Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 13.15.01
Didactics.ua | RSS
 
Головна 2017РеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26КАТАЛОГ

наукових праць співробітників відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

2017 рік

МОНОГРАФІЇ

Кизенко В. І. Варіативний компонент змісту освіти в основній і старшій школі: теорія і практика : монографія / В. І. Кизенко. – Вид. Дім «Слово», 2017. – 408 с.

ПРОГРАМИ

Косянчук С. В. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою [Електронний ресурс] / Н. В. Бондаренко, С. В. Косянчук, В. Л. Кононенко // Навчальні програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовою національної меншини та мов і літератур національних меншин для 10–11 класів (набирають чинності з 2018/2019 навчального року, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407). – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (файл – ukr-mova-10-11-z-navch-ros.doc).

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

Vaskivska H. Didactic aspects of upper secondary and university education fundamentalization / Halyna Vaskivska // Science and Education. – 2017. – Issue 5. – P. 46–50. (DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-5-9) (Web of Science)

Vaskivska H. O. Didactic possibilities of information and communication technologies in the process of development of educational environment in upper secondary school / H. O. Vaskivska, S. V. Kosianchuk, H. M. Skyba // Information Technologies and Learning Tools. – 2017. – Vol 60. – №4. – P. 17–27. (Web of Science).

Vaskivska H. Interdisciplinary links as a didactic basis of the future teacher’s professional training / H. Vaskivska, М. R. Tanaś, S. Loboda // Interdisciplinary Studies of Complex Systems. – 2017. – №10–11. – P. 46–59 (Web of Science).

Васьківська Г. Дидактичні аспекти реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Галина Васьківська // Освітологічний дискурс. – 2017. – № 3–4 (18–19). – С. 137–149. (Google Академія, CiteFactor).

Барановська О. Міжпредметна інтеграція як провідна тенденція в організації профільного навчання / Олена Барановська // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [голов. ред. Лабунець В. М.]. – Вип. 22 (1-2017). – Ч. 1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 9–13.

Барановська О. В. Сучасний підручник у контексті міжпредметної інтеграції / О. В. Барановська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – Київ : Пед. думка, 2017. – Вип. 19. – С. 5–13. (Index Copernicus, Google Академія, РИНЦ).

Кизенко В. І. Стан і перспективи розвитку умінь діалогічного спілкування старшокласників засобами сучасного підручника / О. Є. Васьківська, В. І. Кизенко // Проблеми сучасного підручника / [ред. кол., голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2017. – Вип. 18. – С. 5–13. (Index Copernicus, Google Академія, РИНЦ).

Косянчук С. В. Удосконалення експертизи шкільних підручників / Н.В. Бондаренко, С.В. Косянчук // Український педагогічний журнал. – 2017. – №1. – С. 98–103. (Index Copernicus, Google Академія, РИНЦ).

Косянчук С. В. Реформування навчальних програм: більше запитань, ніж відповідей // Н. В. Бондаренко, С. В. Косянчук // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 112–119. (Index Copernicus, Google Академія, РИНЦ).

Кравчук О. П. Модель реалізації компетентнісного підходу в процесі конструювання змісту профільного навчання як фактор модернізації освітнього середовища / О. П. Кравчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Матринюк]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 102–113. (Index Copernicus).

Трубачева С. Е. Дидактичні особливості компетентнісно зорієнтованого підручника в умовах профільного навчання / С. Е. Трубачева // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2017. – Вип. 18. – С. 219–225. (Index Copernicus, Google Академія, РИНЦ).

Трубачева С. Дидактичні особливості метапредметних технологій в умовах профільного навчання / Світлана Трубачева, Оксана Чорноус // Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. праць. – Ужгород : УжНУ, 2017. – Вип. 1(40). – С. 295–297. – (Серія: Педагогіка. Соціальна робота). (Index Copernicus).

ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ ІНШИХ ДЕРЖАВ

Васьківська Г. О. Роль міждисциплінарних зв’язків у процесі фундаменталізації змісту професійно-педагогічних знань / Г. О. Васьківська // International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine»: Conference Proceedings, May 5–6, 2017. – Sandomierz (Poland), 2017. – P. 181–184.

Vaskivska Halyna O. Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists [Dydaktyczne determinanty wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjną w procesie kształcenia przyszłych specjalistów] [Дидактичні детермінанти використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання майбутніх спеціалістів] / Halyna O. Vaskivska // Wiadomości Lekarskie. – Warszawa : Wydawnictwo Aluna, 2017. – Tom LXX. – Nr 4. – S. 838–842. (PubMed/Medline, EBSCO, MNISW (11 pkt), Index Copernicus, PBL, Scopus).

Васьківська Г. О. Формування змісту освіти у старшій школі як соціально-педагогічна проблема [Formation of educational content in high school as a social and pedagogical problem] / Г. О. Васьківська // Społeczno-pedagogiczne tworzenie rzeczywistości / [red. naukowa M. Chepil, O. Karpenko, W. Petryk]. – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 2017. – S. 123–137.

Vaskivska Halyna O. Didactic aspects of cognition of human as a bio-psycho-socio-cultural personality [Dydaktyczne aspekty poznania człowieka jako bio-psychiczno-społeczno-kulturalnej osobowości] / Halyna O. Vaskivska // Wiadomości Lekarskie. – Warszawa : Wydawnictwo Aluna, 2017. – Tom LXX. – Nr 5. – S. 959–963. (PubMed/Medline, EBSCO, MNISW (11 pkt), Index Copernicus, PBL, Scopus).

Васьковськая Г. А. Тестирование как средство оценки учебной деятельности студентов (на примере преподавания дисциплины «Педагогика диалога») / Г. А. Васьковская // Оценка учебных достижений студентов в образовательном процессе ВУЗа : сб. науч. Ст. / ГрГУ имени Янки Купалы ; редкол.: А. Д. Король (гл. ред.), А. И. Жук (гл. ред.) [и др.] ; под науч. Ред. В. П. Тарантея, А. В. Торховой. – Гродно : ГрГУ, 2017. – С. 21–28.

СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

Васьківська Г. Взаємозв’язок інваріантної і варіативної складової змісту освіти: людинознавчий аспект / Галина Васьківська // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2017. – С. 5–15.

Васьківська Г. Освітнє середовище як система детермінант розвитку особистості / Галина Васьківська // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : зб. статей / [голов. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 9–15.

Васьківська Г. Психодидактичні аспекти формування в учнів реальної картини світу / / Галина Васьківська // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 16–18.

Барановська О. Міжпредметна інтеграція як основний чинник удосконалення навчального процесу в старшій школі в умовах профільного навчання / Олена Барановська //FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / голов. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Ч. I. – С. 46-49.

Барановська О. Психолого-дидактична парадигма як основа для профілізації старшої школи / Олена Барановська // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 7–9.

Барановська О. Технології інтегрованого навчання в старшій школі в умовах її профілізації / Олена Барановська // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2017. – С 49–49.

Барановська О. В. Дидактичні умови міжпредметної інтеграції в старшій школі в умовах профільного навчання / О. В. Барановська // Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць [ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2017. – Вип. 1. – С. 74–80.

Кизенко В. Варіативний компонент як важливий чинник модернізації освітнього середовища / Василь Кизенко // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Ч. І. – С. 52–55.

Кизенко В. Технологічний підхід до реалізації профільного навчання: психодидактичний ракурс / Василь Кизенко // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / голов. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 42–45.

Кизенко В. Формування змісту курсів за вибором для допрофільної підготовки і профільного навчання: дидактичні принципи і функції, специфіка реалізації / Василь Кизенко // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2017. – С. 67–76.

Косянчук С. Взаємозв’язок змісту інваріантної і варіативної складових гуманітарних предметів: ціннісний аспект / Сергій Косянчук // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2017. – С 76–82.

Косянчук С. Проблема модернізації освітнього середовища: аксіологічно-акмеологічний контекст / Сергій Косянчук // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Ч. І. – С. 9–12.

Косянчук С. Реалізація профільного навчання: синектичний аспект суб’єкт-суб’єктної взаємодії / Сергій Косянчук // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 49–53.

Косянчук С. В. Дидактико-методичні засади сучасного уроку української мови у старшій школі / Н.В. Бондаренко, С. В. Косянчук // Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць [ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2017. – Вип. 1. – С. 81–89.

Косянчук С. Реалізація інваріантної і варіативної складових змісту освіти: комплікаційно-експлікаційні аспекти / Сергій Косянчук // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : Матеріали Другої Міжнародної наук.-практ. конф., м. Умань, 5-6 жовт. 2017 р. // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 135–140.

Кравчук О. Педагогічні реалії формування краєзнавчої компетентності в учнів старшої школи / Ольга Кравчук // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Ч. І. – С. 55–58.

Трубачева С. Е. Метапредметний підхід до формування змісту освіти в умовах профільного навчання / С. Е. Трубачева // Folia comeniana : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / голов. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 201 7. – C. 76 –78.

Трубачева С. Е. Метапредметні основи професійно зорієнтованого освітнього середовища у старшій школі / С. Е. Трубачева // Folia comeniana : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / голов. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Ч. І. – С. 59–61.

Трубачева С. Мультимедійна візуалізація у реалізації метапредметних технологій профільного навчання / Світлана Трубачева, Оксана Чорноус // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2017. – С 88–94.

Трубачева С. Е. Формування навчальних компетентностей в умовах професійно зорієнтованого освітнього середовища навчального закладу / С. Е. Трубачева, С. І. Трубачев // Педагогіка: традиції та інновації: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 17–18 лют. 2017 р.). – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2017. – Ч ІІ. – С. 105–108.

Трубачева С. Е. Дидактичні особливості проектування професійно зорієнтованого освітнього середовища в умовах профільного навчання / С. Е. Трубачева // Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць [ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2017. – Вип. 1. – С. 67–74.

Чорноус О. Дидактичні особливості мультимедійних технологій в освітньому середовищі / Оксана Чорноус // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Ч. І. – С. 84–86.

Чорноус О. Мультимедійні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності в освітньому середовищі / Оксана Чорноус // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 81–84.

НАУКОВІ ТЕЗИ

Васьківська Г. О. Апробація моделі формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових: дидактико-методичний концепт / Г. О. Васьківська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К. : Пед. думка, 2017. – С. 67–69.

Барановська О. В. Основні результати дослідження проблеми конструювання змісту профільного навчання на основі міжпредметної інтеграції / О. В. Барановська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К. : Пед. думка, 2017. – С. 69–70.

Кизенко В. І. Експериментальна перевірка ефективності структурно-функціональної моделі формування варіативного компонента змісту повної загальної середньої освіти / В. І. Кизенко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К. : Пед. думка, 2017. – С. 70–71.

Косянчук С. В. Концептуальна модель формування змісту профільного навчання: результати апробації / С. В. Косянчук // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К. : Пед. думка, 2017. – С. 71–72.

Кравчук О. П. Структурно-функціональна модель реалізації компетентнісного підходу у процесі конструювання змісту профільного навчання / О. П. Кравчук // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К. : Пед. думка, 2017. – С. 72–73.

Трубачева С. Е. Дидактичні умови проектування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових на основі метапредметного підходу / С. Е. Трубачева // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К. : Пед. думка, 2017. – С. 73–74.

Чорноус О. В. Дидактичні особливості мультимедійних технологій у реалізації завдань профільного навчання / О. В. Чорноус // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К. : Пед. думка, 2017. – С. 74–75.

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS