Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 06.29.28
Didactics.ua | RSS
 
Головна СтаттіРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Васьківська Галина Олексіївна [11]
Статті
Барановська Олена Володимирівна [3]
Статті
Бондар Світлана Пилипівна [3]
Статті
Захарчук Наталія Василівна [3]
Статті.
Кизенко Василь Іванович [1]
Статті
Липова Людмила Андріївна [5]
Статті
Трубачева Світлана Едуардівна [3]
Статті
Косянчук Сергій Володимирович [0]
Статті
Осадчук Раїса Іванівна [2]
Статті
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Статті » НАШІ СТАТТІ » Васьківська Галина Олексіївна

Васьківська Г. О. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика

Посилання:

Васьківська Галина. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика [Текст] / Галина Васьківська // Рідна школа. – 2012. – № 3 (987). – 25–30.


 

Теорія й методологія освіти

 

Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика

Галина Васьківська,

кандидат педагогічних наук,

завідувач лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України,

старший науковий співробітник


Потреба гуманізувати вітчизняну загальну середню освіту є однією з найбільш нагальних на сьогодні. Розв'язати цю проблему дає змогу фундаменталізація її змісту. Тоді як дегуманізація протистоїть розвиткові, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях, фундаменталізація, потребуючи інтеграції гуманітарного і природничого знання, встановлює наступність міжпредметних зв'язків, спрямовується на усвідомлення учнями сутності методології пізнання. На перший погляд, ми ніби схиляємося до думки, що загальну середню освіту, а отже, навчально-виховний процес як такий варто ще більше зробити наукомісткими. Утім, це не так. Йдеться передусім про методологію пізнання, яка уможливить спрямування розрізнених предметних знань на розвиток людини як мети, а не як засобу суспільного поступу. «Останнім часом обґрунтовується гуманізація виховання як новий принцип, який вимагає від вихователів поваги до прав, свобод і позиції вихованця, висунення до вихованця посильних і розумно сформульованих вимог; поваги до права людини бути самою собою; доведення до свідомості вихованця конкретних цілей його виховання; непримусового формування необхідних якостей; відмови від покарань, які принижують честь і гідність особистості; визнання права особистості на повну відмову від формування тих якостей, які з гуманітарних, релігійних або ще якихось причин суперечать її переконанням» [2, с. 158].

З огляду на викладене, навчання постає не лише як спосіб отримання знань і формування умінь та навичок, а й як засіб озброєння школярів методами здобуття нових знань, самостійного набуття вмінь і навичок.

Фундаменталізація змісту освіти як стратегічний напрям розвитку системи освіти XXI ст. характеризується взаємозв'язком та ієрархією елементів, генералізацією знань, цілісністю, сприяє якісній підготовці особистості, спроможної приймати відповідальні рішення у нестандартних ситуаціях.Література

Будний Б.Є. Фундаментальні поняття в структурі шкільного курсу фізики / Б.Є. Будний // Педагогіка і психологія.- 1995. – №17. – С. 72-81.

Гончаренко С. У. Гуманізація освіти / С.У. Гончаренко // Енциклопедія освіти [Акад. пед. наук України ; гол. ред. В.Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. -С. 156-158.

Гончаренко С.У. Методологические и теоретические основы формирования у учащихся средней школы естественнонаучной картины мира:автореф. дисс. ... д-ра пед. наук в форме науч. докл.: 13.00.01, 13.00.02 / С.У. Гончаренко. – К., 1989. – 56 с.

Гончаренко С.У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики : посіб. для вчителя / С.У. Гончаренко. – К. : Рад. школа, 1990. – 208 с.

Клепко С.Ф. Інтеграція як фундаменталізація змісту освіти / С.Ф. Клепко // Інтеграція елементів змісту освіти: матеріали Всеукр. наук-практ. конф. – Полтава, 1994. -С. 12-13.

Пометун Е.И. Проблемы развития школьного исторического образования в Украине в XX веке: дисс. ... д-ра пед. наук / Елена Ивановна Пометун. – К., 1996. – 443 с.

Степанюк A.B. Фундаменталізація змісту біологічної освіти школярів [Електрон. ресурс] / A. B. Степанюк // Педагогічний альманах. – 2010. – Вип. 5. – С. 58-64. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pedalm/texts/2010_5/010.pdf

 

Анотації

 

Галина ВАСЬКІВСЬКА

Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика

У статті обґрунтовується необхідність фундаменталізації змісту освіти у старшій школі, що є важливою умовою гуманізації навчально-виховного процесу. Висвітлено результати всеукраїнських опитувань старшокласників і вчителів та проаналізовано погляди науковців щодо доцільності кардинальних змін у змісті освіти. Наголошено, що добір науково обґрунтованого змісту освіти сприятиме оволодінню школярами науковими і практичними методами аналізу явищ, самостійного мислення і здобуття теоретичних та прикладних знань.

Ключові слова: фундаменталізація, зміст освіти, старша школа, гуманізація навчально-виховного процесу.

 

Галина ВАСЬКОВСКАЯ

Фундаментализация содержания образования в старшей школе: теория и практика

В статье обосновывается необходимость фундаментализации содержания образования в старшей школе, что является важным условием гуманизации учебно-воспитательного процесса. Освещены результаты всеукраинских опросов старшеклассников и учителей и проанализированы взгляды учёных относительно целесообразности кардинальных изменений в содержании образования. Подчёркивается, что отбор научно обоснованного содержания образования будет способствовать овладению школьниками научными и практическими методами анализа явлений, самостоятельного мышления и приобретения теоретических и прикладных знаний.

Ключевые слова: фундаментализация, содержание образования, старшая школа, гуманизация учебно-воспитательного процесса.

 

Galyna VASKIVSKA

Fundamentalization the content of education in senior school: theory and practice

In the article the necessity of fundamentalization the content of education in senior school is justified, which is an important condition of humanization of educational and upbringing process. Results of all-Ukrainian poll of senior pupils and teachers' opinions are covered and scientists' points of view concerning expediency of cardinal changes in the content of education are analysed. It is emphasized that selection of scientifically proved content of education will promote mastering by schoolchildren the scientific and practical methods of the analysis of the phenomena, independent thinking and purchase of theoretical and applied knowledge.

Keywords: fundamentalization, content of education, senior school, humanization of educational and upbringing process.
Категорія: Васьківська Галина Олексіївна | Додав: Didactics (2012-Кві-20) | Автор: didactics
Переглядів: 1027 | Теги: фундаменталізація змісту освіти, старша школа | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS