, rech, rechevaiadeiatelnost / A.A. Leontev. – M. : Prosveshchenye, 1969. – 214 s.

4. Luryia A.R. Yazyk y soznanye / A.R. Luryia: red. E.D. Khomskaia. – [2-e yzd.]. – M. : MHU, 1979. – 336 s.

5. Melybruda E. Ia – ty – my. / E. Melybruda. – M. : Prohress, 1986. – 256 s.

6. Rubynshtein S.L. Problemy obshchei psykholohyy / S.L. Rubynshtein: redkol. E.V. Shorokhova (otv.red.) y dr. – 2-e yzd. – M. : Pedahohyka., 1979. – 416 s.

7. Savenkova L.O. Komunikatyvnist uchytelia / L.O. Savenkova // Pochatkova shkola. – 1998. – №8. – S. 58.

8. Semeniuk O.A. Osnovy teorii movnoi komunikatsii: navch. posib. / O.A. Semeniuk, V.Iu. Parashchuk. – K. : VTs «Akademiia», 2010. – 240 s. (Seriia «Almamater»).

9. Zhynkyn N.Y. Mekhanyzmy rechy. – M., 1979. – 208 s.

10. Pocheptsov O.H. Teoriia komunikatsii / O.H. Pocheptsov. – K. : Kyivskyi universytet, 1999. – 308 c.

11. Prytulyk N.V. Formuvannia umin ukrainskoho komunikatyvnoho movlennia pershoklasnykiv v umovakh rosiisko ukrainskoi dvomovnosti / N.V. Prytulyk // Pochatkova shkola. – 2004. – № 6. – S. 12–13.

12. Pryshchak M.D. Komunikatsiia, spilkuvannia, komunikatyvnist: katehorialnyi analiz / M.D. Pryshchak // Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. – 2010. – № 2. – S. 58.

13. Musatov S.O. Psykholohiia pedahohichnoi komunikatsii: Teoretyko-metodolohichnyi analiz : monohrafiia / O.O.Musatov. – K.-Rivne : Listam, 2003. – 176 s.

14. Chaika H.L. Kultura dilovoho spilkuvannia menedzhera : navch. posibnyk / H.L. Chaika. – K. : Znannia, 2005. – 442 s.

15. Filonenko M.M. Psykholohiia spilkuvannia / M.M. Filonenko. – K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2008. – 224 s.

16. Tsymbaliuk I.M. Psykholohiia spilkuvannia: navch. posib. / I.M. Tsymbaliuk – [2-he vyd., vypr.. ta dop.]. – K. : Profesional, 2007. – 464 s.

17. Dance F. The Concept of Communication // Journal of Communication. – 1970. – № 20. – P. 201–210.

18. GobanKlas T. Media i komunikowaniemasove. Teorie i analizyprasy, radia, telewizji i Internetu. – Warszawa, Krakow: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999. – 336 s.

19. Walinskade Hackbeil H. Pojecie «komunikacja» w amerykanskie jteoriikomunikacjispolecznej : avtoref. dokt. dys… – Uniwersytet Wroclawski, 1975. – 36 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 625 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS