Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 15.09.17
Didactics.ua | RSS
 
Головна 2014РеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26КАТАЛОГ 

наукових праць співробітників лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України

2014 рік

Васьківська Г.О. Конструювання змісту навчального посібника «Людинознавство» як засобу формування системи знань про людину в учнів старшої школи [Текст] / Г.О. Васьківська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2014. – Вип. 14. – 866 с. – С. 109–120.

Васьківська Г.О. Людиноцентризм як домінанта формування у старшокласників системи знань про людину [Текст] / Г.О. Васьківська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2014. Вип. 8(51). – С. 4–8.

Васьківська Г.О. Реалізація ідей В.О. Сухомлинського у процесі навчання старшокласників толерантності [Текст] / Г.О. Васьківська // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося теларантності: зб. тез і анот. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. та ХХІ Всеукр. пед. читань. – Миколаїв : МНУ, 2014. – 224 с. – С. 27–28.

Васьківська Г.О. Реалізація ідей В.О. Сухомлинського у процесі навчання старшокласників толерантності [Текст] / Г.О. Васьківська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць / [гол. ред. В.Д. Будак]. – Випуск 1.46 (108). – (Серія «Педагогічні науки»). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – 184 с. – С. 26–31.

Васьківська Г.О. Цінність змісту навчальних предметів як умова фундаменталізації освіти в старшій школі [Текст] / Г.О. Васьківська // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. Г.О. Васьківської; упоряд. С.В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 128 с. – С. 5–14.

Барановська О.В. Гуманістична парадигма фундаменталізації навчання у змісті сучасних підручників [Текст] / О.В. Барановська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2014. – Вип. 14. – 866 с. – С. 34–41.

Барановська О.В. Зміст предметів гуманітарного циклу в профільній школі: шляхи оптимізації // Українська мова і література в школі. – 2014. – №5. – С. 47–51.

Барановська О.В. Проектна діяльність учнів в умовах гуманізації та гуманітаризації змісту філологічної освіти [Текст] / О.В. Барановська // Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільної освіти / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / [за ред. І.Г. Єрмакова, А.М. Ратушної, О.М. Коровай]. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2014. – 534 с. – Ч. 1. – С. 80–84.

Барановська О.В. Теоретичні передумови гуманізації та гуманітаризації освіти на сучасному етапі розвитку української школи [Текст] / О.В. Барановська // Інноваційні пріоритети розвитку гімназії / практико зорієнтований посібник / [ред. рада : С.В. Чумак (голова); І.Г. Єрмаков (науковий редактор)) та ін.]. – К. : ВД Особистості, 2014. – 694 с. – С. 107–118.

Барановська О.В. Фундаменталізації змісту гуманітарних предметів у старшій школі: концептуальна модель [Текст] / О.В. Барановська // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. Г.О. Васьківської; упоряд. С.В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 128 с. – С. 35–43.

Захарчук Н.В. Невербальні засоби впливу: як спілкуватись без мови у міжкультурній взаємодії / Н.В. Захарчук // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 6-7 червня 2014 р. : тези доп. – К. : Вид-во ун-т Україна, 2014. – C. 49–52.

Захарчук Н.В. Принципи формування системи екологічних знань старшокласників у процесі фундаменталізації змісту освіти [Текст] / Н.В. Захарчук // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. Г.О. Васьківської; упоряд. С.В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 128 с. – С. 44–48.

Захарчук Н.В. Проектні технології в початковій школі: шляхи розвитку творчої особистості [Текст] / Н.В. Захарчук, Н.Ф. Макарчук // Молодь і ринок: зб. наук. праць. – Дрогобич, 2014. – Вип. 5 (97). – С. 31–35.

Захарчук Н.В. Тестування як міжнародний метод оцінювання у ВНЗ України / Н.В. Захарчук // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії : ІІ Міжнародний симпозіум, 9–11 квітня 2014 р. : тези доп. – К. : Вид-во ун-т Україна, 2014. – C. 283–285.

Захарчук Н.В. Фундаменталізація екологічних знань старшокласників засобами підручника з екології [Текст] / Н.В. Захарчук // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол., наук. ред. О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2014. – Вип. 14. – 866 с. – С. 206–213.

Кизенко В.І. Реалізація діяльнісного підходу в навчанні студентів з різним рівнем комунікативних здібностей [Текст] / В.І. Кизенко, Д.В. Трубачова // Рідна школа. – 2014. – № 7–8. – С. 25–30.

Кизенко В.І. Варіативна складова змісту освіти у контексті диференціації навчання [Текст] / В.І. Кизенко // Оновлення змісту, форм та методів навчання виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 9(52). – С. 27–31.

Кизенко В.І. Дидактичні орієнтири конструювання змісту курсів за вибором для учнів старшої школи [Текст] / В.І. Кизенко // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. Г.О. Васьківської; упоряд. С.В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 128 с. – С. 14–21

Косянчук С.В. Дидактичні умови формування у старшокласників ціннісно-смислових орієнтацій [Текст] / С.В. Косянчук // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. Г.О. Васьківської; упоряд. С.В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 128 с. – С. 49–58.

Косянчук С.В. Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників в умовах особистісно-орієнтованого навчання [Текст] / С.В. Косянчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць / Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 8(51). – 181 с. – С. 132–136.

Kosіanchuk S.V. Технологический подход к процессу формирования ценностно-смысловых ориентаций старшеклассников [Technologіcal approach to process of formіng value-sense orіentatіons іn the hіgh school students] [Text] / S.V. Kosіanchuk // Unіvers Pedagogіc. – 2014. – №1(41). – С. 53–60.

Липова Людмила. Метод наукового дослідження як чинник формування фундаментальних природничих знань [Текст] / Людмила Липова // Рідна школа. – 2014. – №1-2. – С. 31–34.

Липова Л. Генералізація фундаментальних природничих знань як логічний перехід до їх нового рівня – мета предметності [Текст] / Л.Липова, Я.Якунін, П.Замаскіна // Довідник директора школи. – 2014. – №3. – С. 24-29.

Липова Л. Природнича освіта і професіоналізм педагога [Текст] / Л.Липова, М.Войцехівський // Післядипломна освіта. – 2014. – №1. – С. 64-68.

Липова Л.А. Генералізація як вищий рівень узагальнення природничих знань [Текст] / Л.А. Липова // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. Г.О. Васьківської; упоряд. С.В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 128 с. – С. 29–35.

Липова Л.А. Модель фундаменталізації змісту природничої освіти в загальноосвітній школі [Текст] / Л. Липова, М. Войцехівський, П. Замаскіна // Довідник директора школи. – 2014. - №1-2. – С. 39-47.

Трубачева С.Е. Можливості шкільного підручника у реалізації процесу фундаменталізації змісту освіти учнів старшої школи [Текст] / С.Е. Трубачева // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. Г.О. Васьківської; упоряд. С.В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 128 с. – С. 21–29.

Трубачева С.Е. Розвиток загальнонавчальних компетентностей учнів засобами проектної технології у форматі шкільного підручника [Текст] / С.Е. Трубачева // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2014. – Вип. 14. – 866 с. – С. 754–761.

Трубачева С.Е. Формування навчальних компетентностей учнів засобами міжпредметного проекту [Текст] / С.Е. Трубачева, Р.І. Осадчук // Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Ч. 1. – 534 с. – С. 85–88. 

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS