Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.43.34
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » Матеріали з архіву

Деякі аспекти вивчення проблеми формування риторичних умінь старшокласників
[ Викачати з сервера (118.0 Kb) ] 2012-Бер-01, 20.40.25
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Сергій КОСЯНЧУК,

науковий співробітник лабораторії навчання української мови

Інституту педагогіки АПН України


Національною доктриною розвитку освіти у XXI столітті, Концепцією загальноосвіт­ньої середньої освіти в 12-річній школі ви­значено основні завдання школи — формування творчої особистості, здатної самостійно викорис­товувати здобуті знання у нестандартних умовах.

Якщо освіченість — це рівень знань, здобутих у процесі навчання, то освічений — той, хто має не лише високий рівень розвитку, а й відповідну культуру як сукупність досягнень людства у ви­робничій, суспільній і розумовій сферах.

Сучасне українське суспільство потребує нової духовно-інтелектуальної еліти, яка володіє вмін­нями й навичками критично мислити, обґрунтову­вати судження, зіставляти, аналізувати, оцінюва­ти, уміти висловлювати власні думки в усній і письмовій формі переконливо, з дотриманням ви­мог до мовлення, з урахуванням особливостей типів, стилів, жанрів і ситуації спілкування, а та­кож мовленнєвого етикету. Тож організаційні та ціннісні орієнтири в навчанні молоді з розвитком національної школи змінюються, відбувається процес становлення критеріїв нових освітніх стан­дартів, оновлюється зміст і підходи до визначення та організації структури освіти, акцентується увага на створенні умов з метою формування і самореалізації особистості, обґрунтовується необ­хідність докорінного реформування освіти як та­кої. Нині визначено шляхи переходу до нової освітньої парадигми, йдеться про інтеграцію у світові структури — і не тільки освітні.

Отже, культура українського суспільства ви­значається його досягненнями в означених сфе­рах. Цілком логічно ми можемо розглядати куль­туру виробництва через призму освіченості, куль­туру суспільства — через письменність, гра­мотність тощо, а розумову культуру — через усвідомлення себе як громадянина, котрий живе у незалежній демократичній державі, розбудовує державу, дбає про її майбутнє, від якого залежа­тиме доля його дітей та онуків (у загалі — наступ­них поколінь), усвідомлення свого місця в суспільстві, розуміння потреби реалізувати себе як соціальну істоту.

У школах посилюється увага до стилістики, ад­же ці знання формують мовленнєву культуру учнів. Культура мови і мовлення — на тлі розумо­вої діяльності — передумова гармонійного розвит­ку особистості, а отже, основа реалізації індивіду­альних особливостей: допитливості, без якої нав­чання втрачає своє значення; творчого інтересу і прагнення творчих досягнень; здатності до само­освіти; здібності аналізувати, порівнювати, виок­ремлювати головне, описуючи процеси, явища тощо (тут на вчителя покладається основне завдан­ня — бути мотиватором, тобто причиною, що сприяє розвитку відповідних здібностей, тоді учні активно навчаються пояснювати, обґрунтовувати, систематизувати тощо.

Зацікавленість процесом навчання (не переоб­тяженим застарілими догмами і стандартами, а спрямованим на особистість), безсумнівно, роби­тиме учня не пасивним учасником навчання, а ак­тивним споживачем-перетворювачем навчальної ситуації. Тому треба вчити дітей генерувати ідеї, мислити асоціативно, фантазувати, упроваджува­ти знання і вміння в нові навчальні ситуації тощо. За умов розкутого навчання учнів вони краще акумулюватимуть знання, максимально викорис­товуватимуть досвід навчання однолітків, не боятимуться висловлювати власне бачення процесів і явищ, а отже, розумітимуть, що переконувати інших — це позитивний аспект мовленнєвої діяль­ності, запорука успіху. Успішна людина завжди уникатиме конфліктів або розв'язуватиме їх. Пра­гнення освіченості буде усвідомленим, стане по­требою, а тому визначатиме як індивідуальну по­ведінку, так і соціальну.

Отже, освіченість можна розглядати і як само­організацію, вищий щабель якої обов'язково по­в'язуватиметься з плануванням і контролем своєї діяльності, раціональним використанням часу, якого завжди не вистачає в інформаційному суспільстві. Також формуватимуться вольові зу­силля, розвиватиметься старанність тощо.

Мовлення буде активним, спрямованим на пе­редачу, прийом, засвоєння інформації, а мов­леннєва діяльність виступатиме як самостійною діяльністю, так і засобом навчання.

Роль риторики в письменності, грамотності, освіченості важко окреслити, бо вона має неви­черпні можливості щодо розвитку як розумової, так і мовленнєвої діяльності. Проте, як зазначають фахівці, рівень мовленнєвої культури старшо­класників недостатній, аби задовольняти, напри­клад, сферу вищої школи. Робота щодо формуван­ня мовленнєво-комунікативних умінь у стінах школи є недостатньою чи/або несистемною. Ось чому ми формування риторичних умінь старшо­класників вважаємо проблемним полем. Словом, нині мовній теорії відводиться виняткове значен­ня, натомість треба, щоб учні вміли користуватися правилами мовленнєвої поведінки залежно від си­туації спілкування (її умов).


(Ви маєте змогу статтю цілком вивантажити із сервера)

Категорія: Матеріали з архіву | Додав: Didactics | Теги: риторика, риторичні уміння, старшокласники, Косянчук С. В.
Переглядів: 620 | Завантажень: 79 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS