Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 07.57.07
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

О. Семеног. Наукова робота юного лінгвіста у вимірах педагогічної взаємодії: ...
2015-Тра-31, 14.06.04

О. Семеног. Наукова робота юного лінгвіста у вимірах педагогічної взаємодії: загальноосвітня школа – Мала академія наук – вищий навчальний заклад – наукова установа …45–49.

Для покликання: Семеног О. Наукова робота юного лінгвіста у вимірах педагогічної взаємодії: загальноосвітня школа – Мала академія наук – вищий навчальний заклад – наукова установа [Текст] / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2015. – №2. – 64 с. – С. 45–49.

 

У статті на онові аналізу педагогічного досвіду доводиться, що підготовка наукової роботи юного лінгвіста відбувається більш ефективно за умови тісної педагогічної взаємодії і взаємодоповнюваності загальноосвітньої школи, у якій основним принципом діяльності є насамперед обов’язковість, Малої академії наук, основними принципами якої є добровільність і створення ситуації успіху, вищого педагогічного навчального закладу і наукових установ, у яких дотримуються принципу фундаментальності й гуманізму. Рефреном через педагогічну взаємодію проходить ідея якісної, евристичної людиноцентрованої освіти, яка забезпечує розвиток і постійний саморозвиток особистості на основі формальної, неформальної (додаткової) та інформальної (самостійно організованої) освіти.

 

Ключові слова: наукова робота учня-дослідника, загальноосвітня школа, Мала академія наук, вищий педагогічний навчальний заклад, науково-дослідний інститут, педагогічна взаємодія.

 

В статье на основании анализа педагогического опыта сделан вывод о том, что подготовка научной работы юного лингвиста более эффективна при условии тесного педагогического взаимодействия и взаимодополняемости общеобразовательной школы, основным принципом деятельности которой выделяют обязательность, Малой академии наук, основные принципами которой выступают добровольность и ситуация успеха, высшего педагогического учебного учреждения и научных учреждений, в которых придерживаются принципа фундаментальности и гуманизма. Рефреном через педагогическое взаимодействие проходит идея качественного эвристического человекоцентрического образования, которое обеспечивает развитие и постоянное саморазвитие личности наосновании формального, неформального (дополнительного) и информального (самостоятельно организованного) образования.

Ключевые слова: научная работа ученика-исследователя, общеобразовательной школы, Малая академия наук, высшее педагогическое учебное учреждение, научно-исследовательский институт, педагогическое взаимодействие.

 

On the analysis of teaching experience is proved in the article that the preparation of young linguist’s scientific work is better if are in close interaction and complementarity of educational secondary school. It is based on the obligation principle of Small Academy of Science, whic his characterized as voluntary, and creation situation of success institution, higher pedagogical educational institutions and agencies, which maintain the fundamentalism and humanism. Refrain to teacher’s interaction is the idea of quality, heuristic humankind oriented education that ensures the development and continuous self development of personality through formal, informal (optional) and informal (self organized) education.

Keywords: scientific work of student and researcher, School, Small Academy of Sciences, Higher educational institution, research institute, educational interaction.

 

Цитата, с. 45. Аналіз інформаційно-аналітичного звіту 2013 року ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, опитування слухачів, студентів – випускників МАН, учителів, викладачів, наукових працівників засвідчують: Мала академія наук – це особливий світ зі своєю системою стосунків, цінностей і традицій, осягнення лінгвістичної науки, але передусім це світ формування культуромовної особистості через «сродну» працю. Саме у «сродній» праці (Г. Сковорода) – наша краса, наша свобода, внутрішній вогник, професійне самовизначення, самовдосконалення й самореалізація.

Однак навчання учнів у школі та в Малій академії наук недостатньою мірою узгоджені; декларативною залишається часто й допомога учневі особливо в сільській школі у вихованні дослідницьких якостей. Педагогічний досвід переконує: робота з обдарованими дітьми, які виявляють зацікавленість науковими студіями, демонструють небуденні здібності, креативне мислення, самостійний пошук шляхів розв’язання актуальних завдань, відбувається більш ефективно за умови тісної взаємодії і взаємодоповнюваності загальноосвітньої школи, Малої академії наук, вищого навчального закладу й наукової установи. У фасилітативному форматі навчальної діяльності вчителі, викладачі, науковці «ненав’язливо, своєю поведінкою, Знаннями, своєю Людяністю і Талантом» [7, с. 28] виховують громадян України з високим рівнем науковоїкультури.

Література

1. Білоусенко П.І. Мовознавче дослідження школяра / П.І. Білоусенко // Вивчаємо українську мовута літературу. – 2008. – № 16–17. – С. 215. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.osnova.com.ua/download/41646427.pdf

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований / Н.М.Борытко, А.В.Моложавенко, И.А.Соловцова; под ред. Н.М.Борытко. – М. : Академия, 2008. – 319, [1] с.

3. Булатова О.С. Педагогический артистизм : уч. пособ. для студ. высш. пед. уч. завед. / Оксана Сергеевна Булатова. – М. : Академия, 2001. – 240с.

4. Выготский Л. Мысль и слово / Выготский Л. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psychologyonline.net/articles/doc1569.html

5. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский / под ред. [и со вступ. ст., с. 532] В.В. Давыдова ; [авт. коммент. В.В.Давыдов и др.]. – М. : Педагогика, 1991. – 497, [1]с.

6. Дмитренко М.К. А.А. Потебня – собиратель и исследователь фольклора / М.К. Дмитренко. – К. : Знання,1985. – 48 с.

7. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук. метод. посіб. / І.А. Зязюн. – К. : МАУП, 2000. – 312 с.

8. Зязюн І. Педагогічна дія вчителя в умовах інтегральної освітньої технології / Іван Зязюн //Теорія і практика управління соціальними системами. – 2010. – № 3 [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tipuss/2010_3/Zjazjun2.pdf – Загол. з екрану. – Мова укр.

9. Інформаційно-аналітичний звіт 2013: IІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України / [відп. за випуск: Лісовий О.В. та ін.]. – К., 2013. – 372 с.

10. Кафедра української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sspu.sumy.ua

11. Київська гімназія №191 ім. П.Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gymnasia191.kiev.ua

12. Мова наша – українська: навч.-метод. посіб: Л.І. Мацько, О.М. Семеног, Н.Б. Голуб /за ред. Л.І. Мацько. – К. : Богданова А.М., 2011 – 512 с.

13. Мозговий В. Режисура педагогічної дії: теоретичний і методичний аспекти : монографія / Віктор Мозговий. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 492 с.

14. Навчання в старшій школі української мови на академічному рівні : посібник для вчителя / [авт. кол.: Шелехова Г.Т., Голуб Н.Б., Бондаренко Н.В., Новосьолова В.І., Федорчук Т.М., Косянчук С.В.]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 208 с.

15. Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям / [Л.Л. Барановська, О.В.Биковська, О.І. Борзенко та ін. ; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – Вип.2. – 124 с.

16. Омельчук С. Нормативність культури мовлення в учнівських науково-дослідницьких роботах з української мови / Сергій Омельчук // Дивослово. – № 9. – С. 26.

17. Рильський М. Поезії / Максим Рильський // Клуб поезії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.poetryclub.com.ua

18. Сербенська О. Педагог із великою божою іскрою / Олександра Сербенська // Вісник Львівського університету. – Серія філол. – 2010. – Вип. 50. – С. 39. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/50_2010/50_2010_Serbenska.pdf

19. Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения: пер. с англ. / Эдвард Стоунс ; [под ред. Н.Ф.Талызиной]. – М. : Педагогика, 1984. – 472 с., ил.

20. Український колеж імені В.Сухомлинського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrcollege.com.ua

 

Literatura

1. Bilousenko P. I. Movoznavche doslidzhennia shkoliara / P.I. Bilousenko // Vyvchaiemo ukrainsku movu ta literaturu. – 2008. – № 16–17. – S. 215. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://journal.osnova.com.ua/download/41646427.pdf

2. Borytko N.M. Metodolohyia y metody psykholoho-pedahohycheskykh yssledovanyi / N.M. Borytko,A.V.Molozhavenko, Y.A. Solovtsova; pod red. N.M. Borytko. – M. : Akademyia, 2008. – 319, [1] s.

3. Bulatova O.S. Pedahohycheskyi artystyzm : uch. posob. dlia stud. vyssh. ped. uch. zaved. / Oksana Serheevna Bulatova. – M. : Akademyia, 2001. – 240 s.

4. Vyhotskyi L. Mysl y slovo / Vyhotskyi L. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://psychologyonline.net/articles/doc1569.html

5. Vyhotskyi L. S. Pedahohycheskaia psykholohyia / L. S. Vyhotskyi / pod red. [y so vstup. st., s.532] V.V.Davydova ; [avt. komment. V. V. Davydov y dr.]. – M. : Pedahohyka, 1991. – 497,[1] s.

6. Dmytrenko M.K. A.A. Potebnia – sobyratel y yssledovatel folklora / M.K. Dmytrenko . – K. : Znannia, 1985. – 48 s.

7. Ziaziun I.A. Pedahohika dobra: idealy i realii : nauk. metod. posib. / I.A. Ziaziun. – K.: MAUP, 2000. – 312 s.

8. Ziaziun I. Pedahohichna diia vchytelia v umovakh intehralnoi osvitnoi tekhnolohii / Ivan Ziaziun // Teoriia ipraktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy. – 2010. – № 3 [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tipuss/2010_3/Zjazjun2.pdf – Zahol. z ekranu. – Mova ukr.

9. Informatsiino-analitychnyi zvit 2013: III etap Vseukrainskoho konkursuzakhystu naukovo-doslidnytskykh robit uchniv – chleniv Maloi akademii nauk Ukrainy. / [vidp. za vypusk: Lisovyi O.V. ta in.]. – K., 2013. – 372 s.

10. Kafedra ukrainskoi movy Sumskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni A.S. Makarenka [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.sspu.sumy.ua

11. Kyivska himnaziia № 191 im. P. H. Tychyny z pohlyblenym vyvchenniam inozemnykh mov [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.gymnasia191.kiev.ua

12. Mova nasha – ukrainska: navch.metod. posib: L.I. Matsko, O.M. Semenoh, N.B. Holub / za red. L.I. Matsko. – K. : Bohdanova A.M., 2011 – 512 s.

13. Mozghovyi V. Rezhysura pedahohichnoi dii : teoretychnyi i metodychnyi aspekty : monohrafiia / Viktor Mozghovyi. – Mykolaiv : Ilion, 2014. – 492 s.

14. Navchannia v starshii shkoli ukrainskoi movy na akademichnomu rivni : posibnyk dlia vchytelia / [avt. kol.: Shelekhova H.T., Holub N.B., Bondarenko N.V., Novosolova V.I., Fedorchuk T.M., Kosianchuk S.V.]. – K. : Pedahohichna dumka, 2012. – 208 s.

15. Prohramy z pozashkilnoi osvity. Doslidnytsko-eksperymentalnyi napriam / [L.L. Baranovska, O.V. Bykovska,O.I. Borzenko ta in. ; uporiad. O.V. Lisovyi, S.O. Lykhota]. – K. : TOV «Informatsiini systemy», 2010. – Vyp. 2. – 124 s.

16. Omelchuk S. Normatyvnist kultury movlennia v uchnivskykh naukovo-doslidnytskykh robotakh z ukrainskoimovy / Serhii Omelchuk // Dyvoslovo. – № 9. – S. 26.

17. Rylskyi M. Poezii / Maksym Rylskyi // Klub poezii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.poetryclub.com.ua

18. Serbenska O. Pedahoh iz velykoiu bozhoiu iskroiu / Oleksandra Serbenska // Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia filol. – 2010. – Vyp. 50. – S. 39. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/50_2010/50_2010_Serbenska.pdf

19. Stouns E. Psykhopedahohyka. Psykholohycheskaia teoryia y praktyka obuchenyia : per. s anhl. / Еdvard Stouns; [pod red. N.F. Talyzynoi]. – M. : Pedahohyka, 1984. – 472 s., il.

20. Ukrainskyi kolezh imeni V. Sukhomlynskoho [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ukrcollege.com.ua

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 595 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS