Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 15.51.05
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

№5, 2013
[ Викачати з сервера (221.9 Kb) ] 2013-Тра-14, 14.20.19

«Українська література в загальноосвітній школі», № 5, 2013

Передплатний індекс 22410

Зміст


ПЕРШІ ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ

Токмань Г. Докторська школа вченої-методиста, професора Ніли Йосипівни Волошиної ...2

Статтю присвячено науковій докторській школі професора Ніли Волошиної. Авторка проаналізувала концепції, створені вченими, консультантом яких була Н. Волошина. Увагу зосереджено на методичних ідеях, запропонованих дослідниками, визначено роль нових концепцій у розвитку літературної освіти в Україні.

Ключові слова: наукова докторська школа, консультант Н. Волошина, методичні ідеї, нові концепції, літературна освіта.

Нині методика навчання української літератури як наука стрімко розвивається, що викликано як об'єктивними чинниками — новим становищем шкільного предмета у незалежній Україні, національним відродженням, скасуванням політичної цензури, так і суб'єктивними — інтелектуальною творчістю обдарованих особистостей, які формують нові методичні концепції. В Україні завершилося становлення й іншої галузі педагогіки — методики навчання зарубіжної літератури, представники якої заклали оригінальні україноцентричні засади у теорію шкільного вивчення видатних творів зарубіжних письменників. Узагальнивши процеси, які відбуваються у літературно-методичній науці, можна виокремити такі сучасні напрями її розвитку: філософізація, психологізація, естетизація, технологізація, інтеграція теорії літературної освіти. Значний внесок у поступ методичної думки робить докторська наукова школа вченої-методиста Ніли Йосипівни Волошиної (1940—2010), а саме доктори педагогічних наук (спеціальність:13.00.02) Анатолій Градовський, Світлана Жила, Анатолій Ситченко, Володимир Гладишев. Шановні учні й послідовники відомої вченої успішно захистили свої докторські дисертації, видали монографії за їх змістом, збагативши вітчизняну науку цікавими й плідними ідеями.

Дятленко Т. Принцип неперервності літературної освіти у методичній спадщині професора Н.Й. Волошиної ...8

У статті розглядаються різні підходи до визначення поняття «неперервна освіта» вітчизняними й зарубіжними вченими. Простежується неперервність у літературній освіті. З цією метою аналізуються окремі роботи відомого вітчизняного методиста, доктора педагогічних наук, професора Н.Й.Волошиної.

Ключові слова: неперервність освіти, літературна освіта, Н.Й.Волошина.

В особі Ніли Йосипівни Волошиної, яка була співавтором і автором низки державних документів, підручників і посібників для загальноосвітньої школи й вищих навчальних закладів, за якими успішно працювали десятки років вчителі-практики, ми, її учні, завжди бачимо висококомпетентного вченого-дослідника, учителя-методиста, ерудовану й далекоглядну людину, яка зуміла передбачити й науково обґрунтувати процеси, які сьогодні відбуваються в літературній освіті. Її статті у фахових періодичних виданнях, методичні й науково-методичні посібники, без сумніву, є своєрідною енциклопедією, алгоритмом становлення не лише вчителя-словесника, а й висококультурних і національно свідомих громадян України, які виховані на найкращих зразках українського письменства в умовах неперервної літературної освіти.

Білоус Н. Принципи формування шкільної програми з української літератури у висвітленні Ніли Волошиної ...11

У статті розглядаються погляди вченого-методиста Ніли Волошиної на принципи формування шкільної програми з української літератури. Домінуючим принципом у роботі з літературними творами є естетичний принцип, суголосний з естетичною природою літератури.

Ключові слова: принцип, естетична природа літератури, українська література, шкільна програма з літератури.

Формування шкільної програми з української літератури завжди було актуальним у методиці викладання літератури. Ніла Йосипівна Волошина (1940—2010) належала до тих учених-методистів, котрі постійно прагнули братися за ключові проблеми методичної науки, тож невипадковою була її праця над формуванням шкільної програми з української літератури. Перший досвід Ніли Йосипівни і розуміння функціональної спрямованості уроків літератури зафіксовано у програмі, рекомендованій для практичної реалізації ще в1984 році.

Лелюх І. Внесок Ніли Волошиної в розвиток українського підручникотворення ...13

У статті здійснено спробу розкрити внесок відомого українського методиста, професора Н. Волошиної у становлення та розвиток національного підручникотворення, зокрема розробку наукових засад. Схарактеризовано проблеми створення та впровадження теоретичного підґрунтя щодо написання навчальних видань для шкільної підготовки з літератури, що розроблені в працях науковця. Зосереджено увагу на ролі підручника як домінуючого засобу навчання та важливого чинника формування національної свідомості школярів, майбутніх розбудовників нашої держави.

Ключові слова: Волошина Ніла Йосипівна, методика літератури, шкільна літературна освіта, шкільні підручники, підручникотворення, українська література.

Дига Н., Ткачук М. Вплив української літератури на національне самовиховання учнів в оцінці Н.Й. Волошиної ...16

У статті розглядається проблема національного виховання в сучасній школі. Особлива увага приділена поглядам і дослідженням Н.Й. Волошиної у цій сфері. Здійснена спроба проаналізувати значення і роль української літератури у формуванні національної самосвідомості учнів.

Ключові слова: національне виховання, самосвідомість, погляди Н.Й. Волошиної, українська література.

... самовиховання учнів засобами літератури в оцінці Н. Волошиної — це один із найрезультативніших способів донести учням національну ідею. Важливо стимулювати в школярів етнічну самосвідомість, що у майбутньому мотивуватиме учнів повернутися до вивчених творів, перечитати їх, щоразу знаходити для себе щось нове, непізнане. Не існує єдиної ефективної методики національного виховання учнів засобами літератури. Лише комплексна старанність, майстерність, досвід учителя згодом дають результат. Плоди вчительської праці відразу не помітні. Ставши впевнено на ноги, свідомий громадянин своєї держави скаже вчителю «Дякую!», як це завжди роблять учні, колишні колеги Н. Волошиної.

Бондаренко Л. Професор Ніла Волошина про форми співробітництва учителів літератури та бібліотекарів ...18

У статті розглядаються погляди професора Ніли Волошиної на систему співпраці учителя літератури та бібліотекаря.

Ключові слова: професор Ніла Волошина, бібліотечно-бібліографічна освіта учнів, читацькі інтереси, культура читання.

На думку Н.Й. Волошиної, в системі позакласної роботи з літератури теж мають знайти місце заходи, спільно підготовлені і проведені учителем і бібліотекарем. Це в першу чергу читацькі конференції та диспути, на які, по можливості, слід запрошувати авторів книг. Такі зустрічі сприяють формуванню навичок аналізу твору, вмінь аргументовано та коректно вести дискусію. Отже, професор Н.Й. Волошина у своїх роботах накреслила систему співпраці учителя літератури та бібліотекаря за такими напрямами:— вивчення читацьких інтересів школярів;— формування культури читання учнів;— підготовка та проведення уроків позакласного читання;— розвиток зв'язного мовлення;— організація позакласної роботи з літератури. Поданий у статті огляд напрямів і шляхів спільної роботи школи та бібліотеки, визначених професором Н.Й. Волошиною, покликаний привернути увагу методистів і вчителів до її наукового доробку та сприяти пошуку нових форм співробітництва словесників і бібліотечних працівників.

Чеховська Л. Компетентнісно спрямований підхід у вивченні літератури як умова подолання відчуженості у навчанні ...21

У статті порушується проблема пошуку шляхів подолання відчуженості учнів у навчанні. Мотивованість, зацікавленість українською літературою автор ставить у пряму залежність від системи методичних прийомів, в основі яких — тренування суб'єктності учнів, залучення до навчання за допомогою проектної методики, яка є практичним втіленням особистісно-орієнтованого навчання. Теоретичні пошуки методів, технік пробудження в учнів особистісного значення отриманих знань, бажання стати успішною, самоактуалізованою особистістю базуються на основі експериментального навчання і підтверджені реальними результатами багаторічної педагогічної діяльності автора.

Ключові слова: загальнонавчальні, предметні компетенції; суб'єктність, рефлексія, інструментальність, метод наочності, дискурсивний метод, природовідповідність, особистісні знання, проектне навчання.

Соловйова Н. Проблема формування умінь учнів розкривати психологічний аспект у характеристиці героїв літературного твору ...25

Статтю присвячено проблемі важливості психологічного аспекту в характеристиці героя художнього твору. Наголошується на доцільності й необхідності підвищення інтелектуального потенціалу підлітків шляхом зростання рівня психологічних знань на уроках літератури та їх застосування в повсякденному житті.

Ключові слова: психологізм, аналіз образу персонажа, психологічне дослідження, аспекти психологічної характеристики, психологічні чинники, понятійний апарат з психології, сутність людської особистості, фіксовані емоції, психологія вчинку.

Яценко Т. Естетична спрямованість шкільного курсу української літератури ...29

Стаття актуалізує проблему естетичного виховання учнів засобами художньої літератури. Автор аналізує внесок методичної спадщини Н.Й. Волошиної у розв'язання цієї важливої проблеми сучасної шкільної літературної освіти.

Ключові слова: естетичне виховання, художній твір, українська література, методична спадщина Н.Й. Волошиної.

Фундаментальну роль у навчанні й вихованні учнів Н. Волошина відводила навчальним програмам, в яких визначено зміст літературної освіти у міжпредметних зв'язках з іншими видами мистецтв та основами наук, що несе в собі основний заряд емоцій, розвиває образне сприймання та естетичний смак, формує розумові здібності й художнє мислення, підвищує культуру мовлення [Наукові основи методики літератури: Навчально-методичний посібник / За редакцією доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н.Й. Волошиної . — К. : Ленвіт, 2002. — 344 с. – С. 45], забезпечує загальний розвиток особистості. Визначені у навчальних програмах державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів передбачають засвоєння ними основних літературознавчих категорій, що стосуються понять мистецтва слова, особистості митця та його естетичного ідеалу, характеристики художнього твору й літературного процесу, функцій художньої літератури, її особистісного значення та суспільної ролі, вироблення художнього смаку і здатності до вмотивованих суджень про явища мистецтва та реальної дійсності. Культурне становлення особистості тісно пов'язується з її естетичним вихованням як характерна здатність сприймати й оцінювати явища художньої творчості та об'єктивної дійсності з погляду їх доцільної досконалості й відповідності уявленням про прекрасне в людині, природі та суспільстві. Ключову роль у цій справі мають гуманітарні науки, найперше — українська література в школі.

Ткачук Г. Морально-етичний потенціал творів Григора Тютюнника: наступність і перспективність ...32

У статті розкривається пізнавальна цінність і морально-етичний потенціал малої прози Григора Тютюнника; проблема наступності і перспективності між початковою та середньою ланками освіти.

Ключові слова: мораль, морально-етичний, художня деталь, духовність, принцип наступності і перспективності.

Ніла Йосипівна залишила багату наукову спадщину, варту ретельного наукового дослідження. Вона була і залишається лідером у вибудуваній нею концептуальній парадигмі безперервної літературної освіти. Саме таку концепцію шкільної літературної освіти запропонувала Н.Й. Волошина (у співавторстві), виробила структуру літературної підготовки учня-читача, починаючи від «материнської школи», дошкілля, початкової, основної і до вищих навчальних закладів. Методична система науковця спрямована на формування й розвиток креативної, компетентнісно-зорієнтованої особистості вчителя й учня-читача, здатних до суб'єкт-суб'єктних стосунків. При цьому нетреба забувати, що в центрі уваги має бути людина(дитина), її духовний світ, її здібності і готовність до творчості.

Привалова С. Сучасна шкільна літературна освіта: до проблеми вивчення мови художнього твору ...37

У статті порушується питання вивчення мови художнього твору на уроках української літератури в старшій школі.

Ключові слова: художня література, мова художнього твору, зміст і форма художнього твору, мовностилістичний аналіз.

Лінкевич Л. Комплексне застосування технічних засобів навчання на уроках української літератури ...40

У статті розглядаються особливості комплексного застосування на уроках української літератури технічних засобів навчання, запропоновано методику використання мультимедійних графічних зображень як ефективного прийому запам'ятовування та відтворення навчального матеріалу.

Ключові слова: наочність, технічні засоби навчання, графічний прийом, мультимедійна презентація.

Лаврусевич Н. Із доброго подільського кореня. Уроки літератури рідного краю за творами Миколи Магери ...44

У статті йдеться про важливий виховний вплив на учнів середнього шкільного віку творів літературного краєзнавства, зокрема творів письменника-подолянина Миколи Магери, в яких зображено страшні картини голодомору з життя селян Хмельниччини у 1932—1933 рр. минулого століття.

Ключові слова: література рідного краю, Хмельниччина, Україна, аналіз новел, учні, голод, хліб.

Ткачук М. Переяславські освітяни на Перших Волошинських читаннях ...46

Світле ім'я визначного методиста, науковця-практика, головного співробітника лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України і просто прекрасної людини із великим серцем Ніли Йосипівни Волошиної вшановують не вперше. Усі, хто знав її особисто, не перестають дивуватися і розповідати про вражаючу здатність Ніли Йосипівни, незважаючи на зайнятість, уміти знаходити добре і щире слово для кожного, хто її оточував, з ким зводила довга дорога в науку.

Логвіненко Н. У світі художнього перекладу. Рецензія на навчальний посібник «Будівничі перекладацьких мостів» Ольги Куцевол ...47

Перший в Україні навчальний посібник про скарби українського перекладу «Будівничі перекладацьких мостів» Ольги Куцевол, нове видання із сучасною методологією навчання необхідне усім, хто прагне розширювати свій світоглядний і культурний кругозір, глибоко знати перлини національної і світової літератури. Ми, як і автор книги, «зичимо всім плідного діалогу з цим посібником», який дає змогу кожному засвоювати надбання вітчизняної і світової культури.


Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics | Теги: Волошинські читання, Ніла Йосипівна Волошина
Переглядів: 1076 | Завантажень: 94 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS