Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.24.15
Didactics.ua | RSS
 
Головна СтаттіРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Васьківська Галина Олексіївна [11]
Статті
Барановська Олена Володимирівна [3]
Статті
Бондар Світлана Пилипівна [3]
Статті
Захарчук Наталія Василівна [3]
Статті.
Кизенко Василь Іванович [1]
Статті
Липова Людмила Андріївна [5]
Статті
Трубачева Світлана Едуардівна [3]
Статті
Косянчук Сергій Володимирович [0]
Статті
Осадчук Раїса Іванівна [2]
Статті
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Статті » НАШІ СТАТТІ » Захарчук Наталія Василівна

Захарчук Н. В. Педагогічна майстерність як умова успішної підготовки студентів до міжкультурної комунікації. Частина 01

Для посилання:

Захарчук Н. В. Педагогічна майстерність як умова успішної підготовки студентів до міжкультурної комунікації [Електронний ресурс]  / Н. В. Захарчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 52. – 238 с. – С. 110–113. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VZhDU/2010_52/index.html(Серія «Педагогічні науки»).


Н. В. Захарчук,

викладач

(Національний авіаційний університет, м. Київ)

 

Педагогічна майстерність як умова успішної підготовки студентів до міжкультурної комунікації

 

У статті наведено аналіз ролі міжкультурної комунікації при професійній підготовці студентів до співпраці на міжнародному рівні, розглядається проблема педагогічної майстерності як провідної умови успішної підготовки до міжкультурної взаємодії, розкриваються та досліджуються елементи педагогічної майстерності та шляхи їх застосування в навчальному процесі.

ХХІ століття справедливо увійде в історію як століття змін глобальних масштабів, століття співробітництва та кооперації всіх країн світу в галузях економіки, політики, екології тощо. Людство прагне до єднання, розширення взаємозв'язків, взаємодопомоги, братерства. Усе більше засобів створюється для встановлення та полегшення контактів між представниками різних країн, народів і культур. У світлі цих подій інших підходів вимагає й система освіти. Тут все більш очевидною стає необхідність спрямування фахової підготовки студентів до міжкультурної комунікації як ефективного засобу взаємодії з представниками інших етнічних спільностей.

Виступаючи представниками власної культурної традиції, молоді юнаки та дівчата зі значними труднощами співпрацюють у професійній сфері на міжнародному рівні. Така співпраця ускладнюється впливом різних мовних традицій, національних норм поведінки, ставлення до оточуючих, способів прояву емоцій та інших факторів, які притаманні кожному учаснику міжкультурної взаємодії.

Налагодження міжкультурних контактів та уникнення конфліктних ситуацій при цьому стають гарантіями успішного вирішення численних глобальних проблем. Таким чином майбутні експерти не лише повинні знати мову та культуру потенційних співрозмовників, але й бути готовими до такої міжкультурної комунікації.


Саме в групових формах навчальної діяльності, виступаючи активними їх учасниками, студенти навчаються співпрацювати, допомагати один одному, співпереживати, зважати та поважати думки і прагнення співрозмовника, приймати спільні рішення, розв'язувати конфліктні ситуації, аргументувати власні дії, відповідати за них та за результати діяльності, проявляти самостійність, комунікабельність, самоконтроль, толерантність, доброзичливість тощо. Як зазначила Г. М. Андрєєва, процес сумісної групової діяльності відіграє визначальну роль у впливі людини на людину, тому що всі форми спілкування виступають специфічними формами сумісної діяльності людей [11].

Отже, для формування у студентів готовності до міжкультурної комунікації потрібне цілеспрямоване міжкультурне навчання, що дасть можливість студентам продуктивно працювати на =с. 112=

міжнародному рівні. У виконанні цього завдання значна відповідальність лягає на плечі педагогів, оскільки саме їм потрібно підготувати студентів до міжкультурної комунікації.

Таким чином можна стверджувати, що педагогічна майстерність виступає умовою ефективної підготовки до міжкультурної комунікації. Крім того, основними формуючими елементами, на нашу думку, виступають гуманістична спрямованість навчального процесу та діалогічний характер педагогічної взаємодії. Для створення якого було запропоноване використання різноманітних групових форм та методів навчальної діяльності.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. ; За ред. І. А. Зязюна. - [3-є вид. доп. і перероб.]. - К. : СПД Богданова А. М., 2008. - 376 с.

2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - Л., Изд-во. Ленинград. ун-та, 1968. - 339 с.

3. Ушинский К. Д. Избранные произведения / под ред. В. Я. Струминского. - М.-Л., Изд-во Акад. пед. наук РСФСР ; 13-й тип треста "Полиграфкнига" в Мск, 1946. - 342 с.

4. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества : Книга для учителя. - К. : Освита, 1991. - ІІІ с. - ИСБН*5 - 330 с.

5. Гуманістична спрямованість педагогічного процесу формування міжкультурної комунікації. Колбіна Т. В. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/22_N10BG 2007/Pedagogica/451580

6. Грехнев В. С. Культура педагогического общения : Кн. для учителя. - М. : Просвещение, 1990. - 144 с.

7. Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання : наук.-метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1998. - 204 с.

8. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса : (Метод. основы). - М. : Просвещение, 1982. - 192 с.

9. Савенкова Л. О. Комунікативні процеси у навчанні / Елементи теорії і практики формування комунікативних умінь : навч. посібник. - К. : Вид-во КДЕУ, 1996. - 120 с.

10. Березюк О. С. Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями : [монографія]. - Житомир : ЖДПУ, 2003. - 174 с.

11. Андреева Г. М. Межличностное восприятие в группе. - М. : МГУ, 1987. - 295 с.

Матеріал надійшов до редакції 14.12. 2009 р.

 

Захарчук Н. В. Педагогическое мастерство как условие успешной подготовки студентов к межкультурной коммуникации.

В статье приведен анализ роли межкультурной коммуникации при профессиональной подготовке студентов на международном уровне, рассматривается проблема педагогического мастерства как ведущего условия успешной подготовки к межкультурному взаимодействию, раскрываются и исследуются элементы педагогического мастерства и пути их использования в учебном процессе.

 

Zakharchuk N. V. Teacher Skill as a Condition of Successful Preparation of Students for Intercultural Communication.

The article gives the analysis of the role of cross-cultural communication in professional students' training

for international collaboration. It studies the problem of pedagogical art as the leading condition for successful training to participate in cross-cultural activities, the elements of pedagogical art and the ways to

implement them in the training process.


Категорія: Захарчук Наталія Василівна | Додав: Didactics (2012-Чер-19) | Автор: didactics
Переглядів: 592 | Теги: педагогічна майстерність, студенти, міжкультурна комунікація | Рейтинг: 5.0/1
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS