Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 14.24.58
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

М. Пентилюк. Типологія уроків у контексті сучасної лінгводидактики
2014-Лип-24, 01.25.05

М. Пентилюк. Типологія уроків у контексті сучасної лінгводидактики …2–6.

Для покликання: Пентилюк М. Типологія уроків у контексті сучасної лінгводидактики [Текст] / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2014. – №4(114). – 64 с. – С. 2–6.

 

У статті аналізується наукова типологія сучасного уроку української мови в процесі розвитку традиційної й новітньої лінгводидактики з середини минулого століття. Особливу увагу автор звертає на сучасні інтерпретації типології уроків і вагомий внесок у її розв’язання українських учених-методистів. У схемах і таблицях автор пропонує порівняльний аналіз типів уроків мови і спонукає до подальших пошуків розв’язання цієї кардинальної проблеми в реалізації мовної освіти в Україні.

Ключові слова: урок української мови, типологія (класифікація) уроків, аспектні уроки, уроки розвитку комунікативних умінь, модифіковані (інтегровані, нестандартні) типи уроків, варіанти уроків.

В статье анализируется научная типология современного урока украинского языка в процессе развития традиционной и новейшей лингводидактики с средины прошлого столетия. Особенное внимание автор обращает на современные интерпретации типологии уроков и весомый вклад в её решение современных украинских учёных-методистов. В схемах и таблицах автор предлагает сравнительный анализ типов уроков языка и побуждает к дальнейшим поискам решения этой кардинальной проблемы в реализации языкового образования в Украине.

Ключевые слова: урок украинского языка, типология (классификация) уроков, аспектные уроки, уроки развития коммуникативных умений, модифицированные (интегрированные, нестандартные) типы уроков, варианты уроков.

This article analyzes the scientific typology of modern lesson of the Ukrainian language in the development of traditional and modern methodology of linguistics of the last century. The article traces the development and improvement of the lessons typology in the works of Ukrainian and Russian methodologists, the effectiveness of each classification is mentioned. Particular attention is paid to the modern interpretation of the lessons typology and significant contribution to the solution of contemporary Ukrainian scientists and methodologists. Noting the achievements of the solving of the problem of lessons typology and evaluating them positively, the author offers his classifications of types of aspect lessons and lessons of developing pupils’ communicative skills. The author suggests a comparative analysis of the types of the lessons in schemes and schedules and prompt to further investigations of this fundamental problem in realization in linguistic education in Ukraine.

Keywords: lesson of the Ukrainian language, typology (classification) of lessons, aspect lessons, lessons of developing pupils’ communicative skills, modified (integrated, non-standard) types of lessons, variants of lessons

Цитата, с. 2. Сучасним уважаємо урок, який за своїми цілями (освітньою, розвивальною, виховною), змістом, структурою й методами проведення відповідає найновішим вимогам теорії й практики навчання в школі і є високоефективним. На такому уроці школярі оволодівають оптимальним обсягом знань, вчаться творчо застосовувати їх, набувають необхідних комунікативних умінь, формуються як мовні особистості. В умовах проблемно-розвивального навчання урок повинен розвиватись як цілісна система, елементи якої відображають основні положення дидактики й спрямовані на виховання учнів і формування їхньої пізнавальної активності. Сучасний урок включає зміст, форми, методи й засоби навчання.

Стрижнем сучасного уроку української мови є робота з розвитку комунікативної компетентності учнів. Для нього характерне широке застосування різних засобів навчання, зокрема аудіовізуальних, що дає змогу використовувати в процесі навчання звук і зображення, створювати необхідну для занять мовну ситуацію. Популярними стали комп’ютерні технології, інтерактивне навчання тощо. Усе це позитивно позначається на оволодінні мовою як засобом спілкування й розвитку мовної особистості.

Уроки української мови традиційно поділяють на дві групи: аспектні й уроки розвитку зв’язного мовлення. Головна мета аспектних уроків – на основі засвоєння теоретичних відомостей з мови сформувати й розвинути в учнів частковомовленнєві, або первинні, уміння й навички (фонетичні, лексичні, словотвірні, правописні тощо). Тут переважають вправи, спрямовані на вивчення окремих одиниць мови (звуків, морфем, слів, словосполучень, речень). Друга група – уроки розвитку зв’язного мовлення, що проводяться з метою формування й розвитку в учнів комунікативних (вторинних) умінь і навичок. Для них характерне широке використання різних засобів навчання (мовних, аудіовізуальних та ін.), що дають можливість створювати в процесі навчання необхідну для занять мовну ситуацію. Усе це позитивно позначається на оволодінні учнями мовою як засобом спілкування й формування комунікативних умінь і навичок.

Література

1. Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов [и др.]. – М. : Просвещение, 1990.

2. Беляев О.М. Сучасний урок української мови / О.М. Беляев. – К. : Рад. школа, 1981.

3. Варзацька Л. Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної освіти / Л. Варзацька // Дивослово. – 2013. – №11. – С. 2-4.

4. Голуб Н.Б. Типологія сучасного уроку мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М.Остапенко, В.В. Шляхова; за заг. ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси: Розуміння, 1999.

5. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Інформаційний збірник та коментарі МОН України. – 2012. – № 4-5. – С. 3-56.

6. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії / С.О. Караман. – К. : Ленвіт, 2000.

7. Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі / В.О. Онищук. – К. : Радянська школа, 1973.

8. Пентилюк М.І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей / М.І. Пентилюк. К. : Ленвіт, 2011.

9. Пентилюк М.І. Методика навчання рідної мови в середніх освітніх закладах / М.І. Пантилюк, О.М. Горошкіна, С.О. Караман [та ін.] ; за ред. М.І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2009.

10. Пентилюк М.І. Сучасний урок мови / М.І. Пентилюк, Т.І. Окуневич. – X. : Основа, 2007. – 170 с.

11. Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української / К.М. Плиско. – X. : Основа, 1995.

12. Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка / Н.С. Поздняков. – М. : Учпедгиз, 1955.

13. Пометун O.I. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; за ред. O.I. Пометун. – К. : А.С.К., 2005.

14. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – М. : Просвещение, 1980.

15. Чавдаров Х.С. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі / Х.С. Чавдаров. – К. : Рад. школа, 1946.

16. Шелехова Г.Т. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі / Г.Т. Шелехова. – К., 1996.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1712 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS