Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.24.41
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

О. Куцевол. Подільськими стежками дитинства сонцепоклонника (вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського)
2014-Грд-16, 08.42.40

О. Куцевол. Подільськими стежками дитинства сонцепоклонника (вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського) … 47–52.

Для покликання: Куцевол О. Подільськими стежками дитинства сонцепоклонника (вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського) [Текст] / О. Куцевол // Українська мова і література в школі. – 2014. – №7(117). – 64 с. – С. 47–52.

У статті презентовано шлях вивчення життєпису Михайла Коцюбинського, зокрема його дитячих років, через призму художньо-біографічних і художньо-документальних творів – мемуарних та епістолярних джерел.

Ключові слова: літературна коцюбинськіана, шкільне літературознавство, біографія письменника, художньо-біографічні твори, художньо-документальні джерела, методика вивчення життєпису письменника.

В статье представлен путь изучения жизни и творчества Михаила Коцюбинского, в частности его детских лет, через призму художественно-биографических и художественно-документальных произведений – мемуарных и эпистолярных источников.

Ключевые слова: литературная коцюбинскиана, школьное литературоведение, биография писателя, художественно-биографические произведения, художественно-документальные источники, методика изучения жизни и творчества писателя.

The article presents a way of studying the Mikhailo Kotsyubynskiy’s biography, in particular his childhood, through the prism of the artistically-biographical and artistically-documentary works which are the memoirs and epistolary sources.

Keywords: literary Kotsyubynskiana, school literary studies, a biography of a writer, artistically-biographical works, artistically-documentary sources, the methodic of studying the writer’s biography.

Література

1. Казка А. У Коцюбинського в Вінниці : (Враження з подорожі і спогади) / Аркадій Казка // Шугай О. Крапля сонця у морі блакиту ; Казка А. Вибр. тв. / Олександр Шугай ; Аркадій Казка. – К. : Смолоскип, 2010. – С. 521-529.

2. Кобець В. Біла хата у Вінниці : [вірш] / Кобець В. Свято нашої зустрічі : поезії / Василь Кобець. – О. : Маяк, 198б. – С. З4-З5.

3. Козак В. Перші уроки : [вірш про дитинство М. Коцюбинського] / Валентина Козак // Вінниц. правда. – 1989. – 6 трав. (№ Юб). – С. 4.

4. Козуб С. Рід Коцюбинського і його дитячий вік / Сергій Козуб // Україна. – 1928. – Кн. З. – С. 80-81. – (Є спогади Г. Богачевської).

5. Коротич В. Коцюбинський : [вірш] // Коротич В. Закон землі : вибр. поезії / Віталій Коротич. – К. : Дніпро, 1979. – С. З5.

6. Коцюбинская И. Михаил Коцюбинский : [повесть] / Ирина Коцюбинская ; автор. пер. с укр. Т. Стах ; науч. ред. Т. Надъярных. – М. : Молод. гвардия, 19б9. – 192 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Сер. биографий ; Вып. 6 (466)).

7. Коцюбинська I. Спогади і розповіді про М.М. Коцюбинського / Iрина Коцюбинська. – К. : Дніпро, 1965. – 202 с.

8. Коцюбинський М. Життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах / упоряд. М.М. Потупейко, Л.Є. Прокопенко ; вступ. ст. і додат. М.М. Потупейка. – К. : Рад. шк., 1970. – З19 с.

9. Коцюбинський М. Твори : у 7 т. / Михайло Коцюбинський ; редкол. О.Є. Засенко (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 197З-1975.

10.Любацька Л. Ласкава зірка України : Життя і творчість М. Коцюбинського в спогадах сучасників / Людмила Любацька. – Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. – 25б с. – Зі змісту: Листи М.М. Коцюбинського до О.І Аплаксіної. – С. З9-199 ; Аплаксіна О.І Сторінки спогадів / О.І Аплаксіна. – С. 200-242.

11.Слабошпицький М. Що записано в книгу життя : Михайло Коцюбинський та інші : біографія, оркестрована на 9 голосів : роман / Михайло Слабошпицький ; вид. рада : В. Баранов (голова) [та ін.]. – К. : Ярославів Вал, 2012. – З46 с. – («Persona grata»).

12.Солоненко М. Важкий грудень : [урив. з повісті про родину Коцюбинських у Шаргороді] / Михайло Солонен-ко // Вінниц. правда. – 1989. – 17 верес. (№ 214). – С. 5.

13.Спогади про М. Коцюбинського / упоряд., післямова та приміт. М.М. Потупейка. – 2-ге вид., доп. – К. : Дніпро, 1989. – 278 с. : іл.

14.Хращевський М. Михайло Коцюбинський під час свого навчання в Бару / М. Хращевський. – Вінниця, 1929. – 16 с. – (Кабінет виучування Поділля).

І5. Цюпа I. Через терни до зірок : [роман про сина М. Коцюбинського Юрія] / Гван Цюпа. – К. : Дніпро, 1970. – 414 с.

Literature

1. Kazka A. U Kotsiubynskoho v Vinnytsi : (Vrazhennia z podorozhi i spohady) / Arkadii Kazka // Shuhai O. Krap-lia sontsia u mori blakytu ; Kazka A. Vybr. tv. / Oleksandr Shuhai ; Arkadii Kazka. – K. : Smoloskyp, 2010. – S. 521529.

2. Kobets V. Bila khata u Vinnytsi : [virsh] / Kobets V. Sviato nashoi zustrichi : poezii / Vasyl Kobets. – O. : Maiak, 198б. – S. З4-З5.

3. Kozak V. Pershi uroky : [virsh pro dytynstvo M. Kotsiubynskoho] / Valentyna Kozak // Vinnyts. pravda. – 1989. – б trav. (№ 105). – S. 4.

4. Kozub S. Rid Kotsiubynskoho i yoho dytiachyi vik / Serhii Kozub // Ukraina. – 1928. – Kn. З. – S. 80-81. – (Ye spohady H. Bohachevskoi).

5. Korotych V. Kotsiubynskyi : [virsh] // Korotych V. Zakon zemli : vybr. poezii / Vitalii Korotych. – K. : Dnipro, 1979. – S. З5.

6. Kotsiubynskaia I. Mykhayl Kotsiubynskyi : [povest] / Iryna Kotsiubynskaia ; avtor. per. s ukr. T. Stakh ; nauch. red. T. Nad’iarnykh. – M. : Molod. hvardyia, 19б9. – 192 s. : il. – (Zhyzn zamechatelnikh liudei. Ser. byohrafyi ; Vyp. б

(4бб)).

7. Kotsiubynska I. Spohady i rozpovidi pro M.M. Kotsiubynskoho / Iryna Kotsiubynska. – K. : Dnipro, 1965. – 202 s.

8. Kotsiubynskyi M. Zhyttia i tvorchist u portretakh, iliustratsiiakh, dokumentakh / uporiad. M.M. Potupeiko, L.Ye. Prokopenko ; vstup. st. i dodat. M.M. Potupeika. – K. : Rad. shk., 1970. – З19 s.

9. Kotsiubynskyi M. Tvory : u 7 t. / Mykhailo Kotsiubynskyi ; redkol. O.Ye. Zasenko (holova) ta in. – K. : Nauk. dumka, 197З-1975.

10.Liubatska L. Laskava zirka Ukrainy : Zhyttia i tvorchist M. Kotsiubynskoho v spohadakh suchasnykiv / Liudmyla Liubatska. – Vinnytsia : DP «Derzhavna kartohrafichna fabryka», 2011. – 25б s. – Zi zmistu: Lysty M.M. Kotsiubynskoho do O.I. Aplaksinoi. – S. З9-199 ; Aplaksina O.I. Storinky spohadiv / O.I. Aplaksina. – S. 200-242.

11.Slaboshpytskyi M. Shcho zapysano v knyhu zhyttia : Mykhailo Kotsiubynskyi ta inshi : biohrafiia, orkestrovana na 9 holosiv : roman / Mykhailo Slaboshpytskyi ; vyd. rada : V. Baranov (holova) [ta in.]. – K. : Yaroslaviv Val, 2012. – З4б s. – («Persona grata»).

12.Solonenko M. Vazhkyi hruden : [uryv. z povisti pro rodynu Kotsiubynskykh u Sharhorodi] / Mykhailo Solonenko // Vinnyts. pravda. – 1989. – 17 veres. (№ 214). – S. 5.

13.Spohady pro M. Kotsiubynskoho / uporiad., pisliamova ta prymit. M.M. Potupeika. – 2-he vyd., dop. – K. : Dnipro, 1989. – 278 s. : il.

14.Khrashchevskyi M. Mykhailo Kotsiubynskyi pid chas svoho navchannia v Baru / M. Khrashchevskyi. – Vinnytsia, 1929. – Іб s. – (Kabinet vyuchuvannia Podillia).

15.Tsiupa I. Cherez terny do zirok : [roman pro syna M. Kotsiubynskoho Yuriia] / Ivan Tsiupa. – K. : Dnipro, 1970. – 414 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 727 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS