Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 14.57.26
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

С. Єрмоленко. Впровадження ноосферної освіти у вищих навчальних закладах (на матеріалі курсу «Вступ до філології»)
2015-Тра-31, 14.12.49

С. Єрмоленко. Впровадження ноосферної освіти у вищих навчальних закладах (на матеріалі курсу «Вступ до філології») …39–44.

Для покликання: Єрмоленко С. Впровадження ноосферної освіти у вищих навчальних закладах (на матеріалі курсу «Вступ до філології») [Текст] / С. Єрмоленко // Українська мова і література в школі. – 2015. – №2. – 64 с. – С. 39–44.

 

У статті розглядаються мета й завдання курсу «Вступ до філології» через призму ноосферної освіти. Висвітлюються погляди філософів, учених-методистів щодо реалізації ноосферної освіти в умовах вищої школи. Пропонуються основні види робіт, що сприяють засвоєнню знань з основних питань професійної підготовки студента-філолога і формують комунікативні вміння й навички протягом усього навчання.

Ключові слова: курс «Вступ до філології», ноосфера, ноосферна освіта, пізнавальні вправи, комунікативні вміння й навички, професійна компетенція.

 

В статье рассматриваются цель и задачи курса «Введение в филологию» с помощью ноосферного образования. Освещаются взгляды философов, ученых-методистов по отношению к ноосферному образованиюв условиях высшей школы. Предлагаются основные виды работ, способствующие усвоению знаний по основным вопросам профессиональной подготовки студента-филолога и которые формируют коммуникативные умения и навыки на протяжении всего обучения.

Ключевые слова: курс «Введение в филологию», ноосфера, ноосферное образование, познавательные упражнения, коммуникативные умения и навыки, профессиональная компетенция.

 

The article studies the aim and tasks of the course«Introduction into philology» through the lens of the noospheric education. The views of philosophers, teacherssupervisors as for realization of noospheric educationunder conditions of higher school are highlighted. Theauthor offers basic kinds of activities which favour acquisition of knowledge on main issues of a philology student’sprofessional training and develop communicative learning skills through the whole course of study. The course«Introduction into philology» introduces new linguodidactic terminology for philology students; to achieve thistask it requires reconsidering the content and teachingtechnique of such disciplines as «Modern UkrainianLiterary Language», «Culture of Language», «Stylistics»,«Rhetoric», «Linguistic Text Analysis», «Methods of TeachingUkrainian», «Psychology», «Pedagogy», «Valeology» etc. Over time this course will provide acquisition,development and improving of communicative competence in philology students; it will also favour professionaltraining. The course «Introduction into philology» isdirected at formation of communicative learning skills inphilology students beginning from the Year 1 when thefoundation for independent activity of future languagespecialists is laid through improving their own communicative learning skills towards learning effective methodsand forms for professional competence development.

Keywords: course «Introduction into philology», noosphere, noospheric education, cognitive exercises, communicative learning skills, professional competence.

 

Цитата, с. 43. Отже, курс «Вступ до філології» ознайомлює студентів-філологів з новою лінгводидактичною термінологією і поняттям «ноосферна освіта», для цього вінпотребує перегляд змісту й методики навчання таких дисциплін, як «Сучасна українська літературна мова», «Культура мови», «Стилістика», «Риторика», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Методика навчання української мови», «Психологія», «Педагогіка», «Валеологія» тощо. Цей курс забезпечить у майбутньому засвоєння, розвиток і вдосконалення комунікативної компетентності студентів-філологів, а також сприятиме професійній підготовці. Курс «Вступ до філології» спрямований на формування комунікативних умінь і навичок у студентів, починаючи з І-го курсу, де закладаються основи для самостійної діяльності майбутніх фахівців з мови, через поглиблення власних комунікативних умінь і навичок до засвоєння ефективних методів, прийомів, форм формування професійної компетентності.

 

Література

1. Барякін В.М. Ідеї ноосфери / В.М.Барякін. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

2. Вернадський В.І. Вибрані праці / В.І.Вернадський. – К., 2005. – 301 с.

3. Методичні рекомендації до курсу «Вступ до філології» / Уклад. : С.І.Єрмоленко. – Мелітополь, 2014. – 64 с.

4. Мех Н. Концепт розум у контексті вчення про ноосферу В.Вернадського / Н.Мех // Українська мова. – 2007. – № 2. – С. 27–84.

5. Пентилюк М.І. Професійна підготовка студентівфілологів / М.І.Пентилюк // Дивослово. – 2005. – № 11. – С. 21–24.

6. Потапенко О. Ноосферний підхід до реалізації концепції мовної освіти 12-річної школи / О.Потапенко // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 7. – С. 68–70.

7. Симоненко Т. Ефективні форми та засоби контролю в роботі над формуванням професійної комунікативної компетенції студентів-філологів / Т.Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 5. – С. 51–54.

8. Скуратівський Л.В. Мотив як рушійна сила пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення мови //Л.В.Скуратівський // Дивослово. – 2005. – №2. – С.24.

9. Скуратівський Л.В. Питання духовності як філософська та методична проблема / Л.В.Скуратівський // Українська мова і література в школі. – 2011. – №4. – С. 16–19.

10. Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з української мови : Посіб. для вчителів / Л.В.Скуратівський. – К. : Рад. шк., 1987. – 144 с.

11. Хуторской А.В. Современная дидактика // А.В.Хуторской. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 201 с.

 

Literatura

1. Baryakin V.M. Ideyi noosfery / V.M. Baryakin. – K. : Tsentr navchalnoyi literatury, 2006. – 384 s.

2. Vernads’kyi V.I. Vybrani pratsi / V.I. Vernads’kyi. – K., 2005. – 301 s.

3. Metodychni rekomendatsii do kursu «Vstup do filolohii» / Uklad. : S.I. Yermolenko. – Melitopol, 2014. – 64 s.

4. Mekh N. Kontsept rozum u konteksti vchennya pro noosferu V.Vernads’kogo / N. Mekh // Ukrayins’ka mova. – 2007. – № 2. – S. 27–84.

5. Pentylyuk M.I. Profesiyna pidhotovka studentivfilolohiv / M. Pentylyuk // Dyvoslovo. – 2005. – № 11. – S. 21–24.

6. Potapenko O. Noosfernyi pidkhid do realizatsiyi konceptsiyi movnoyi osvity 12-richnoyi shkoly / O. Potapenko // Ukrayins’ka mova i literatura v shkoli. – 2003. – № 7. – S. 68–70.

7. Symonenko T. Efektyvni formy ta zasoby kontrolyu v roboti nad formuvannyam profesiynoyi komunikatyvnoyi kompetentsiyi studentiv-filolohiv / T. Symonenko // Ukrayins’ka mova i literatura v shkoli. – 2004. – № 5. – S. 51–54.

8. Skurativs’kyi L.V. Motyv yak rushiyna syla piznavalnoyi diyalnosti uchniv u protsesi vyvchennya movy // L.V.Skurativs’kyi // Dyvoslovo. – 2005. – № 2. – S. 24.

9. Skurativs’kyi L.V. Pytannya dukhovnosti yak filosofska ta metodychna problema / L.V. Skurativs’kyi // Ukrayins’ka mova i literatura v shkoli. – 2011. – № 4. – S. 16 – 19.

10. Skurativs’kyi L.V. Piznavalni zavdannya z Ukrayins’koyi movy : Posib. dlya vchyteliv / L.V. Skurativs’kyi. – K. : Rad. shk., 1987. – 144 s.

11. Khutorskoi A.V. Sovremennaya didaktika // A.V. Khutorskoi. – SanktPeterburg : Piter, 2001. – 201 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 585 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS