Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 16.09.13
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

В. Омельчук. Нормативність у структурі сучасного наукового тексту педагогічного спрямування
2015-Бер-18, 22.23.56

В. Омельчук. Нормативність у структурі сучасного наукового тексту педагогічного спрямування …49–61.

Для покликання: Омельчук В. Нормативність у структурі сучасного наукового тексту педагогічного спрямування [Текст] В. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2015. – №1. – 64 с. – С. 49–61.

 

У статті проаналізовано типові порушення граматичних, орфографічних, лексико-семантичних норм, зафіксованих у дисертаціях та авторефератах на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора педагогічних наук. Запропоновано рекомендації щодо унормування українського терміновжи-вання, словотворення, написання й граматичної кваліфікації загальнонаукової й вузькоспеціальної термінології в царині педагогіки.

Ключові слова: наукове дослідження, культура наукового мовлення, мовна норма.

 

В статье проанализированы типичные нарушения грамматических, орфографических, лексико-се-мантических норм, зафиксированных в диссертаци ях и авторефератах на соискание ученых степеней кандидата и доктора педагогических наук. Предложены рекомендации по нормированию украинской терминосистемы, словообразования, написания и грамматической квалификации общенаучной и узкоспециальной терминологии в области педагогики.

Ключевые слова: научное исследование, культура научной речи, языковая норма.

 

Typical violations of grammatical, orthographic, lexico-semantic norms fixed in dissertations and abstracts of thesis on the receipt of scientific degrees of candidate and doctor of pedagogical sciences are analysed in the given article. Recommendations to setting of the Ukrainian term using system norms, word-formation, writing and grammatical qualification of scientific and strictly specialized terminology in the area of pedagogics are offered by the author.

Keywords: scientific research, culture of scientific speech, linguistic norm.

 

Цитата, с. 49. Однією із актуальних проблем, з якою стикаються здобувачі наукових ступенів у процесі висвітлення власних результатів теоретичних й експериментальних досліджень у дисертаціях та авторефератах, є недотримання літературних норм на всіх мовних рівнях. Фактичний матеріал засвідчує досить низький рівень володіння мовцями культурою писемного монологічного мовлення. Зокрема, оформлюючи науковий текст, автори переважно стикаються з труднощами в доборі відповідної граматичної форми, у творенні, написанні й доречному використанні термінологічної лексики тощо. Це пов'язано передовсім із недостатнім знанням норм і традицій літературної мови, особливостей її словникового складу й граматичного ладу.

Цитата, с. 50. Культура наукового мовлення відбиває рівень опанування норм письмової української літературної мови, свідоме й доречне використання засобів мови залежно від мети й обставин спілкування. З низькою культурою української наукової мови пов'язане порушення норм слововживання, сполучуваності слів, їхнього написання, граматичних правил тощо. Здобувачі наукових ступенів, які дотримуються сучасних літературних норм, досягають досконалості в письмовій формі мовлення, що сприяє найточнішому, найповнішому вияву висловлюваної думки й передає гармонійне поєднання змісту і форми наукового дослідження.

 

Література

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Кер. вид. проекту П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак ; Ін-т української мови НАН України, Ін-т мовознавства НАН України, Всеукраїнське тов-во «Просвіта» імені Т. Шевченка. – К. : Дніпро, 2009. – 1332 с.

2. Винницький В. М. Український правопис: неточності у трактуванні мовознавчих понять / Василь Михайлович Винницький. – Львів : [б.в.], 2012. – 54 с.

3. Вихованець І. Розмовляймо українською : мовознавчі етюди / Іван Вихованець. – К. : Унів. вид-во Пульсари, 2012. – 160 с.

4. Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень / Сергій Іванович Головащук. – К. : Наук. думка, 2001. – 640 с. – (Серія «Словники України»).

5. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / Сергій Іванович Голова-щук. – К. : Наук. думка, 2004. – 448 с. – (Серія «Словники України»).

6. Городенська Г. Українське слово у вимірах сьогодення / Катерина Городенська ; Ін-т укр. мови НАН України. – К. : КММ, 2014. – 124 с.

7. Енциклопедія освіти / [гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

8. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики / Святослав Караванський. – К. : ВЦ «Академія», 1998. – 712 с.

9.      Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / Олена Курило. – К. : Вид-во Соломії Павлич-ко «Основи», 2008. – 304 с.

10.Лаврінець О. Пасивні конструкції з дієсловами на –ся в сучасній науковій мові: синонімія та паралелізм функціонування / Олена Лаврінець // Українська мова. – 2014. – №1. – С. 61-75.

11.Лозова Н. Є. Дзвона чи дзвону? або -а(-я) чи -у(-ю) в родовому відмінку : словник-довідник / Н. Є. Лозова, Б. Фридрак. – К. : Наук. думка, 2007. – 168 с.

12.Мацько Л. І. Українська наукова мова (теорія і практика) : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Г. О. Денискіна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 272 с.

13.Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради : навч. посіб. / О. Пономарів. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2001. – 240 с.

14.Ріпей М. Редакторська правка науково-технічного тексту / Марія Ріпей // Українська мова. – 2014. – № 2. – С. 61-67.

15.Селігей П. Типи багатослів'я в наукових текстах / Пилип Селігей // Українська мова. – 2014. – № 4. – 22-44.

16.Синявський О. Норми української літературної мови / Олекса Синявський. – Львів : Укр. вид-во, 1941. – 364 с.

17.Словник іншомовних слів / [Уклад. Л. О. Пустовіт та ін.]. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.

18.Словник синонімів української мови : в 2 т. / [А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін.] – Т. 2. – К. : Наук. думка, 2006. – 960 с. – (Серія «Словники України»).

19.Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2010. – 288 с.

  1. Фаріон І. Д. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей : монографія / Ірина Дмитрівна Фаріон. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 332 с.

 

Literature

9.   Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi' ukrai'ns'koi' movy / Ker. vyd. proektu P. M. Movchan, V. V. Nimchuk, V. J. Klichak ; In-t ukrai'ns'koi' movy NAN Ukrai'ny, In-t movoznavstva NAN Ukrai'ny, Vseukrai'ns'ke tov-vo «Prosvita» imeni T. Shevchenka. – K. : Dnipro, 2009. – 1332 s.

10.Vynnyc'kyj V. M. Ukrai'ns'kyj pravopys: netochnosti u traktuvanni movoznavchyh ponjat' / Vasyl' Myhajlovych Vynnyc'kyj. – L'viv : [b.v.], 2012. – 54 s.

11.Vyhovanec' I. Rozmovljajmo ukrai'ns'koju : movoznavchi etjudy / Ivan Vyhovanec'. – K. : Univ. vyd-vo Pul'sary, 2012. – 160 s.

12.Golovashhuk S. I. Rosijs'ko-ukrai'ns'kyj slovnyk stalyh slovospoluchen' / Sergij Ivanovych Golovashhuk. – K. : Nauk. dumka, 2001. – 640 s. – (Serija «Slovnyky Ukrai'ny»).

13.Golovashhuk S. I. Slovnyk-dovidnyk z ukrai'ns'kogo literaturnogo slovovzhyvannja / Sergij Ivanovych Golovashhuk. – K. : Nauk. dumka, 2004. – 448 s. – (Serija «Slovnyky Ukrai'ny»).

14.Gorodens'ka G. Ukrai'ns'ke slovo u vymirah s'ogodennja / Kateryna Gorodens'ka ; In-t ukr. movy NAN Ukrai'ny. – K. : KMM, 2014. – 124 s.

15.Encyklopedija osvity / [gol. red. V. G. Kremen']. – K. : Jurinkom Inter, 2008. – 1040 s.

16.Karavans'kyj S. Rosijs'ko-ukrai'ns'kyj slovnyk skladnoi' leksyky / Svjatoslav Karavans'kyj. – K. : VC
«Akademija», 1998. – 712 s.

17.Kurylo O. Uvagy do suchasnoi' ukrai'ns'koi' literaturnoi' movy / Olena Kurylo. – K. : Vyd-vo Solomii' Pavlychko
«Osnovy», 2008. – 304 s.

18.Lavrinec' O. Pasyvni konstrukcii' z dijeslovamy na -sja v suchasnij naukovij movi: synonimija ta paralelizm funkcionuvannja / Olena Lavrinec' // Ukrai'ns'ka mova. – 2014. – № 1. – S. 61-75.

19.Lozova N. Je. Dzvona chy dzvonu? abo -a(-ja) chy -u(-ju) v rodovomu vidminku : slovnyk-dovidnyk / N. Je. Lozova, V. B. Frydrak. – K. : Nauk. dumka, 2007. – 168 s.

20.Mac'ko L. I. Ukrai'ns'ka naukova mova (teorija i praktyka) : navch. posib. / L. I. Mac'ko, G. O. Denyskina. – Ternopil' : Pidruchnyky i posibnyky, 2011. – 272 s.

21.Ponomariv O. Kul'tura slova: Movnostylistychni porady : navch. posib. / O. Ponomariv. – 2-ge vyd., ster. – K. : Lybid', 2001. – 240 s.

22.Ripej M. Redaktors'ka pravka naukovo-tehnichnogo tekstu / Marija Ripej // Ukrai'ns'ka mova. – 2014. – № 2. – S. 61-67.

23.Seligej P. Typy bagatosliv'ja v naukovyh tekstah / Pylyp Seligej // Ukrai'ns'ka mova. – 2014. – № 4. – S. 2244.

24.Synjavs'kyj O. Normy ukrai'ns'koi' literaturnoi' movy / Oleksa Synjavs'kyj. – L'viv : Ukr. vyd-vo, 1941. – 364 s.

25.Slovnyk inshomovnyh sliv / [Uklad. L.O. Pustovit ta in.]. – K. : Dovira, 2000. – 1018 s.

26.Slovnyk synonimiv ukrai'ns'koi' movy : v 2 t. / [A. A. Burjachok, G. M. Gnatjuk, S. I. Golovashhuk ta in.] – T. 2.

  1. K. : Nauk. dumka, 2006. – 960 s. – (Serija «Slovnyky Ukrai'ny»).

28.Ukrai'ns'kyj pravopys / In-t movoznavstva im. O. O. Potebni NAN Ukrai'ny, In-t ukr. movy NAN Ukrai'ny. – K. : Nauk. dumka, 2010. – 288 s.

29.Farion I. D. Movna norma: znyshhennja, poshuk, vidnova (kul'tura movlennja publichnyh ljudej : monografija / Iryna Dmytrivna Farion. – 3-tje vyd., dop. – Ivano-Frankivs'k : Misto NV, 2013. – 332 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1003 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS