Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 07.05.17
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

В. Новосьолова. Особливості уроків вивчення лексикології у 5 класі на компетентнісній основі
2015-Січ-20, 09.47.45

В. Новосьолова. Особливості уроків вивчення лексикології у 5 класі на компетентнісній основі ... 31–36.

Для покликання: Новосьолова В. Особливості уроків вивчення лексикології у 5 класі на компетентнісній основі ... 31–36.

 

У статті розглядаються особливості уроків і ос­новні аспекти роботи з вивчення лексикології в умо­вах компетентнісного навчання й обґрунтовується їх ефективність. Наводяться теоретичні положен­ня, якими повинен керуватися вчитель у процесі ви­вчення розділу «Лексикології» на уроках української мови на комунікативній основі. Особлива увага звер­тається на роботі над збагаченням і розширенням словникового запасу учнів новими словами. Для ілюст­рації теоретичних положень уміщено орієнтовні конспекти, фрагменти уроків, приклади завдань і вправ, зразки індивідуальних карток.

Ключові слова: компетентнісний підхід, лексична компетентність, уроки вивчення лексикології, збага­чення словникового запасу, українська мова, учні 5 класу.

 

В статье рассматриваются особенности уроков и основные аспекты работы по изучению лексиколо­гии и обосновывается их эффективность. Приводят­ся теоретические положения, которыми должен ру­ководствоваться учитель в процессе изучения разде­ла «Лексикология» на уроках украинского языка на коммуникативной основе. Особое внимание обраща­ется на работе над обогащением и расширением сло­варного запаса учащихся новыми словами. Для иллюс­трации теоретических положений помещены ориен­тировочные конспекты, фрагменты уроков, примеры заданий и упражнений, образцы индивидуальных кар­точек, классификацию лексических ошибок.

Ключевые слова: компетентностный подход, лек­сическая компетентность, уроки изучения лексико­логии, обогащение словарного запаса.

 

In the article the features lessons and key aspects of the study of lexicology and justified their effectiveness. We present theoretical principles which should guide the tea­cher in the process of studying the section «lexicology» at the Ukrainian lessons on communicative basis. Particular attention is paid to work on enrichment and extension of vocabulary students new words. To illustrate the theoreti­cal positions Pomeschen rough notes, fragments of les­sons, examples of problems and exercises, examples of in­dividual cards, the classification of lexical errors.

Keywords: competence approach, lexical competence, lexicology study lessons, vocabulary enrichment.

 

Цитата, с. 31. Урок є основною органі­заційною формою вивчення лексикології укра­їнської мови. Стратегія сучасного уроку ви­вчення лексикології виходить за межі транслювання знань. Головне завдання уроку – сприяти розвиткові здатності кожного учня за допомогою лексичних за­собів усвідомлювати себе, власне життя в набутті життєвого досвіду.

Компетентнісний, комунікативно-діяльнісний під­ходи вимагають від сучасного уроку ефективної дина­міки й чіткої організації етапів навчальної діяльності учнів. Кожен із етапів уроку формує або розвиває від­повідні до дидактичної мети кожного структурного компонента вміння й навички. Мета учителя й мета учня на уроці не збігаються: учитель організовує, спрямовує й керує процесом вивчення лексикології української мови, забезпечує засвоєння запропонова­ного на уроці навчального матеріалу, учень має на меті здобувати знання й виробляти відповідні вміння й на­вички, збагачувати власний словниковий запас нови­ми лексемами. Компетентнісний підхід вимагає від учителя вміння організувати урок таким чином, щоб учень міг навчатися усвідомлено. Це передбачає са­мостійну постановку мети учнем протягом кожного етапу. Нема мети – нема мотиву до дії, відсутність мотивації спричиняє неусвідомлений підхід до інфор­мації, а отже, і відсутність розуміння, що її необхідно трансформувати в знання й уміння її використовува­ти в життєво необхідних ситуаціях.

Учитель повинен донести до усвідомлення п’яти­класниками, що лексична компетентність полягає в оволодінні лексичними засобами мови й умінні корис­туватися ними. Вона передусім передбачає багатий словниковий запас; правильне вживання слова відпо­відно до поняття, що це слово виражає; ураховує можливості лексичної сполучуваності слів. Вибір і викори­стання лексичних елементів залежить від сфери й ситуації, у яких відбувається комунікативний процес.

Лексична компетентність як складник комуніка­тивної, передбачає передусім знання учнями лінгвіс­тичних основ лексикології. Успішність формування лексичної компетентності залежить від рівня сформованості лексичних навичок, обсягу здобутих і засво­єних знань про багатогранність лексичних відношень у мовленні й динамічної взаємодії між словами, що до­поможе учням виробленню вмінь аналізу тексту, по­глибленню його розуміння.

У процесі вивчення лексикології в 5 класі учень пе­редовсім одержує:

а) уявлення про основну мовну одиницю – слово – з боку його лексичного значення; лексичну систему української мови (взаємозв’язки й відношення, у яких перебувають лексеми української мови);

б) формує основні лексичні поняття, уміння визначати їх значення й функції в тексті, уміння користуватися різними видами словників;

в) виробляє навички використовувати вивчені поняття в мовленнєвій практиці, розширювати власний індивідуальний словник.

Отже, у процесі вивчення розділу «Лексикологія», активізації, збагаченні й розширенні словникового за­пасу учень здобуває теоретичні знання про лексичні засоби мови, їх виражальні можливості, вчиться виби­рати лексичні елементи й користуватися ними залеж­но від сфери й ситуації, у яких відбувається комуніка­тивний процес. Ця сукупність знань, що сприяє фор­муванню життєво важливих умінь і навичок, багатий словниковий запас інтегруються в комунікативну компетентність.

Показниками рівня сформованості комунікативної компетентності учнів є чотири фактори: мотивацій­ний (зміни в мотивах, потребах, інтересах, установ­ках); когнітивний (зміни в якості знань); поведінковий (зміни в поведінці, стосунках); оцінно-рефлексивний (зміни в оцінці, самоаналізі, аргументації).

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1242 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS