Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.03.01
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Л. Кушнірова. Методичні поради В.І. Масальського щодо підвищення ефективності уроку мови
2015-Бер-18, 22.46.33

Л. Кушнірова. Методичні поради В.І. Масальського щодо підвищення ефективності уроку мови …2–5.

Для покликання: Кушнірова Л. Методичні поради В.І. Масальського щодо підвищення ефективності уроку мови [Текст] Л. Кушнірова // Українська мова і література в школі. – 2015. – №1. – 64 с. – С. 2–5.

 

У статті розглянуто методичні рекомендації відомого вітчизняного вченого-філолога і педагога В.І. Масальського (1896-1979) щодо підвищення ефективності уроку української мови. Показано погляди вченого на основне завдання навчального плану середньої школи з української мови, на побудову уроку й вимоги до нього, на добір вправ, засобів унаочнення, розвиток мислення й мовлення учнів тощо. На думку В. Масальського, різноманітна побудова уроку мови безпосередньо зумовлюється змістом граматичної теми, роботою над словом, настановою уроку, характером його частин (пояснення нового матеріалу, закріплення теоретичних знань, розвиток мови, закріплення практичних навичок, повторення правила, теми чи цілого розділу) і залежить від рівня підготовки учнів. Учений доводить, що кращі вчителі показують зразки влучного комбінування розповіді викладача, його пояснень, запитань до учнів, їхніх відповідей, тобто бесіди з учнями. Поради В. Масальського цікаві й цінні.

Ключові слова: підвищення ефективності уроку української мови, завдання навчання української мови, побудова уроку мови, вимоги до уроку, граматика, добір вправ, засоби унаочнення, розвиток мислення й мовлення учнів.

В статье рассмотрены методические рекомендации известного отечественного учёного-филолога и педагога В.И. Масальского (1896–1979) по повышению эффективности урока украинского языка. Показана точка зрения учёного на основную задачу учебного плана средней школы по украинскому языку, на построение урока и требования к нему, на подбор упражнений, средств наглядности, развитие мышления и речи учащихся. По мнению В. Масальского, разнообразное построение урока языка непосредственно обуславливается содержанием грамматической темы, работой над словом, указаниями к уроку, характером его частей (пояснение нового материала, закрепление теоретических знаний, развитие речи, закрепление практических навыков, повторение правила, темы или целого раздела) и зависит от уровня подготовки учащихся. Учёный доказывает, что лучшие учителя показывают образцы удачного комбинирования рассказа преподавателя, его объяснений, вопросов к ученикам, их ответов, т.е. беседы с учащимися. Советы В. Масальского интересны и ценны.

Ключевые слова: повышение эффективности урока украинского языка, задача обучения украинскому языку, построение урока языка, требования к уроку, грамматика, подбор упражнений, средства наглядности, развитие мышления и речи учащихся.

The article deals with the methodical recommendations of famous scientist-philologist and pedagogue V.I. Masalskiy (1896–1979) on the enhancement of the efficiency of the lesson of the Ukrainian language. The scientist's point of view to the major task of the's curriculum in Ukrainian language, lesson development and requirements toward it, selection of the exercises, means of visualization, development of the student's thinking and speech is shown. According to V. Masalskiy, the variety of the ways of lesson development is directly caused by the content of the grammatical topics, work on word, instructions to the lesson, the nature of its parts (explanation of the new material, theoretical knowledge retention, the development of speech, consolidation of practical skills, revising of the rules, topic, or the entire section) and depends on the level of the student's ability. The scientist proves that the best teachers combine the teacher's narration, explanations, questions to the students and their answers, i.e. the conversation with the students. Masalskiy's tips are interesting and valuable.

Keywords: the enhancement of the efficiency of the lesson of the Ukrainian language, the task of teaching the Ukrainian language, the development of the language lesson, lesson requirements, grammar, the selection of the exercises, means of visualization, the development of the student's thinking and speech.

Цитата, с. 2. Осмислення з погляду сучасності й використання прогресивних ідей, здобутих вітчизняною лінгводидактикою, сприяє розв'язанню нових проблем, що постали перед педагогічною наукою й практикою. Вивчення доробку українських учених залишається актуальним.

Творча спадщина відомого українського вченого-методиста Володимира Івановича Масальського (1896-1979), ім'я якого можна знайти в багатьох енциклопедичних виданнях, – це близько 200 наукових праць. Кандидат філологічних наук В. Масальський у 1963 р. захистив першу в Україні докторську дисертацію з методики української мови [4]. Опис його життєвого шляху й діяльності зробили М. Павлович, А. Могила, Л. Березівська, М. Гетманський та ін. Науковому спадку присвятили статті, переважно здебільшого рецензії на деякі з праць ученого, П. Соловйов, М. Дорошенко, А. Островський, М. Миронов, О. Дзеверін, Є. Регушевський, В. Коптілов та ін. Л. Кушнірова розглянула питання теорії і практики навчання рідної мови й вивчення стилістики в лінгво-дидактичній спадщині В. Масальського, проблеми дослідження вченим історії розвитку методики української мови, зв'язків у галузі методики навчання слов'янських мов, дослідження передового педагогічного досвіду, внесок видатного науковця в професійну підготовку майбутнього вчителя, використання праць відомого методиста в процесі навчання української мови в сучасній школі і ВНЗ та ін. Про внесок ученого у становлення й розвиток методики російської мови в Україні писала Н. Воловик. У працях В. Масальського, як і ряду інших учених, можна простежити витоки компетентнісного й комунікативно-діяльнісного підходів до навчання мови [2].

Література

1.       Біляєв О.М. Концепція мовної освіти в Україні / О.М. Біляєв, М.С. Вашуленко, В.М. Плахотник // Рідна школа. – 1994. – № 9. – С. 71-73.

2.       Кушнірова Л.В. Компетентнісний підхід до шкільного мовного курсу / Л.В. Кушнірова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. – № 7 (25). – С. 82-90.

3.       Кушнірова Л.В. Методична спадщина В.І. Масальського / Л.В. Кушнірова // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 5. – С. 26-29.

4.       Кушнірова Л.В. Питання української мови в доробку В.І. Масальського / Л.В. Кушнірова // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – C. 292-293.

5.       Кушнірова Л.В. Питання української мови і навчання її в доробку В.І. Масальського / Л.В. Кушнірова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХХ. – C. 246-250.

6.       Масальський В.І. Зв'язки в галузі методики викладання слов'янських мов / В.І. Масальський // Українська мова і література в школі. – 1962. – № 1. – С. 36-39.

7.       Масальський В.І. Питання методики граматики, правопису і розвитку мови учнів / В.І. Масальський. – К.: Рад. школа, 1953. – 136 с.

8.       Методика викладання української мови в середній школі / За ред. С.Х. Чавдарова і В.І. Масальського. – К.: Рад. школа, 1962. – 372 с.

Literatura

1.       Biliaiev O.M. Kontseptsiia movnoi osvity v Ukraini / O.M. Biliaiev, M.S. Vashulenko, V.M. Plakhotnyk // Ridna shkola. – 1994. – № 9. – S. 71-73.

2.       Kushnirova L.V. Kompetentnisnyi pidkhid do shkilnoho movnoho kursu / L.V. Kushnirova // Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. – 2012. – № 7 (25). – S. 82-90.

3.       Kushnirova L.V. Metodychna spadshchyna V.I. Masalskoho / L.V. Kushnirova // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 2007. – № 5. – S. 26-29.

4.       Kushnirova L.V. Pytannia ukrainskoi movy v dorobku V.I. Masalskoho / L.V. Kushnirova // Ukrainska osvita u svitovomu chasoprostori: Materialy Druhoho Mizhnarodnoho konhresu (m. Kyiv, 25-27 zhovtnia 2007 r.). – K.: Ukrainske ahentstvo informatsii ta druku «Rada», 2007. – Kn. 1. – C. 292-293.

5.       Kushnirova L.V. Pytannia ukrainskoi movy i navchannia yii v dorobku V.I. Masalskoho / L.V. Kushnirova // Zbirnyk naukovykh prats Naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva. – K.: Ukrainske ahentstvo informatsii ta druku «Rada», 2008. – T. ХХ. – C. 246-250.

6.       Masalskyi V.I. Zv'iazky v haluzi metodyky vykladannia slov'ianskykh mov / V.I. Masalskyi // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 1962. – № 1. – S. 36-39.

7.       Masalskyi V.I. Pytannia metodyky hramatyky, pravopysu i rozvytku movy uchniv / V.I. Masalskyi. – K.: Rad. shkola, 1953. – 136 s.

8.       Metodyka vykladannia ukrainskoi movy v serednii shkoli / Za red. S.Kh. Chavdarova i V.I. Masalskoho. – K.: Rad. shkola, 1962. – 372 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 981 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS