Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 07.30.34
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

В. Братко. Художнє відображення дійсності в козацьких і чумацьких піснях (7-й клас)
2014-Грд-16, 08.51.04

В. Братко. Художнє відображення дійсності в козацьких і чумацьких піснях (7-й клас) …32–36.

Для покликання: Братко В. Художнє відображення дійсності в козацьких і чумацьких піснях (7-й клас) [Текст] / В. Братко // Українська мова і література в школі. – 2014. – №7(117). – 64 с. – С. 32–36.

У статті розглядаються жанрові особливості й поетика суспільно-побутових пісень на уроках української літератури в 7-х класах загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням культурологічного контексту та шляхи аналізу козацьких і чумацьких пісень як особливого типу художнього мислення й усної культури українського народу. Залучення творів образотворчого мистецтва, музичних творів сприятиме глибшому засвоєнню багатства художнього світу народної поезії.

Ключові слова: суспільно-побутові пісні, історія українського народу, образотворче мистецтво, музичні твори, козацькі й чумацькі пісні, народні співці, художнє відображення.

В статье рассматриваются жанровые особенности и поэтика социально-бытовых песен на уроках украинской литературы в 7-х классах общеобразовательных школ в культурологическом контексте и пути анализа казацких и чумацких песен как особенного типа художественного мышления и устной культуры украинского народа. Приобщение произведений изобразительного искусства, музыкальных произведений способствуют глубокому усвоению богатства художественного мира народной песни.

Ключевые слова: социально-бытовые песни, история украинского народа, изобразительное искусство, музыкальные произведения, казацкие и чумацкие песни, народные исполнители, художественное отражение.

The article examines the genre features and poetics of social and household songs on the lessons of Ukrainian literature in the 7th grades of secondary schools taking into account the cultural context and ways for analyses of Cossack and Chumak songs as a special type of artistic thinking and oral culture of the Ukrainian people. Involvement of fine art, music compositions will contribute to a deeper assimilation for rich artistic world of folk poetry.

Keywords: social and household songs, history of Ukrainian people, art, music compositions, Cossack and Chumak songs, folk singers, artistic display.

Цитата, с. 32. Суспільно-побутові пісні, особливий тип художнього мислення й усної культури українського народу, виникали в різний час і відображали події своєї епохи. Вони становлять значну тематичну групу української народної лірики. Суспільно-побутові пісні неоднорідні за основними жанровими ознаками (тематикою, функціями, формою, способом поетичного викладу). Їх єднають передусім провідні мотиви й настрої народу, викликані певними явищами суспільного життя.

Першою спробою жанрової класифікації соціально-побутових пісень є праця Ф. Колесси «Українська усна словесність» (1938). У ній дослідник виокремив специфічний жанровий різновид станової пісні, до якої увійшли чумацькі, солдатські, рекрутські, бурлацькі, наймитівські та ремісницькі пісні. За тематичними й жанровими ознаками соціально-побутові пісні утворюють певні цикли, кожен з яких має специфічні особливості.

В українську фольклористику поняття «історична пісня» увів М. Гоголь. У статті «Про малоросійські пісні» (1833) письменник указував на визначальну рису цього жанру: «вони не відриваються ні на мить від життя і... завжди відповідають тодішньому стану почуттів».

Історик і письменник М. Костомаров значну частину свого наукового доробку також присвятив дослідженню української народної поезії. Серед відомих його праць – «Об историческом значении русской народной поэзии», «Слов’янська міфологія» та ін. У 1854 р. був надрукований великий збірник «Народные южные песни», до якого ввійшли матеріали, зібрані А. Метлинським, Марком Вовчком, С. Носом, П. Кулішем.

Цитата, с. 33. Козацьким пісням притаманні висока емоційність і художність. Пісенні твори цього жанру поєднують реалістичну конкретність з метафорично-символічною образністю. У них здебільшого романтизується побут, який підкреслюється картинами пейзажу: широкий степ, зелена діброва та ін.

Персоніфікація природних сил надає козацьким пісням певної казковості (козак розмовляє з конем, вітром або зозулею). Крім головного ліричного героя пісень – козака, у них фігурують архетипні образи коня (говорить людською мовою, плаче над убитим козаком, просить прокинутися), сивої зозулі (розповідає козакові, що діється вдома, передає від нього звістку рідним), ворона або сокола. Козацькі пісні багаті на метафори, епітети, порівняння, риторичні фігури. Так, битва порівнюється з бенкетом (почати битву – наварити меду або пива), поле бою замальовується у вигляді зораної ріллі, засіяної кулями, смерть козака – вінчання з могилою.

Література

1. Герої України у казках та легендах: Для молодшого та середнього шкільного віку. – Львів: Аверс, 2006. – 360 с.

2. Данилевський Г.П. Чумаки: Худож.-док. нарис. – К.: Веселка, 1992. – 110 с.: іл.

3. Довженко О. Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник. – К.: Веселка, 1995. – 574 с.

4. Коцюбинський М. Вибрані твори / Михайло Коцюбинський. – К.: Дніпро, 1974. – 510 с.

5. Крип’якевич І. Пригоди малих козаків: Іст.-пригод. повісті й оповідання. – К.: Веселка, 2004. – 255 с.

6. Рильський М.Т. Поема «Чумаки» / Вибрані твори: у 2 т. (Бібліотека Української літературної енциклопедії: вершини письменства) // Редкол.: Павличко Д. (голова), Зяблюк М.П. (заст. голови) та ін. – К.: Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2005. – Т. 1: Вірші. Поеми. Вступна ст. Панченка В.Є.; укладачі Колесник В.Л., Панченко В.Є., Слободяник А.Я. – 608 с.

7. Шевченко Т.Г. Не спалося, а ніч як море / Кобзар. Вперше зі щоденником автора // Т.Г. Шевченко; упоряд. та комент. С.А. Гальченка. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. – 960 с.

8. Чумацькі пісні / Упоряд.: О.І. Дей, А.Ю. Ясенчук, А.І. Іваницький (мелодії). – К.: Наукова думка, 1976. – 541 с.

Literatura

1. Heroi Ukrainy u kazkakh ta lehendakh: Dlia molodshoho ta serednoho shkilnoho viku. – Lviv: Avers, 2006. – 360 s.

2. Danylevskyi H.P. Chumaky: Khudozh.-dok. narys. – K.: Veselka, 1992. – 110 s.: il.

3. Dovzhenko O. Zacharovana Desna. Ukraina v ohni. Shchodennyk. – K.: Veselka, 1995. – 574 s.

4. Kotsiubynskyi M. Vybrani tvory / Mykhailo Kotsiubynskyi. – K.: Dnipro, 1974. – 510 s.

5. Kryp’iakevych I. Pryhody malykh kozakiv: Ist.-pryhod. povisti i opovidannia. – K.: Veselka, 2004. – 255 s.

6. Rylskyi M.T. Poema «Chumaky» / Vybrani tvory: u 2 t. (Biblioteka Ukrainskoi Literaturnoi Entsyklopedii: ver-shyny pysmenstva) // Redkol.: Pavlychko D. (holova), Ziabliuk M.P. (zast. holovy) ta in. – K.: Vyd-vo «Ukr. entsyklo-pediia» im. M.P. Bazhana, 2005. – T.1: Virshi. Poemy. Vstupna st. Panchenka V.Ie.; ukladachi Kolesnyk V.L., Panchenko V.Ie., Slobodianyk A.Ia. – 608 s.

7. Shevchenko T.H. Ne spalosia, a nich yak more / Kobzar. Vpershe zi shchodennykom avtora // T.H. Shevchenko; uporiad. ta koment. S.A. Halchenka. – Kharkiv: Knyzhkovyi klub «Klub Simeinoho Dozvillia», 2014. – 960 s.

8. Chumatski pisni / Uporiad.: O.I. Dei, A.Iu. Yasenchuk, A.I. Ivanytskyi (melodii). – K.: Naukova dumka, 1976. – 541 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 818 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS