Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.52.20
Didactics.ua | RSS
 
Головна СтаттіРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Васьківська Галина Олексіївна [11]
Статті
Барановська Олена Володимирівна [3]
Статті
Бондар Світлана Пилипівна [3]
Статті
Захарчук Наталія Василівна [3]
Статті.
Кизенко Василь Іванович [1]
Статті
Липова Людмила Андріївна [5]
Статті
Трубачева Світлана Едуардівна [3]
Статті
Косянчук Сергій Володимирович [0]
Статті
Осадчук Раїса Іванівна [2]
Статті
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Статті » НАШІ СТАТТІ » Васьківська Галина Олексіївна

Васьківська Г. О. Формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину

Для посилання:

Васьківська Галина. Формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину [Текст] / Галина Васьківська // Українська мова і література в школі. – 2012. – №2. – С. 52–57.

 

Наука — школі

 

Формування комунікативної компетентності старшокласників

на основі засвоєння системи знань про людину

 

Галина Васьківська,

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

лабораторії дидактики, Інститут педагогіки НАПН України

 

У статті розглянуто актуальність проблеми формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння систем знань про людину. Визначено смислове навантаження понять «компетентність» і «комунікативна компетентність», здійснено теоретичний аналіз цих категорій. Розкрито деякі психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину.

Ключові слова: система знань про людину, компетентність, комунікативна компетентність, старшокласники.

 

Останніми десятиліттями у світлі ідеї гуманізації освіти все більше закріплюється особистісно орієнтований підхід до з'ясування сутності змісту освіти. За цього підходу винятковою цінністю є не відокремлені від особистості знання, а сама людина. Освіту можна розглядати як процес і результат розвитку особистості засобами науково організованого навчання й виховання. Такий підхід забезпечує свободу вибору змісту освіти з метою задоволення освітніх, духовних, культурних і життєвих потреб особистості, гуманне ставлення до будь-якої людини, забезпечення можливості самореалізації в культурно-освітньому середовищі.Отже, формування комунікативної компетентності на основі засвоєння системи знань про людину спрямоване на метапредметні результати:

• формування вмінь сприймати, переробляти й подавати інформацію в словесних, образних, сим-волових формах, аналізувати й переробляти здобуту інформацію відповідно до поставлених завдань, виділяти основний зміст прочитаного тексту, знаходити в ньому відповіді на поставлені запитання, а також вільно викладати їх;

• набуття досвіду самостійного пошуку, аналізу й добору інформації з використанням різних джерел і нових інформаційних технологій для розв'язання пізнавальних завдань;

• розвиток монологічного й діалогічного мовлення, уміння висловлювати свої думки й здібності вислухати співрозмовника, зрозуміти його точку зору, визнавати право іншої людини на свою думку;

• освоєння прийомів дій у нестандартних ситуаціях, оволодіння евристичними методами й методами вирішення проблем;

• формування вмінь працювати в групі з виконанням різних соціальних ролей, презентувати й обстоювати свої погляди і переконання, вести дискусію.

З огляду на викладене, зазначимо, що формування комунікативної компетентності можливе за умови моделювання в навчальному процесі типових ситуацій реального спілкування, які виникають у різних сферах життя і стосуються різноманітних тем. Тож навчальна діяльність старшокласників має організовуватися в такий спосіб, щоб вони виконували мотивовані дії з мовним матеріалом для розв'язання комунікативних завдань, які спрямовані на досягнення навчальних цілей і задоволення прагнення вільно спілкуватися, що є умовою формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину.

 

В статье исследуется проблема формирования коммуникативной компетентности старшеклассников на основе усвоения системы знаний о человеке. Определен смысл понятий «компетентность» и «коммуникативная компетентность»; осуществлен теоретический анализ данных категорий. Раскрыты некоторые психолого-педагогические условия формирования коммуникативной компетентности старшеклассников на основе усвоения системы знаний о человеке.

Ключевые слова: система знаний о человеке, компетентность, коммуникативная компетентность, старшеклассники.            

 

 

Література

1. Бібік Н.М. Компетентність у навчанні [Текст] / Н.М. Бібік // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.

2. Блонский П.П. Задачи и методы новой народной школы : в 2 т. [Текст] / П.П. Блонский // Избранные педагогические и психологические сочинения. — М. : Педагогика, 1979. — Т. 1. — С. 39-85.

3. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе [Текст] / В.А. Болотов // Педагогика. — 2003. — №10. — С. 17-23.

4. Васьківська Г.О. Концептуальні підходи до формування системи знань про людину [Текст] / Г.О. Васьківська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2010. — Вип. 53.

5. Выготский Л.С. Педагогическая психология [Текст] / Л.С. Выготский / [под ред. В.В. Давыдова]. — М. : Педагогика, 1991. — 480 с.

6. Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов [Текст] / И.Д. Зверев. — М. : Знание, 1977. — 64 с.

7. Косянчук С.В. Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи засобами змісту сучасного підручника [Текст] / С.В. Косянчук, Г.О. Васьківська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.М. Мадзігон; наук. ред. О.М. Топузов]. — К. : Пед. думка, 2011. — Вип. 11. — 800 с.

8. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси [Текст] / Н.М. Лавриченко. — К. : ВіРА ІНСАЙТ, 2000. — 444 с.

9. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании [Текст] / О.Е. Лебедев // Школьные технологии. — 2004. — № 5. — С. 3-12.

10. Малисова И.Ю. Психологические знания как фактор формирования ценностных ориентаций личности

[Текст] / И.Ю. Малисова // Психологический журнал. — 1994. — Т. 24. — № 4. — С. 94-102.

11. Никитин В.А. Идея образования или содержание образовательной политики [Текст] / В.А. Никитин. — К. :

Оптима, 2004. — 205 с.

12. Практическая психология образования [Текст] / Под ред. И.В. Дубровиной. — М. : ТЦ Сфера, 1997. — 523 с.

13. Психологический словарь [Текст] / [авт.-сост.: В.Н. Копорулина, М.Н. Смирнова, Н.О. Гордеева. — [3-е изд., доп. и перераб.]. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. — 640 с.

14. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии [Текст] / В.В. Сериков. — Волгоград : Перемена, 1994. — 152 с.

15. Словник іншомовних слів [Текст]. — К. : Головна редакція УРЕ, 1977. — 776 с.

16. Словник іншомовних слів [Текст]. — К. : Головна редакція УРЕ, 1985. — 966 с.

17. Философский энциклопедический словарь [Текст] / [гл. ред. Л.Ф. Ильичев]. — М. : Сов. энциклопедия, 1983. — 839 с.

18. Хом'як А. Особистісно-діяльнісний підхід як важлива умова формування комунікативної компетентності учнів у процесі вивчення англійської мови [Текст] / А. Хомяк // Молодь і ринок. — 2008. — №2 (37). — С. 129-134.
Категорія: Васьківська Галина Олексіївна | Додав: Didactics (2012-Кві-24) | Автор: didactics
Переглядів: 978 | Теги: компетентність, система знань про людину, старшокласники, комунікативна компетентність | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS