Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.14.17
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

О. Кучерук. Моделювання як структурний елемент проектування сучасного уроку української мови
2014-Срп-08, 22.24.02

О. Кучерук. Моделювання як структурний елемент проектування сучасного уроку української мови …6–10.

Для покликання: Кучерук О. Моделювання як структурний елемент проектування сучасного уроку української мови [Текст] / О. Кучерук // Українська мова і література в школі. – 2014. – №5(115). – 64 с. – С. 6–10.

 

У статті висвітлено теоретичні питання проблеми моделювання сучасного уроку української мови з огляду на актуальність проектно-технологічного типу організаційної культури педагогічної діяльності. Зокрема, зосереджено увагу на специфіці етапів проектування уроку української мови. Окреслено умови, що впливають на ефективність проектування сучасного уроку української мови з урахуванням компетентнісного підходу, принципів комплексності й поетапності. Розглянуто місце й особливості моделювання як структурного елементу проектування уроку української мови в системі проектної педагогічної діяльності.

Ключові слова: урок української мови, проектування уроку, моделювання уроку, модель уроку, проект уроку, навчальна ситуація уроку.

 

В статье освещаются теоретические вопросы проблемы моделирования современного урока украинского языка в связи с актуальностью проектно-технологического типа организационной культуры педагогической деятельности. В частности, сосредоточено внимание на специфике этапов проектирования урока украинского языка. Определены условия, которые влияют на эффективность проектирования современного урока украинского языка с учетом компетентносного подхода, принципов комплексности и последовательности этапов. Рассмотрены место и особенности моделирования как структурного элемента проектирования урока украинского языка в системе проектной педагогической деятельности.

Ключевые слова: урок украинского языка, проектирование урока, моделирование урока, модель урока, проект урока, учебная ситуация урока.

 

The article deals with the theoretical issues of modeling the modern Ukrainian language lessons problem because of the relevance of project-technology type of organizational culture pedagogical activity. In particular, attention is given on the specifics of the projecting of the lesson Ukrainian language stages. It outlined the conditions that influence the effectiveness of the projecting of the modern Ukrainian language classes based competency approach, the principles of comprehensiveness and phasing. It was also deals with the place and features of modeling as a structural element of designing lesson Ukrainian language in the system of designing pedagogical activities.

Keywords: Ukrainian language lesson, lesson projecting, lesson modeling, model of the lesson, lesson project, educational situation of the lesson.

 

Цитата, с. 6. У сучасних реаліях розвитку шкільної освіти урок залишається основною формою організації навчання. В умовах становлення інноваційної україномовної освіти на засадах компетентнісного підходу постає завдання переосмислення питань, пов’язаних з побудовою особистісно орієнтованого уроку української мови, бо саме на такому уроці відбувається втілення багатьох перспективних педагогічних ідей, серед них і лінгвометодичних. Важливість реалізації цього завдання підтверджується теорією й практикою навчання української мови у вітчизняній школі. Огляд публікацій, присвячених розв’язанню окресленої проблеми, свідчить, що в працях багатьох ди-дактиків-філологів має місце висвітлення особливостей сучасного уроку української мови (О. Біляєв, М. Ва-шуленко, Н. Голуб, О. Горошкіна, Т. Донченко, С. Караман, І. Кучеренко, Н. Остапенко, М. Пентилюк, К. Плиско, Г. Шелехова та ін.). Зокрема, О. Біляєв спрямував увагу на «нові типи уроків з мови, які на відміну від традиційних визначаються за основним методом навчання, що застосовується на уроці (урок-лекція, урок-диспут, урок-екскурсія)... [1, с 29]». У цьому висновку вченого йдеться не лише про типи уроків, також має місце перспективна думка про основні (а отже, існують і допоміжні) методи навчання на уроці. М. Пентилюк, Т. Окуневич на матеріалі нових наукових досліджень проаналізували теоретичні аспекти технології уроку української мови [б]. Л. Кратасюк розглянула питання нової функції та форми організації уроку в системі особистісно орієнтованого навчання української мови на засадах інтерактивного підходу [3, с 145]. Попри наявні дослідження, потрібно констатувати, що лінгвометодичні питання, пов’язані з проектуванням, проведенням, модернізацією уроку, не втрачають актуальності. На часі напрацювання теоретичних положень побудови й реалізації уроку української мови відповідно до компетентнісного підходу та інших освітніх інновацій.

 

Цитата, с. 9. У моделі уроку української мови можуть мати місце різні види навчальних ситуацій: пізнавальні, проблемні, успіху, операційно-практичні, комунікативні, ігрові, дослідницькі, творчі. Також у побудові моделі потрібно враховувати типи навчальних ситуацій за метою взаємодії вчителя й учнів на уроці мови: 1) навчальні ситуації, пов’язані з організацією початку уроку – введенням учнів у тему заняття; 2) навчальні ситуації, пов’язані з оволодінням системою мовних знань; 3) навчальні ситуації, пов’язані з виробленням навчально-мовних умінь; 4) навчальні ситуації, пов’язані з формуванням правописних умінь; 5) навчальні ситуації, пов’язані з формуванням мовленнєвих знань; б) навчальні ситуації, пов’язані з розвитком видів мовленнєвої діяльності; 7) навчальні ситуації, пов’язані з формуванням готовності до живого спілкування; 8) навчальні ситуації, пов’язані з контролем, корекцією навчально-предметних досягнень учнів; 9) навчальні ситуації, пов’язані з рефлексією; 10) навчальні ситуації, пов’язані з інструктуванням стосовно виконання домашнього завдання; 11) навчальні ситуації, спрямовані на стимулювання, підтримання позитивної мотивації до навчання української мови (не лише на початку уроку, а й упродовж уроку та під час його завершення), що в сукупності становлять так звану «мотиваційну партитуру уроку». На часі особливо запитані ситуації навчально-пізнавального пошуку, активної мовленнєво-мисленнєвої діяльності, ефективного спілкування. Окремої уваги на сучасному уроці потребують комплексні навчальні ситуації, основу яких становлять методичні варіації, співвідносні з різними типами розвитку учнів в умовах диференціації навчання.

Структурна єдність уроку, підпорядкована методичному задуму й забезпеченню результативності навчальної діяльності, визначає цілісність уроку. З огляду на те, що урок – цілісна система, побудова його структури в процесі моделювання ґрунтується на зв’язку цілей, змісту та методів навчання. Методи добираються залежно від навчально-предметних ситуацій – сполучуваність методів залежить від змінюваного ситуативного контексту уроку. Кожна навчальна ситуація у структурі уроку має свої провідні (провідну) і проміжні цілі, конкретний зміст, методи навчання. Рівень внутрішньої структури уроку – навчальних ситуацій (наприклад, ситуацій виконання мовно-мовленнєвих, комунікативно-ситуативних завдань) – відображає особливості впливу різних методів на зміну структури навчального заняття. Наприклад, поєднання методів навчання з домінуванням інтерактивних, відповідно до заданих цілей, надає структурі уроку інтерактивного характеру – центральне місце в ній відводитиметься інтерактивним вправам; поєднання методів навчання з домінуванням креативних надає структурі уроку творчо-розвивального характеру – центральне місце в ній належатиме виконанню творчих завдань; поєднання методів навчання з домінуванням евристичних надає структурі уроку пошукового характеру – центральне місце в ній відводитиметься розв’язанню проблемно-пошукових завдань з мови; поєднання методів навчання з домінуванням комунікативних надає структурі уроку комунікативного спрямування – центральне місце в ній відводитиметься виконанню комунікативно-ситуативних завдань. Відповідно до цілей навчальних ситуацій навчальні методи вищого рівня абстрагування (когнітивний, практичний, герменевтичний, креативний, комунікативний) конкретизуються. Система методів навчання в схематичному образі уроку (його технології) може мати лінійну структуру, коли в межах навчальних ситуацій методи розміщуються послідовно, і нелінійну, складну, розгалужену структуру, коли різні методи зображуються паралельно за умови диференційованої групової, парної роботи. Детальна ж структура уроку й конкретний зміст навчальної діяльності формуються й розкриваються не в моделі, а в проекті уроку, такий проект може бути коротким чи розгорнутим.

Повний цикл процесу моделювання уроку завершується створенням часткової моделі «урок зовнішнє освітнє середовище». Те, що безпосередньо стосується змісту і структури уроку, у моделі має становити його внутрішнє середовище. Зображення зовнішнього освітнього середовища має розкривати сукупність зовнішніх об’єктів, умов, природних, соціокультурних чинників і зв’язків між ними, що суттєво впливають на хід і результати уроку, але не входять до нього. Специфіку зовнішнього освітнього середовища формують його структурні компоненти: замовники освітніх послуг, стратегія школи, мета шкільного курсу української мови, пріоритетні принципи навчання, освітні умови шкільного кабінету української мови, спілкування з діячами культури, критерії оцінювання результативності педагогічної діяльності, природне оточення, прийняті в суспільстві цінності, норми, традиційні освітні ЗМІ, освітні Інтернет-ЗМІ тощо. Відповідна модель має відображати складність, динамічність і взаємозалежність структурних елементів зовнішнього освітнього середовища. Ідея зазначеної моделі передбачає показ зв’язків внутрішнього середовища уроку із зовнішнім освітнім середовищем.

Література

1. Біляєв О.М. Лінгводи дактика рідної мови : [навч.-метод. посібник] / О.М. Біляєв. – К. : Генеза, 2005. – 180 с.

2. Єрмаков І.Г. Проектна діяльність / І.Г. Єрмаков // Енциклопедія освіти; за ред. В.Г. Кременя. – К. : Юрінком Інтер, 2008.– Є. 717-718.

3. Кратасюк Л.М. Інтерактивні методи в навчанні учнів 5-6-х класів створювати тексти різних типів : [монографія] / Л.М. Кратасюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ їм. І. Франка, 2013. – 272 с

4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : [навч. посібник] / Н.Є. Мойсеюк. – К.: Білоцерківська книжкова фабрика, 2007. – 656 с.

5. Новиков A.M. Методология научного исследования / A.M. Новиков, Д.А. Новиков. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с.

6. Пентилюк M.I. Сучасний урок української мови / M.I. Пентилюк, Т.Г. Окуневич. – X. : Основа, 2007. – 176 с. –  (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 7 (44)).

7. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька : [навч. посібник] / О.П. Рудницька. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.

8. Станчек Н.А. Построение урока литературы и развивающее обучение / Н.А. Станчек // Литература в школе. – 1979. – № 1. – С. 24-31.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1249 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS