Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 15.45.57
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

В. Новосьолова. Особливості роботи з формування лексичної компетентності учнів основної школи на уроках української мови
2014-Грд-16, 09.01.25

В. Новосьолова. Особливості роботи з формування лексичної компетентності учнів основної школи на уроках української мови …12–19.

Для покликання: Новосьолова В. Особливості роботи з формування лексичної компетентності учнів основної школи на уроках української мови [Текст] / В. Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2014. – №7(117). – 64 с. – С. 12–19.

У статті розглядаються особливості роботи з формування лексичної компетентності учнів основної школи на уроках української мови. Зокрема, зосереджено увагу вчителя на доцільності аналізу й моделювання мовленнєвих ситуацій, роботі над лексичним значенням слова, способах його тлумачення в процесі збагачення й активізації нових і малознайомих слів у мовленні школярів на уроках вивчення лексикології, уроків зв’язного мовлення в 5 класі.

Ключові слова: компетентнісний підхід, лексична компетентність як складник комунікативної компетентності, ситуація мовлення, лексичне значення слова.

В статье рассматриваются особенности работы по формированию лексической компетентности учащихся основной школы на уроках украинского языка. В частности, сосредоточено внимание учителя на целесообразности анализа и моделирования речевых ситуаций, работе над лексическим значением слова, способах его толкования в процессе обогащения и активизации новых и малознакомых слов в речи школьников на уроках изучения лексикологии, связной речи в 5 классе.

Ключевые слова: компетентностный подход, лексическая компетентность как составляющая коммуникативной компетентности, ситуация речи, лексическое значение слова.

The article discusses the features work on the formation of lexical competence of primary school students in the classroom of the Ukrainian language. In particular, attention is focused teacher appropriateness of the analysis and modeling of speech situations, work on the lexical meaning of the word, its modes of interpretation in the process of enriching and enhancing new and unfamiliar words in the speech of students in the classroom study of lexicology, coherent speech lessons in 5th grade.

Keywords: competence-based approach, the lexical competence as a component of communicative competence, the situation of speech, lexical meaning of the word.

Цитата, с. 12. Формування лексичної компетентності на уроках української мови учнів основної школи передбачає становлення компетентної мовної особистості школяра. Лексична компетентність полягає в оволодінні лексичними засобами мови й умінні користуватися ними. Вона передусім передбачає багатий словниковий запас; правильне вживання слова відповідно до поняття, що це слово виражає; ураховує можливості лексичної сполучуваності слів. Вибір і використання лексичних елементів залежить від сфери й ситуації, у яких відбувається комунікативний процес.

Сучасні підходи до навчання зумовлюють перегляд існуючої системи знань, спрямованих на формування лексичної компетентності учня. З огляду на врахування законів існування й функціонування слова в мовній свідомості людини й в комунікативному просторі, особливостей лексичної норми, учень повинен знати її й уміти виражати свої думки.

Цитата, с. 13. Основним напрямом активізації лексичних одиниць у мовленні учнів повинна стати робота з текстом, тому що множинність асоціацій, які дають змогу в необхідний момент відтворити слово в пам’яті, складається на основі включення слів у тексти, що використовуються в різноманітних ситуаціях спілкування.

Необхідність моделювання таких ситуацій у роботі над активізацією нових слів у мовленні учнів підтверджується й дослідженнями психологів, які вивчають процес засвоєння школярами нових слів у тексті. Результати їх засвідчують, що «уживання засвоєних слів активізується тоді, коли виникає потреба саме в цих словах [5, с. 63]», а така потреба може виникнути лише у відповідній комунікативній ситуації.

У разі, якщо слова не вводяться в мовлення повторно, не «прокручуються» у пам’яті системно, вони зникають, не залишаючи помітних слідів. «Тільки така організація навчального процесу, коли матеріал для запам’ятовування подається в різних контекстах і на різних рівнях опрацювання, може забезпечити міцне закріплення й швидке видобування їх із довготривалої пам’яті [4, с. 174]».

Водночас із семантизацією слова передбачається робота із запобігання помилкам. Для цього учневі потрібно оволодіти «методом конструювання», який передбачає такі вміння: 1) «контролювати» добір слів, тобто використовувати слово у властивому значенні; 2) розкривати лексичну сполучуваність і сферу стилістичного використання слова; 3) знаходити лексичну (мовленнєву) помилку й усувати її; 4) уживати семантизоване слово у власному мовленні, тому що «лексика поповнюється під час побудови зв’язного тексту [2, с. 48]».

Закріплення семантизованого слова в довготривалій пам’яті учня залежить від скорочення проміжку часу між моментом тлумачення слова й його актуалізацією, у процесі якої учні оволодівають лексико-нормативними, лексико-стилістичними й комунікативними вміннями, добираючи точне слово під час створення власного висловлювання.

Що більшою кількістю аналізаторів сприймається слово, то міцніше воно запам’ятовується учнями. Тому кожне слово потрібно провести через свідомість школяра декілька разів і в різних контекстах, щоб у засвоєнні слова активну участь брали і зір, і слух, і рука, і пам’ять, і, звичайно, свідомість.

Література

1. Баранов М.Т. Приемы обогащения словаря учащихся / М.Т. Баранов // Известия АПН РСФСР. – М. : 1962. – Вып. 124. – 131 с.

2. Жинкин Н.И. Исследования внутренней речи / Николай Иванович Жинкин // Известия АПН РСФСР. – 1960. – Вып. 113. – С. 113-118.

3. Ипполитова Н.А. Языковой анализ текста при подготовке учащихся к написанию изложений по текстам публицистического характера / Наталья Александровна Ипполитова // Методика развития речи учащихся на функционально-стилистической основе. – Куйбышев, 1981. – С. 42-53.

4. Сабуров А.С. Психология: Курс лекций / Анатолий Степанович Сабуров. – К. : Лекс, 1996. – 208 с.

5. Синица И.Е. Усвоение школьниками новых слов в тексте / Иван Емельянович Синица // Вопросы психологии. – 1955. – №4. – С. 56-67.

Literatura

1. Baranov M.T. Pryemyi obohashchenyia slovaria uchashchykhsia / M.T. Baranov // Yzvestyia APN RSFSR. – M., 1962. – Vyip. 124. – 131 s.

2. Zhynkyn N.Y. Yssledovanyia vnutrennei rechy / Nykolai Yvanovych Zhynkyn // Yzvestyia APN RSFSR. – 1960. – Vyip. 113. – S. 113-118.

3. Yppolytova N.A. Yazyikovoi analyz teksta pry podhotovke uchashchykhsia k napysanyiu yzlozhenyi po tekstam publytsystycheskoho kharaktera / Natalia Aleksandrovna Yppolytova // Metodyka razvytyia rechy uchashchykhsia na funktsyonalno-stylystycheskoi osnove. – Kuibyishev, 1981. – S. 42-53.

4. Saburov A.S. Psykholohyia: Kurs lektsyi / Anatolyi Stepanovych Saburov. – K. : Leks, 1996. – 208 s.

5. Synytsa Y.E. Usvoenye shkolnykamy novyikh slov v tekste / Y.E. Synytsa // Voprosyi psykholohyy. – 1955. –

№ 4. – S. 56-67.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 927 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS