Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 14.31.40
Didactics.ua | RSS
 
Головна 2015РеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26КАТАЛОГ 

наукових праць співробітників відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

2015 рік

 

Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : кол. монограф. / [авт. кол.: Г.О. Васьківська, В.І. Кизенко, С.Е. Трубачева, С. П. Бондар, Л. А. Липова, О.В. Барановська, С.В. Косянчук, Н. В. Захарчук]; за наук. ред. д-ра пед. наук Г.О. Васьківської. – К. : Пед. думка, 2015. – 288 с.;

Концепція фундаменталізації змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання [Текст] / Г.О. Васьківська, О.В. Барановська, Н. В. Захарчук, В.І. Кизенко, С.В. Косянчук, Л. А. Липова, С.Е. Трубачева // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. Г.О. Васьківської ; упоряд. С.В. Косян­чука]. – К. : Вид-во Інституту обдарованої дитини НАПН України, 2015. – 224 с. – С. 5–23.

Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання : метод. рек. / [авт. кол.: Г.О. Васьківська, Н. В. Захарчук, С.В. Косянчук] ; вступ. ст. і наук. ред. д-ра пед. наук Г.О. Васьківської. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 68 с.

* * *

Васьківська Г.О. Гносеологічна цінність навчальної книги як засобу реалізації інваріантної та варіативної складових змісту освіти у старшій школі [Текст] / Г.О. Васьківська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2015. – Вип. 15. – Ч. 1. – 370 с. – С. 79–89.

Васьківська Г.О. Інтернет-середовище як чинник формування ціннісних орієнтацій учнів [Текст] Г.О. Васьківська // Молодь і ринок. – 2015. – №11 (130) – С. 11–16.

Васьківська Г.О. Теоретико-методологічні засади формування змісту освіти: людинознавчі аспекти [Текст] / Г.О. Васьківська // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. – Рівне : РВЦ МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука, 2015. – №1(13). – 342 с. – С. 16–23.

Васьківська Г.О. Вступна стаття до методичних рекомендацій «Інтегровано-бінарні уроки-проекти» [Текст] / Г.О. Васьківська // Інтегровано-бінарні уроки-проекти: метод. рекомендації / [авт. кол.: С. М. Рудакова, С. Є. Ковш, Н. Б. Темрякович / [вступ. ст. Г.О. Васьківської]. – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2015. – 28 с. – С. 4–5.

Васьківська Г.О. Загальна характеристика змісту базової загальної середньої освіти [Текст] / Г.О. Васьківська [та ін.] // Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь / [за заг. ред. В. Г. Кременя].– К. : НАПН України, 2015. – 118 с. – С. 38–41, 68–74.

Васьківська Галина. Використання інформаційних технологій у процесі навчання майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва [Текст] / Галина Васьківська // Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності», 25 берез. 2015 р. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2015. – 224 с. – С. 16–17.

Васьківська Галина. Дидактичні аспекти взаємозв’язку інваріантної і варіативної складових змісту освіти у старшій школі [Текст] / Галина Васьківська // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук ред. д-ра пед. наук Г.О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 152 с. – С. 5–11.

Васьківська Галина. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб ефективної підготовки майбутніх учителів [Текст] / Галина Васьківська // Технологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції, м. Миколаїв, 11 груд. 2015 р. // Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти / [гол. ред. Осадченко І.І.]. – Миколаїв : ТОВ «Іліон», 2015 – Вип. 4. – 134 с. – С. 14–16.

Васьківська Галина. Міжпредметність як необхідна умова модернізації змісту освіти [Текст] / Галина Васьківська // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матер. І-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 лист. 2015 р.) / [ред.-упоряд.: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 236 с. – С. 91–92.

Васьківська Галина. Формування професійних умінь майбутніх учителів засобами комп’ютерних технологій [Текст] / Галина Васьківська // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 735. – С. 28–33.

Васьківська Г.О. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі як дидактична проблема / Г.О. Васьківська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Ін-т педагогіки, 2014. – С. 123–124.

Барановська О.В. Конструювання змісту профільного навчання на основі міжпредметної інтеграції [Текст] / О.В. Барановська // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г.О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 152 с. – С. 32–36.

Барановська О.В. Модернізація змісту профільного навчання в світлі міжпредметної інтеграції [Текст] / О.В. Барановська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015. – № 4–5. – С. 80–85.

Барановська Олена. Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні [Текст] / Олена Барановська // Технологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції, м. Миколаїв, 11 груд. 2015 р. // Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти / [гол. ред. Осадченко І.І.]. – Миколаїв : ТОВ «Іліон», 2015 – Вип. 4. – 134 с. – С. 6–7.

Барановська О.В. Дидактичні умови фундаменталізації змісту предметів гуманітарного циклу / О.В. Барановська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Ін-т педагогіки, 2014. – С. 125–126.

Барановська О.В. Можливості міжпредметної інтеграції змісту шкільного підручника [Текст] / О.В. Барановська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.: голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2015. – Вип. 15. – Ч. 1. – 370 с. – С. 18–26.

Барановська О.В. Проблема міжпредметної інтеграції в профільній школі [Текст] / О.В. Барановська // Перспективні напрямки світової науки : Збірник статей учасників тридцять третьої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя» (20–27 травня 2015 р.). – Т. 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя : Вид-во ПГА, 2015. – 58 с. – С. 24–26.

Кизенко В.І. Відбір змісту освіти для старшої школи й відображення його у програмах і підручниках / В.І. Кизенко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузова]. – К. : Пед. думка, 2015. – Вип. 15. – Ч. 1. – 370 с. – С. 276–288.

Кизенко В.І. Коледж [Текст] / В.І. Кизенко, М. П. Савченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 14 ( Кол – Кос) / [наук.-ред. підг. Ін-ту енцикл. досл. НАН України]. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 768 с. – С. 17–18.

Кизенко В.І. Раціональна система навчальних предметів і курсів за вибором в умовах профільного навчання / В.І. Кизенко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – 304 с. – С. 128 – 129.

Кизенко Василь. Варіативна складова змісту освіти в контексті особистісно орієнтованого навчання [Текст] / Василь Кизенко // Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти : матер. Міжнар. Інтернет-конф. «Дидактика початкової школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів», м. Миколаїв, 10 квіт. 2015 р. ; [гол. ред. Осадченко І.І.]. – Миколаїв : ТОВ «Іліон», 2015. – Вип. 1. – 135,[1] с. – С. 102–103.

Кизенко Василь. Варіативний компонент змісту освіти у старшій школі: педагогічні засоби впровадження [Текст] / Юрій Мальований, Василь Кизенко / Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г.О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 152 с. – С. 63–67.

Кизенко Василь. Громадянська освіта і виховання – основа громадянського суспільства [Текст] / Василь Кизенко // Біологія і хімія в рідній школі. – 2015. – № 1. – 48 с. – С. 34–37.

Кизенко Василь. Деякі технологічні аспекти реалізації варіативного компонента змісту освіти у четвертому класі початкової школи [Текст] / Василь Кизенко // Технологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції, м. Миколаїв, 11 груд. 2015 р. // Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти / [гол. ред. Осадченко І.І.]. – Миколаїв : ТОВ «Іліон», 2015 – Вип. 4. – 134 с. – С. 28–30.

Кизенко В.І. Особливості моделювання профілю навчання як засобу підвищення ефективності профілізації старшої школи [Features simulation profile training as a way to improve the efficiency of profiling high school] [Текст] / В.І. Кизенко // Научные труды SWorld. – Вып. 3(40). – Т. 6. – Іваново : Научный мир, 2015. – 100 с. – С. 26–32.

Кизенко В.І. Умови реалізації допрофільної підготовки в межах вітчизняного загальноосвітнього закладу / Wasilij Iwanowicz Kiźenko [Tekst] // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnie partnerstwo – 2015». Volume 2. Pedagogiczne nauki. Historia. Filozofia. Filologiczne nauki. Psychologia i socjologia: Przemyśl. Nauka i studia – 104 str. – Str. 12–15.

Косянчук С.В. Риторичні завдання як засіб формування ціннісних орієнтацій старшокласників // Молодь і ринок. – 2015. – №10 (129) – С. 47–51.

Косянчук Сергій. Аксіологічний підхід до формування змісту профільного навчання як нагальна потреба і важлива складова стратегії освіти [Текст] / Сергій Косянчук // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук ред. д-ра пед. наук Г.О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 152 с. – С. 67–71.

Косянчук Сергій. Забезпечення єдності інваріантного і варіативного складників змісту профільного навчання: інтердисциплінарні зв’язки / С. Косянчук // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матер. І-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 лист. 2015 р.) / [ред.-упоряд.: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 236 с. – С. 122–123.

Косянчук Сергій. Підготовка майбутніх учителів до процесу формування в учнів ціннісно-смислових орієнтацій [Текст] / Сергій Косянчук // Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти : матер. Міжнар. Інтернет-конф. «Дидактика початкової школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів», м. Миколаїв, 10 квіт. 2015 р. ; [гол. ред. Осадченко І.І.]. – Миколаїв : ТОВ «Іліон», 2015. – Вип. 1. – 135,[1] с. – С. 118–119.

Косянчук Сергій. Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх учителів: аксіологічний акцент [Текст] / Сергій Косянчук // Технологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції, м. Миколаїв, 11 груд. 2015 р. // Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти / [гол. ред. Осадченко І.І.]. – Миколаїв : ТОВ «Іліон», 2015 – Вип. 4. – 134 с. – С. 30–32.

Косянчук С.В. Формування у старшокласників ціннісно-смислових орієнтацій у процесі фундаменталізації змісту предметів гуманітарного циклу в умовах профільного навчання / С.В. Косянчук // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Ін-т педагогіки, 2014. – С. 132–133.

Малихін О.В. Розуміння структури загальнокультурної компетентності учнів старшої школи [Текст] / О.В. Малихін // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Ін-т педагогіки, 2014. – С. 124–125.

Малихін О.В. Дидактичні механізми формування рефлексивної компетентності студентів [Текст] / О.В. Малихін // Проблеми освіти: зб. наук. праць. – Вип. 84. – Житомир-К., 2015. – 356 с. – С. 206–211.

Малихін Олекандр. Розуміння світоглядного потенціалу предметів гуманітарного циклу в контексті організації профільного навчання: історико-дидактичний аспект [Текст] / Олександр Малихін // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук ред. д-ра пед. наук Г.О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 152 с. – С. 11–15.

Трубачева С.Е. Шкільний підручник у компетентнісно зорієнтованому освітньому середовищі [Текст] / С.Е. Трубачева // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2015. – Вип. 15. – Ч. 2. – 378 с. – С. 300–308.

Трубачева С.Е. Особливості реалізації концептуальної моделі діяльнісної спрямованості змісту освіти в старшій школі / С.Е. Трубачева // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Ін-т педагогіки, 2014. – С. 130–131.

Трубачева Світлана. Метапредметний аспект формування загальнонавчальних компетентностей учнів в умовах профільного навчання [Текст] / С.Е. Трубачева // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – №36. – 2015. – С. 183–185.

Трубачева Світлана. Метапредметні основи профільного навчання [Текст] / Світлана Трубачева // Дидактика : теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г.О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 152 с. – С. 79–82.

Трубачева Світлана. Професійно зорієнтована метапроектна діяльність учнів в умовах компетентнісного підходу [Текст] / С.Е. Трубачева // Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 15. – С. 305–310.

Трубачева С.Е. Дослідницькі технології як засіб реалізації метапредметного підходу в навчанні [Текст] / С.Е. Трубачева // Біологія і хімія в рідній школі. – №3. – 2015. – С. 34–38.

Трубачева С.Е. Формування загальнонавчальних компетентностей учнів у контексті фундаменталізації змісту освіти [Електронний ресурс] / С.Е. Трубачева // Перспективні напрямки світової науки : зб. статей учасників 31-ї міжнар. наук.-практ. конф. «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя», м. Запоріжжя, 25 лют. – 1 берез. 2015 р. – Т. 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя : Вид-во ПГА, 2015. – 60 с. – С. 42–43. – Режим доступу: http://nauka.zinet.info/31_1.pdf

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS