Відділ дидактики
Субота, 2018-Кві-21, 18.27.51
Відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України щиро вітає Вас! | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Т. Яценко. Тенденції розвитку шкільної літературної освіти в Україні дореформеного періоду (1970-1984 рр.). Частина 1
2015-Бер-18, 22.37.47

Т. Яценко. Тенденції розвитку шкільної літературної освіти в Україні дореформеного періоду (1970-1984 рр.). Частина 1 …24–29.

Для покликання: Яценко Т. Тенденції розвитку шкільної літературної освіти в Україні дореформеного періоду (1970–1984 рр.). Частина 1 [Текст] Т. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2015. – №1. – 64 с. – С. 24–29.

 

У статті подано історико-логічний розгляд методичних надбань української педагогічної науки, в якому розкрито умови становлення та особливості розвитку тенденцій навчання літератури в школі дореформеного періоду (1970-1984 рр.). Простежено функціонування традиційних і формування новаторських методичних ідей, зокрема щодо методики вивчення художнього твору та теорії літератури в школі, психології читання і розуміння художнього твору, специфіки виразного читання, розвитку самостійності й творчої активності учнів на уроці літератури, застосування системи навчальних завдань та розвитку мислення учнів-читачів, шляхів і засобів інтелектуалізації уроку літератури, естетичного розвитку школярів засобами художнього слова.

Ключові слова: загальноосвітня школа, методика навчання, українська література, тенденція, аналіз художнього твору, самостійна пізнавальна діяльність учнів, інтелектуалізація уроку літератури.

В статье подано историко-логическое рассмотрение методических достижений украинской педагогической науки, в котором раскрыты условия становления и особенности развития тенденций обучения литературе в школе дореформенного периода (19701984 гг.). Проанализировано функционирование традиционных и формирование новаторских методических идей относительно изучения художественного произведения и теории литературы в школе, психологии чтения и понимания художественного произведения, специфики выразительного чтения, развития самостоятельности и творческой активности учащихся на уроке литературы, применения системы учебных заданий и развития мышления учащихся-читателей, методов интеллектуализации урока литературы, эстетического развития школьников средствами художественного слова.

Ключевые слова: общеобразовательная школа, методика обучения, украинская литература, тенденция, анализ художественного произведения, самостоятельная познавательная деятельность учащихся, интеллектуализация урока литературы.

The article discloses historical and logical consideration of methodical acquisitions of Ukrainian pedagogical science, which developes the terms and conditions of formation as well as the specific trends of literary studies at schools of pre reform period (19701984). The functioning and forming of traditional and innovative methodical ideas are also traced particularly in relation to the methods of study of a literary work and the theory of literature at school, as well as the psychology of reading and understanding of a literary work, specific features of expressivereading, development of independent and creative activity of students at the lessons of literature, adaptation of the system of educational tasks and the development of student readers thinking, ways and means of intellectualization of the lesson of literature, aesthetic development of schoolchildren by means of artistic word.

Keywords: comprehensive secondary school, methods of studies, Ukrainian literature, tendency, literary work analysis, independent cognitive activity of students, intellectualization of the lesson of literature.

Цитата, с. 24. Дореформений період розвитку вітчизняної методичної думки в другій половині ХХ ст. відзначався помітними пошуками вчених і вчителів-практиків як у змістовому, так і в процесуальному напрямах. Важливим чинником якісних змін у шкільному навчанні й вихованні, підтримуваних тогочасною владою і педагогічною громадськістю, був новаторський рух учителів як результат реформування освіти попереднього періоду (1956-1964 рр.). Особистісна, суб'єктна зорієнтованість шкільної педагогіки в умовах недостатнього програмно-методичного забезпечення та недосконалої навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів була відчутним поштовхом до подолання її об'єктивних недоліків. Водночас зростав фаховий інтерес до історичних надбань педагогічної науки і шкільної практики, реалізованих у часткових методиках викладання. В контексті нашого дослідження актуальним є історико-логічний розгляд методичних надбань вітчизняної педагогічної науки, в якому розкриваються умови становлення та особливості розвитку перспективних тенденцій навчання літератури в школі. Отже, продуковані попередниками теоретико-методичні ідеї набрали виразності в середині ХХ ст. та становили міцну основу для активного розвитку методичних новацій у 70-80-х рр. минулого століття.

Література

   Бандура О.М. Вивчення елементів теорії літератури в 4-7 класах: посіб. для вчителів / О.М. Бандура. – К.: Рад. школа, 1981. – 129 с.

   Бацій І.С. Робота учнів над художнім текстом / І.С. Бацій // Література учить жити; упоряд. В.Ф. Анісов, П.Д. Мисник. – К.: Рад. школа, 1967. – 263 с.

   Березівська Л.Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: моногр. / Л.Д. Березівська. – К.: Богданова А.М., 2008. – 406 с.

   Блонский П.П. Развитие мышления школьника / П.П. Блонский. – М.: Учпедгиз, 1935. – 128 с.

   Бровко І.Б. Аналіз художнього твору: посіб. для вчителів / І.Б. Бровко, М.Х. Коцюбинська, Г.К. Сидоренко. – К.: Рад. школа, 1959. – 68 с.

   Буяльский Б.А. Курс на мастерство. Начала методики изучения литературы: пособ. для учителя-словесника / Б.А. Буяльский. – изд. 2-е, перераб. и доп. – К.: Рад. школа, 1974. – 222 с.

   Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підруч. для студентів-філологів / Л.Ф. Мірошниченко. – К.: Ленвіт, 2000. – 240 с.

   Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі / В.Я. Неділько. – К.: Вища школа, 1978. – 248 с.

   Падалка Н.І. Українська література в шостому класі: посіб. для вчителів / Н.І. Падалка, В.І. Цимбалюк. – К.: Рад. школа, 1976. – 160 с.

   Пасічник Є.А. Українська література в школі / Є.А. Пасічник. – К.: Рад. школа, 1983. – 319 с.

   Сидоренко В.С. Вивчення творчості Архипа Тесленка: посіб. для вчителів / В.С. Сидоренко. – К.: Рад. школа, 1979. – 103 с.

   Снежневская М.А. Теория литературы в 4-6 классах средней школы / М.А. Снежневская. – М.: Просвещение, 1978. – 176 с.

   Соболєв І.І. Вивчення української літератури в 5-7 класах / І.І. Соболєв. – К.: Рад. школа, 1968. – 232 с.

   Худаш Л.С. Підвищення ефективності уроку з літератури / Л.С. Худаш. – К.: Рад. школа, 1974. – 140 с.

Lіteratura

   Bandura O.M. Vyvchennya elementiv teoriyi literatury v 4-7 klasakh: posib. dlya vchyteliv / O.M. Bandura. – K.: Rad. shkola, 1981. – 129 s.

   Batsiy I.S. Robota uchniv nad khudozhnim tekstom / I.S. Batsiy // Literatura uchyt' zhyty; uporyad. V.F. Anisov, P.D. Mysnyk. – K.: Rad. shkola, 1967. – 263 s

   Berezivska L.D. Reformuvannya shkilnoyi osviti v Ukrayini u XX stolitti: monogr. / L.D. Berezivska. – K.: Bogdanova A.M., 2008. – 406 s.

   Blonskyy P.P. Razvytye myshlenyya shkol'nyka / P.P. Blonskyy. – M.: Uchpedhyz, 1935. – 128 s.

   Brovko I.B. Analiz khudozhn'oho tvoru: posib. dlya vchyteliv / I.B. Brovko, M.Kh. Kotsyubyns'ka, H.K. Sydorenko. – K.: Rad. shkola, 1959. – 68 s.

   Buyal'skyy B.A. Kurs na masterstvo. Nachala metodyky yzuchenyya lyteratury: posob. dlya uchytelya-sloves-nyka / B.A. Buyal'skyy. – yzd. 2-e, pererab. y dop. – K.: Rad. shkola, 1974. – 222 s.

   Miroshnychenko L.F. Metodyka vykladannya svitovoyi literatury v serednikh navchal'nykh zakladakh: pidruch. dlya studentiv-filolohiv / L.F. Miroshnychenko. – K.: Lenvit, 2000. – 240 s.

   Nedil'ko V.Ya. Metodyka vykladannya ukrayins'koyi literatury v seredniy shkoli / V.Ya. Nedil'ko. – K.: Vyshcha shkola, 1978. – 248 s.

   Padalka N.I. Ukrayins'ka literatura v shostomu klasi: posib. dlya vchyteliv / N.I. Padalka, V.I. Tsymbalyuk. – K.: Rad. shkola, 1976. – 160 s.

   Pasichnyk Ye.A. Ukrayins'ka literatura v shkoli / Ye.A. Pasichnyk. – K.: Rad. shkola, 1983. – 319 s.

   Sydorenko V.S. Vyvchennya tvorchosti Arkhypa Teslenka: posib. dlya vchyteliv / V.S. Sydorenko. – K.: Rad. shkola, 1979. – 103 s.

   Snezhnevskaya M.A. Teoryya lyteratury v 4-6 klassakh sredney shkoly / M.A. Snezhnevskaya. – M.: Prosveshchenye, 1978. – 176 s.

   Sobolyev I.I. Vyvchennya ukrayins'koyi literatury v 5-7 klasakh / I.I. Sobolyev. – K.: Rad. shkola, 1968. – 232 s.

   Khudash L.S. Pidvyshchennya efektyvnosti uroku z literatury / L.S. Khudash. – K.: Rad. shkola, 1974. – 140 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 324 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

Відділ дидактики 2012 © 2018 Інституту педагогіки