Didactics.ua
Среда, 2022-Окт-05, 12.47.47
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

№7-8, 2013
2013-Срп-21, 04.48.03

«Українська література в загальноосвітній школі», № 7-8, 2013

Передплатний індекс 22410

Зміст


ДО ПОЧАТКУ НОВОГО РОКУ

 

Таранік-Ткачук К. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013—2014 навчальному році ...2

 

Фасоля А. Як заохотити учня до читання ...8

 

Календарно-тематичне планування уроків української літератури (5 клас, 1 семестр, 1 тема) ...10

 

Гаврилюк О. Моделювання уроків. 5 клас. Уроки перший, другий ...12

 

ПЕРШІ ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ

 

Куцевол О. Проблема методичної творчості вчителя літератури в науковій рецепції професора Ніли Волошиної ...14

У статті розкрито теоретикометодичні основи проблеми професійної творчості вчителя української літератури, висвітлені в працях Ніли Йосипівни Волошиної.

Ключові слова: професійна діяльність учителя-словесника, методична творчість учителя літератури, методи, прийоми і форми навчання літератури, творчі літературні здібності учнів.

...Проблема професійної творчості вчителя-словесника посідає особливе місце серед різновекторних досліджень доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Ніли Йосипівни Волошиної. І хоча сучасний етап розвитку вітчизняної методики позначений тенденцією до розгортання системного вивчення напрацювань цього відомого вченого-методиста [7], проте названа проблема досі не була предметом спеціальних досліджень...

 

Логвіненко Н. Формування змісту шкільного курсу літератури — одна з невіддільних функцій методики літератури ...18

У статті проаналізовано основні здобутки ученої-методиста, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Н. Й. Волошиної у творенні програм з української літератури в часи розбудови національної школи в Україні.

Ключові слова: наукові і прикладні функції методики літератури, актуальні проблеми викладання літератури, структура шкільного курсу літератури, історико-літературний принцип, критерії добору творів, новітні підходи, ціннісні орієнтації.

...Н. Й. Волошина вважала, що для профільних класів мають бути складені окремі програми. Варто зазначити, що з її ініціативи протягом останніх років лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України працювала над науково-методичним забезпеченням профільної школи...

... Зміст ціннісно-світоглядної компетентності полягає у розумінні учнем світоглядних категорій, що знайшли художнє відображення в літературних творах, у здатності визначати ціннісні орієнтації героїв твору, усвідомлено виявляти своє ставлення до них; умінні аргументувати оцінне ставлення до них; формувати в собі, виявляти в певних життєвих ситуаціях...

 

Чайка О. Розвиток творчої особистості як актуальна проблема методики викладання літератури ...21

У статті розглянуто основні теоретичні положення та практичні рекомендації сучасної методичної науки з проблеми розвитку творчої особистості.

Ключові слова: творча особистість, творча діяльність, творча активність, самостійна робота, продуктивне навчання, творчі завдання.

...Реформування освіти вимагає нових підходів до навчання. Як свідчать наукові дослідження, учнів та студентів потрібно вчити творчо працювати, самостійно мислити, народжувати оригінальні ідеї, приймати нестандартні рішення, оскільки творча особистість значно краще адаптується до соціальних, побутових та виробничих умов, ефективно їх використовує, удосконалює, змінює.

 

Скоморовська Н. Критичне мислення як основа правильної інтерпретації художніх текстів на уроках української літератури в старших класах ...24

У статті йдеться про необхідність розвитку критичного мислення в учнів старших класів. Висвітлено ті методи, прийоми та завдання, які допоможуть словеснику на уроках української літератури вдосконалити вміння учнів працювати з текстом, виконувати логічні операції (порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення), встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між фактами, процесами, явищами, переробляти інформацію для отримання певного продукту.

Ключові слова: критичне мислення, технології, методи, прийоми, види роботи, компетентності.

 

ФАХОВІ ПРОБЛЕМИ

 

Бондаренко Ю. Дослідження ціннісних та цільових пріоритетів персонажів у процесі шкільного аналізу літературного твору ...28

У статті запропоновано окремий шлях аналізу образів персонажів на основі їхньої ціннісно-цільової програми. Автор наукового матеріалу стверджує: названий підхід допомагає учням осмислити концептуальне значення літературного героя, усвідомити підпорядкованість його внутрішніх властивостей ціннісним пріоритетам, які визначив письменник.

Ключові слова: образ-персонаж, ціннісно-цільова програма, мотиви, пріоритети, концепція.

...Одна із властивостей людини — здатність виробляти впорядкований, внутрішньо обґрунтований і вмотивований ціннісний погляд на світ, вибудовувати у зв'язку з цим цільову програму своєї діяльності. Завдяки міметичному характеру художньої літератури назване переноситься і на риси образів-персонажів. Дослідження ціннісних та цільових пріоритетів   один із способів внутрішньої характеристики літературних героїв, шлях до того, щоб усвідомити їх концептуальне значення в тексті, а також дати обґрунтовану оцінку всім особливостям художнього вираження...

 

Петровська Т. Робота над епітетами як виразниками образності мовлення на уроках читання в 2—4 класах ...31

У статті розглянуто особливості роботи над епітетами як виразниками образності на уроках читання в 2—4 класах. Автор демонструє ефективні прийоми аналізу мовних засобів, з допомогою яких створюються художні образи. Це: 1) прийом вибіркового читання; 2) спостереження над художнім текстом; 3) словникова робота; 4) різні форми ілюстрування тексту.

Ключові слова: образність мовлення, образні засоби, художній образ, поетичний образ, читання, сприйняття, переносне значення, епітет.

 

Заочний круглий стіл «Компетентнісний підхід в літературній освіті»

 

Нежива Л. Естетичні орієнтири сприйняття літератури: до проблеми компетентнісного підходу в шкільній літературній освіті ....34

У статті окреслено сутність великостильової компетентності, результатами сформованості якої є створення естетичних орієнтирів у літературі, що забезпечують належне сприйняття різностильових художніх творів, сприяють збагаченню естетичного досвіду.

Ключові слова: естетичний розвиток, літературний напрям, великостильова компетентність, інтерпретаційні ключі, емоційно-художня рефлексія.

 

 

КОНКУРС «І ЩОБ ДУХОМ ЗАПЛІДНИТИ УКРАЇНСЬКУ НИВУ»

 

Небеленчук І. «Моє село в терновому вінку». Вивчення творчості Дмитра Іванова в контексті розділу «Література рідного краю» ...39

У статті розкривається мистецьке багатство та своєрідність життя Єлисаветградщини, пов'язане з визначними постатями степового краю, представлені поети, письменники, літературознавці, які удостоєні Національної премії імені Тараса Шевченка, показані особливості творчого стилю поета Д. Іванова, який народився на Кіровоградщині, лауреата Шевченківської премії.

Ключові слова: видатні люди Кіровоградщини, балада, лауреат, голодомор, дитинство, любов, вічність.

 

Добровольська О. «Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю...». Вивчення послання Т. Г. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим...». 9 клас ...42

 

 

Сорокіна Л. «В степу безкраїм за Уралом». Сценарій літературної вітальні. 9 клас ...44

 

Маслюк Г. Частини мови. Урок-практикум. 10 клас ...48

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І ШКОЛА

 

Ярошенко Р., Приліпко Д. Літературне підпілля — гріх чи реальність? ...51

У статті розкрито проблематику окремих творчих і біографічних фактів, що спричинили переслідування українських письменників-митців. Розглянуто вибрані твори, що стали вироком підпілля для кожного автора, а також продемонстровано національний патріотичний дух, яким митці сповідували свою любов до України та української літератури.

Ключові слова: література, творчість, літературне підпілля, тоталітаризм, патріотизм.

 

Головченко Н. Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури ...56

У статті розглянуто художньо-змістові характеристики трилогії Люко Дашвар «БИТІ Є». Аналіз здійснено крізь призму поняття «масова література». Висловлено думку щодо доцільності вивчення такого твору у школі.

Ключові слова: масова література, інтертекстуальність, трилогія, образи-типи сучасників, багатство мовлення.

...Сучасна шкільна практика відбиває дві тенденції у вивченні новітньої літератури: повне несприймання інноваційного текстотворення (що засвідчила, зокрема, дискусія навколо казки на новий лад «Червона Шапочка» Євгена Дударя) або поспішне включення до програм творів популярних авторів (наприклад, Ю. Андруховича), що не мають одностайної оцінки серед фахівців — літературних критиків. Попри конфлікт уподобань та професійності щодо сучасного змісту літературної освіти в середній школі, досвідчені методисти, у тому числі й Н. Й. Волошина, завжди наголошували на необхідності «збагачення» шкільних програм з літератури «здобутками сучасної літератури» [2, с. 35]. Адже, як зазначала Ніла Йосипівна: «У сучасній школі особливе значення має моральна, психологічна і безпосередня підготовка учнів на уроках і в позакласній роботі з літератури до продуктивної праці в суспільстві. Єдність навчання і виховання вимагає тісніше зв'язувати вивчення літератури з суспільним життям трудівника демократичної держави, гідного спадкоємця минулого українського народу» [2, с. 32]...

 

Тарасюк Н. Леся Українка і німецька література ...61

...Леся Українка зробила вагомий внесок у розвиток літературно-критичної думки в Україні кінця ХІХ — початку ХХ століття. Це формування її літературно-естетичних поглядів відбувається в період значного розвитку життя українського суспільства...

...У літературно-критичних статтях про зарубіжних, зокрема німецьких, письменників Леся Українка зарекомендувала себе неповторним майстром композиції художнього слова. Її дослідженням властиві чіткість побудови, оригінальний внутрішній ритм, невичерпний комплекс художніх засобів. Завдяки лаконізмові викладу, контрастності в побудові фраз, вбивчій іронії письменниця досягає виключної емоційної насиченості твору. Вона звертається безпосередньо до читача, встановлює з ним контакт і промовляє до нього з високою довірою. Кожен її публіцистичний твір сповнений гострих зіставлень історичних подій, яскравих парадоксальних порівнянь, фактів, які свідчать про широку ерудицію, високу культуру, всебічні енциклопедичні знання Лесі Українки...

 

НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

 

Єременко О., Зубець Н., Кравченко В. Симпозіум україністів у Чехії ...63

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1522 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS