Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.37.17
Didactics.ua | RSS
 
Головна СтаттіРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Васьківська Галина Олексіївна [11]
Статті
Барановська Олена Володимирівна [3]
Статті
Бондар Світлана Пилипівна [3]
Статті
Захарчук Наталія Василівна [3]
Статті.
Кизенко Василь Іванович [1]
Статті
Липова Людмила Андріївна [5]
Статті
Трубачева Світлана Едуардівна [3]
Статті
Косянчук Сергій Володимирович [0]
Статті
Осадчук Раїса Іванівна [2]
Статті
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Статті » НАШІ СТАТТІ » Васьківська Галина Олексіївна

Васьківська Г. О. Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі

Для посилання:

Васьківська Галина.  Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі [Текст] / Галина Васьківська, Василь Кизенко // Рідна школа. – 2011. – № 6 (978). – 15–20.

Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі
Галина ВАСЬКІВСЬКА,
кандидат педагогічних наук,
завідувач лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України,
Василь КАЗЕНКО,
кандидат педагогічних наук,
докторант Інституту педагогіки НАПН України

 

 Соціально-економічні та політичні зміни, що відбулися в Україні за роки незалежності, визна­чили і сформували перед школою як соціальним інститутом невідкладне завдання: створити оптимальні умови для всебічного розвитку осо­бистості, здатної жити і працювати в період формування ринкових відносин та високих тех­нологій. Відповідно до вимог часу освіта XXI ст. «...повинна стати невід'ємним механізмом консолідації нації та розвитку національної самосвідомості - явищем, за допомогою якого кожний народ приходить до усвідомлення своєї історичної долі, свого місця та ролі в розвитку світової цивілізації і культури» [14, с. 10].

 В умовах відновлення всіх сфер життєдіяль­ності суспільства найважливішим завданням су­часної освіти є формування особистості, здатної до реалізації своїх можливостей, соціально стійкої, яка прагне виробляти й змінювати власну позицію у мінливих життєвих обставинах, брати активну участь у демократичних перетвореннях, адже «ос­віта і знання відкривають нині небачені можливості для подальшого розвитку суспільства і людини. Можна говорити про видатні відкриття в генети­ці, переконструювання біологічних основ людини, революцію в інформаційному забезпеченні, досяг­нення в нанотехнологіях, про динаміку культури, про таїни історії, але в будь-якому випадку головна увага зосереджуватиметься тільки на людському вимірі цих та інших феноменів сучасного буття» [13, с. 19].


Освіта, яка зорієнтована на розвиток особис­тості та враховує її потреби, інтереси й особистісні риси, потребує гуманізації діяльності вчителя. Це ключовий момент нового педагогічного мислення, що передбачає зміни стосунків у системі «вчитель-учень». Учитель має усвідомлювати свою діяльність як глибоко людську, мотивовану щирим інтересом до особистості дитини, уважним ставленням до неї, спрямовану на створення умов для успішного на­вчання школярів. Такий підхід знижує рівень три­вожності дітей, істотно зменшує бар'єри непоро­зуміння, а отже, підвищує рівень освіти школярів.

 

Література

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Об­щедидактический аспект / Ю.К. Бабанский. - М.: Педа­гогика, 1977. - 254 с.

2. Бугайов О.І. Диференціація навчання в сучасній серед­ній школі / О.І. Бугайов. - К.: Рад. шк., 1991. - №8. - С. 7-16.

3. Выготский Л.С. Избранные психологические исследо­вания / Л.С Выготский. - М.: Педагогика, 1956. - 504 с.

4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Се­мен Гончаренко. - К.: Либідь, 1997. - 376 с.

5. Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України ; гол. ред. В.Г. Кремень. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.

6. Калмыкова З.И. Психологические принципы развиваю­щего обучения / З.И. Калмыкова. - М.: Знание, 1979. - 48 с.

7. Осмоловская И.М. Дифференциация процесса обуче­ния в современной школе: учеб. пособие / И.М. Осмо­ловская. - М.: Из-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. - 176 с.

8. Педагогічний словник / за ред. дійсн. члена АПН Украї­ни М.Д. Ярмаченка. - К.: Пед. думка, 2001 .-514 с.

9. Перевозный A.B. Дифференциация школьного образо­вания: сущностные характеристики и структура / A.B. Пе­ревозный // Школьные технологии. - 2007. - №2. - С. 49.

10. Селевко Г.К. Современные образовательные техноло­гии: учеб. пособие / Г.К. Селевко. - М.: Народ, образо­вание, 1998. - 256 с.

11. Сікорський П.І. Теорія і методика диференційованого навчання / П.І. Сікорський. - Л.: Сполом, 2000. - 422 с.

12. Унт И.З. Индивидуализация и дифференциация обуче­ния / И.Э. Унт. - М.: Педагогика, 1990. - 192 с.

13. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В.Г. Кремень. - К. : Пед. думка, 2009. - 520 с.

14. Швець М.А. Кадрова політика в процесі реалізації ад­міністративної реформи в регіоні / М.А. Швець // Нива знань. - Д.: Промінь, 2001 . - С. 10.

 

Анотації

Галина ВАСЬКІВСЬКА, Василь КИЗЕНКО Теоретико-методичні   засади диференціації навчання в сучасній школі

У статті висвітлено теоретико-методичні за­сади диференціації навчання в сучасній школі, науково обґрунтовано поняття «диференціація навчання», «диференційований підхід». Розглядаються основні форми диференційованого навчання і даються прак­тичні рекомендації щодо їх реалізації.

Ключові слова: диференціація навчання, особистісно орієнтоване навчання, зовнішня і внутріш­ня диференціація, рівнева і профільна диференціація, індивідуальний підхід.

Галина ВАСЬКОВСКАЯ, Василий КИЗЕНКО Теоретико-методические основы дифферен­циации обучения в современной школе

В статье освещены теоретико-методические основы дифференциации обучения в современной школе, научно обоснованы понятия «дифференциа­ция обучения», «дифференцированный подход». Рас­сматриваются основные формы дифференцирован­ного обучения и даются практические рекомендации по их реализации.

Ключевые слова: дифференциация обучения, личностно ориентированное обучение, внешняя и внутренняя дифференциация, уровневая и профиль­ная дифференциация, индиви­дуальный подход.

Galyna VASKIVSKA, Vasyl KYZENKO

The theoretically metho­dological bases of differen­tiation of the teaching at mo­dern school

In the article are lighted up theoretically methodological bases of differentiation of the teaching at modern school, the concepts of «differentiation of the teaching» and «the differentiated approach» are scientifically founded. The basic forms of the differentiated teaching are considered and the practical recommendations on their realization are given.

Keywords: the differentiation of the teaching, the personality oriented teaching, the external and internal differentiation, the level and profile differentiation, personal approach.
Категорія: Васьківська Галина Олексіївна | Додав: Didactics (2012-Чер-07) | Автор: didactics
Переглядів: 800 | Теги: диференціація навчання | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS