Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 13.52.52
Didactics.ua | RSS
 
Головна 2016РеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26КАТАЛОГ 

наукових праць співробітників відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

2016 рік

Васьківська Г. До проблеми оцінювання якості навчальних досягнень / Галина Васьківська // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 5–12.

Васьківська Г. О. Актуальні проблеми модернізації змісту профільного навчання / Г. О. Васьківська // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матер. І Міжн. наук.-практ. конф.; м. Луцьк, 4 черв. 2016 р. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – С. 28–30.

Васьківська Г. О. Дидактичні умови щодо застосування тестування як методу оцінювання якості навчальних досягнень студентів / Г. О. Васьківська // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів : зб. наук. праць за матер. IХ Всеукр. Інтернет-конф. (Умань, 27 жовт. 2016 р) / [відп. ред. В. В.Макарчук]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 37–39.

Васьківська Г. О. Сутність тестування як методу оцінювання якості навчальних досягнень студентів / Г. О. Васьківська // Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика : матер. Всеукр наук. Інтернет-конф. (м. Умань, 20 жовт. 2016 р.) / [ред. кол.: Коберник О.М., Кравченко О. О., Бойченко В.В.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 13–15.

Васьківська Г. О. Теоретичні і методологічні основи формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових / Г. О. Васьківська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік. – К. : Ін-т педагогіки, 2016. – С. 92–94.

Васьківська Г. О. Тести як поліфункційний дидактичний інструментарій у змісті навчальної книги / Г. О. Васьківська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2016. – Вип. 17. – С. 61–71.

Васьківська Г. О. Технології інтерактивного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів: дидактичний аспект / Г. О. Васьківська // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – Вип. 14. – С. 18–25.

Васьківська Г. О. Формування комунікативної компетентності особистості як основна проблема сучасної лінгводидактики / Г. О. Васьківська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2016. – Вип. 1(303). – Т. 1. – С. 33–38. – (Серія: Педагогічні науки).

Васьківська Г.О. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [кол. авт. ; редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя]. – К. : Пед. думка, 2016. – 448 с. – Бібліогр.: с. 193–208. – (До 25-річчя незалежності України).

Васьковская Г. А. Дидактические аспекты формирования содержания образования в старшей школе / Г. А. Васьковская // «Молодой учёный» (Самара). – 2016. – №5.6 (109.6). – С. 22–24.

Васьковская Г. А. Инновационный подход к генерированию метапредметных связей в процессе реализации содержания образования / Г. А. Васьковская // Инновационная деятельность субъектов образования : матер. научн.-практ. конф., г. Гродно, 24–25 нояб. 2016 г. / Гродненский областной институт развития образования. – Гродно : ГрОИРО, 2016. – С. 38–41.

Васьковская Г. А. Теоретические и практические аспекты модернизации содержания образования в старшей школе / Г. А. Васьковская // Педагогическая наука и образование (Минск). – 2016. – №2. – С. 45–49.

Барановська О. В. Дидактичні умови міжпредметної інтеграції в профільній школі / О. В. Барановська // Перспективні напрямки світової науки : зб. статей учасників 37 Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя», м. Запоріжжя. – Т. 1 : Науки гуманітарного циклу; соціально-економічні науки. – Запоріжжя, 2016. – С. 8–9.

Барановська О. В. Міжпредметна інтеграція в практиці профільної школи / О. В. Барановська // Международный научный журнал. – 2016. – №8. – С. 21–23.

Барановська О. В. Міжпредметна інтеграція в старшій школі / О. В. Барановська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік. – К. : Ін-т педагогіки, 2016. – С. 94–95.

Барановська О. В. Міжпредметна інтеграція в старшій школі: практико зорієнтований та компетентнісний підходи / О. В. Барановська // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 20–25.

Барановська О. В. Міжпредметні зв’язки у підручнику для профільної школи: практична зорієнтованість та технологізація / О. В. Барановська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2016. – Вип. 16. – С. 17–26.

Барановська О. В. Міжпредметні зв’язки у профільній школі: практична зорієнтованість та технологізація [Intersubjects connections in specialized schools: practical orientation and technologizing] / О. В. Барановська // Первый независимый научный вестник. – 2016. – Ч. 2. – № 9–10. – С. 5–8.

Барановська О. В. Реалізація міжпредметних зв’язків у профільній школі / О. В. Барановська // Актуальні проблеми сучасної науки : зб. тез наук. робіт X Міжнар. наук.-практ. конф. (Москва – Астана – Харків – Відень, 28 лип. 2016 р.) / Міжнародний науковий центр, 2016 . – С. 21–24.

Барановська О. В. Реалізація міжпредметних зв’язків у старшій школі: дидактичний аспект / О. В. Барановська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород : УЖНУ, 2016. – Вип. 2(39). – 15–17 с. – (Серія: Педагогіка. Соціальна робота).

Кизенко В. Варіативний компонент змісту освіти старшої школи як важливий складник системи неперервної професійної освіти / Василь Кизенко // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Вид.-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 208 с. – С. 58–64.

Кизенко В. І. Інноваційний підхід до професійного самовизначення старшокласників в аспекті постнекласичної методології / Василь Іванович Кизенко // Теоретико-методичні засади системи професійного самовизначення особистості в умовах регіону : матер. Всеукр. наук.-практ. конф.; 8 квіт. 2016 р. / [за заг. ред. І. М. Бобер; наук. ред. А. П. Самодрин]. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2015. – С. 12–14.

Кизенко В. І. Структурно-функціональна модель варіативного компонента змісту освіти старшої школи / В. І. Кизенко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік. – К. : Ін-т педагогіки, 2016. – С. 96–97.

Кизенко В. І. Упровадження принципу наукового поглиблення змісту профільних предметів у старшій школі [Promote the principles of deepening the content of core subjects in mien school] / В. І. Кизенко // Научные труды Sword. – Вып. №4(41). – Т. 6. – Иваново : Научный мир, 2015. – С. 77−82.

Кизенко В. І. Постнекласична методологія профорієнтаційної діяльності в умовах профільного навчання / Василь Іванович Кизенко // Український педагогічний журнал. – 2016. − №1. – С. 94−108.

Косянчук С. В. Аналіз сучасного стану взаємозв’язку інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання / С. В. Косянчук // Моніторинг реалізації змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових. – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2016. – С. 3–15.

Косянчук С. В. Концептуальна модель формування змісту профільного навчання: аксіологічний аспект / С. В. Косянчук // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік. – К. : Ін-т педагогіки, 2016. – С. 97–98.

Косянчук С. Зміни в програмі з української мови для 10-11 класів та перспективи програмотворення / Неллі Бондаренко, Сергій Косянчук // Дивослово. – 2016. – № 7–8 (712–713). – С. 23–27.

Косянчук С. Стан і перспективи програмотворення: дидактико-методичні аспекти / Неллі Бондаренко, Сергій Косянчук // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 25–33.

Кравчук О. П. Дидактичний потенціал краєзнавства (тези) / О. П. Кравчук // Ожити через сто літ : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті В. А. Менчиця (1837 – 1916) / [голов. ред. В. І. Сергійчук, упоряд. В. О. Митюк]. – К. : Вид-во «Типографія від А до Я», 2016. – С. 74–77.

Кравчук О. П. Методичні аспекти створення підручників для курсу «Україна у світі: природа, населення» / Т. Г. Назаренко, О. П. Кравчук // // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2016. – Вип. 16. – С. 258–268.

Кравчук О. П. Формування краєзнавчої компетентності в учнів старшої школи / О. П. Кравчук // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік. – К. : Ін-т педагогіки, 2016. – С. 99–100.

Кравчук О. П. Географія / О. П. Кравчук, О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко // Експертиза шкільних підручників : інструктивно-метод. матер. для експертизи електрон. версій проектів підруч. для учнів 8 кл. загальноосв. навч. закл. [посіб.] / [за заг. ред. О. М. Топузова, Н. Б. Вяткіної]. – К. : Пед. думка, 2016. – С. 102–106.

Трубачева С. Е. Дидактичні особливості компетентнісно зорієнтованого підручника для основної школ. / С. Е. Трубачева // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2016. – Вип. 16. – С. 424–433.

Трубачева С. Е. Дидактичні особливості компетентнісно зорієнтованого підручника для 9 класу основної школи / С. Е. Трубачева // Інструктивно-метод. матер. для експертизи електрон. версій проектів підруч. для учнів 9 кл. загальноосв. навч. закл. [посіб.] / [за заг. ред. О. М. Топузова, Н. Б. Вяткіної]. – К. : Пед. думка, 2016. – С. 00–00.

Трубачева С. Е. Дидактичні особливості реалізації метапредметного підходу в умовах профільного навчання / С. Е. Трубачева, О. В. Чорноус // Дидактика : теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 64–70.

Трубачева С. Е. Загальні питання теорії підручника / С. Е. Трубачева // Експертиза шкільних підручників : інструктивно-метод. матер. для експертизи електрон. версій проектів підручн. для учнів 8 кл. загальноосв. навч. закл. [посіб.] / [за заг. ред. О. М. Топузова, Н. Б. Вяткіної]. – К. : Пед. думка, 2016. – С. 39–43.

Трубачева С. Е. Метапредметна діяльність старшокласників в умовах профільного навчання / С. Е. Трубачева, О. В. Чорноус // Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород : УЖНУ, 2016. – Вип. 1(38). – С. 298–302 с. – (Серія: Педагогіка. Соціальна робота).

Трубачева С. Е. Метапредметні основи професійно зорієнтованого освітнього середовища у старшій школі / С. Е. Трубачева // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік. – К. : Ін-т педагогіки, 2016. – С. 100–101.

Трубачева С. Е. Метапредметні основи формування професійно орієнтованих компетентностей старшокласників / С. Е. Трубачева, О. В. Чорноус // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : зб. матер. І-ї Міжнар. наук.-практ. конф. / [ред.-упоряд. А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку : Ін-т философии Азербайджана, 2016. – С. 217–219.

Трубачева С. Професійно зорієнтована метапроектна діяльність старшокласників / С. Е. Трубачева, О. В. Чорноус // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : Матер. доп. та повідом. Міжнар. наук.-практ. конф. / [за ред. проф. І. В. Козубовської, проф. Ф. Ф. Шандора]. – Ужгород : УЖНУ, 2016. – С. 199–201.

Чорноус О. В. Педагогічні можливості аудіовізуальних електронних засобів навчання в організації метапредметної діяльності старшокласників/ О. В. Чорноус // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік. – К. : Ін-т педагогіки, 2016. – 101–102.

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS