Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.47.11
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Т. Бронзенко. Вивчення біографії Михайла Коцюбинського в аспекті його мистецького феномена
2015-Тра-31, 14.15.11

Т. Бронзенко. Вивчення біографії Михайла Коцюбинського в аспекті його мистецького феномена …35–38.

Для покликання: Бронзенко Т. Вивчення біографії Михайла Коцюбинського в аспекті його мистецького феномена [Текст] / Т. Бронзенко // Українська мова і література в школі. – 2015. – №2. – 64 с. – С. 35–38.

 

У статті схарактеризовано науково-методичні підходи у вивченні життєпису письменника, розглянуто ефективні методи та прийоми, які допомагають наблизити учнів до розуміння особистості автора, його внутрішньої організації. Розроблено методичні принципи вивчення біографії М. Коцюбинського в аспекті його мистецького феномена.

Ключові слова: життєпис, методи, прийоми вивчення біографії, методичні принципи, феномен.

 

В статье охарактеризованы научно-методические подходы в изучении жизнеописания писателя, рассмотрены методы и приёмы, которые помогают приблизить учащихся к пониманию личности автора, его внутренней организации. Разработаны методические принципы изучения биографии М.Коцюбинского в аспекте его художественного феномена

Ключевые слова: жизнеописание, методы, приемыизучения биографии, методические принципы, феномен.

 

The article describes the scientific and methodological-approaches in the study of the biography of the writer, effective methods and techniques are considered that helpto bring pupils to understanding the author’s identity, hisinternal organization. The author has worked out methodical principles of studying the writer’s biography ofKotsyubynskyi in terms of his artistic phenomenon.

Keywords: biography, methods, techniques of studyingbiography, methodological principles, phenomenon.

 

Цитата, с. 37. Назвемо ефективні, на наш погляд, форми і прийоми викладення біографічного матеріалу під час вивченняжиттєпису М. Коцюбинського.

Розпочати урок варто з цікавих і захопливих спогадів сучасників про майстра слова. Розповідь можна супроводжувати уривками з кінофільмів, присвячених життю письменника («Правда» (1957), «Михайло Коцюбинський» (1958), «Родина Коцюбинських» (1970).

Або ж пригадати мовний феномен автора. Адже М.Коцюбинський народився в російськомовній родині, а українською заговорив випадково. Тож цей факт овіяний містичністю та загадковістю.

На цьому етапі важливо включати учнів у діалогічне спілкування. Це дасть змогу старшокласнику відчути себе рівноправним партнером учителя.

Доцільно, на нашу думку, використовувати й фрагментарні заочні екскурсії у Вінницю, Сімеїз, Чернігів, у літературно-меморіальні музеї М. Коцюбинського, що допоможуть відтворити ті життєві умови, у якихтворив митець. Тут варто використовувати інформаційно-комунікаційні технології, зокрема мультимедійну презентацію, яка є потужним засобом підвищення продуктивності навчального процесу.

Можна запропонувати учням об’єднатися в групита дослідити на основі цитат-спогадів сучасників, уривків із листів (це створює ефект присутності автора, розкриває світ його почуттів та думок) здібності, захоплення М. Коцюбинського, його погляди, риси характеру, діяльність митця тощо. Виконуючи роботу в малих групах, школярі набувають досвіду співробітництва, включаються в колективну діяльність, у ході якої реалізується особистісно-діяльнісний підхід.

 

Література

1. Андрійчук Т.В. Гуманістично-екзистенціальні мотиви в творчості М. Коцюбинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 «Історія філософії» / Т.В. Андрійчук; Київський університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.

2. Вивчення біографії письменника в школі (конспекти нестандартних уроків) / Упор. Овдійчук Л.М. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 96 с.

3. Винокур Г.О. Биография и культура / Г.О. Винокур. – М. : ЛКИ, 2007. – 96 c.

4. Горідько Ю. Структурно-стильовий аналіз під час вивчення літератури модернізму в школі (за новелою М.Коцюбинського «Intermezzo») / Ю. Горідько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № 2. – С. 17–22.

5. Демчук О.В. Життєпис письменника: Конспекти нестандартних уроків / О.В. Демчук. – К. : Педагогічна преса, 2002. – 192 с.

6. Коцюбинський М. Твори: у 7 т. – Т. 5. Листи (1896–1904). – К. : Наук. думка, 1979. – 430 с.

7. Лотман Ю.М. Биография – живое лицо / Ю.М. Лотман // Новый мир. – 1985. – № 2. – С. 228–236.

8. Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века / Ю.М. Лотман // Избранные статьи в трех томах. – Таллинн, 1992. – Т. I. – С. 248–268.

9. Маранцман В.Г. Биография писателя в системе эстетического воспитания школьников / В.Г. Маранцман. – М.; Л., 1968 – 75 с.

10. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: навч. посібн.для студ. вищ. закл. освіти / Є.А. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.

11. Родионова О.А. Изучение биографии писателей в 5–11 классах с привлечением краеведческого материала : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» / О.А. Родионова; Самарский государственный педагогический университет. – Оренбург, 2006. – 23 с.

12. Сивокінь Г. «Самототожність письменника» як методологічна пропозиція / Г. Сивокінь // Самототожність письменника. До методології сучасного літературознавства. – К. : Укр. кн., 1999. – С. 29–30.

13. Спогади про Михайла Коцюбинського / упоряд., післямова та приміт. М.М. Потупейко. – Вид. 2-ге, доп. – К. : Дніпро, 1989. – 279 с.

14. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі / Б.І. Степанишин. – К. : РВЦ «Проза», 1995. – 256 с.

15. Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенційно-діалогічна концепція. – К. : Мілленіум, 2002. – 320 с.

16. Федоренко Є. Михайло Коцюбинський і Максим Горький / Є. Федоренко // Дивослово. – 1999. – № 1. – С. 79.

 

Literatura

1. Andriichuk T.V. Humanistychnoekzystentsialni motyvy v tvorchosti M. Kotsiubynskoho : avtoref. dys. nazdobuttia nauk. stupenia kand. filosof. nauk : spets. 09.00.03 «Istoriia filosofii» / T.V. Andriichuk; Kyivskyi universytetim. T. Shevchenka. – Kyiv, 1993. – 18 s.

2. Vyvchennia biohrafii pysmennyka v shkoli (konspekty nestandartnykh urokiv) / Upor. Ovdiichuk L.M. – Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky, 2005. – 96 s.

3. Vynokur H.O. Byohrafyia y kultura / H.O. Vynokur. – M. : LKY, 2007. – 96 c.

4. Horidko Iu. Strukturno-stylovyi analiz pid chas vyvchennia literatury modernizmu v shkoli (za noveloiu M.Kotsiubynskoho «Intermezzo») / Iu. Horidko // Ukrainska literatura v zahalnoosvitnii shkoli. – 2002. – № 2. – S. 17–22.

5. Demchuk O.V. Zhyttiepys pysmennyka: Konspekty nestandartnykh urokiv / O.V. Demchuk. – K. : Pedahohichna presa, 2002. – 192 s.

6. Kotsiubynskyi M. Tvory: u 7 t. – T. 5. Lysty (1896–1904). – K. : Nauk. dumka, 1979. – 430 s.

7. Lotman Iu.M. Byohrafyia – zhyvoe lytso / Iu.M. Lotman // Novyi myr. – 1985. – № 2. – S. 228–236.

8. Lotman Iu.M. Poetyka bytovoho povedenyia v russkoi kulture XVIII veka / Lotman Iu.M. // Yzbrannye staty vtrekh tomakh. – Tallynn, 1992. – T. I. – S. 248–268.

9. Marantsman V.H. Byohrafyia pysatelia v systeme estetycheskoho vospytanyia shkolnykov / V.H. Marantsman. – M.; L., 1968 – 75 s.

10. Pasichnyk Ie.A. Metodyka vykladannia ukrainskoi literatury v serednikh navchalnykh zakladakh: navch.posibn. dlia stud. vyshch. zakl. osvity / Ie.A. Pasichnyk. – K. : Lenvit, 2000. – 384 s.

11. Rodyonova O.A. Yzuchenye byohrafyy pysatelei v 5–11 klassakh s pryvlechenyem kraevedcheskoho materyala : avtoref. dys. na soysk. uchen. step. kand. ped. nauk: spetsyalnost 13.00.02 «Teoryia y metodyka obuchenyia y vospytanyia» / O.A. Rodyonova; Samarskyi hosudarstvennyi pedahohycheskyi unyversytet. – Orenburh, 2006. – 23 s.

12. Syvokin H. «Samototozhnist pysmennyka» yak metodolohichna propozytsiia / H. Syvokin // Samototozhnistpysmennyka. Do metodolohii suchasnoho literaturoznavstva. – K. : Ukr. kn., 1999. – S. 29–30.

13. Spohady pro Mykhaila Kotsiubynskoho / uporiad., pisliamova ta prymit. M.M. Potupeiko. – Vyd. 2he, dop. – K. : Dnipro, 1989. – 279 s.

14. Stepanyshyn B.I. Vykladannia ukrainskoi literatury v shkoli / B.I. Stepanyshyn. – K. : RVTs «Proza», 1995. – 256 s.

15. Tokman H.L. Metodyka vykladannia ukrainskoi literatury v starshii shkoli: ekzystentsiinodialohichnakontseptsiia. – K. : Millenium, 2002. – 320 s.

16. Fedorenko Ie. Mykhailo Kotsiubynskyi i Maksym Horkyi / Ie. Fedorenko // Dyvoslovo. – 1999. – № 1. – S. 79.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 680 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS