Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 15.56.36
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Бачинська Марія. Розвиток духовних ціннісних орієнтирів учнівської молоді у педагогічних поглядах Ніли Волошиної
2015-Чер-15, 09.22.36

Бачинська Марія. Розвиток духовних ціннісних орієнтирів учнівської молоді у педагогічних поглядах Ніли Волошиної …19–22.

Для покликання: Бачинська Марія. Розвиток духовних ціннісних орієнтирів учнівської молоді у педагогічних поглядах Ніли Волошиної [Текст] / Марія Бачинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №5. – 48 с. – 19–22.

 

У статті аналізуються основні науково-педагогічні та методичні рекомендації Н.Й. Волошиної щодо ефективного розвитку духовності особистості. Автор статті висвітлює погляди вченої стосовно актуальності проблеми збагачення духовних ціннісних орієнтирів учнівської молоді в умовах сьогодення.

Ключові слова: Н.Й. Волошина, духовність, духовний розвиток особистості, культура, учнівська молодь, художнє слово, ціннісні орієнтири.

М. В. Бачинская. Развитие духовных ценностных ориентиров учащейся молодежи в педагогических взглядах Н. Волошиной

В статье анализируются основные научно-педагогические и методические рекомендации Н.И. Волошиной относительно эффективного развития духовности личности. Автор статьи освещает взгляды ученой на актуальность проблемы обогащения духовных ценностных ориентиров учащейся молодежи в сегодняшних условиях.

Ключевые слова: Н. И. Волошина, духовность, духовное развитие личности, культура, учащаяся молодежь, художественное слово, ценностные ориентиры.

M. V. Bachynska. Development of Spiritual Values in teaching young students opinions of Voloshyna

The article analyzes the basic teaching and guidance N. Y. Voloshyna relatively effective spiritual development of the individual. The article covers the scientist views on the relevance of the problem of values spiritual enrichment of school youth in today’s conditions.

Keywords: N. Y. Voloshin, spirituality, spiritual development of the individual, culture, students, declamation, value orientations.

Цитата, с. 21. Н.Й. Волошина вважала, що в культурі суспільства криються витоки духовності народу. Саме мова, історія, література є невичерпним джерелом нашої духовності, з якого на всіх етапах історичного шляху України черпали силу й наснагу борці за утвердження української культури й державності. Вчена обстоювала думку, що через усі предмети гуманітарного циклу в загальноосвітніх школах має проходити культурологічна змістова лінія, яка пов’язуватиме навчальні предмети з вивченням духовної культури суспільства [8, с. 2].

Ніла Волошина констатувала, що українська література є носієм духовності нашого народу. Формуючи духовно-ціннісні орієнтири в учнівської молоді, потрібно допомогти учням осягнути естетичне багатство художнього твору, який вивчається; формувати національну самосвідомість та високі патріотичні почуття; розвивати художнє й логічне мислення; поповнювати історико- і теоретико-літературні знання учнів новими відомостями; збагачувати їхні знання морально-етичними поняттями [1, с. 2]. Таким чином, дотримуючись цих методичних вказівок, завдяки засобам художньої літератури поступово буде формуватись і збагачуватись духовний світ особистості.

Зауважимо, художню літературу Ніла Йосипівна вважала одним із тих найпопулярніших і найдоступніших видів мистецтва, що покликане підносити людину саме духовно, а така духовність, як наслідок, – приноситиме людині істинну радість. Це пояснюється тим, що художнє слово є гуманістичним за своєю суттю. А крім того, що твори української літератури відіграють важливе значення в естетичному вихованні, у формуванні національно свідомої та зорієнтованої на творчу діяльність особистості, художня література формує і морально-світоглядні цінності в учня. І завдяки духовному багатству такий учень зможе «знайти себе в суспільстві, себе в людині, себе у Всесвіті». Саме на літературних взірцях є можливість «розвинути людину в людині з такими ціннісними началами, як стійкий характер, сильна воля, добре серце, чиста совість».

Українську літературу вчена вважала не лише національним скарбом наших пращурів, а й справжнім відображенням їх духовного світу. Саме тому вчитель має ознайомлювати учнів з давньою українською літературою [3, с. 2].

Ніла Волошина переконливо доводила: «Предмет «Українська література» — це наша духовність, наша історія в художньому слові». Тому вона переконувала, що скорочення годин на вивчення української літератури в загальноосвітній підготовці учнів неодмінно буде негативно впливати саме на формування духовного світу молодої особистості [3, с. 3].

Підсумовуючи, зазначимо, що Н.Й. Волошина акцентувала увагу педагогічної громадськості на важливості формування духовних ціннісних орієнтирів в учнів. Вона наголошувала на тому, що слово, наповнене духовністю, безперечно, несе «цілющу силу». Духовними провідниками Ніла Йосипівна вважала тих людей, які своїм життям збагачували національну мову, історію, літературу та культуру загалом. Тому вчена-методист рекомендувала саме засобами художнього слова на уроках дисциплін гуманітарного циклу, зокрема на заняттях з української літератури, виховувати в учнівської молоді морально-етичні, естетичні, національно-патріотичні світоглядні цінності як показники розвитку їхньої духовності. Вважаємо, що в умовах сьогодення ідеї Ніли Волошиної, без перебільшення, надзвичайно доцільні й актуальні.

 

Література

1. Волошина Н. Й. Вивчення української літератури в новому навчальному році / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № 4. – С. 2-3.

2. Волошина Н. Й. Життя святих Руси-України / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 6. – С. 53-56.

3. Волошина Н. Й та ін. Критерії оцінювання навчальних здобутків учнів / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 4. – С. 2-4.

4. Волошина Н. Й. Крокуймо до успіхів разом / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 1. – С. 2.

5.  Волошина Н. Й. Методика літератури: проблеми. Пошуки. Здобутки. Перспективи / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 1. – С. 2-3.

6.  Волошина Н. Й. Наукові і прикладні функції методики літератури / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 10. – С. 5-6.

7. Волошина Н. Й. Основи християнської моралі / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 1. – С. 19-21.

8.  Волошина Н. Й. Підручникотворення на порозі третього тисячоліття / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 3. – С. 2-4.

9.  Волошина Н. Й. Прагнемо виховати людину-творця / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 5. – С. 4-6.

10. Волошина Н. Й. Про державні стандарти базової і повної середньої освіти учнів з української та зарубіжної літератури / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 4. – С. 2-3.

11.      Волошина Н. Й. Сім новорічних запитань (Ексклюзивне інтерв’ю головного редактора Ніли Волошиної) / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 1. – С. 2-3.

12.      Волошина Н. Й. «Словом диво зросло...» / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 5. – С. 56.

13.      Волошина Н. Й. Спогади про незабутніх / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 11. – С. 2.

14. Волошина Н. Й. Якість освіти і перспективні педагогічні технології / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 9. – С. 2-3.

15. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 244-245.

16. Кучинська І. О. Ідеї патріотичного виховання у педагогічних поглядах Ніли Волошиної. Збірник наукових праць / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта («Теорія і практика»). – 2014. – Випуск 1 (16), – С. 156-160.

17. Кучинська І. О. Вплив християнської моралі на духовний розвиток особистості в творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 6. – С. 50.

18. Целякова О. М. Духовність як цілісний феномен: проблеми концептуалізації в контексті соціально-філософського пізнання / О. М. Целякова // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2008. –- № 33. – С. 68-69.

19. Шуляр В. Проблеми літературної освіти у спадщині Тетяни і Федора Бугайків, Ніли Волошиної, Олександри Бандури й сучасний урок / В. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 1. – С. 2–5.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 663 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS