Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 13.23.52
Didactics.ua | RSS
 
Головна РиторикаРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 2610.05.2012 додано 1 цитату


* * *

UA. Дві навчальні дисципліни – література і мова, якими традиційно представлялася філологія в сучасній школі, об’єктивно не в змозі забезпечити таку мовленнєву підготовку випускників шкіл, що озброїла б їх знаннями і навичками активного мовленнєвого вираження і впливу, знайомила хоча б з основними правилами мовленнєвої діяльності різних видів. Учні зазнають труднощів в оформленні усного мовлення через складність операцій, які виконуються мовцем одночасно:
добір лексичного варіанта мови;
вибір стилю мовлення;
граматичне конструювання висловлювання;
правильна вимова звуків та їх поєднання;
логіко-композиційне конструювання тексту;
врахування реакції слухачів на мовлення.
Ці аспекти враховані при створенні програми з російської мови, але, щоб займатися ними не тільки на уроках зв’язного мовлення, необхідні відповідні психолого-педагогічні умови, новий комунікативно орієнтований підхід до уроку.
Риторика – доцільний вихід із ситуації, що склалася. Саме на заняттях із риторики, побудованих на засадах комунікативно орієнтованого підходу до уроку, ми навчаємо учнів майстерності усного мовлення, апелюючи до згаданих вище операцій. Цитування: Курінна А. Ф. Формування комунікативних умінь і навичок учнів гуманітарних ліцеїв на уроках риторики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / А. Ф. Курінна; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2005. – 20 с. – УДК 811.161.1:371.315:808.5 [Алла Феліксівна]. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/6569.html
RU. Две учебные дисциплины – литература и язык, которыми традиционно представлялась филология в современной школе, объективно не способны обеспечить такую речевую подготовку выпускников школ, которая вооружила бы их знаниями и навыками активного  выражения и влияния с помощью речи, знакомила хотя бы с основными правилами речевой деятельности разных видов. Ученики испытают трудности в оформлении устной речи из-за сложности операций, которые выполняются говорящим одновременно:
отбор лексического варианта языка;
выбор стиля речи;
грамматическое конструирование высказывания;
правильное произношение звуков и их объединение;
логико-композиционное конструирование текста;
учет реакции слушателей на речь.
Эти аспекты учтены при создании программы по русскому языку, но, чтобы заниматься ими не только на уроках связной речи, необходимые соответствующие психолого-педагогические условия, новый коммуникативно ориентированный подход к уроку.
Риторика – целесообразный выход со сложившейся ситуации. Именно на занятиях по риторике, построенных на началах коммуникативно ориентированного подхода к уроку, мы учим школьников мастерству устной речи, апеллируя к упомянутым выше операциям. Перевод цитаты: Курінна А. Ф. Формування комунікативних умінь і навичок учнів гуманітарних ліцеїв на уроках риторики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / А. Ф. Курінна; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2005. – 20 с. – УДК 811.161.1:371.315:808.5 [Алла Феліксівна]. – Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/inode/6569.html

* * *

RU. Существенным элементом риторического образования становится развитие способности к текстопорождению и осознанному критическому отношению к текстовой деятельности. Развивать у студентов-математиков такую способность может только современная риторика, опирающаяся на законы лингвистики и закономерности текстовой деятельности (Т.М. Дридзе 1985). Цитирование: Горобец Л. Н. Формирование риторической компетенции студентов-нефилологов в системе профессиональной подготовки в педагогическом вузе : автореф. дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 [Электронный ресурс] / Л. Н. Горобец; Санкт-Петербург. гос. ун-т. — Санкт-Петербург, 2008. — 38 с. УДК: 811. 161. 1(075) [Людмила Николаевна]. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/announcements/pedagogicheskie/GorobecLN.doc
UA. Істотним елементом риторичної освіти стає розвиток здатності до текстопородження й усвідомленого критичного ставлення до текстової діяльності. Розвивати в студентів-математиків таку здатність може тільки сучасна риторика, що спирається на закони лінгвістики й закономірності текстової діяльності (Т.М. Дридзе 1985). Переклад за: Горобец Л. Н. Формирование риторической компетенции студентов-нефилологов в системе профессиональной подготовки в педагогическом вузе : автореф. дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 [Электронный ресурс] / Л. Н. Горобец; Санкт-Петербург. гос. ун-т. — Санкт-Петербург, 2008. — 38 с. УДК: 811. 161. 1(075) [Людмила Николаевна]. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/announcements/pedagogicheskie/GorobecLN.doc

* * *

RU. В рамках современной риторики – изучение монолога и диалога, композиционных форм речи (убеждения, описания, повествования), аргументология, доказательность, учение о целостной речи и ее частях, эристика, приемы остроумия, иллюстрация. В риторике разрабатываются речевая педагогика, теория языкового существования народа, проблемы взаимоотношений общественно-речевой практики и общества, структура видов словесности, жанры речи, виды речи (совещательная, судебная и показательная), проблемы лжи, риторика в связи с проблемами массовой информации и информатики. Исследуются история общественной мысли, выраженная в речи, языковые средства риторики, категория образа автора в различного рода риторических произведениях., русский речевой идеал, риторический идеал христианства, речевой идеал античности. Цитирование: Бушев А. Б. Неориторические исследования [Электронный ресурс] / А. Б. Бушев. – Режим доступа: http://www.orenburg.ru/culture/credo/01_2006/7.html
UA. У рамках сучасної риторики – вивчення монологу й діалогу, композиційних форм мовлення (переконання, описи, розповіді), аргументологія, доказовість, учення про цілісне мовлення і його частини, еристика, прийоми дотепності, ілюстрація. У риториці розробляються мовна педагогіка, теорія мовного існування народу, проблеми взаємин суспільно-мовної практики й суспільства, структура видів словесності, жанри мови, види мови (дорадчої, судової й показової), проблеми неправди, риторика у зв’язку з проблемами масової інформації й інформатики. Досліджуються історія суспільної думки, виражена в мові, мовні засоби риторики, категорія образу автора в різноманітних риторичних творах, російський мовний ідеал, риторичний ідеал християнства, мовний ідеал античності. Переклад за: Бушев А. Б. Неориторические исследования [Электронный ресурс] / А. Б. Бушев. – Режим доступа: http://www.orenburg.ru/culture/credo/01_2006/7.html

* * *


Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS