Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 07.27.52
Didactics.ua | RSS
 
Головна СтаттіРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Васьківська Галина Олексіївна [11]
Статті
Барановська Олена Володимирівна [3]
Статті
Бондар Світлана Пилипівна [3]
Статті
Захарчук Наталія Василівна [3]
Статті.
Кизенко Василь Іванович [1]
Статті
Липова Людмила Андріївна [5]
Статті
Трубачева Світлана Едуардівна [3]
Статті
Косянчук Сергій Володимирович [0]
Статті
Осадчук Раїса Іванівна [2]
Статті
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Статті » НАШІ СТАТТІ » Васьківська Галина Олексіївна

Васьківська Г. О. Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи засобами змісту сучасного підручника

Для посилання:

Васьківська Г. О. Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи засобами змісту сучасного підручника [Текст] / Г. О. Васьківська, С. В. Косянчук // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В. М. Мадзігон; наук. ред. О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2011. – Вип. 11. – 800 с. – С. 107–120.

 

 

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ЗМІСТУ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА

 

Г. О. Васьківська, канд. пед. наук,

С. В. Косянчук,

Інститут педагогіки НАПН України

 

Постановка проблеми. Нинішній етап розвитку української держави визначається трансформаційними процесами, пошуком безболісного шляху зміни цінностей і ціннісних орієнтацій. Духовне відродження народу України вимагає особливої уваги до світу цінностей молоді як майбутнього країни, запоруки суспільного прогресу.

Ціннісні орієнтації слугують своєрідним критерієм, фільтром у визначенні ставлення людини до матеріальних і духовних цінностей, системи установок, відстоювання принципів і переконань. Наразі постає нагальна необхідність формування нових ціннісних орієнтацій, нових ціннісних ідеалів, ціннісного світогляду людини, яка житиме і працюватиме у ХХІ столітті в Україні – незалежній європейській державі. Безумовно, ціннісні орієнтації поєднуватимуть творчість, оригінальні ідеї з народними традиціями і культурою.

«Сучасний зміст виховання в Україні складає науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, самої себе, праці, природи, мистецтва. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власні ставлення. Цей процес передбачає поєднання інтересів: особистості – вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; суспільства – саморозвиток особистості має здійснюватися на моральній основі; держави, нації – діти мають зростати національно свідомими громадянами, патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у таких якостях, як патріотизм, національна самосвідомість, правосвідомість, політична культура та культура міжетнічних стосунків [23]».Оскільки потреба у самовизначенні має ціннісно-смислову природу, то «активне визначення своєї позиції щодо суспільно виробленої системи цінностей, визначення на цій основі сенсу свого власного існування» характеризуються «спрямованістю у майбутнє [21, 42–43]. Підтвердженням цьому слугують емпіричні дані, здобуті нами під час констатувальних зрізів. 86,2% опитаних старшокласників серед визначених нами 14-ти найактуальніших проблем особистісного характеру на перше місце висувають проблему вибору майбутньої професії. Проблема вибору мети в житті дещо поступилася. На неї вказали 80,9%. На третьому місці – проблеми, пов’язані із самопочуттям і здоров’ям (77,9%) [11, 13].

Здобуті дані ми аналізуватимемо й інтерпретуватимемо у наступних наших публікаціях. Насамкінець хочемо ще раз звернути увагу на нагальну потребу добирати зміст підручників з урахуванням важливості формувати загальні моральні норми. Зі свого боку, ми розробили інструментарій, що допоможе нам краще зрозуміти проблеми і потреби, досягнення і суперечності безпосередніх учасників навчально-виховного процесу.

 

Література

1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: Основы педагогики творчества [Текст] / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во КГУ, 1988. – 120 с.

2. Антоненко Тетяна. Ціннісно-смислові настанови особистості: теоретичний аспект/ Тетяна Антоненко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 1. – C. 37–43. – Бібліогр.: 10 назв.

3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание [Текст] / Р. Бернс. – М. : Прогресс, 1986. – 449 с.

4. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте: Психологическое исследование [Текст] / Л. И. Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 468 с.

5. Васьківська Г. О. Особливості формування системи знань про людину у змісті підручника нового покоління [Текст] / Г. О. Васьківська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць ; [за наук. ред. В. М. Мадзігона]. – К. : Ін-т пед. НАПН України ; Х. : ФОП Стеценко І. І., 2010. – № 1(10). – 784 с. – С. 42–48.

6. Гаженко О. П. Семантична організація ціннісно-смислової сфери особистості : (ціннісні конструкти в груповій свідомості сучасної молоді) [Текст] / О. П. Гаженко // Актуальні проблеми психології : наук. вид. Т. 10. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 1. Ч. 1 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [за ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – Ніжин : НДУ ; К. : Міланік, 2007. – 186 с. – С. 49–53.

7. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=896–93-%EF

8. Журавльова Л. П. Вплив емпатії на розвиток ціннісно-смислової сфери старшокласників з різною професійною спрямованістю [Електронний ресурс] / Л. П. Журавльова, Т. А. Матюшенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/2009_6/5_rozdil/ Zhuravlyova.htm

9. Кон И. С. Психология старшеклассника [Текст] / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1980. – 192 с.

10. Кондрашова Л. В. Гармонізація інтелектуального й емоційного чинників підготовки майбутніх учителів до формування освітніх цінностей учнів [Електронний ресурс] / Л. В. Кондрашова. – Режим доступу: http://www.bdpu.org/scientific_published/conf_2008/ articles/Kondrashova

11. Косянчук С. В. Чи справді риторика так потрібна старшокласникам? [Текст] / С. В. Косянчук // Вивчаємо українську мову і літературу. – 2010. – №34. – С. 7–14.

12. Курач Л. І. До концепції компетентнісно орієнтованих підручників з мов і літератур етнічних меншин [Текст] / Л. І. Курач, В. В. Снєгірьова // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць ; [за наук. ред. В. М. Мадзігона]. – К. : Ін-т пед. НАПН України ; Х. : ФОП Стеценко І. І., 2010. – № 1(10). – 784 с. – С. 460–468.

13. Лазарчук А. Розвиток ціннісно-смислової сфери особи за модульно-розвивального навчання / А. Лазарчук // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3–4. – C. 170–186. – Бібліогр.: 27 назв.

14. Лингарт Й. Процесс и структура человеческого учения [Текст] / Й. Лингарт. – М. : Изд-во «Прогресс», 1970. – 686 с.

15. Люріна Т. І. Психолого-педагогічні та соціально-педагогічні фактори моральної самоактуалізації студентів [Текст] / Т. І. Люріна // Вісник Житомирського державного університету. – 2008. – Вип. 42. – С. 36–41; с. 37.

16. Лялюк Г. М. Психолого-педагогічні особливості ціннісного самовизначення старшокласників [Електронний ресурс] / Г. М. Лялюк. – Режим доступу: http://vuzlib.com/ content/view/499/94/

17. Малисова И. Ю. Психологические знания как фактор формирования ценностных ориентаций личности [Текст] / И. Ю. Малисова // Психологический журн. – 1994. – Т. 24. – № 4. – С. 94–102.

18. Москаленко О. В. До історії дослідження проблеми розвитку ціннісно-смислової сфери особистості [Текст] / О. В. Москаленко, асп., НТУ «Київський політехнічний інститут» // Вісник НТУУ «КПІ». К. : НТУУ «КПІ», 2010. – Вип. 1. – С. 125–129. – (Серія Філософія. Психологія. Педагогіка).

19. Некрилова В. Ю. Формування ціннісно-смислової сфери як фактора профілактики асоціальної поведінки серед студентської молоді [Текст] / В. Ю Некрилова, М. М Бриль // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти. – К. : [б. и.], 1995. – Вип. 30. – 315 с. – С. 119–128.

20. Немов Р. С. Психология : учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Р. С. Немов ; [в 3-х кн.]. Кн. 3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – М. : ВЛАДОС, 1995. – 512 с.

21. Немченко С. Г. Педагогічна корекція девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи : монографія [Текст] / С. Г. Немченко ; [наук. ред. В. В. Крижко]. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2008. – 262 с.

22. Оллпорт Г. Личность в психологии [Текст] / Г. Оллпорт ; [пер. с англ.]. – М. : КСП+; СПб. : Ювента, 1998. – 345 с.

23. Програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні [Електронний ресурс] / [авт. кол.: І. Д. Бех, Т. Ф. Алєксєєнко, Г. О. Балл на ін.] / Інститут проблем виховання НАПН України. – Режим доступу: http://ipv.org.ua/home /39–2010–06–08–18–03–21.html?showall=1

24. Пророк Н. В. Інтелектуально-творчий розвиток особистості у навчальній і дозвіллєвій діяльності [Електронний ресурс] / Н. В. Пророк // Біла книга національної освіти України [проект] / Акад. пед. наук України ; [за ред. В. Г. Кременя]. – К., 2009. – Режим доступу: http://www.ippo.edu.te.ua/files/news/01_bila_knuga_osvity_proekt.doc

25. Психология развивающейся личности [Текст] ; [под ред. А. В. Петровского]. – М. : Педагогика, 1987. – 240 с.

26. Пушкар В. В. Роль масової культури у формуванні ціннісно-смислової сфери студентської молоді [Текст] / В. В. Пушкар // Психологія: збірник наукових праць / М-во освіти України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. С. Д. Максименко, О. В. Скрипченко, Н. В. Чепелєва та ін.]. – К. : [б. и.], 2002. – Вип. 17. – 284 с. – С. 218–222.

27. Радкевич В. О. Фундаменталізація професійної підготовки виробничого персоналу в умовах ринку праці [Електронний ресурс] / В. О. Радкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum / Sitimn/ 2008_16/ index.html

28. Романова Л. В. Інноваційні управлінські та педагогічні технології як ефективні засоби розвитку школи [Електронний ресурс] / Л. В. Романова, Т. В. Ілюхіна, С. Б. Ігнатьєв // Сайт Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради. – Режим доступу: http://kievskiy-ruo.edu.kh.ua/stattee_eennovacee/eennovaceejnee_ upravleensjkee_ta_pedagogeechnee_tehnologee/

29. Романюк Л. В. Ціннісні орієнтації студентів: сутність, структура і психологічні механізми розвитку [Текст] / Л. В. Романюк. – К.-Подільський : Абетка-Нова, 2004. – 188 с.

30. Рыбалко Е. А. Становление личности [Текст] / Е. А. Рыбалко // Социальная психология личности. – Л., 1974. – С. 20–31.

31. Сапогова И. А. Особенности формирования ценностных ориентации у старшеклассников [Текст] / И. А. Сапогова // Педагогика развития и перемены в Российском образовании : материалы 2-й науч.-практ. кон-ции. – Красноярск, 1995. – С. 147–148.

32. Скидан С. О. Соціально-педагогічний підхід до вищої освіти: змістовий аспект формування навчальних курсів [Текст] / С. О. Скидан // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць ; [за наук. ред. В. М. Мадзігона]. – К. : Ін-т пед. НАПН України ; Х. : ФОП Стеценко І. І., 2010. – № 1(10). – 784 с. – С. 675–679.

33. Трофімов Ю. Л Методологічні проблеми дослідження ціннісно-смислової сфери людини [Текст] / Ю. Л. Трофімов, В. В. Пушкар // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ; [голов. ред. О.Ф. Явоненко; наук. ред. М. А. Скок; упоряд. Ю. В. Дроздов]. – Чернігів : Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 1998. – Вип. 17. – 140 с. – С. 114–119. – (Серія: Психологічні науки).

34. Трушкова Н. Л. Передумови професійного самовизначення учнів старшої школи [Текст] / Н. Л. Трушкова, О. Г. Доротюк // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць ; [за наук. ред. В. М. Мадзігона]. – К. : Ін-т пед. НАПН України ; Х. : ФОП Стеценко І. І., 2010. – № 1(10). – 784 с. – С. 634–640.

35. Фан Цзюнь Цзюнь. Модифікація форм спадкоємності культури в контексті сучасних ціннісно-смислових орієнтацій [Текст] / Цзюнь Цзюнь Фан // Мультиверсум : філософський альманах : [збірник наукових праць] ; Вип. 47 / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; [відп. ред. В. В. Лях]. – К. : Український Центр духовної культури, 2005. – 244 с. – С. 63–71.

36. Фасоля А. М. Підручник з української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання [Текст] / А. М. Фасоля // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць ; [за наук. ред. В. М. Мадзігона]. – К. : Ін-т пед. НАПН України ; Х. : ФОП Стеценко І. І., 2010. – № 1(10). – 784 с. – С. 447–455.

37. Франкл В. Человек в поисках смысла : сб. науч. трудов [Текст] / В. Франкл ; [пер. с англ. и нем.]. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.

 

 У статті обґрунтовується необхідність диференційованого добору змісту (форм, методів, технологій) підручників гуманітарного циклу для учнів старшою школи з огляду на потребу формування ціннісно-смислових орієнтацій як особистісну структуризацію ціннісно-смислових імперативів (загальних моральних норм), що є ознакою фундаменталізації освіти. Такий підхід до процесу творення сучасних навчальних книг дасть змогу коригувати некеровані і неспрямовувані ціннісно-смислові установки старшокласників, що можуть виникати під впливом негативних соціальних чинників, які блокують творення високоморальної, самодостатньої і творчої особистості.

Ключові слова: зміст освіти, учні старшої школи, предмети гуманітарного циклу, цінності, ціннісно-смислова сфера, ціннісно-смислові орієнтації, механізм формування цінностей, спрямованість, мотивація, мотиваційна спрямованість, установка, особистість, інформаційно-пізнавальні суперечності, інтелектуально-творчий розвиток, саморозвиток, цілісна картина світу.

 

 В статье обосновывается необходимость дифференцированного отбора содержания (форм, методов, технологий) учебников гуманитарного цикла для учеников старшей школы с учетом потребности формирования ценностно-смысловых ориентаций как личностную структуризацию ценностно-смысловых императивов (общих моральных норм), что является признаком фундаментализации образования. Такой подход к процессу создания современных учебных книг даст возможность корректировать неуправляемые ценностно-смысловые установки старшеклассников, что могут возникать под влиянием отрицательных социальных факторов, которые блокируют воспитание высоконравственной, самодовлеющей и творческой личности.

Ключевые слова: содержание образования, ученики старшей школы, предметы гуманитарного цикла, ценности, ценностно-смысловая сфера, ценностно-смысловые ориентации, механизм формирования ценностей, направленность, мотивация, мотивационная направленность, установка, личность, информационно-познавательные противоречия, интеллектуально-творческое развитие, саморазвитие, целостная картина мира.

 

 The article substantiates the need for a differentiated selection of content (forms, methods, technologies) humanities textbooks for high school students, taking into account the needs of the formation of value-orientations as a semantic structuring of personal value and meaning of imperatives (general moral norms), which is a sign fundamentalisation education. This approach to the process of creating a modern educational books will make it possible to adjust the value and meaning unmanaged installation seniors that may arise under the influence of negative social factors that block the high moral education, self-sufficient and creative personality.

Keywords: content of education, high school students, humanities subjects, values, value-semantic scope, value and meaning orientation mechanism for the formation of values, direction, motivation, motivational orientation, setting, personality, information and cognitive contradictions, intellectual and creative development , self-development, a holistic picture of the world.
Категорія: Васьківська Галина Олексіївна | Додав: Didactics (2012-Січ-25) | Автор: didactics
Переглядів: 899 | Теги: особистість, Васьківська Г. О., зміст освіти, ціннісно-смислова сфера, предмети гуманітарного циклу, Косянчук С. В., цінності | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS