Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.44.51
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Овсієнко Л. Особливості поетапного навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей на засадах компетентнісного підходу
2014-Чер-27, 16.56.45

Л. Овсієнко. Особливості поетапного навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей на засадах компетентнісного підходу …41–46.
Для покликання: Овсієнко Л. Особливості поетапного навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей на засадах компетентнісного підходу [Текст] / Л. Овсієнко // Українська мова і література в школі. – 2014. – №3(113). – 64 с. – С. 41–46.

У поданій статті робиться спроба визначити особливості навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. Стрижневим положенням є те, що підчас навчання в студентів мають сформуватися професійні компетенції. Авторка робить висновок, що процес навчання лінгвістики тексту має будуватися на засадах компетентнісно орієнтованої освіти і проходити поетапно й системно під час вивчення всіх дисциплін лінгвістичного спрямування у вищій школі («Сучасна українська літературна мова», «Методика навчання української мови», «Лінгвістичний аналіз художнього тексту» та ін.). У своїй основі цей процес повинен мати оптимальну технологію, а саме відповідну систему підходів, принципів, методів, прийомів і засобів навчання. Система вправ і завдань тут займає одну із основних позицій.
Ключові слова: текст, лінгвістика тексту, сучасна українська літературна мова, компетентнісний підхід, компетентність, компетенції, поетапне навчання, технологія навчання, система вправ і завдань, студенти-філологи, вища школа.

В данной статье делается попытка определить особенности обучения лингвистики текста студентов филологических специальностей высших учебных заведений. Основным положением является то, что вовремя обучения у студентов должны сформироваться профессиональные компетенции. Автор делает вывод, что процесс обучения лингвистики текста должен строиться на принципах компетентностно-ориентированного образования и проходить поэтапно и системно во время изучения всех дисциплин лингвистического направления в высшей школе («Современный украинский литературный язык», «Методика обучения украинскому языку», «Лингвистический анализ художественного текста» и др.). В своей основе этот процесс должен иметь оптимальную технологию, а именно соответствующую систему подходов, принципов, методов, приемов и средств обучения. Система упражнений и заданий здесь занимает одну из основных позиций.

Ключевые слова: текст, лингвистика текста, современный украинский литературный язык, компетентностный подход, компетентность, компетенции, поэтапное обучение, технология обучения, система упражнений и заданий, студенты-филологи, высшая школа.

The peculiarities of step-by-step education of text linguistics of the philology students on the bases of the competence approach. The given article tries to distinguish the peculiarities of the text linguistic education of the students of the philology specialties in the higher educational establishments. The main point is that during the teaching process the student has to form professional competence. The author comes to conclusion that the educational process of the text linguistics has to be built on the competence ground and to pass step-by-step and systematically during the study of all linguistic disciplines at the higher schools («The Modern Ukrainian Language», «The Methodology of Ukrainian Language Teaching», «The Linguistic Analyses of the Literary Text» and others). This process has to have an optimal technology on its ground, as well as relevant system of approaches, principals, methods and means of education. The system of exercises and tasks has one of the main positions.
Keywords: text, text linguistics, modern Ukrainian literary language, competence approach, competence, competences, step-by-step teaching, educational technology, system of exercises and tasks, philology students, higher school.

Цитата, с. 41. Модернізація сучасної вищої школи передбачає орієнтацію освіти не лише на засвоєння студентом певної суми знань, але й на розвиток його особистості, пізнавальних, творчих, професійних здібностей. Вища школа має сформувати в студента низку ключових, предметних і загальнопредметних компетенцій, що складають компетентність особистості і фахівця. Загальнопредметні компетенції формуються в результаті засвоєння змісту освіти в тій чи іншій галузі та становлять базову міждисциплінарну основу для набуття студентами ключових і предметних компетенцій. Цей процес забезпечується компетентнісним підходом до навчання. Компетентнісний підхід переміщує акценти з процесу накопичення конкретно визначених знань, умінь і навичок студентів у площину формування й розвитку в них здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті знання і досвід у різних життєвих ситуаціях. Таким чином, вища школа формує у випускника високу готовність до успішної діяльності в реальному житті.
Основним завданням означеного підходу є всебічний розвиток особистості студента, його теоретичного знання і мислення, практичного досвіду, мовленнєвої інтуїції і здібностей, оволодіння культурою мовленнєвого спілкування й поведінки.
Особливості навчально-виховного процесу в компетентнісно орієнтованому освітньому просторі передбачають застосування нетрадиційних форм навчання і педагогічних технологій, орієнтованих на поетапне створення умов для розвитку особистості, використання проблемних методик навчання, що активізують самостійну й дослідницьку діяльність студента і викладача.
Вирішуючи завдання поетапного формування всіх умінь і навичок у межах конкретної дисципліни, викладач має визначити оптимальну технологію навчання – систему підходів, принципів, методів, прийомів і засобів. Поза найменшим сумнівом цей процес є актуальним і складним, саме тому варто звернути увагу на проблему поетапного навчання студентів у компетентнісно орієнтованому освітньому просторі.


Література
1. Авво Б. Методология компетентностного подхода в высшем образовании [Электронный ресурс] / Б. Авво // Электронный научно-педагогический журнал. – Режим доступа : http://www.emissia.org/offline/2005/978.htm.
2. Богданов В. Коммуникативная компетенция и коммуникативное лидерство / В. Богданов // Язык, дискурс и личность. – Тверь, 1990. – С. 26C31.
3. Бодик О. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : [навчальний посібник] / О. Бодик, Т. Рудакова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.
4. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи : методичний посібник [для студентів магістратури] / Світлана Вітвицька. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
5. Галкіна Г. Компетентність майбутнього вчителя-філолога в сучасній освітній системі [Электронный ресурс] / Г. Галкіна // Матеріали наукової конференції. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/node/523
6. Гальперин П. К теории программированного обучения / Петр Гальперин : Наука, 1967. – 47 с.
7. Єщенко Т. Лінгвістичний аналіз тексту : [навчальний посібник] / Єщенко Т. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 264 с.
8. Зимняя И. Ключевые компетенции – новая парадигма результат современного образования / И. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.
9. Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту : [навчальний посібник] / Кочан І. – К. : Знання, 2008. – 423 с.
10. Кулик О. Українська лінгвістика : навчально-методичний посібник [для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти] / Кулик О., Овсієнко Л., Кардаш Л. – К. : Міленіум, 2013. – 262 с.
11. Овсієнко Л. Текст як об’єкт вивчення лінгвістики й лінгводидактики / Л. Овсієнко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – № 17. – С. 118–135.
12. Пентилюк М. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей / Пентилюк М. – К. : Ленвіт, 2011. – 256 с.
13. Трешина И. Социокультурный компонент профессионально-лингвистической компетенции учителя / И. Трешина // Россия и Запад : диалог культур. – М. : МГУ, 2004. – Вып. 12. – С. 296C304.
14. Шкуратяна Н. Сучасна українська літературна мова : модульний курс : [навчальний посібник] / Н. Шкуратяна, С Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – 823 с.
15. Ягупов В. Педагогіка : [навч. посібник] / Василь Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 564 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS