Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.22.37
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Нищета В. Риторичні вміння як діяльнісний компонент риторичної компетентності
2013-Грд-24, 06.35.26
Нищета В. Риторичні вміння як діяльнісний компонент риторичної компетентності [Текст] / В. Нищета // Українська мова і література в школі. – 2013. – №7. – 64 с. – С. 13–18.

У статті розглядається питання визначення діяльнісного компонента риторичної компетентності. Розроблена номенклатура риторичних умінь учнів основної школи, розглянуті підходи до їх класифікації.
Ключові слова: компетентність, складники компетентності, риторична компетентність, уміння, риторичні вміння.

В статье рассматривается вопрос определения деятельностного компонента риторической компетентности. Составлена номенклатура риторических умений учащихся основной школы, рассматриваются подходы к их классификации.
Ключевые слова: компетентность, компоненты компетентности, риторическая компетентность, умения, риторические умения.

In the article the question of defining of activity component of rhetorical competence is considered. The list of rhetorical skills of general school pupils has been built; the approaches to their classification are considered.
Keywords: competence, component of competence, rhetorical competence, skills, rhetorical skills.

Цитата, с. 13. Новий час декларує, що мовлення, комунікація набувають особливого значення для самовизначення, соціальної адаптації та самореалізації особистості. На думку В. Рубанова, ХХІ століття за всіма прогнозами може стати гуманітарним, і провідну роль відіграватимуть культура, духовність, які будуть утверджувати гідність і цінність особистості людини [13, с. 3].
У постіндустріальному суспільстві постійно зростає соціальний запит на риторичну освіту, адже успішність у володінні словом є запорукою успіху людини практично в усіх сферах життєдіяльності. Тому сьогодні проблема формування риторичних умінь, риторичної компетентності набуває особливої гостроти. Однак у контексті шкільної освіти бракує розробок систем формування риторичної компетентності особистості, недостатньо вивчений аспект співвідношення риторичних умінь і риторичної компетентності.
 
Цитата, с. 16. Уміння поряд з навичками, готовністю, здатністю є діяльнісними компонентами компетентності особистості. Відповідно, риторичні вміння є складниками риторичної компетентності, підґрунтям для формування риторичної компетентності.
Маючи на увазі, що риторична компетентність буде формуватися в учнів у процесі навчальної діяльності, усі риторичні вміння були згруповані за двома класифікаційними ознаками: 1) за діяльнісними (процесуальними) характеристиками (табл. 1); 2) за аспектами риторичної діяльності (табл. 2).
У психологічній науці описана велика кількість підстав для класифікації вмінь. Зокрема, психологи окреслюють предметну галузь терміна «уміння» чотирма категоріями [3, с. 560; 7]:
1) уміння працювати з людьми (Human skills) – навички ефективної взаємодії лідера зі співробітниками організації та іншими людьми й створення робочих команд [10, с. 441];
2) фундаментальне вміння – будь-яке вміння, яке є передумовою для подальшого прогресу. Будь-яке вміння, яке є передумовою для розвитку інших умінь [5; 11];
3) уміння слухати інших людей – здатність людини уважно слухати інших людей, заохочувати їх до відвертої розмови, викликати прихильність до себе [14];
4) уміння підкорятися (Followership skills) – навички поведінки, які дають змогу індивіду ефективно виконувати розпорядження керівника [10, с. 441].
Наведені категорії, на нашу думку, можна використати як підстави для класифікації й риторичних умінь, відповідно, утворюються групи риторичних умінь за предметною галуззю (табл. 3).
У деяких наведених вище дефініціях уміння означаються через поняття «навички», і це може видатися певним протиріччям, оскільки в лінгводидактиці, як правило, навички розглядаються як автоматизовані вміння (автоматизовані дії). Проте в психологічній літературі знаходимо необхідні аргументи. Так, Б. Айсмонтас зазначає, що в тлумаченні терміна «уміння» варто послуговуватися двома підходами: 1) уміння – первинний рівень оволодіння простою дією, а навичка – вищий рівень оволодіння цією дією, автоматизоване її виконання (уміння переходить у навичку); 2) уміння – здатність свідомо виконувати складну дію за допомогою низки навичок; навичка – автоматизоване виконання елементарних дій, з яких складається складна дія, що виконується за допомогою вміння [1, с. 104; 2, с. 163]. Отже, під час аналізу окремих риторичних умінь як складних дій доцільно виділяти елементарні дії, які є навичками, тобто, виконуються автоматизовано.
Риторичні вміння становлять діяльнісний компонент риторичної компетентності і є підґрунтям для її формування. Однак співвіднесення окремого риторичного вміння з окремим складником риторичної компетентності становить проблему. Це пояснюється тим, що певну частину риторичних умінь можна віднести до різних параметрів у межах однієї класифікації, зокрема, до різних аспектів риторичної діяльності.
 
Література
1.Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тесты / Б.Б. Айсмонтас. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 208 с.
2.Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: учеб. пособ. для студентов / Б.Б. Айсмонтас. – М.: МГППУ, 2004. – 368 с.
3.Головин С.Ю. Словарь практического психолога / сост. С.Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1998. – 622 с.
4.Голуб Н.Б. Риторика у вищій школі: монографія / Н.Б. Голуб. – Черкаси: Брама-Україна, 2008. – 400 с.
5.Жмуров В.А. Большая энциклопедия по психиатрии, 2-е изд., 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zhmurov.com/word/11656/. – Заголовок с экрана.
6.Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособ. для преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2002. – 368 с.
7.Национальная психологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vocabulary.ru.. – Заголовок с экрана.
8.Нищета В. Риторична компетентність учнів загальноосвітніх шкіл як педагогічна проблема / В. Нищета // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки): [частина ІІ]. Листопад, 2010. – № 22 (209). – С. 93-98.
9. Нищета В.А. Риторичні уміння як складова результативної бази шкільної мовної освіти / В.А. Нищета // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 4. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 218-226.
10.Ньюстром Д. Организационное поведение / [Электронный ресурс] / Д. Ньюстром, К. Дэвис – 448 с. – Режим доступа: x/psylib/info/2644.html – Заголовок с экрана.
11.Оксфордский толковый словарь по психологии [Электронный ресурс] / под ред. А. Ребера, 2002 г. – Режим доступа: word/fundamenta1noe-umenie. – Заголовок с экрана.
12.Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Джон Равен. – М.: Когнито-Центр, 2002. – 218 с.
13.Рубанов В.Г. Риторика: учеб. пособ. / Рубанов В. Г. – Томск: [б. и.], 2008. – 204 с.
14.Словарь терминов по психологическому консультированию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gendocs.ru/v20292/. – Заголовок с экрана.
15. Теоретические основы содержания общего среднего образования / [под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера]. – М.: Педагогика, 1983. – 352 с.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 887 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS