Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.59.55
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Л. Лузан. Характеристика та особливості професійної компетентності вчителів-словесників
2015-Січ-20, 09.42.08

Л. Лузан. Характеристика та особливості професійної компетентності вчителів-словесників ... 54–58.

Для покликання: Лузан Л. Характеристика та особливості професійної компетентності вчителів-словесників [Текст] / Л. Лузан // Українська мова і література в школі. – 2014. – №8(118). – 64 с. – С. 54–58.

 

У статті подається характеристика та особли­вості професійної компетентності вчителів укра­їнської мови і літератури; визначені рівні професій­ної компетентності вчителів-словесників

Ключові слова: професійна компетентність вчителів-словесників, рівні професійної компетентнос­ті вчителів-словесників.

 

В статье подается характеристика и особеннос­ти профессиональной компетентности учителей украинского языка и литературы; определены уровни профессиональной компетентности учителей-сло­весников.

Ключевые слова: профессиональная компетент­ность учителей-словесников, уровни профессиональ­ной компетентности учителей-словесников.

 

The article deals with characteristics and features of the professional competence of teachers of Ukrainian lan­guage and literature; level of professional competence by teachers philologists.

Keywords: professional competence of teachers of lan­guage and literature, the level of professional competence of teachers of language and literature.

 

Цитата, с. 54. Серед завдань Націо­нальної стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 роки є оновлення цілей і змісту осві­ти на основі компетентнісного підходу й особистісної орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку; посилення ролі мови, літератури й мистецтва у вихованні й розвитку дітей і молоді. Тому суспільство потребує компетентно професійних учи­телів, а саме учителів-словесників, які зможуть ре­алізувати інноваційні підходи під час навчання учнів [1; 6].

Компетентний педагог повинен викладати предме­ти філологічних дисциплін з урахуванням найновіших досягнень лінгвістики й літературознавства, логічно, послідовно, відповідно до норм літературного мовлен­ня формувати творче, аналітичне мислення, філоло­гічний смак учнів, розвивати в них прагнення пізнава­ти філософію українського слова, потребу й уміння са­мостійно поповнювати свої знання, здійснювати до­слідницькі пошуки в галузі філологічних, психолого-педагогічних наук, мобільний до прийняття різних но­вовведень і найбільш оптимальних рішень.

Таким чином, можемо стверджувати, що саме вчи­телю належить ключова роль в освіті, адже через діяльність педагога відбувається становлення грома­дянина як особистості й фахівця, зміцнюється інте­лектуальний і духовний потенціал нації [2].

 

Цитата, с. 56. Дидактична компетентність. Теоретична й практична готовність до дидактико-професійної діяльності, спрямованої на розв’язання різноманітних дидактичних завдань, самореалізації у творчому нав­чальному процесі. Знання основного змісту й освітніх орієнтирів чинних програм з української мови й літе­ратури. Володіння теоретичними засадами формуван­ня компетентностей (комунікативно-мовленнєвою, металінгвістичною літературознавчою, читацькою, креативною, візуальною тощо) в учнів відповідно до освітніх ліній нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Володіння методикою планування результатів навчання, ство­рення інформаційоно-освітнього середовища філоло­гічної освіти, наповнення її відповідними ресурсами й конструювання навчально-предметних дій у ній. Во­лодіння методикою організації й проведення навчаль­них занять на інтегративній основі й методикою ви­вчення української літератури у світовому контексті. Демонстрація спроможності розробляти структуру занять з урахуванням конкретних освітніх завдань. Здатність здійснювати аналіз і самоаналіз перегляну­тих й проведених уроків мови й літератури. Прагнен­ня до вдосконалення відомих і розроблення нових прийомів і форм співробітництва з учнями на уроці й у позаурочній діяльності. Зрозуміле, недвозначне й до­ступне донесення до учнів інформації наук, що вивча­ються. Здатності до комунікації, діалогу, консенсусу, уміння слухати й чути співрозмовника, прагнення зрозуміти позицію опонента, адаптувати свої вислов­лювання до можливостей сприйняття інших учасників спілкування. Готовність інтегрувати особистісно зорієнтований, діяльнісний і компетентнісний підходи в процесі розвитку учнів. Демонстрація вмінь аналізу­вати й використовувати навчально-методичне забез­печення вивчення української мови й літератури. Ви­являти здатність до оцінювання навчальних досягнень учнів, знань, умінь та компетенцій учнів в процесі за­своєння програми з української мови й літератури.

 

Література

1. Базиль Л.О. Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури : [навч. програма кур­су для студ. вищих пед. навч. закл.] / Л.О. Базиль. – Луганськ : Глобус, 2011. – 150 c.

2. Державна програма «Вчитель». – 28.03.2002. – № 379 [Електронний ресурс]. – Законодавчі акти України з питань освіти. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/lavs/show/379-2002-n

3. Концепція літературної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/ Ser_osv/13508/

4. Концепція мовної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nova.Rambler.ru/search?query= Концепція%20мовної9620освіти

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти [Елек­тронний ресурс]. – 13.04.2011. – № 329. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438

6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим досту­пу: http//guonkh.gov.ua/ content/documents/16/1517/Attaches/4455.pdf

7. Проколієнко Л.М. Педагогічна психологія : навч. посіб. / [Л.М. Проколієнко, М.Й. Боришевський, В.О. Моляко та ін.] ; за ред. Л.М. Проколієнка, Д.Ф. Ніколенка. – К. : Вища школа, 1991. – 183 с. – С. 169.

8. Рябова З.В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Зоя Вікторівна Рябова. – К., 2004. – 190 с.

9. Сидоренко В.В. Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя української мови та літератури в умовах особистісно зорієнтованого навчання: навчально-методичний посібник / Вікторія Вікторівна Сидоренко. – Донецьк : Каштан, 2008. – 192 с.

10.Скрипник М.І. Розвиток україномовної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти: теорія, практика : наук.-метод. посіб. / Скрипник М.І. ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України ; за наук. ред.  В.І. Пуцова, М.І. Скрипник. – К. : Геопринт, 2008. – 248 с.

11.Хлєбнікова Т.М. Оцінка рівнів професійної майстерності вчителя / Т.М. Хлєбнікова // Теорія управління. – 2011. – № 22/24. – С. 139-141.

Literatura

1. Bazyl L.O. Literaturoznavcha kompetentnist uchytelia ukrainskoi movy i literatury : [navch. prohrama kursu dlia stud. vyshchykh ped. navch. zakl.] / L.O. Bazyl. – Luhansk : Hlobus, 2011. – 150 c.

2. Derzhavna prohrama «Vchytel». – 28.03.2002. – № 379 [Elektronnyi resurs]. – Zakonodavchi akty Ukrainy z pytan osvity. – Rezhym dostupu: http ://zakon4.rada.gov.ua/lavs/show/379-2002-n

3. Kontseptsiia literaturnoi osvity [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/13508/

4. Kontseptsiia movnoi osvity [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://nova.Rambler.ru/ search?query= Kontseptsiia%20movnoi9620osvity

5. Kryterii otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv (vykhovantsiv) u systemi zahalnoi serednoi osvity [Elektronnyi resurs]. – 13.04.2011. – № 329. – Rezhym dostupu: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438

6. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012-2021 roky [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http//guonkh.gov.ua/ content/documents/16/1517/Attaches/4455.pdf

7. Prokoliienko L.M. Pedahohichna psykholohiia : navch. posib. / [L.M. Prokoliienko, M.I. Boryshevskyi, V.O. Moliako ta in.] ; za red. L.M. Prokoliienka, D.F. Nikolenka. – K. : Vyshcha shkola, 1991. – 183 s. – S. 169.

8. Riabova Z.V. Monitorynh rozvytku navchalnoi diialnosti uchniv 6-7 richnoho viku (upravlinskyi aspekt) : dys. . kand. ped. nauk : 13.00.01 / Zoia Viktorivna Riabova. – K., 2004. – 190 s.

9. Sydorenko V.V. Shliakhy udoskonalennia profesiinoi kompetentnosti vchytelia ukrainskoi movy ta literatury v umovakh osobystisno zoriientovanoho navchannia: navchalno-metodychnyi posibnyk / Viktoriia Viktorivna Sydorenko. – Donetsk : Kashtan, 2008. – 192 s.

10.Skrypnyk M.I. Rozvytok ukrainomovnoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pisliadyplom-noi osvity: teoriia, praktyka : nauk.-metod. posib. / Skrypnyk M.I. ; Tsentr. in-t pisliadyplom. ped. osvity APN Ukrainy ; za nauk. rediu: V.I. Putsova, M.I. Skrypnyk. – K. : Heoprynt, 2008. – 248 s.

11. Khliebnikova T.M. Otsinka rivniv profesiinoi maisternosti vchytelia / T.M. Khliebnikova // Teoriia upravlinnia. – 2011. – № 22/24. – S. 139-141.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 747 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS