Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.16.52
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Т. Яценко. Внесок українських діячів культури та освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у розвиток методичної науки
2014-Грд-16, 08.56.00

Т. Яценко. Внесок українських діячів культури та освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у розвиток методичної науки …27–31.

Для покликання: Яценко Т. Внесок українських діячів культури та освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у розвиток методичної науки [Текст] / Т. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2014. – №7(117). – 64 с. – С. 27–31.

У статті розглянуто методологічні надбання прогресивних діячів культури та освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст., наголошено на їх доцільній трансформації в тенденціях розвитку сучасної шкільної літературної освіти.

Ключові слова: національна культура, українські діячі культури та освіти, шкільна освіта, українська література, методика навчання літератури, тенденції розвитку.

В статье рассмотрены методологические наработки прогрессивных деятелей культуры и образования второй половины ХІХ – начала ХХ века, отмечено их целесообразную трансформацию в тенденциях развития современного школьного литературного образования.

Ключевые слова: национальная культура, украинские деятели культуры и образования, школьное образование, украинская литература, методика обучения литературе, тенденции развития.

In this article the methodical properties of progressive cultural and educational leaders of the second part of ХІХ – beginning of ХХ centuries is considered. Their appropriate transformation in development of modern school literature education trends is emphasised.

Keywords: national culture, Ukrainian cultural and educational leaders, school education, Ukrainian Literature, the methodology of literature teaching, development trends.

Цитата, с. 28. Науково-педагогічні пошуки О. Духновича визначалися розв’язанням дидактичних проблем диференціації та індивідуалізації розвивального навчання, міжпредметних зв’язків, активізації пізнавальної діяльності учнів, самоосвіти й виховання школярів [6, с. 270-271]. У теорії шкільної освіти вчений обґрунтував необхідність запровадження таких основних принципів навчання як природовідповідність, самостійність, доступність, активність навчання, міцність засвоєння знань, наочність. Розглядаючи навчання як можливість пізнання природи і суспільства, він указував на принципову подібність пізнавальної діяльності учня і вченого, розуміючи науку як процес здобуття нових знань про природу, людину і суспільство. Зауважимо, що педагогічні орієнтири О. Духновича співвідносяться із сучасною тенденцією щодо технологізації навчання, що надає учням дидактично розроблену й психологічно вмотивовану систему навчальних завдань та орієнтовну основу розумових дій, спрямованих на їх виконання.

Серед методів і прийомів активізації усвідомленого сприймання школярами навчального матеріалу О. Духнович актуалізував використання інтелектуальних завдань та ігрових прийомів на уроці. У колі педагогічних інтересів вченого була проблема оцінювання знань, розв’язання якої є одним із основних завдань сучасної освіти. Педагог «вирізняв щоденні, щотижневі, щомісячні» перевірки знань, рекомендував двічі на рік проводити «публічну перевірку знань», враховуючи як учнівські досягнення, так і результативність роботи вчителя [6, с. 271].

Вагомий внесок у розвиток шкільної освіти зробив Костянтин Ушинський (1824-1871) – основоположник наукової педагогіки, автор праць із теорії навчання й виховання. Глибоке педагогічне зацікавлення розбудовою народної школи, що традиційно базується на родинному вихованні, засвідчує його стаття «Про народність у громадському вихованні» (1857).

У педагогічній праці «Людина як предмет виховання» (1868) вчений всебічно обґрунтував роль педагогічної науки й цілеспрямованого виховання, що сприяє розвитку фізичних, розумових і моральних можливостей учня. Педагог переконливо довів важливість врахування принципу народності в навчанні й вихованні, значення рідної мови, практичного досвіду дитини. К. Ушинський обстоював значимість активності й розумового розвитку дитини в навчанні, підкреслюючи, що «розум – не що інше, як добре організована система знань [7, с. 37]». На його думку, навчання повинно бути систематичним, послідовним і посильним.

Цитата, с. 31. У контексті осмислення тенденцій розвитку освіти й педагогічної думки в Україні початку ХХ ст. знаковою була доба Української Народної Республіки (1917-1920 рр.), в період якої спостерігався державний інтерес до проблем організації шкільної освіти, відкриття гімназій та вищих шкіл, підручникотворення [4, с. 224-230, с. 234-238]. Вагомим здобутком нової української освіти був її розвиток на засадах народності, гуманізму і патріотизму. Особливо помітною була тенденція до демократизації та співпраці школи із широкими колами громадськості щодо питання виховання підростаючого покоління. Викладання у навчальних закладах активно набувало національного характеру, зокрема започатковувалося вивчення таких предметів як українська мова і література, українознавство, історія та географія України, розроблялися навчальні програми і підручники, створювалися бібліотеки української літератури. Розробляючи концепцію національної освіти й виховання, видатні діячі української культури і освіти Михайло Грушевський (18661934), Іван Стешенко (1873-1918), Іван Огієнко (18821972), Софія Русова (1856-1940) вбачали перспективу розвитку народної школи та духовного відродження народу шляхом реалізації ідей демократизації, гуманізації, пріоритетності загальнолюдських та національних цінностей.

Література

1. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – M.: Педагогика, 1988. – 640 с.

2. Антощак M.M. Громадська та освітньо-наукова діяльність Mикoли Олександровича Корфа: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / M.M. Антощак; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.

3. Mазуркeвич О.Р. Визначні українські педагоги – народні просвітителі / О.Р. Mазуркeвич. – К.: Тов-во «Знання», 1963. – 80 с.

4. Meдвiдь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: навч. посіб. / Л.А. Meдвiдь. – Київ: Вікар, 2003. – ЗЗб с.

б. Провідники духовності в Україні: Довідник / За ред. І.Ф. Кураса. – К.: Вища школа, 2003. – 783 с.

6. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн.: навч. посіб. / За ред. О.В. Сухомлинської. – Кн. 1. – К.: Либідь, 200б. – 624 с.

7. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии / К.Д. Ушинский // Собр. соч. в 11 т. – Т. 1. – M., Л.: Изд. АПН РСФСР, 19б0. – 77б с.

Literatura

1. Antologiya pedagogicheskoj mysli Ukrainskoj SSR / Sost. N.P. Kalenichenko. – m.: Pedagogika, 1988. – 640 s.

2. Antoshhak M.M. Gromadska ta osvitno-naukova diyalnist Mikoli Oleksandrovicha Korfa: avtoref. dis. ... kand. ist. nauk : 07.00.01 / M.M. Antoshhak; Zaporiz. nac. un-t. – Zaporizhzhya, 2010. – 20 s.

3. Mazurkevich O.R. Viznachni ukramski pedagogi – narodni prosvititeli / O.R. Mazurkevich. – K.: Tov-vo «Znannya», 1963. – 80 s.

4. Medvid L.A. Istoriya nacionahra osviti і pedagogichmn dumki v ukrami: navch. posib. / L.A. Medvid. – Kyiv: Vikar, 2003. – ЗЗб s.

б. Providniki duxovnosti v Ukraini: Dovidnik / Za red. I.F. Kurasa. – K.: Vyshha Shkola, 2003. – 783 s.

6. Ukrainska pedagogika v personaliyax: U 2 kn.: navch. posib. / Za red. O.V. Sukhomlynskoi. – Kn. 1. – K.: Lybid, 200б. – 624 s.

7. Ushinskij K.D. Chelovek kak predmet vospitaniya. Opyt pedagogicheskoj antropologii / K.D. Ushinskij // Sobr. soch. v 11 t. – T. 1. – M., L.: Izd. APN RSFSR, 19б0. – 77б s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 735 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS