Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 15.07.03
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Л. Галаєвська. Розвиток діалогічного мовлення на уроках української мови
2015-Січ-20, 09.48.57

Л. Галаєвська. Розвиток діалогічного мовлення на уроках української мови ... 26–30.

Для покликання: Галаєвська Л. Розвиток діалогічного мовлення на уроках української мови [Текст] / Л. Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2014. – №8(118). – 64 с. – С. 26–30.

 

У статті проаналізовано стан розробки проблеми навчання діалогічного мовлення на уроках української мови в сучасній школі. Пропонуються орієнтовні вправи й завдання, які сприятимуть розвитку нави­чок діалогічного мовлення та адекватної мовленнєвої поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Ключові слова: розвиток діалогічного мовлення, мовленнєві ситуації, вправи і завдання, діалогічне мов­лення.

 

В статье проанализировано состояние разработ­ки проблемы обучения диалогической речи на уроках украинского языка в современной школе. Предлагают­ся ориентировочные упражнения и задания, способ­ствующие развитию навыков диалогической речи и адекватного речевого поведения в различных жизнен­ных ситуациях.

Ключевые слова: диалогическая речь, речевые ситу­ации, упражнения и задания, развитие диалогической речи.

 

The article analyzes the state of the problem of learn­ing dialogic speech at the Ukrainian lessons in modern school. Proposed indicative exercises and tasks that will promote dialogue speech skills and adequate verbal behav­ior in different situations.

Keywords: development dialogue speech, speech situa­tion, exercises and tasks dialogic speech.

 

Цитата, с. 26. Сучасний урок мови – надзвичайно багато­гранний процес педагогічної діяльності, найго­ловніше на уроці – єдність форми й змісту, реалізація цілей і завдань. Кожен урок несе певний обсяг інфор­мації, однак від учителя залежить, скільки її можуть сприйняти й засвоїти учні, якими навчальними мето­дами і прийомами при цьому треба скористатися для створення діалогічного педагогічного середовища, яке передбачає зміну форм спілкування в навчальній діяльності – перехід до діалогічної взаємодії, яка за­безпечує розвиток мовленнєвої діяльності на уроці.

Уроки з української мови треба будувати так, щоб кожен із проведених видів робіт виконував свою роль у формуванні певного комунікативного вміння, щоб учні успішно оволодівали і монологічним, і діалогічним мовленням, спираючись на знання про текст, види мовленнєвої діяльності, стилі, типи, жанри мовлен­ня, ситуацію спілкування, набували культури мов­лення й спілкування.

Формування вмінь і навичок діалогічного мовлення можливе за умови всебічного врахування специфіки мовлення як діяльності, в основу якої покладено поло­ження психолінгвістики (теорії мовленнєвої діяльнос­ті). Мислення й мовлення дитини розвивається в про­цесі практичної діяльності.

Структура будь-якої діяльності включає в себе чо­тири фази: орієнтування, планування, реалізацію і контроль.

 

Література

1. Біляєв О.М. Уроки української мови / О.М. Біляєв. – К. : Рад. школа, 1966. – 383 с.

2. Синиця І.О. Питання психології засвоєння учнями мови / І.О. Синиця. – К. : Рад. школа, 1964. – С. 5-46.

3. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Кара-ман [та ін.]; за ред. М.І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

4. Українська мова. 5-9 класи : [прогр. для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мо­вою). Академічний рівень] / [підг. Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова [та ін.] // Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Українська мова; Українська література. 5-9 кл. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – С. 1-98.

5. Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии / Т.А. Флюренская. – М. : Владос, 2001. – 201 с.

Literatura

1. Biliaiev O.M. Uroky ukrainskoi movy / O.M. Biliaiev.– K. : Rad. shkola, 1966. – 383 s.

2. Synytsia I.O. Pytannia psykholohii zasvoiennia uchniamy movy / I.O. Synytsia. – K. : Rad. shkola, 1964. – S. 5-46.

3. Metodyka navchannia ukrainskoi movy v serednikh osvitnikh zakladakh / M.I. Pentyliuk, S.O. Karaman, O.V. Karaman [ta in.]; za red. M.I. Pentyliuk. – K. : Lenvit, 2004. – 400 s.

4. Ukrainska mova. 5-9 klasy : [prohr. dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv z navchanniam ukrainskoiu movoiu). Akademichnyi riven] / [pidh. H.T. Shelekhova, M.I. Pentyliuk, V.I. Novosolova [ta in.] // Navchalni prohramy dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv : Ukrainska mova; Ukrainska literatura. 5-9 kl. – K. : Vydavnychyi dim «Osvita», 2013. – S. 1-98.

5. Florenskaia T.A. Dyaloh v praktycheskoi psykholohyy / T.A. Fliurenskaia. – M. : Vlados, 2001. – 201 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1140 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS